Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie zmianami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of this article is to assist anyone considering implementing these systems. Along the document the main differences between conventional and remote control are stated, with the intention to clarify what advantages they can bring, the changes involved when adopting remote towers, and a brief outline of a transition plan for adopting these systems. Subsequently, the benefits to a country’s air navigation from utilizing these systems is discussed by studying the case of Colombia, a country with a unique orography. In addition, the specific characteristics of the airports are analysed to propose the candidates which may have the best outcome if remote tower systems are implemented.
EN
Change management is considered to be an important element of safety management systems, lack of which can lead to industrial accidents and disasters. Therefore, risk management related to changes introduced to the railway system has become one of the processes covered by regulations aimed at harmonising the rules of railway transport in the whole European Union (EU). This article presents the results of a comparative analysis of available source materials in terms of determining the manner and level of implementation of EU-wide rules for risk management related to introduced changes. The analysis was based on data from five selected EU Member States. A common issue raised in practically all of the reports analysed is the lack of detailed definitions of terms such as significant change, insignificant change, the impact of change on the safety of the railway system. Attempts to solve this situation have been specified by us and evaluated from the viewpoint of safety engineering.
EN
Organizational development as a modern management tool for transformation the company (case of Ukrainian energy company) The article is aimed at formation of the approaches and stages of organizational development for a large vertically integrated company, ensuring the country’s strategic security in the field of energy. The methodological basis of this work is the theory of the company’s life cycle, and it is proposed to complement the mentioned theory with the theory of spiral dynamics, reflecting the evolution of the company’s values. The approaches to organizational development are analysed and organizational development is defined. The possibility and necessity of management of organizational development are substantiated. As a result of the study, there were described the features of the organizational development of large energy company, and this is for the first time. The analysis of publications and world experience in the development of energy companies allowed proposing four basic stages of organizational development: team building and life cycle dynamics, value management and implementation tools. There is offered the use of organizational development as an instrument of management, which enables to achieve not only company development goals, but also to manage its values, achieve maximum employee involvement in development, and to shift from the management of the company to team work. Further research in this area it is advisable to carry out in detail the stage of organizational development and description of each stage’s tools.
PL
Celem artykułu jest kształtowanie się podejść i etapów rozwoju organizacyjnego dużej pionowo zintegrowanej firmy, zapewniającej strategiczne bezpieczeństwo kraju w energetyki. Podstawę metodologiczną artykułu stanowi teoria cyklu życia firmy, korzystanie z której proponuje się uzupełnić teorią dynamiki spiralnej, odzwierciedlająca zmiany wartości firmy. Przeanalizowano podejścia do rozwoju organizacyjnego i zdefiniowany jest rozwój organizacyjny. Uzasadniono możliwość i konieczność zarządzania rozwojem organizacyjnym. W wyniku badania po raz pierwszy zostały opisane właściwości rozwoju organizacyjnego poważnych firm energetycznych. Analiza publikacji i międzynarodowego doświadczenia rozwoju firm energetycznych pozwoliła zaproponować cztery główne etapy rozwoju organizacyjnego: kształtowanie zespołu, dynamika cyklu życiowego, zarządzanie wartościami, narzędzi wdrożeniowe. Korzystanie z rozwoju organizacyjnego jako narzędzia zarządzania pozwala nie tylko na realizację osiągnięcia celów rozwoju fi rmy, ale również na zarządzanie jej wartościami i osiągnięcie maksymalnego zaangażowania pracowników do rozwoju. Co w perspektywie doprowadzi do tego, że zarządzanie firmą zastąpi praca zespołowa. Późniejsze badania w tym kierunku docelowo przeprowadzać w fazie szczegółów rozwoju organizacyjnego i opisu instrumentów każdego z etapów.
EN
Constant change is typical of the current business environment. The ability to manage change is a highly appreciated managerial skill. Being adaptive has become a new competitive advantage of a company. Appropriately and successfully implemented changes can improve corporate performance. This paper aimed to evaluate how Slovak companies had been dealing with change in recent years; whether they had been prepared for it; what tools, methods and concepts they had used; and what ultimately had necessitated them from an economic point of view. The paper explored the current status of change management in the context of business processes particular to Slovak enterprises. A literature review concerning change and process management was provided in order to design appropriate research. The research focused on the level of process-oriented management of change in Slovak enterprises operating in different industrial sectors. The main research method was primary quantitative research via questionnaires. Outputs from the questionnaires were subsequently evaluated by contingency tables and the chi-square test which determined the level of significance via p-value. Research results presented in this paper confirmed a positive influence of business process change on process maturity and corporate performance. The paper contributed to the development of knowledge in the field of change management, namely, process-oriented change management. The creation of a change-based maturity model for enterprises was identified as a new direction for future work with practical implications.
PL
Zasadnicze znaczenie dla ochrony zabytku lub zabytkowego zespołu urbanistycznego ma decyzja w sprawie wpisania go do rejestru, nadaje mu bowiem oficjalnie prawny status. Wiąże się z tym statusem – z jednej strony – obowiązek opieki nad zabytkiem postawiony właścicielowi, użytkownikowi oraz innym podmiotom nim władającym, z drugiej strony – zwiększona ochrona prawna. Jedynie w odniesieniu do rejestru zabytków możemy mówić o pełnej, mniej lub bardziej doskonałej instytucji prawnej, z której wynikają możliwe do wyegzekwowania prawa i obowiązki, związane ze stanem zabytku. Autor artykułu przedstawił krótkie rozważania na temat aktualnego pojmowania i prawnej defi nicji „zabytku” oraz odniesień do kwestii uwzględniania w tym pojmowaniu cezury czasowej (zabytek dawny – „sensu stricto” i zabytek współczesny – „sensu largo”). Rozważania te były podstawą próby odpowiedzi na pytania: pierwsze – o sens stosowania cezury czasowej w odniesieniu do zabytku w zapisach ustawowych oraz drugie – jakim kryteriom powinien odpowiadać zabytek, w tym przypadku obiekt architektoniczny lub zespół urbanistyczny z drugiej połowy XX wieku. Przede wszystkim powinien stanowić wybitny przykład rodzaju budowli lub zespołu architektonicznego, urbanistycznego i technologicznego albo stanowić świadectwo wielkiego oddziaływania i wpływu w danym okresie historii na rozwój architektury, sztuki lub technologii, na planowanie miast lub kształtowanie krajobrazu, albo stanowić jedyny lub co najmniej rzadko spotykany dowód tradycji kulturowej wciąż istniejącej lub wymarłej, albo też stanowić przykład bezpośredniego i materialnego powiązania ze zdarzeniami i tradycjami, dziełami sztuki i literatury, mającymi wartość wyjątkową. Po szczegółowym omówieniu przykładów konkretnych rozwiązań architektonicznych oraz urbanistycznych, związanych z rewitalizacją w duchu historycznym Rynku Głównego w Oświęcimiu oraz Starego Rynku w Poczdamie i związanych z tym losów obiektów pawilonowych z lat 60. XX w., autor artykułu zwrócił uwagę służbom odpowiedzialnym za ochronę zabytów: z jednej strony – na pilną konieczność stworzenia listy obiektów architektury, zespołów, dzieł techniki z 2. połowy XX wieku przeznaczonych do objęcia ochroną, z drugiej – na fakt, iż decyzja o wpisie do rejestru wywołuje określone konsekwencje prawne, bardzo trudne do późniejszego uchylenia. Dlatego też przed przystąpieniem do procedury wpisu do rejestru zabytków należy dokonać krytycznej analizy obiektu lub zespołu architektonicznego, także pod kątem wypełniania ważnego interesu społecznego i ustalenia odpowiednich form ochrony.
EN
The decision about entering a historic monument or an urban complex into the monument register is of paramount significance for its protection, since it then officially acquires a legal status. That status is associated with – on the one hand – an obligation to preserve the monument imposed on the owner, user or other authorities in charge of it, while on the other – increased legal protection. Only in reference to the monument register we can talk about a complete, more or less perfect legal institution, which results in laws and obligations concerning the state of a monument and possible to enforce. The author of the article presents brief considerations on the issue of current understanding and a legal definition of a “monument” as well as references to the issue of including in it a time dividing line (a historic monument – “sensu stricto” and a contemporary monument – “sensu largo”). Those considerations made a basis for an attempt to answer the following questions: firstly – about the sense of using a dividing line in reference to a monument in statutory regulations, and secondly – which criteria a monument should meet, in this case an architectonic object or an urban complex from the second half of the 20th century. First of all, it should be an outstanding example of a building or an architectonic, urban and technological complex, or bear evidence of a great impact and influence in a given period of time on the development of architecture, art or technology, on town planning or landscape design, or constitute the only or at least a rarely encountered proof of a still existing or extinct cultural tradition, or be an example of direct and material connection to events and traditions, works of art and literature, possessing unique value. After a detailed description of examples of concrete architectonic and urban-planning solutions related to the revitalisation in the historical spirit of the Main Square in Oświęcim and the Old Market in Potsdam, and subsequent fate of the pavilion objects from the 1960s, the author of the article commented to the services responsible for monument protection: on the one hand – on the urgent need to create a list of objects of architecture, complexes, works of technology from the 2nd half of the 20th century intended for protection, on the other – on the fact that the decision about an entry into the register is followed by specific legal consequences, very difficult to be revoked later. Therefore, before commencing the procedure of entering it into the monument register one should conduct a critical analysis of the object or architectonic complex, also from the perspective of acting in the public interest and determining appropriate forms of protection.
EN
Designing the company’s development program is a complex project in which it is necessary to preserve the logical sequence of analytical actions but also to respect the basic factors defining the correct direction and program of changes. The article presents the structure of related design actions as well as the strategic aspects of building a program of development changes in the company resulting not only from its general strategy but also from the adopted pattern of development and the change management strategy.
PL
Projektowanie programu rozwoju przedsiębiorstwa jest złożonym przedsięwzięciem, w którym konieczne jest zachowanie logicznej sekwencji działań o charakterze analityczno–studialnym, ale również respektowanie podstawowych czynników wyznaczających właściwy kierunek i program zmian. W treści artykułu przedstawiona została struktura związanych z tym działań projektowych oraz strategiczne aspekty budowy programu zmian rozwojowych w przedsiębiorstwie, wynikające nie tylko z jego strategii ogólnej, ale również przyjętego wzorca rozwoju i strategii zarządzania zmianami.
8
Content available Change management in lean enterprise
EN
The main purpose of the paper is the analysis of a process of change focusing particularly on the concept of slimmed production (Lean) and its implementation in the enterprise. A case study method was chosen as a research tool because it offers wide array of techniques and means of gaining and data analysis. In the article a metallurgical company was evaluated as a case study. Thanks to implementing of Autonomous Maintenance the company reached a growth in skills and responsibility for work done and a reduction in malfunction of work places. Thus to the analysis one of the Lean concept tools was taken – total process maintenance (TPM) which implementation significantly influences industrial workers’ competences. Referring to the subject bibliography within change management, the article focused on one of the changes in particular – the change in human resources management (it is within their skills) in steel and manufacturing companies.
EN
Sustainability research shall provide knowledge for action and is therefore deeply related with social and political issues such as regulation, behaviour, value-added chains, daily routines of users, consumption patterns, economic incentives, perceptions, attitudes and values. It needs cooperation with social actors in diagnosing sustainability deficits and challenges, in determining priorities for research and action, in defining indicators for measuring empirical developments and deciding on sustainability targets to go for, in setting the research agenda, in bringing knowledge and values of stakeholders and affected persons into the game and in looking for making sustainability strategies work in practice. This holds in particular for the transformation of the energy supply system to a more sustainable status. This transformation goes far beyond the substitution of traditional technolo-gy by new ones, because the energy system is not a purely technical system consisting of power plants, supply lines, storages etc. Rather it also includes a complex set of human actors such as users, regulators, decision-makers, planners, innovators, employees in the supply companies, citizens affected by side effects of energy technologies and infrastructures and also citizens in their role as the democratic sovereign. The main thesis of this paper is that the energy system is a sociotechnical system and that its transformation is a social transformation including technological change but going far beyond. The German Energiewende is used as an example. Energiewende means the (relatively) fast transformation of the German energy infrastructure to a more sustainable status based on a high share of renewables and strongly increased energy efficiency, including an accelerated nuclear phase-out after the Fukushima disaster.
PL
Badania na zrównoważonością powinny dostarczać wiedzy praktycznej, powiązanej z takimi zagadnieniami społecznymi i politycznymi, jak: regulacja, zachowanie, wartości dodane, codzienne zachowania, wzory konsumpcyjne, zachęty ekonomiczne, percepcja, postawy i wartości. W diagnozie wyzwań zrównoważoności niezbędne jest uwzględnienie perspektywy społecznej, pozwalającej określić priorytety dla badań i praktyki, zdefi-niować wskaźniki pozwalające zmierzyć rozwój i wyznaczyć cele, ku którym powinniśmy zmierzać. Należy ustalić program badań, uwzględnić wiedzę i wartości odnoszące się do interesariuszy i innych osób, które w tym procesie uczestniczą, a także poszukiwać strategii zrównoważoności, które sprawdzą się w praktyce. W szczególności odnosi się to do przekształcenia systemów zaopatrzenia w energię. Ta transformacja wykracza daleko poza zastąpienie tradycyjnych technologii nowymi, ponieważ system energetyczny nie ma charakteru jedynie czysto technicznego, złożonego z elektrowni, linii przesyłowych itp. Uwzględnić w nim należy także złożony zespół czynników ludzkich, takich jak użytkownicy, moderatorzy, decydenci, planiści, innowatorzy, pracownicy kompanii energetycznych i obywatele dotknięci efektami ubocznymi wynikającymi tak ze stosowania technologii energetycznych jak i rozwoju infrastruktury. Główna teza tej pracy jest następująca: system energetyczny jest systemem społeczno-technicznym i jego przekształcenia zachodzą na płaszczyźnie społecznej z uwzględnieniem zmian technologicznych, wykraczając jednak daleko poza nie. Niemieckie Energiewende może służyć za przykład. Energiewende oznacza (relatywnie) szybką transformację niemieckiego systemu energetycznego w kierunku zrównoważoności, co oznacza oparcie go na odnawialnych źródeł energii i silnie zwiększonej efektywności energetycznej, a także przyspieszonym po katastrofie w Fukushimie wycofywaniu się z rozwijania energetyki jądrowej.
PL
W ciągu ostatnich lat tempo zmian w przedsiębiorstwach jest coraz większe; narastające tempo zmian skutkuje koniecznością realizowania wielu powiązanych ze sobą i niepowiązanych zmian w tym samym czasie. Celem niniejszego artykułu jest próba zasygnalizowania wątków zarządzania zmianami w przedsiębiorstwach handlu hurtowego; gdzie przeprowadzono badania w zakresie zmian logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. W rezultacie zdiagnozowane zostały czynniki w przezwyciężaniu oporu do zmian, kierunki zmian w zakresie logistyki zaopatrzenia oraz kryteria oceny dostawców w przedsiębiorstwie handlu hurtowego.
EN
In recent years the pace of changes in enterprises has been increasing; the increasing pace of changes results in the necessity of implementation of many changes, which are connected with each other or not, at the same time. The aim of the paper is an attempt to signal some threads of change management in the wholesale trade enterprises, where there was conducted the research on changes in procurement logistics In the enterprise. Consequently, there were diagnosed factors in overcoming resistance to changes, direction of changes in the field of procurement logistics and criteria of suppliers' assessment in the wholesale trade enterprise.
PL
W artykule podjęto problem zintegrowanego modelu analizy projektów innowacyjnych. Skoncentrowano się na prezentacji systemowego podejścia do analizy projektów, głównych uwarunkowań procesów innowacji, różnorodności i integracji metod oceny efektywności finansowej.
XX
The article covers the problem of the integrated analysis model of innovative projects. It is focused on the presentation of the systematic approach to the project analysis, the main determinants of the innovation processes, and the diversity and integration of the methods used for assessing financial efficiency.
PL
Artykuł prezentuje wieloagentowy model symulacyjny, który posłużył do zbadania wpływu, jaki na poziom konkurencyjności w środowisku o określonej złożoności wywiera wielkość kosztu organizacyjnej zmiany. Model ten stanowi rozwinięcie modelu zaprezentowanego w [16], a opartego na propozycji S. Kauffmana.
EN
The article presents agent-based approach to research on cost of organizational change and its impact on competition level in complex environment. The multi-agent simulation model used here is based on the model proposed in [16] which utilizes Kauffman’s NK model of fitness landscape.
PL
W niniejszym artykule nawiązano do idei zachowania ciągłości procesu doskonalenia struktur i procesów gospodarczych w podnoszeniu efektywności rozwijających się złożonych systemów eksploatacji. Prospektywna ocena efektów synergetycznych dokonywana jest w warunkach niepewności i powinna uwzględniać również dynamikę przyjętego zakresu i form współpracy (koordynacji). Do projektowania i oceny skutków doskonalonych form współpracy zaleca się wykorzystanie analitycznej metody badania efektów synergetycznych.
EN
In this article, the Author refers to the idea of continuity of the improvement process of the economic structures and the processes focused on improving the efficiency of developing complex maintenance systems. Prospective assessment of synergetic effects is carried out under conditions of uncertainty and therefore it also should take into account the dynamics of the approved scope and the form of cooperation (coordination). For the purpose of designing and assessing the effects of the highly perfected form of cooperation, the use of the analytical method of synergistic effects' analysis is recommended.
PL
W deterministycznym modelu oceny efektów synergetycznych zastosowano linie graniczne (próg efektywności oraz linia synergii zerowej). W firmach zwiększających rozmiary działalności efekty synergetyczne tkwią we wzroście sprzedaży oraz relatywnych oszczędnościach w zużyciu zasobów. Opis modelu został dokonany z wykorzystaniem uniwersalnych mierników oceny systemów (kwoty zysku i wskaźnika produktywności). W niniejszym artykule wskazano również wybrane aspekty badań efektów synergetycznych w warunkach niepewności, zalecając przestrzeganie zasady precyzji w formalizacji form współpracy.
EN
In the deterministic model of the assessment of synergistic effects, limiting lines (effectiveness threshold and zero synergy line) have been used. Synergistic effects within companies that increase ranges of activity are characterised by the increase in sales and relative resource consumption-related savings. The description of the model has been made with the aid of universal measures of the system's assessment (profit amount and productivity ratio). In this paper, chosen aspects of the research in the area of synergistic effects in conditions of uncertainty have been shown (where abidance to precision rule in the formalisation of the form of cooperation is recommended).
15
Content available remote Identyfikacja cech dynamicznych podsystemów organizacji
PL
W opracowaniu przedstawiono część badań związanych z podejściem do zarządzania zmianami w oparciu o właściwości dynamiczne organizacji. Zasadnicze badania objęły bardzo szeroki zestaw aspektów zmian, zaś w opracowaniu skupiono się na ukazaniu sposobu oceny reakcji podsystemu organizacji na jeden rodzaj wymuszenia w postaci zmiany.
EN
The paper presents some research related to the approach to change management based on dynamie properties of the organization. Basic tests included a wide rangę of aspects of change and development is focused on showing the reaction of one type of organization change.
16
Content available remote Badanie dynamiki wdrażania zmian w organizacjach
PL
W opracowaniu przedstawiono próbę charakterystyki organizacji za pomocą macierzy ujmującej w dwóch wymiarach aspekty: praktyk zarządczych oraz zmienności funkcjonowania. Do agregacji danych z obserwacji wykorzystano metody algebry zbiorów rozmytych. Przedstawione wnioski są fragmentem kompleksowego badania właściwości dynamicznych.
EN
The paper presents the characteristics of the organization by two-dimensional matrix which describes aspects: management practices and variability of functioning. For the aggregation of data from observation methods were used algebra of fuzzy sets. The proposals are part of a comprehensive study of the dynamic properties of the organization.
PL
W niniejszym artykule opisano istotę analitycznej metody badania efektów synergetycznych w strategiach rozwojowych. Podstawę prezentowanego modelu eksplikacji efektów synergetycznych stanowi koncepcja systemowo-procesowej identyfikacji harmonizowanych i integrowanych obiektów. Źródła tych efektów tkwią w różnorodnych modyfikacjach wejść, wyjść i stosowanych technologii (procedur transformacji), które są możliwe dzięki współpracy pomiędzy obiektami.
EN
In this article the fundamentals of the analytic method of synergistic effects' analysis in development strategies have been described. The basis of the presented model that allows explanation of synergistic effects is the concept of system-process identification of the integrated objects. These effects have their roots in various modifications of input, output and used technologies (transformation procedures), which are possible due to cooperation between objects.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano model analizy efektywności w zintegrowanym systemie planowania i kontroli w przedsiębiorstwie. Szczególne miejsce w tym modelu zajmuje zarządzanie opcjami rzeczowymi, prowadzące do modyfikacji już realizowanych strategii (projektów) rozwojowych. W zamieszczonym przykładzie rolę syntetycznego kryterium oceny wypełnia wskaźnik marży zysku.
EN
This article describes the efficiency analysis model in the enterprise's integrated planning and control systems. The real options management module that enables the modification of executed development strategies (projects) fulfils an important role in the model. In the given example, the profit margin coefficient performs a role of the synthetic criterion assessment.
19
Content available remote Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w procesie zmian
PL
W artykule przedstawiono znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w procesie zmian. Zaprezentowano główne zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i procesem zmian. Omówiono wpływ procesu zmian na kapitał ludzki przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem rozważań jest krótka charakterystyka delegowania uprawnień i systemu komunikowania się, którym autorka przypisuje główną rolę w procesie wdrażania zmian w przedsiębiorstwie.
EN
The article focuses on the significance of human resource development in the process of changes. It discusses the main issues related to human resource management and change management. The author analyses the impact of changes on the human resources in a company. The remarks are complemented by a brief description of delegating process and communication system, which play, according to the author, a significant role in the process of change introduction and implementation within a company.
PL
Dzisiejsze zmiany są zbyt złożone i wymagają zarządzania. W zarządzaniu nimi przydatny może być model zarządzania zmianami. Niniejszy referat jest próbą rozszerzenia pierwotnego modelu zarządzania zmianami Van de Vena i Poole’a na podstawie analizy zmian we współczesnych teoriach zarządzania i analizy przypadków zmian. Powstały model zintegrowany będzie odzwierciedlać mechanizmy zachodzących zmian i może stanowić dla menedżera narzędzie zarządzania zmianami, wspierające we właściwym podejmowaniu decyzji, wdrażaniu efektywnych strategii zmian pozwalających osiągnąć oczekiwane rezultaty. Niniejszy referat jest także próbą weryfikacji użyteczność tego zintegrowanego modelu w praktycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
EN
Today’s changes are quite complex and need to be managed. The model for change management may be useful in managing them. This hereby paper is an attempt to extend the primary Van de Ven and Poole’s change management model based on the analysis of changes in contemporary management theories and cases study of changes. The outcome integrated model will reflect the mechanisms of occurring changes and may constitute a change management tool for managers. That tool will support in making decision and implementation efficient change strategy that permit to attain the expected result. This paper also is an attempt to verify the usefulness of this integrated model in real-life management situations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.