Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technological system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Budowa i zastosowanie układów kruszenia
PL
Procesy wytwarzania uziarnionych surowców mineralnych oraz materiałów syntetycznych o wymiarach ziaren powyżej 1 mm przeprowadza się w maszynach rozdrabniających – kruszarkach. Każda kruszarka eksploatowana jest w węźle technologicznym zwanym układem, linią, węzłem, systemem, lub rozdrabniania (kruszenia), a jeśli w tym układzie występuje proces klasyfikacji ziarnowej, układ nazywany jest krusząco-przesiewającym lub kruszącosortującym. Praca zawiera klasyfikacje użytkowanych obecnie układów kruszenia, przykłady ich budowy w wersji stacjonarnej i mobilnej w przemysłach: kruszyw, spoiw mineralnych, węgla kamiennego, rud oraz innych materiałów uziarnionych. Większość z nich stanowią układy jednomaszynowe pracujące w cyklu otwartym z dozowaniem nadawy bez odsiewania podziarna. Układy te cechuje najmniej skomplikowana budowa, ale też najmniejsza efektywność. Największą efektywnością cechują się układy pracujące w cyklu zamkniętym z klasyfikatorem ziarnowym – przesiewaczem i wstępnym odsiewaniem podziarna.
EN
Processes of producing grained mineral and synthetic raw materials with grain sizes above 1 mm are carried out in comminution machines - crushers. Each crusher is operated in a technological system, line, or node, and if there is a grain classification process in this system, it is called crushing-screening or crushing-sorting system. The work contains classifications of currently used crushing systems, examples of their construction in stationary and mobile versions. The application of these machines in the following industries was also described: aggregates, mineral binders, hard coal, ores and other grained materials. Most of them are stand-alone machine systems operating in an open cycle with the dosing of feed without sub grains pre-sieving. These systems are characterized by the least complicated construction, but also the lowest efficiency. The most effective systems operates in a closed cycle with grains classifier - a screen and a preliminary sub grains pre-sieving.
RU
В статье рассмотрена структура системы мониторинга технологического процесса шлифования на основе анализа динамики изменения выходных переменных и параметров состояния технологической системы. Предложен алгоритм обработки информационных потоков и высокоэффективного управления на основе мониторинга процессом круглого наружного шлифования. Для анализа и описания поведения технологической системы процесса шлифования использовали метод анализа пространства состояний. Полученные зависимости позволяют полностью описать поведение системы на всех интервалах основного периода прерывания. Задача анализа поведения системы сводится к последовательному расчету ее параметров в моменты времени t1, t2,..., ti на интервалах прерывания T1, T2,..., TN. Предложенный метод анализа пространства состояний позволяет производить независимую оценку возмущений на выходы операции. Кроме того, анализ полученных зависимостей показывает, что при проведении такой оценки необходимо вычислять не только абсолютные значения выходных переменных, но и первые, а в ряде случаев и вторые производные.
EN
The article describes the structure of the monitoring of technological grinding process system based on the dynamics analysis of the output variables change and parameters of condition of the technological system. An algorithm for processing information flows and highly efficient manipulation on the basis of the monitoring process of the round outer grinding is offered. The method for analysing the space condition were used to describe the behaviour of the technological system of the grinding process. The obtained associations allow completely describing the behaviour of the system at all intervals of the main period of interruption. The objective of analysing the behaviour of the system is reduced to a sequence calculation of its parameters at the times t1, t2, ..., ti on the interrupt intervals T1, T2,..., TN. The proposed analysis method of the space conditions allows making an independent estimation of the operation outputs perturbations. Moreover, an analysis of the obtained associations shows that such assessment performance is necessary to calculate not only the absolute values of the output variables, but also the first and second derivatives in some cases.
PL
W pracy przedstawiono strukturę monitorowania procesu technologicznego szlifowania w oparciu o analizę dynamiki zmian parametrów wyjściowych stanu systemu technologicznego. Zaproponowano algorytm obróbki strumieni informacyjnych i efektywnego sterowania na bazie monitorowania procesu szlifowania zewnętrznego, walcowego. Do analizy i opisu zachowania systemu technologicznego procesu szlifowania wykorzystano metodę analizy przestrzeni stanu. Otrzymane zależności umożliwiają pełny opis zmian systemu we wszystkich etapach podstawowego okresu przerywania. Zadanie analizy zachowania systemu sprowadza się do szeregowych obliczeń parametrów systemu w momencie czasu t1, t2, ..., ti w przedziałach T1, T2,..., TN. Zaproponowana metoda analizy przestrzeni stanu umożliwia przeprowadzenie niezależnej oceny zakłóceń na wyjściach operacji. Oprócz tego analiza otrzymanych zależności wskazuje, że przy przeprowadzeniu takiej oceny należy obliczyć nie tylko absolutne wartości wyjściowych zmiennych, lecz również pierwsze pochodne, a w szeregu przypadków również drugie.
EN
In article the typology of constructive creation of processing equipment, adaptations and tools on the basis of modules and schemes of unprofitable step-by-step systems and robots and technology of their application is presented.
EN
Two-mass model of bitool chambering was introduced. Build on its basis mathematical model of deep holes chambering was used to conduct numerical analysis of the system. By optimizing parameters of machine-fixture-part-tool system one can reduce the time of transitory processes, increase dynamic rigidity and decrease tremblings level during deep hole chambering, what allows to increase their accuracy and machining efficiency.
5
Content available remote Systemic management of technology
PL
W artykule przestawiono propozycję systemowego zarządzania technologią. Zaprezentowany system został przygotowany zgodnie z założeniami podobnymi do założeń systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Podano typowe składowe technologii (elementy, materiały, produkty), typowy cykl życia technologii, główne cele zarządzania technologią oraz doskonalenie obecnie stosowanej technologii. Opisano kluczowe procesy w zarządzaniu technologią. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na wymagania, które powinny być spełnione, aby uzyskać właściwe korzyści dla przedsiębiorstwa. Podano wskazówki co do potrzebnej dokumentacji oraz procesu projektowania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania technologią. Proponowany system może być wdrożony w wielu przedsiębiorstwach w zakresie technologii, podobnie jak system zarządzania innowacjami. Autorzy podali możliwe efekty takiego wdrożenia.
EN
In the article the proposal of technology management system (TMS) is presented. This technology system management was elaborated similary as the quality management system in accordance with the standard ISO 9001. In this work the general and joint features of technology, different types (elements, materials, products), typical life cycle of technology and the main goals of the technology management are presented. Additionally, the characteristic of the key processes in this system is described. The authors pay special attention to show the requirements, which should be fulfilled in the technology management system to generate the benefits for an enterprise. Besides, in the work the proposals of necessary documents and records, which we should have in technology management system are described. In the presented work the way of designing, implementing and supporting (improvements) of TMS is shown. This TMS in many enterprises can be similar as an innovation management system. Authors describe the possible effects of implementing the TMS, too.
6
Content available remote System analysis of surfacing at intensive processing and using of details
EN
The research results of technological mediums with different physical-chemical properties are discussed. Combined processing methods, using different sources and uniting different operations and stages, are shown. Basic controlling statements of surfacing and using of details are defined.
7
Content available remote Modelling of technological systems of power plants with organic fluid ORC
EN
This paper presents the results of the simulative research of the modelling of the technological systems of power plants with organic fluids (ORC). The research demonstrates the influence of the source of heat, working fluid and configuration of technological system on energy efficiency of a power plant with organic fluid.
8
Content available remote Economic aspects of optimization of technological systems
EN
The paper presents the problems related to consideration of economic criteria in optimization processes of (electric) technological systems. The results of optimization calculation of the heavy-current busducts, electric lighting system of interiors is provided and commented. Moreover, a conception is presented of an algorithm of minimization of unit cost of electric power production in the system composed of a wind power plant provided with an energy storage.
EN
Realization concept of manufacturing system configuration management in order production is offered. This concept provides dramatically increase of the efficiency of the manufacturing system by means of configuration management in areas like technical and organizational requirements.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia automatycznego projektowania procesów technologicznych ze wspomaganiem komputerowym z wykorzystaniem podejścia modułowego do typizacji części maszyn i technologii.
EN
The opportunity of automation of classification of zones of service of technological equipment with the subsequent definition of the size, arrangement and coordinate direction of possible access setting of the industrial robot in a zone of service is considered. Classification of zones of service of technological equipment an industrial robot is for what conducted and the method the automated of classification of zones of service is developed.
PL
Dotychczasowe doświadczenia z wprowadzania do uprawy roślin, które nie były dobrze sprawdzone w kontrolnych uprawach o różnej skali i różnych sposobach rozmnażania okazały się niewystarczające. Podjęto próbę wstępnego typowania roślin do uprawy i zbioru typowymi maszynami rolniczymi, stosowanymi aktualnie w rolnictwie. Ze względu na specyfikę regionu interesowano się roślinami o zróżnicowanym zastosowaniu ich plonów, zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę oraz przydatnością do zakładania ekotonów między uprawami rolniczymi i leśnymi. Podano wyniki przeprowadzonych analiz, dla roślin o najkorzystniejszych ocenach wstępnych, zebrano dane z uprawy doświadczalnej.
EN
Experience gained to date as regards introducing cultivation of plants, which weren't sufficiently tested in various scale check cultivations characterised by different reproduction methods, proved to be insufficient. The researchers made an attempt to carry out preliminary selection of plants for cultivation and harvesting with typical farm machines currently in use in agriculture. Due to specific character of the region, they were interested in plants with diversified crop applications, reduced water demand and usability for establishing ecotones between farming and forest growing. The paper specifies results of completed analyses for plants with most favourable preliminary rating, and compares data from experimental cultivation.
EN
In a paper the principle of operation mehanoluminescentnyh sensors of pressure of the concentrated and arranged type is stated, the expediency of their use in the automized technological systems for control of process of a machining and assembly is displayed.
EN
From positions of technological inheritance of operational parameters actions on quality management of products of mechanical engineering are offered. The mathematical model of inheritance of quality indexes in life cycle of the product, describing various modes of behavior is developed by manufacture and application of technical systems. Use of mathematical model at computer designing gives ample opportunities for reduction of expenses at manufacturing and operation of constructive - complex products of mechanical engineering.
EN
In this paper the technology and automated line for assembly of the glass bottles with liqueur-vodka products in the individual corrugated cardboard package is consider. The using of the developed line at a manufacture provide a reduction of hand work, increase assembly productivity and provide an ability of the embedding the automated assembly line in the unified technological system with productivity up to 20000 bottles per hour.
PL
Dla złożonych układów technologicznych projektowanie układu najczęściej jest wspomagane przez symulację komputerową. Projektowanie układu nadrzędnego, oparte tylko na numerycznych modelach symulacyjnych, jest jednak ograniczone z powodu trudności przy uwzględnianiu powiązań wejść i wyjść różnych podsystemów w przewidywaniu zachowania się układu nadrzędnego. W artykule przedstawiono przykład zastosowania metamodeli do optymalizacji produkcji układów technologicznych przeróbki węgla. Omówiono korzyści z użycia metamodeli w projektowaniu złożonych procesów technologicznych wykorzystujących modele symulacyjne.
EN
The complex systems design often requires supported by simulations. The supervisory system design based only on numerical simulation results is limited because of the difficulty in integrating separate subsystem models to predict supervisory system behaviour. An alternate strategy is to build metamodels for each subsystem and integrate the metamodels rather the original simulation codes. In the paper an example of the metamodelling approach to simulation applications in production optimization of the technological systems of coal preparation are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.