Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 120

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  package
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available Wpływ bisfenolu a na zdrowie człowieka
EN
The migration of low molecular weight compounds is one of the most important problems associated with the packaging of plastics and other plastics intended for contact with food products. Bisphenol A (BPA) is one of the most common migration substances. Bisphenol A (BPA, 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane) is used in the production of containers, such as baby bottles and resins, which line metal cans for food and drink. BPA is also used as a plasticizer to soften and increase flexibility in polyvinyl chloride (PVC) products. It also has medical applications in dental sealants and composites used for filling. BPA attracts special attention of scientists due to widespread use in food packaging. It has been observed to occur in large quantities in human body fluids, disrupting the endocrine system. Developing fetuses, infants, children and pregnant women are most at risk of BPA exposure. There are also some concerns about the negative effects of BPA exposure in adult men, as bisphenol A may cause production abnormalities, thereby disrupting sex hormone production and fertility. An extensive literature search showed 49 studies linking BPA to human health. This review presents literature showing the relationship between BPA exposure and adverse health effects in the perinatal, pediatric and adult periods, including effects on reproduction, metabolic diseases and other health effects. These studies cover both prenatal and postnatal exposure, and include several study regimens and population types, which provides increasing support that BPA exposure can be harmful to humans, especially regarding behavioral effects in children.
PL
Gospodarka odpadami i opakowaniami to obszar, który musi być uwzględniony w procesie zarządzania każdym przedsiębiorstwem. Regulacje, które weszły w życie w 24 stycznia 2018 roku wymuszają na przedsiębiorstwach oprócz opracowania i wdrożenia procedur unieszkodliwiania odpadów, także konieczność prowadzenia pełnej ewidencji odpadów i opakowań w systemie teleinformatycznym oraz opracowania i wdrożenia systemu sprawozdawczości w tym obszarze, ponadto ustawa określa szczegółowe wymagania co do transportu odpadów. Niniejsze opracowanie ma na celu uporządkowanie dostępnej na ten temat wiedzy prawnej oraz zaprezentowanie autorskiego modelu, który może służyć za wzorzec systemu obiegu informacji o odpadach i opakowaniach, spełniającego wymagania nowej ustawy na przykładzie przedsiębiorstw e-commerce.
EN
Waste and packaging management is an area that must be taken into account in the management of each company. Legal regulations force companies to develop and implement waste disposal procedures and the need to keep records of waste and packaging. This article aims to organize the knowledge available on this subject and present the original model of the information flow system on waste and packaging.
PL
Powłoki MethocelTM zawierające solubilizat mieszaniny ekstraktów roślinnych (PSP) lub polilizynę naniesiono na papier pokryty hydrofobowymi powłokami Aquacer lub Ultralub, poddano starzeniu w temp. 120°C i zbadano działanie przeciwbakteryjne. Badania te wykazały, że powłoka aktywna zawierająca 2% polilizyny uzyskała właściwości antybakteryjne względem bakterii S. aureus oraz E. coli. Proces starzenia nie zmienił powłoki Ultralub i nie pogorszył w sposób istotny jej właściwości przeciwdrobnoustrojowych. PSP dodany do hydrofilowej warstwy nie nadał powłokom właściwości przeciwbakteryjnych.
EN
Papers covered with hydrophobic layers (Aquacer, Ultralub) were coated with antimicrobial layers by M. Mizielińska et al. (2018), aged at 120°C for 24 h and studied for antimicrobial activity against E. coli and S. aureus. The papers coated with polylysine remained active against both strains after the ageing which did influence neither the Ultralub subcoating nor the coating with polylysine.
4
Content available remote Powlekany papier opakowaniowy. Cz. 1, Właściwości mechaniczne i antybakteryjne
PL
Dokonano poprawy właściwości papieru pokrytego hydrofobowymi powłokami Eurocryl 2080, Ecoprint lub Exceval poprzez naniesienie powłoki MethocelTM, zawierającej substancję aktywną: solubilizat mieszaniny ekstraktów roślinnych (PSP) lub polilizynę. Oceniono wpływ wprowadzonych modyfikacji na przeciwbakteryjne właściwości powlekanego papieru oraz na jego właściwości mechaniczne i barierowe. Powlekanie papieru zwiększyło siłę przebicia oraz maksymalną siłę przy zerwaniu. Hydrofobowe powłoki Exceval, Ecroprint i Eurocryl pozwoliły uzyskać papier o zwiększonej barie-rowości względem pary wodnej, a dodatkowa warstwa MethocelTM z polilizyną (2%) lub z PSP (2%) umożliwiła uzyskanie materiału hamującego wzrost szczepów S. aureus oraz E. coli. Najlepsze wyniki uzyskano dla powłoki Eurocryl pokrytej warstwą zawierającą polilizynę.
EN
Papers covered with hydrophobic layers (Eurocryl 2080, Ecoprint, Exceval) were coated with MethocelTM containing 2% of polylysine or 2% of plant extract solubilizate (PSP) to improve their barrier and mech. properties and antimicrobial activity against E. coli and S. aureus. The coating resulted in increasing burst strength at break and tensile at break of the papers. Hydrophobic Exceval, Ecroprint and Eurocryl coatings decreased water vapor permeability of the papers. MethocelTM layer containing 2% polylysine or 2% PSP increased antimicrobial activity against E. coli and S. aureus. The best results were obtained for Eurocryl- covered paper coated addnl. with polylysine-contg. MethocelTM.
PL
Na rynku tworzyw sztucznych pojawia się coraz więcej tworzyw opisywanych jako biodegradowalne, oxobiodegradowalne, które mają być całkowicie bezpieczne dla środowiska, mają rozkładać się znacznie szybciej niż konwencjonalne tworzywa, w warunkach naturalnych, np. kompostowania. Informacje podawane przez producentów takich materiałów budzą wiele wątpliwości i kontrowersji, związanych z rzeczywistym rozkładem tworzywa, jego bezpieczeństwem dla środowiska. Calem pracy było przedstawienie najważniejszych informacji, dotyczących tworzyw biodegradowalnych oraz oxobiodegradowalnych, wykorzystywanych jako opakowania na towary, żywność oraz worki na odpady, określenie możliwości rozkładu tych tworzyw oraz zidentyfikowanie problemów, jakie powstają na różnych etapach ich cyklu życia. Zebrane informacje potwierdzają konieczność modyfikacji przepisów i norm dotyczących tworzyw biodegradowalnych i oxobiodegradowalnych, w celu wyeliminowania z rynku produktów, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia zwierząt. Głównym problemem jest rozkład tworzyw w różnych warunkach środowiskowych, które są inne niż ustalone podczas badań w laboratoriach.
EN
On the market of plastics there are more and more plastics described as biodegradable, oxobiodegradable, which are to be completely safe for the environment, have to decompose much faster than conventional plastics, in natural conditions, e.g. composting process. The information provided by the makers of such materials raises many doubts and controversies related to the real decomposition of the material and its environmental safety. The aim of this study was to present the most important information on biodegradable and oxobiodegradable plastics, used as packaging for goods, food and waste bags, determining the possibility of decomposition of these materials and identifying problems that arise at various stages of their life cycle. The collected information confirms the necessity to modify the regulations and standards for biodegradable and oxobiodegradable plastics, in order to eliminate from the market products that may determine a serious threat to the environment and animal health and life. The main problem is the decomposition of plastics under different environmental conditions, which are different than those found during laboratory tests.
6
Content available Radiologia w studiu projektowym
PL
Artykuł przedstawia przykład współpracy pomiędzy zakładem radiologii a studiem projektowym przy opracowaniu projektu opakowań serii kosmetyków. Zrealizowano pomysł, aby dla marki, która oferuje produkty pielęgnacyjne o wysokiej zawartości składników pochodzenia naturalnego, ilustracje lub fotografie na opakowaniach zastąpić rentenogramami roślin.
EN
The article presents an example of cooperation between a radiology department and a design studio when developing a cosmetics series packaging project. The idea was realized that for a brand that offers beauty products with a high content of natural ingredients, illustrations or photographs on packaging, replace with X-Ray images of the plants.
PL
Bezpieczeństwo ładunków przemieszczanych w łańcuchach dostaw uzależnione jest od wielu czynników. Jednym z nich jest trwałość i stabilność opakowań wykorzystywanych do bezpośredniego ich pakowania oraz do tworzenia jednostek transportowych. Najbardziej rozpowszechnionym urządzeniem wykorzystywanym w tworzeniu jednostek transportowych są palety płaskie drewniane. Podstawowy standard w tym zakresie tworzą europalety. Na rynku istnieje kilku producentów produkujących palety w tym standardzie. Warunkiem tworzenia bezpiecznych jednostek ładunkowych na bazie tych palet jest wykorzystywanie markowych odpowiednio sprawdzonych palet. Najczęściej stosowanymi w tym celu paletami są produkowane zgodnie z kartą UIC 435 i normą EN 13698-1 palety płaskie drewniane cecho-wane znakiem EUR bądź EPAL. Organizacje, które stworzyły system ich produkcji i napraw, poprzez odpowiedni system kontroli gwarantują ich wysoką jakość i bezpieczeństwo. W artykule zaprezentowano organizację i sposób działania tego systemu.
EN
The safety of cargo transported in supply chain depends on many factors. One of them is the durability and stability of the package used to direct packaging and creating transport units. The most common equipment used in the creation of the transport units are the wood-en flat pallets. The basic standard in this area is the europallet. There are several manufactur-ers producing pallets in this standard on the market. The condition to create safe transport units based on these pallets is using already tested pallets of well-known brands. The most commonly used pallets are the ones with the EUR or EPAL sign which are produced in ac-\cordance to the UIC 435 card and EN 13698-1 standard. The organizations that create the system of their production and repair through a proper supervision guarantee high quality and safety. The below article presents the organization of the system and its methods.
8
Content available remote Ekonomiczny wymiar współczesnych opakowań
PL
W ostatnich latach diametralnie wzrosło nie tylko znaczenie opakowań w systemach i procesach logistycznych, ale opakowania stały się wiedzą, technologią i sztuką przemieszczania towarów i ich sprzedaży. Mają na celu nie tylko ochronę produktu przed otoczeniem oraz otoczenie przed zawartością opakowania, ale również wszechstronne poinformowanie i nie tylko użytkownika o jego zawartości. Nie bez znaczenia w zakresie planowania, wyboru surowca i samej produkcji opakowania, stał się czynnik ekonomiczny i ekologiczny, które to czynniki będą odgrywały coraz to większa rolę. Wraz ze wzrostem znaczenia handlu samoobsługowego i internetowego opakowanie produktu stanowi istotny element z punktu widzenia marketingu mix. Stanowi reklamę produktu i ma na celu w sposób bezpośredni zachęcać do jego zakupu. Istnieje bardzo wiele determinant wpływających na dobór optymalnego rodzaju opakowania. Te podstawowe determinanty zostały przedstawione i opisane w prezentowanym artykule. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim właściwości produktu, docelową grupę odbiorców, masowość produkcji czy też wyniki przeprowadzonych badań rynkowych. Dobór odpowiedniego opakowania, spełniającego szereg funkcji nie tylko logistycznych szczególnie dla przedsiębiorcy ma na celu maksymalizację jego przychodów ze sprzedaży. Bywa też i tak, że podniesienie finalnej ceny produktu poprzez szlachetność opakowania zwiększa jego sprzedaż. Dlatego też ekonomiczne postrzeganie współczesnych opakowań ma swoją szczególną wielowymiarowość.
EN
Through the last few years has immediately grown up the meaning of the packaging in the logistical systems. They must protect not only products from the enviroment and the enviroment from themselves or inform their users about their content. With the development of self – service retail and e-commerce, packages of products have become very important part of the marketing-mix. Packages are the advertisments of products. Their aim is to encourage customers to purchase. There are many reasons which have big influence on the choice of the optimum kind of package. The most popular of them are properties of products, target group or results of market’s research results. Selection of suitable package is used to maximize revenue even if the price must be on the higher level.
PL
Na etapie produkcji materiałów opakowaniowych wykorzystywana jest duża ilość różnego rodzaju substancji chemicznych. Wszystkie te substancje mogą na drodze migracji przedostać się do pożywienia, a dalej, drogą pokarmową, do organizmu człowieka.
PL
W rozdziale badaniu zostały poddane etapy procesu produkcji wybranego opakowania w przedsiębiorstwie branży poligraficznej. W analizie skupiono się na identyfikacji niezgodności występujących podczas produkcji. Do określenia struktury niezgodności wykorzystano diagram Ishikawy i diagram Pareto- Lorenza. W analizie uzyskanych wyników skupiono się na metodach doskonalenia jakości wybranych opakowań w celu zrealizowania procesu doskonalenia w oparciu o wymagania klienta.
PL
Bezpieczeństwo żywności to ogół koniecznych do spełnienia warunków i działań, które muszą być podjęte podczas wszystkich etapów procesu produkcji żywności i obrotu handlowego żywnością, celem zapewnienia życia i zdrowia ludzi. Wiele osób nie zastanawia się nad tym, skąd pochodzi kupowana przez nich żywność, gdzie została wyprodukowana, w jakich warunkach. Duża cześć konsumentów nie czyta etykiet, aby sprawdzić, jakie polepszacze czy konserwanty zostały użyte. A to, co jemy wpływa na nasze zdrowie, życie. Żywność, która nie spełnia odpowiednich wymagań, może powodować różnorodne choroby, w tym nawet nowotwory. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących postrzegania bezpieczeństwa żywności przez polskich konsumentów. Konsumenci mogli przedstawić swoją opinię na temat bezpieczeństwa żywności, ich przyzwyczajeń zakupowych, wiedzy na temat konserwowania żywności czy opakowań żywności. Badanie miało charakter ankietowy.
PL
Wykształcenie projektantów wzornictwa przemysłowego to złożony proces dydaktyczny, ze względu na indywidualny i interdyscyplinarny charakter zawodu designera, a także dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.
PL
Dystrybucja produktów mlecznych należy do najważniejszych ogniw procesu produkcyjnego, decydującego o organizacji produkcji, przebiegu procesów technologicznych. Dobór odpowiedniego opakowania dla produktów szybko psujących się nie jest zagadnieniem łatwym, ponieważ musi ono spełniać wiele funkcji. W niniejszym artykule omówiony został system opakowań oraz uwarunkowania prawne dystrybucji wybranych produktów mlecznych.
EN
Distribution of dairy products is one of the most important link in the production process, deciding on the organization of production, the course of technological processes. Choosing the right packaging for perishable products is not an easy matter, as it has to fulfill many functions. This article discusses the packaging system and legal conditions for the distribution of selected dairy products.
PL
W artykule zaprezentowano wymagania i możliwości zastosowania materiałów bioaktywnych do wytworzenia powłok funkcjonalnych na wyrobach poligraficznych. Przedstawiono znane obecnie rozwiązania i potencjalne możliwości zastosowania znanych materiałów bioaktywnych w przemyśle poligraficznym. Wskazano również na ograniczenia prawne w stosowaniu tych substancji, związane z bezpieczeństwem użytkowania wyrobów.
EN
This paper presents requirements and possibilities for bioactive materials used to create a functional film for printed products. A presentation of currently known solutions and potential developments of bioactive substances in printing industry is carried out, followed by discussion of legal restrictions in their use resulting from safety requirements.
16
Content available Wpływ opakowania na zachowania konsumentów
PL
Opakowanie jest ważnym aspektem działań marketingowych w firmach produkujących dania gotowe i artykuły spożywcze. Jest to element, który wyróżnia produkty na rynku i powoduje, że są bardziej atrakcyjne dla potencjalnego konsumenta. Współcześnie opakowanie stało się również ważną częścią przedsiębiorstwa. Zaobserwowany wpływ nowych opakowań na decyzje konsumentów stał się impulsem do podjęcia badań nad tym zjawiskiem. Producenci stosują coraz bardziej oryginalne opakowania w celu uczynienia ich zauważalnymi dla każdego. Opakowania „krzyczą” z półki sklepowej, by wpłynąć na decyzje konsumenta. W artykule skupiono się na wyglądzie opakowań, ich roli jako środka promocji, ich funkcjach oraz projektowaniu, a także na i wpływie, jaki opakowanie wywiera na zachowanie konsumentów.
EN
Packaging is an important aspect of marketing activities in the manufacturing segment of ready meals and groceries. It is the element that distinguishes products on the market and makes them more attractive to a potential consumer. Currently, the package has also become part of the artistic enterprise. The impact of new packaging on the consumer was an incentive to carry out research related to the impact of packaging on consumer’s decisions. Producers use increasingly original packaging, with the main goal of creating packages that are visible to everyone and that "scream" from the shelf to influence consumer decisions. The article focuses on the appearance of the package, the package as a means of promotion, the functions of packaging and packaging design and its impact on consumer behavior.
17
Content available remote Wpływ wartości promocyjnej opakowań na wybór konsumenta
PL
W dzisiejszych czasach każde opakowanie pełni dodatkowe funkcje, coraz powszechniej marketingową, a więc posiada wartość promocyjną. Celem publikacjijest przedstawienie wpływu wartości promocyjnej opakowań na wybór konsumenta. Wykonano badanie metodą ankietową, wykorzystując technikę CAWI, w którym wzięło udział 165 osób. Część w yników przeprowadzonego badania zaprezentowano w niniejszej publikacji. Z badań wynika,iż konsumenci mają dość sprecyzowaną wizję opakowania produktu, w którym chcą nabyć produkt, często szukając go na podstawie określonej barwy, a najistotniejsze dla klienta są zawarte na nim informacje.
EN
Nowadays, each package has additional functions increasingly marketing, and so has promotional value. The aim of the publication is to present the influence of promotional value package for consumer'schoice. Analysis by questionnaire, using a technique CAWI, which was attended by 165 people. Some of the results of the explorationare presented in this publication. The research showsthat consumers havequite explicit vision of the product packaging, which want to purchase the product, often looking for him on the basis of a specific color, and the most important for the customer are the informationon package.
PL
Recykling surowcowych odpadów komunalnych kuleje, a standardy selektywnej zbiórki zaczną obowiązywać nieprędko. Dlatego spełnienie celów stawianych przez Unię Europejską w pakiecie gospodarki o obiegu zamkniętym będzie dla Polski ogromnym wyzwaniem. Pojawiają się więc rozmaite pomysły na „szybkie, skuteczne metody”, aby zaradzić sytuacji. I znów jak zombie odżywa idea depozytu.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.