Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  field test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
One of the most important and urgent problems is constructing roads in difficult soil conditions, ensuring their strength, reliability, and normal operation. To create an efficient and competitive transport infrastructure in Kazakhstan, the State Programme of Infrastructural Development “Nurly Zhol” for 2020-2025 was developed. Its main objectives are to improve the technological, scientific, and methodological base, provide resources, and to attract “Big Transit”. The paper presents the details of the survey carried out in one of road construction areas. Irrigation canals and periodic and permanent watercourses represent the hydrographic network of the construction site. The analysis of these features and field tests were included in the research. Stamp tests were performed to analyse mechanical properties of embankment soil to provide more reliable information on the mechanical properties of the soil. Structural and technological solutions were adopted based on the field tests and surveys of hydrological conditions. A numerical simulation was used to determine the stability of the road embankment, the results of which showed maximum deformations of 4.5 mm during the operation of road transport. Geosynthetic material was used to reinforce the subgrade. The results of the study have shown that the analysis of factors affecting the stability of engineering structures on difficult soil conditions helps to achieve some improvement.
PL
W artykule, na przykładzie kampusu SGGW w Warszawie, przedstawione zostały kryteria identyfikacji warstw geotechnicznych na obszarze wysoczyzny morenowej, pozwalające na bardziej wiarygodną ocenę parametrów geotechnicznych poszczególnych warstw podłoża z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. W pracy wykorzystano wyniki badań terenowych, głównie CPT oraz DMT, które porównano z wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntów. Proponowana metoda podziału warstw geotechnicznych wraz z doborem odpowiednich parametrów gruntowych dla wydzielanych warstw zakłada zastosowanie podejścia bayesowskiego.
EN
The paper presents criteria for identification of geotechnical layers in the area of moraine upland, on the example of the Warsaw University of Life Sciences Campus - SGGW, which allows a more reliable assessment of the geotechnical parameters of individual ground layers, taking into account local conditions. The paper uses the results of in situ tests, mainly CPT and DMT, which were compared with the results of laboratory tests. A Bayesian approach was used in proposing a technique for subdividing the geotechnical layers with the annotation of the relevant parameters for the separated layers.
4
Content available remote Deformacja rur z tworzyw termoplastycznych w czasie
PL
Podstawowym kryterium projektowym w przypadku rur z tworzyw termoplastycznych jest wielkość deformacji po upływie założonego okresu eksploatacji. Istniejące wytyczne obliczeniowe są nieprecyzyjne i nie uwzględniają właściwości najnowszych rozwiązań materiału i konstrukcji rur. W artykule dokonano analizy deformacji rur podatnych na podstawie wyników badań poligonowych. Badaniom długoterminowym poddano odcinek rury DN1000 wykonanej z polipropylenu (PP). Rurę ułożono w wykopie, a naziom obciążono.
EN
The basic design criterion for thermoplastic pipes is deformation after the assumed service life. Existing calculation guidelines are imprecise, do not consider the latest solutions in material properties and pipe structures. The paper presents an analysis of the deformation of thermoplastic pipes based on the results of field tests. A PP pipe with a diameter of DN1000 was subjected to long-term tests. The pipe was placed in a trench and the backfill was loaded.
PL
W artykule podjęto problem interoperacyjności mostów, przy czym ograniczono się do zagadnień związanych z oddziaływaniem taboru kolejowego na mosty. Analizie poddano wiadukt łukowy z jazdą dołem. Autorzy sprawdzili zdolność konstrukcji do bezpiecznego przenoszenia ruchu kolejowego w postaci polskich i czeskich składów zespolonych, mogących osiągnąć prędkość powyżej 200 km/h. Przeprowadzone analizy poprzedziły badania terenowe, w tym zastosowanie operacyjnej analizy modalnej do identyfikacji właściwości dynamicznych konstrukcji, oraz aktualizacja modelu MES. Zaktualizowany model został wykorzystany do przeprowadzenia symulacji przejazdów modeli rzeczywistych pociągów.
EN
The article deals with the interoperability of bridges and is limited to issues related to the impact of rolling stock on bridges. The tied-arch viaduct was analyzed. The authors checked the ability of the structure to carry out railway traffic using electric multiple unit trains from both the Poland and Czech Republic, which are capable of reaching speeds above 200 km/h. The conducted analyses were preceded by field tests, including the use of Operational Modal Analysis to identify the dynamic properties of the structure and the successive FEM model updating. The updated model was used to simulate the high-speed passage of real trains.
PL
W artykule opisano znane i stosowane metody obliczania parcia gruntu na opinkę wraz z jej doborem. Ponadto poddano analizie zjawisko przesklepienia gruntu powstające za opinką opisywane szeroko w literaturze naukowej według metod proponowanych między innymi przez Perko, Vermeer, Li, Macnab, Hosseinian. Wyniki obliczeń parcia gruntu działającego na opinkę wykonanych wg różnych autorów porównano z przeprowadzonymi badaniami terenowymi na obiekcie w skali rzeczywistej przeprowadzonymi przez Koprasa.
EN
The article describes well known and used methods of calculating the earth pressure acting on the lagging together with its selection. In addition the Article describes arching effects developed behind the lagging, widely described in the scientific literature, according to the methods proposed, among others, by Perko, Vermeer, Li, Macnab, Hosseinian. The calculation results of the earth pressure acting on the lagging according to various authors were compared with the field research carried out on the object on the real scale carried out by Kopras.
7
Content available remote Poprawa izolacyjności akustycznej stropu gęstożebrowego
PL
W artykule opisano przykład kładki dla pieszych, w przypadku której konieczne było zastosowanie dodatkowych rozwiązań zwiększających komfort użytkowania przez pieszych. Zabudowa dwóch tłumików drgań (o charakterystyce częstotliwości pokrywającej się z drugą postacią drgań) znacznie poprawiła zachowanie konstrukcji pod obciążeniem dynamicznym w zakresie odpowiedzi dynamicznej konstrukcji nośnej kładki. Ograniczono amplitudę przyspieszeń i przemieszczeń pomostu drugiej postaci drgań (giętno-skrętnej) oraz znacznie zwiększono poziom tłumienia drgań. Analiza przebiegu czasowego przemieszczeń pomostu potwierdziła pracę konstrukcji w zakresie sprężystym.
EN
This paper describes an example of the footbridge construction, where it was necessary to apply additional solutions increasing the comfort of the object use for pedestrians. The installation of two vibration dampers (with frequency characteristics coinciding with the second form of vibration) significantly improved the behavior of the structure under the dynamic load in terms of the dynamic response of the footbridge load-bearing structure. The amplitudes of accelerations and displacements of the deck of the second form of vibrations (bending-torsional) were reduced and the vibration damping level was significantly increased. Analysis of the time courses of the bridge deck displacements confirmed the operation of the structure in the elastic range.
9
Content available remote Mineralna izolacja natryskowa jako materiał poprawiający akustykę wnętrz
PL
W artykule przedstawiono parametry akustyczne pianki natryskowej. Wyniki badań współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej wskazują, że ma ona dobre właściwości dźwiękochłonne. Wyniki zweryfikowano przez zastosowanie materiału w pomieszczeniu o przeznaczeniu sakralnym w kształcie kopuły i o kubaturze 14 850 m3. Po zastosowaniu materiału czas pogłosu uległ znacznemu obniżeniu, co poprawiło warunki pogłosowe w pomieszczeniu.
EN
The article presents the acoustic parameters of the foam spray. The results of sound absorption coefficient obtained in the reverberation chamber show that the material has good soundproofing properties. Results were verified by applying the material in a dome-shaped sacral room with a cubature of 14 850 m3. Thanks to the use of the material, the reverberation time was significantly reduced. It has improved the reverberation conditions in the room.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie zagadnienia nośności granicznej fundamentów grzybkowych wyrywanych z podłoża. Analiza jest dedykowana praktycznym problemom posadowienia kratowych słupów elektroenergetycznych, gdzie dominującym obciążeniem krytycznym jest pionowa siła wyciągająca fundament. Pokazane w artykule przykładowe rozwiązanie zagadnienia wywodzi się z grupy metod nośności granicznej analitycznych modeli sztywno-plastycznych teorii plastyczności. Zaprezentowano górne oszacowanie nośności granicznej na wyrywanie według przyjętego kinematycznie dopuszczalnego schematu zniszczenia. Podano zamknięte formuły na nośność oraz dokonano porównania z poligonowymi wynikami badań fundamentów w skali 1:1. Propozycja obliczeń przedstawiona w pracy stanowi alternatywne podejście do asekuracyjnych zaleceń podanych w normie PN-EN 50341-1-1:2013.
EN
In the article one presented answer to a problem of the limit resistance of mushroom foundations subjected to uplift loads. The analysis is dedicated to practical problems of lattice towers of overhead lines, where a dominant critical load is the vertical uplift force. Shown in the article the example problem descends from the group of methods of the limit capacity of analytical rigid-plastic models of the plasticity theory. One presented the upper bond estimated capacities of limit breaking out according to the adopted kinematically permissible failure diagram. One gave closed formulas on the capacity and one made the comparison with tests of the foundations in the scale 1:1. The proposal of calculations presented in the work constitutes the alternative approach to recommendations given in the standard PN-EN 50341-1-1:2013.
EN
The following article collects and describes several practical problems that can be encountered when performing geophysical field measurements using the electrical resistivity tomography (ERT) method. The methodology of work carried out with the Terrameter LS apparatus of the Swedish company ABEM (currently the company has changed its name to GUIDELINE GEO) was presented and discussed. The attention was paid to interesting solutions that increase the efficiency of works, especially in works related to linear investments. Errors that may appear during the use of the roll-along method are indicated, in particular, those appearing in measurements where too long measurement sections are transferred, as well as problems resulting from high electrode earthing, nonlinear profile traces and variable morphology. It describes how the use of different measurement systems affects the depth of prospecting, and which systems cope well in the area with disturbances. The article also emphasizes that the work should be properly planned before starting field research.
PL
W niniejszym artykule zebrano i opisano kilka praktycznych problemów, z którymi można się spotkać w trakcie wykonywania geofizycznych pomiarów polowych, stosując metodę tomografii elektrooporowej (ERT). Przedstawiono i omówiono metodykę prac wykonywanych aparaturą Terrameter LS szwedzkiej firmy ABEM (obecnie firma zmieniła nazwę na GUIDELINE GEO). Zwrócono uwagę na ciekawe rozwiązania, które zwiększają efektywność prac, szczególnie w pracach związanych inwestycjami liniowymi. Wskazano błędy jakie mogą pojawić się podczas stosowania metody roll-along, w szczególności pojawiające się w pomiarach gdzie przenoszone są zbyt długie sekcje pomiarowe, a także problemy wynikające z wysokich uziomów elektrod. Opisano jak stosowanie różnych układów pomiarowych wpływa na głębokość prospekcji, a także które układy radzą sobie dobrze w obszarze z zakłóceniami. W artykule zwrócono uwagę na to by w odpowiedni sposób planować prace przed przystąpieniem do badań terenowych.
EN
The subject of the article are the layers strengthening the base of the railway track, used in special cases of modernization of the main lines on the Polish State Railways. The construction of a three-dimensional reinforcing mat, also known as a "mattress", is presented. The reinforcing "mattress" is a layer of stone aggregate pre-compressed in an openwork coating made of plastic mesh. The results of the research on vertical displacements of the experimental section established in the railway track with a spatial mat embedded in the substrate are discussed. Vertical displacements were obtained as a function of time in the track subjected to the operation process.
PL
W artykule opisano rozwiązania konstrukcyjne oraz specjalistyczne badania innowacyjnych stalowych słupów kratowych przeznaczonych dla linii elektroenergetycznych 400 kV. Nowe serie słupów opracowano w związku z wdrożeniem wyższych standardów bezpieczeństwa dla linii elektroenergetycznych, zawartych w normie PN-EN 50341-2-22:2016. Pełnowymiarowy prototyp nowych słupów poddano badaniom poligonowym obejmującym, poza weryfikacją nośności dla obciążeń normowych, określenie obciążenia niszczącego nową konstrukcję. W pracy przedstawiono podstawowe wyniki badań oraz dokonano analizy porównawczej z procedurami normowymi zawartymi w PN-EN 50341-2-22:2016 oraz PN-EN 1993-3-1:2008. Wykazano dobrą zgodność analiz teoretycznych oraz rezultatów z badań słupów w skali 1:1.
EN
The article describes structural solutions and specialised testing of new, innovative, steel lattice tower intended for OHL (Overhead Line) 400 kV. The new series of towers was developed in connection with the implementation of higher standards of the safety for OHL determined by current PN-EN 50341-2-22:2016 standard. The full-size prototype of new tower was subjected to research range, including the verification of the load capacity for standard loads also the destructive test, to determine the ultimate capacity of the new structure. The paper presents basic research results and it performs a comparative analysis with the standard procedures contained in PN-EN 50341-2-22:2016 and PN-EN 1993-3-1:2008 standards. Good agreement between theoretical analyses and results from 1:1 scale test was demonstrated.
EN
The present paper describes an experimental methodology of identification of dynamic characteristics of a track structure, consisting in determination of a track decay rate (TDR) in the field tests that were conducted by the authors on the railway line section in Warsaw. The proposed methodology of measurements, parameters determination and presentation of the results is based on the measurement methods described in EN 15461 [1], which are aimed at determination of TDR. The values of TDR determined in the impulse tests in one-third octave bands are compared with the limiting values specified in EN ISO 3095 [2] and Technical Specifications for Interoperability (TSI) [3]. Based on the obtained experimental data, the analysed railway line is classified as a structure that does not generate excessive level of rolling noise from the vibrations induced by the moving rolling stock on structural elements of the track - particularly on rails. The results obtained in this study are promising from the point of view of future development of effective solutions used for protection of people and environment against noise generated by the railway traffic.
PL
W artykule przedstawiono doświadczalną metodykę badawczą wyznaczania charakterystyk dynamicznych nawierzchni kolejowej poprzez badania poligonowe współczynnika zanikania drgań wzdłuż szyny zrealizowane przez autorów na odcinku linii kolejowej w Warszawie. Jako podstawę w odniesieniu do metodologii pomiaru, wyznaczenia i prezentacji wyników wykorzystano metodykę pomiarową opisaną w normie europejskiej EN 15461, której celem jest wyznaczenie współczynnika zanikania drgań wzdłuż szyny (ang. Track Decay Rate, w skrócie TDR). Najnowsze trendy w transporcie szynowym, zakładają jak największe wykorzystanie przepustowości tras m.in. poprzez wzrost prędkości pojazdów, a tym samym skrócenie czasu przejazdu. Negatywnym skutkiem takich działań jest jednak m.in. zwiększenie poziomów emisji hałasu do środowiska. W przypadku ludzi ma to ujemny wpływ na ich zdrowie, zmniejsza wydajność pracy, utrudnia wypoczynek i koncentrację, a więc ogólnie, zmniejsza komfort życia w strefie takich oddziaływań. Aby zminimalizować te negatywne oddziaływania stosuje się różne rozwiązania, które w strefie emisji, tj. strefie kontaktu kół i szyn polegają m.in. na usuwaniu nierówności na ich powierzchniach tocznych poprzez profilowanie szyn oraz kół. Innym sposobem ograniczania emisji fali akustycznej są działania podejmowane w konstrukcji drogi kolejowej, polegające na optymalizacji sprężystych charakterystyk tej konstrukcji - głównie sprężystego podparcia i mocowania szyn poprzez zastosowanie odpowiednich elementów i warstw konstrukcyjnych. Oprócz funkcji mechanicznych związanych z przenoszeniem dynamicznych obciążeń od ruchu pojazdów szynowych, elementy te spełniają funkcje izolatorów wibroakustycznych, które ograniczają transmisję drgań pomiędzy elementami składowymi konstrukcji nawierzchni szynowej - głównie elementami systemów przytwierdzenia szyn. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badan poligonowych, w ramach których mierzono metodą impulsową współczynnik TDR. Badania przeprowadzono na czasowo zamkniętej łącznicy wzdłuż linii kolejowej nr 501, tor nr 1 w Warszawie. Celem badań była przede wszystkim weryfikacja przewidywanego wpływu elementów składowych nawierzchni kolejowej na wartość współczynnika TDR. Wartość tego parametru pozwala wnioskować o poziomie emisji hałasu, ponieważ istnieje silny związek pomiędzy współczynnikiem TDR a intensywnością emisji hałasu toczenia przez elementy składowe nawierzchni kolejowej (np. szyny). Wyznaczone metodą impulsową w badaniach terenowych wartości współczynnika TDR w tercjowych pasmach częstotliwości odniesiono do wartości granicznych określonych w normie europejskiej EN ISO 3095 oraz Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI). Na bazie wyników badań empirycznych zakwalifikowano analizowaną linię kolejową jako nie generującą nadmiernego poziomu hałasu toczenia od drgań elementów składowych nawierzchni kolejowej wzbudzonych przez przejeżdzające pojazdy szynowe.
PL
Płynące z nowych przepisów budowlanych zalecenia [1] wymagają technicznej odpowiedzi sfery naukowej. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla obudowy budynków będzie sukcesywnie maleć do roku 2021. W publikacji poruszono temat badań dotyczących pomiaru współczynnika przenikania ciepła w warunkach terenowych, pozwalających na ocenę ciepłochronności przegród w budynkach już istniejących. Autor po przetłumaczeniu na język polski normy [6] dokonał całosezonowych badań (w okresie chłodnym i zimowym), zaś raport z tych pomiarów zostanie przedstawiony w czteroczęściowej publikacji. W części pierwszej omówione zostaną aspekty budowy stanowiska pomiarowego – laboratoryjno-terenowego.
EN
Recommendations arising from new building regulations [1] require a technical response from the scientific environment. The value of heat transfer coefficient for building enclosures will gradually decrease until 2021. The publication presents the issue of research on the measurement of heat transfer coefficient in field conditions, which makes it possible to assess heat insulation of wall barriers in existing buildings. The author, after translating the standard [6] into Polish, has performed all-season tests (in the cold and winter period), and a report of these measurements will be presented in a four-part publication. The first part will discuss construction aspects of a laboratory and field test stand.
PL
Przeprowadzono badania polowe modelu stropu w skali naturalnej o wymiarach 6,30 × 6,30m, wykonanego z paneli Vector III tj. częściowo prefabrykowanych płyty betonowych z kratownicą oraz włóknami polimerowymi zamiast zbrojenia rozdzielczego. Cały strop zmonolityzowany został nadbetonem układanym na budowie. Model obciążano sekwencyjnie, prowadząc automatyczny i geodezyjny pomiar względnych przemieszczeń prefabrykatów oraz ugięcia. W trakcie ostatniego kroku obciążenie przyłożono nierównomiernie w celu uwypuklenia tzw. zjawiska klawiszowania. Obciążenie stropu na jednej połowie wynosiło 1,7 kN/m2, a na drugiej 7,7 kN/m2. Maksymalna różnica przemieszczeń między panelami to 0,3 mm, natomiast ugięcie krótkotrwałe 2,7 mm. Po zakończeniu badań polowych pozostawiono obciążenie w celu weryfikacji wpływów długotrwałych. Maksymalne ugięcie po 12 miesiącach wyniosło 19 mm.
EN
Field test of a full-scale model of slabs with dimensions of 6,30 x 6,30 m, built of Vector III panels were carried out. Vector panels are semi precast, concrete plates with lattice girders and polymer fibres instead of distribution reinforcement. The slab is monolithized with in-situ topping. Vector panels are used in one way spanning slabs. The load was applied sequentially, measurements were made by LVDT sensors and geodetic. In the last of the stages, the load was applied to one half of the slab to examine the possibility of faulting. The floor load was 1,7 kN/m2 in one half and 7,7 kN/m2 in the other. The values of vertical displacements at the panel joints (in the middle of the slab) were measured. The difference of displacements between panels was less than 0,3 mm and vertical displacements have reached a value of 2,7 mm. After the field test, the load was left to verify long-term effects. After 12 months, a maximum displacement of 19 mm was achieved.
EN
In order to study the design and stability control of deep soft rock chamber group, taking ninth coal mine of Hebi Coal Power Co., Ltd. as the engineering background, The main problem in normal design is analyzed with the combined method of FLAC3D numerical simulation and field engineering test. and then puts forward targeted control measures and carries out field application. The results show that, compared with the conventional design, the intensive design can reduce the stress concentration degree and plastic zone range of the surrounding rock, as well as reduce the quantities. Compared with conventional supporting schemes, the surrounding rock deformation greatly reduces by more than 82% after adopting bolting and shotcreting with wire mesh + anchor cable + floor anchor supporting. Among them, the floor heave control has obvious effect, and the decreasing amplitude reaches more than 93%. The field application shows that the surrounding rock deformation of the main chamber is within the allowable range, and the chamber control effect is good. Therefore, the research results can provide reference for the design and control of similar chamber groups.
PL
Olej smarowy, wykorzystywany w urządzeniach tnących, pracuje w tzw. otwartym układzie smarowania i w całości jest emitowany do środowiska. Wówczas, gdy taki olej zawiera nawet niewielką część frakcji pochodzącej z ropy naftowej, co ciągle jeszcze ma nagminny charakter, olej stanowi poważne zanieczyszczenie środowiska. Do tego mgła takiego oleju stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników. Aktualne regulacje prawne wymagają od użytkowników pilarek oraz harwesterów stosowania wyłącznie olejów biodegradowalnych. W przypadku olejów hydraulicznych stosowanych w maszynach i pojazdach zawsze istnieje niebezpieczeństwo wycieku lub wylewu do otoczenia w przypadku pęknięcia przewodów łączących albo innego rodzaju awarii. Celowy wydaje się więc też postulat stosowania biodegradowalnych olejów w systemach hydrauliki siłowej maszyn użytkowanych w lasach, na polach, w kopalniach czy w pojazdach szynowych lub drogowych. Biodegradowalny olej, najczęściej z bazowym olejem roślinnym, jest droższy od oleju smarowego wyprodukowanego z zastosowaniem, nawet tylko w części, naftowej bazy olejowej – produktu rafinacji ropy naftowej. Dzisiaj użytkownicy pilarek oraz harwesterów ciągle jeszcze stosują mineralne oleje smarowe z ropy naftowej, nie licząc się z negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia i środowiska. Znane metodyki badania biodegradowalności olejów smarowych są kosztowne i czasochłonne. W pracy zaproponowano zasadę wykonania oraz wyposażenie do wykonania szybkiego i taniego testu przesiewowego obecności frakcji pochodzenia naftowego, zawierającej węglowodory aromatyczne, w badanych próbkach oleju smarowego. Test wykorzystuje badanie fluorescencji oleju w świetle UV - λ = 365 nm. Proponowana metoda jest prosta w wykonaniu i nie wymaga specjalistycznych kwalifikacji od wykonawcy. Opisano łatwe w przygotowaniu wyposażenie do powtarzalnego wykonywania badań w warunkach terenowych.
EN
Lubricating oil, used in cutting equipment, works in the so-called open lubrication system and is entirely emitted to the environment. When such an oil contains even a small portion of the crude oil-derived fraction, which is still very common, the oil is a serious environmental pollution. In addition, the oil mist poses a serious threat to the health of employees. Current legal regulations require users of saws and harvesters to use only biodegradable oils. In the case of hydraulic oils used in machines and vehicles, there is always a risk of leakage into the environment e.g. in case of breakage of connecting pipes or other types of breakdowns. Therefore, it seems reasonable to postulate the use of biodegradable oils in power hydraulics systems of machines used in forests, fields, mines or in rail or road vehicles. Biodegradable oil, most often, with base vegetable oil, is more expensive than lubricating oil produced with the use of an oil-based oil base – i.e. a product of oil refining. Today, users of saws and harvesters still use mineral lubricating oils from crude oil, without any attention to the negative consequences for health and the environment. The known methods of the assessment of biodegradability of lubricating oils are expensive and time-consuming. The paper proposes a principle of method and equipment for performing a quick and cheap screening test for the presence of petroleum-derived fractions containing aromatic hydrocarbons in the analyzed lubricating oil samples. The test uses an oil fluorescence test under UV light of wavelength λ = 365 nm. The proposed method is simple and does not require specialist qualifications from the user. Easy-to-prepare equipment for repetitive testing in field conditions has been described.
PL
Od początku elektryfikacji linii kolejowych w Polsce stosowany był stalowy osprzęt do podwieszenia sieci jezdnej. W ostatnich latach producenci tego typu elementów zaoferowali osprzęt wykonany na bazie stopów aluminium. W celu potwierdzenia jego przydatności do zastosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. przeprowadzono proces dopuszczenia tego osprzętu do stosowania. Jednym z etapów tego procesu są badania eksploatacyjne, którym poświęcony jest niniejszy artykuł.
EN
From the beginning of the electrification of railway lines in Poland, steel accessories were used to suspend the overhead contact line. In recent years, producers of this type of elements have offered equipment made on the basis of aluminum alloys. In order to confirm its suitability for use on railway lines managed by PKP PLK S.A. the process of allowing this equipment to be used has been carried out. One of the stages of this process are field tests, which this article is devoted to.
EN
Appropriate risk assessment plays a fundamental role in the design. . The authors propose a possible method of design risk mitigation, which follows recommendations included in Eurocode 7. The so-called “Observational Method” (OM) can produce savings in costs and programmes on engineering projects without compromising safety. The case study presented is a complex design solution that deals with the heavy foundations of a gantry crane beam as one of the elements of a Deepwater Container Terminal extension. The paper presents a detailed process of the design of the rear crane beam being a part of the brand new berth, together with its static analysis, as well as the long-term results of observations, which have revealed the real performance of the marine structure. The case presented is based on excessive preliminary field tests and technical monitoring of the structure, and is an example of a successful OM implementation and design risk mitigation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.