Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strumień turbulencyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opracowanie zawiera analizę wyników równoczesnych pomiarów wymiany turbulencyjnej netto dwutlenku węgla między atmosferą a powierzchniami w różnym stopniu przekształconymi przez człowieka (miasto, pole uprawne i bagno). Strumień turbulencyjny CO2 był mierzony z zastosowaniem metody kowariancji wirów w okresie od listopada 2011 roku (miasto i pole) oraz listopada 2012 roku (bagno) do września 2013 roku. Wyniki potwierdzają znaną z literatury zależność między sposobem użytkowania powierzchni a intensywnością wymiany turbulencyjnej CO2. Różnice w intensywności badanego procesu zaobserwowane na terenie zurbanizowanym oraz naturalnym lub paranaturalnym są widoczne zarówno w rocznej, jak i dobowej zmienności. Niezależnie od pory roku centrum miasta jest źródłem dwutlenku węgla dla troposfery. Tereny użytkowane rolniczo i tereny podmokłe w minimalnym stopniu emitują ten gaz w sezonie chłodnym, podczas gdy w ciepłej połowie roku, ze względu na rozwój roślinności, intensywnie pobierają dwutlenek węgla. Maksymalne zaobserwowane wartości strumienia dwutlenku węgla (FCO2) sięgały 40 μmol·m–2·s–1 (centrum miasta), –30 μmol·m–2·s–1 (pole uprawne) oraz –20 μmol·m–2·s–1 (bagno).
EN
The presented study aim at analyzing the results obtained by simultaneous measurements of carbon dioxide net exchange between the atmosphere and the surfaces transformed to the different degree by human activities (city, field and wetland). Turbulent flux of CO2 was measured using the eddy covariance method during the period from November 2011 (city and field) and November 2012 (wetland) to September 2013. The results confirm a relationship between the land use and the intensity of turbulent exchange of CO2 known from the literature. The differences in the intensity of this process observed in urban, natural and agricultural areas are clearly noticeable both in the annual and diurnal variability. Irrespectively of the season the city center is a source of carbon dioxide in the troposphere. Agricultural area and wetland are slight emitters of this gas in the cool season, while in the warm part of the year, due to the vegetation growth, they absorb carbon dioxide intensively. The maximum of observed CO2 flux (FCO2) values amounted for 40 μmol·m–2·s–1 (city center), –30 μmol·m–2·s–1 (fi eld) and –20 μmol·m–2·s–1 (bog).
PL
W 2010 roku, w środkowym Basenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, przeprowadzono pomiary turbulencyjnej wymiany dwutlenku. Eksperyment przeprowadzono w trzech dwutygodniowych sesjach - na wiosnę, oraz na początku i pod koniec lata, co umożliwiło analizę wpływu fazy rozwoju roślin na intensywność wymiany dwutlenku węgla. Pomiary przeprowadzono za wykorzystaniem metody kowariancji wirów za pomocą standardowego zestawu pomiarowego składającego się z anemometru ultradźwiękowego oraz analizatora gazowego CO2/H2O, których zadaniem była rejestracja fluktuacji pionowej składowej prędkości wiatru oraz stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. Podczas pierwszego tygodnia każdej z sesji pomiary prowadzone były na podmokłej łące (turzycowisko na glebie torfowo - murszowej), podczas gdy w drugim tygodniu stanowisko przenoszono na bagno (szuwary i turzycowiska na glebie torfie). Zastosowanie metody kowariancji wirów, najdokładniejszej obecnie metody pozwalającej na pomiar turbulencyjnej wymiany masy i energii między powierzchnią czynną a atmosferą, wciąż napotyka na trudności metodyczne. Pomimo bardzo dużej liczby publikacji szczegółowo opisujących problematykę pomiarów tego typu oraz metod oceny jakości uzyskanych danych, różne grupy badawcze stosują różne rozwiązania. Celem pracy jest prezentacja wybranych problematów metodycznych takich jak wybór długości przedziału uśredniania, stacjonarność danych czy pomiary w warunkach osłabionej turbulencji. Analiza wyników wskazuje, że stosowanie odmiennych rozwiązań metodycznych prowadzi do często bardzo różnych wyników.
EN
In 2010 measurements of carbon dioxide turbulent exchange has been carried out in central basin of Biebrza National Park. Experiment has been realized during three two-weeks sessions - in spring, early and late summer, which enabled analysis of relation between plants grow phase and intensity of carbon dioxide exchange. Measurements has been carried out with eddy covariance method and standard measurement system consists in sonic anemometer and infra red CO2/H2O gas analyzer, which measured fluctuations of, respectively, vertical wind speed carbon dioxide density. During the first week of each session measurements has been carried out above peat meadow and next measurement system has been moved to bog. Using of eddy covariance method, the most accurate way to determining turbulent exchange of mass or energy between active surface and atmosphere, still encounter difficulties. Despite the large number of published papers describing methodological problems of eddy covariance method post-processing, research groups use different solutions. The aim of this paper is to discuss selected methodological problems like averaging period length, data series stationarity and measurements in case of weak turbulence conditions. Analysis shows that different solutions leads to different final results.
EN
The primary aim of this paper was to present the results of turbulent sensible heat flux (QH) measurements with Scintillometer Scintec BLS900 (LAS). The theoretical background of scintillation method has been presented as well as two different ways of sensible heat flux computation from LAS. The measurements presented here were conducted from April to December 2011. Diurnal and partially annual variability of QH has been analyzed, moreover the mean diurnal course of QH in considered months has been prepared. In order to choose the optimal method of QH computation from LAS the results obtained with three different Monin-Obuchov similarity theory functions as well as free convection assumption has been compared. In first case it has been proved that sensible heat flux differs significantly depending on chosen universal function. In turn in case of free convection assumptions it has been revealed that it is valid only for very unstable conditions. Therefore it does not apply to long-time heat flux measurement in case of Łódź. Nevertheless, this study has shown that scintillation method is valuable and reasonable source of path-averaged QH estimates in considered city.
PL
Głównym celem pracy była prezentacja wyników pomiarów turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego (QH) w Łodzi za pomocą scyntylometru Scintec BLS900. Przedstawione zostały założenia teoretyczne metody scyntylacyjnej, jak również metody wyznaczania strumienia ciepła jawnego za pomocą scyntylometru. Pomiary obejmowały okres od kwietnia do grudnia 2011 roku. Przeanalizowano dobową oraz częściowo roczną zmienność QH, wyznaczając przy tym średnie dobowe jego przebiegi dla poszczególnych miesięcy. W celu wyznaczenia optymalnej metody estymacji QH z pomiarów scyntylometrycznych porównano wyniki uzyskane przy wykorzystaniu trzech różnych funkcji uniwersalnych teorii podobieństwa Monina-Obuchova, jak również przybliżenia dla swobodnej konwekcji. W pierwszym przypadku wykazano, iż strumieni ciepła jawnego w znacznym stopniu różni się, w zależności od zastosowanej funkcji uniwersalnej. Z kolei założenie swobodnej konwekcji w Łodzi sprawdza się jedynie w przypadku silnie chwiejnej warstwy granicznej. Ponadto wykazano, iż w przypadku Łodzi metoda scyntylacyjna stanowi wiarygodną alternatywę wyznaczania strumieni turbulencyjnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.