Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  satysfakcja klienta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Customer satisfaction has long been an important concern for most organizations aiming to provide and ensure excellent quality products. To offer an appropriate level of quality assurance, it is necessary to have implemented a robust quality assurance system. Nowadays, mere customer satisfaction is not sufficient for organizations to sustain a mutually beneficial relationship. There has arisen a necessary requirement to go beyond customer satisfaction, aiming primarily to achieve a level of so-called cus-tomer delight. To attain sustainable product and process quality assurance and, consequently, customer delight, we must address process capability. This includes gauges, machines, and the overall process and product capability, with a specific emphasis on the design and development process, product reali-zation, and the initial flow. This also includes data gathering from the utilization stage of product opera-tion. This article deals with the capability study during the industrialization process of a new product into serial production, using chosen Key Performance Indicators (KPIs), particularly Capability indices and their sequence, to ensure the appropriate level of quality guarantee and customer delight. The article aims to broaden the existing set of Key Performance Indicators (KPIs) by incorporating crucial metrics from the quality domain, with a particular emphasis on Capability indices.
PL
Cel: Celem niniejszego artykułu było przedstawienie znaczenia problematyki obsługi klientów korzystających ze stacji paliw. Tego typu obiekty nie są jedynie punktami zajmującymi się sprzedażą paliwa. Obecnie ich działalność rozwinęła się na tyle, że dostępność różnorodnych usług przez nie realizowanych jest bardzo bogata i zróżnicowana. Stąd też potrzeba weryfikowania jakości usług, szczególnie w kontekście obsługi tam świadczonej i zadowolenia konsumentów. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, który skierowany był do osób korzystających ze stacji paliw. Wyniki/wnioski: Przeprowadzone badania ankietowe umożliwiły ocenę stopnia zadowolenia z obsługi oraz wskazanie najbardziej frustrujących czynników podczas tego procesu w opinii respondentów stacji paliw. Z przeprowadzonych badań wynika jednoznacznie, że problem jest ważny, a konsumenci, wybierając konkretną stację paliw, kierują się wieloma różnymi czynnikami. Do jednych z ważniejszych zaliczyć należy jakość obsługi klienta. Ograniczenia: Przeprowadzone badania odnosiły się do klientów stacji paliw z obszaru Polski południowo-wschodniej, z uwagi na ograniczone możliwości rozpowszechniania kwestionariusza ankiet. Autorzy zamierzają jednak, w następnych etapach badawczych, rozszerzyć zakres badań do respondentów pochodzących z innych regionów Polski. Zastosowanie praktyczne: Badania jakości usług oferowanych przez stacje paliw są istotnym zagadnieniem ze względu na stale poszerzaną ofertę usług świadczonych przez te obiekty, a także rosnące wymagania klientów. Stąd też wyniki uzyskane z badań mogą znaleźć zastosowanie w doskonaleniu strategii działań implementowanych przez stacje paliw. Oryginalność/wartość poznawcza: Z przeglądu literatury związanej z podjętym tematem badawczym wynika, że istnieje ograniczona ilość danych dotyczących tej problematyki. Stąd też uzyskane wyniki badań ankietowych uzupełniają wiedzę poznawczą z zakresu analizy i oceny satysfakcji klientów stacji paliw ze świadczonych przez nie usług.
EN
Purpose: The purpose of this article was to present the importance of the issues of servicing customers using petrol stations. These types of facilities are not only points that sell fuel. Currently, their activities have developed so much that the availability of various services provided by them is very rich and varied. Hence the need to verify the quality of services, especially in the context of the service provided there and consumer satisfaction. Design/methodology/approach: The research was conducted with the use of a proprietary questionnaire, which was addressed to people using petrol stations. Findings/conclusions: The conducted questionnaire survey made it possible to assess the level of satisfaction with the service and to identify the most frustrating factors during this process, in the opinion of the respondents of the petrol stations. The conducted research shows unequivocally that the problem is important and that when choosing a particular petrol station, consumers are guided by many different factors. One of the most important ones is the quality of customer service. Research limitations: The conducted research related to the customers of petrol station from south-eastern Poland, due to the limited possibilities of disseminating the questionnaire. The authors intend, however, in the next research stages, to extend the scope of the research to respondents from other regions of Poland. Practical implications: Research on the quality of services offered by petrol stations is an important issue due to the constantly expanded offer of services provided by these facilities, as well as the growing requirements of customers. Hence, the results obtained from the research can be used to improve the strategy of actions implemented by petrol stations. Originality/value: A review of the literature related to the research topic undertaken shows that there is a limited amount of data in this area. Hence, the obtained results of the questionnaire surveys supplement the cognitive knowledge in the field of analysis and assessment of the satisfaction of petrol station customers with the services provided by them.
PL
Doświadczenie zakupowe to rodzaj mentalnej podróży, pozostawiającej niematerialne wrażenia, w postaci wiedzy i śladu emocjonalnego [69], będące kluczowym elementem w zrozumieniu zachowań konsumentów, jak również istotnych zmian zachodzących we współczesnym marketingu [10]. Cel: Celem głównym badań było ukazanie wpływu pozytywnych doświadczeń zakupowych na kształtowanie satysfakcji i lojalności nabywczej oraz sposobów budowania pozytywnych, angażujących nabywcę doświadczeń. Cel pośredni objął systematyzację aparatu terminologicznego dotyczącego wzajemnych zależności pomiędzy pojęciami: doświadczenie zakupowe, satysfakcja i jakość postrzegana przez klienta. Projekt badania/metodyka/koncepcja: W publikacji zastosowano metodę analizy krytycznej literatury przedmiotu oraz metodę syntezy. Autorka odniosła się również do wniosków z badań własnych, przeprowadzonych w ramach dysertacji doktorskiej [13]. Wyniki/wnioski: Znajomość mechanizmów powstawania pozytywnych doświadczeń nabywczych wpływa na efektywność procesów biznesowych oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Ograniczenia: Wśród publikacji omawiających problematykę Customer Experience jedynie nieliczne z nich odnoszą się do kwestii doświadczeń klientów wewnętrznych przedsiębiorstw (pracowników), ponadto specyfika poszczególnych branż utrudnia wnioskowanie na temat całej populacji pracowniczej. Jednakże niezależnie od gałęzi gospodarki formułowanie strategii wspierających proces budowy pozytywnych doświadczeń klienta zewnętrznego uwzględniać powinno aspekt realizacji funkcjonalnych i emocjonalnych oczekiwań występujących w cyklu życia pracownika (kreatora doświadczeń nabywczych), na etapie doboru pracowniczego, w procesach motywacji, komunikacji wewnętrznej, rozwoju i derekrutacji. Zastosowanie praktyczne: Zaprezentowane w artykule wnioski posłużyć mogą firmom produkcyjnym i/lub usługowym, priorytetowo traktującym budowanie i umacnianie relacji między nabywcami a przedsiębiorstwem. Oryginalność/wartość poznawcza: Publikacja ukazuje obecne oraz przyszłe kierunki badań nad rolą pozytywnych doświadczeń zakupowych, stanowiących czynnik popytu, poddawanej coraz szerszym analizom, gospodarki (ekonomii) doświadczeń.
EN
The shopping experience is a kind of mental journey, leaving immaterial impressions in the form of knowledge and emotional imprint [69], which are a key element in understanding consumer behavior, as well as significant changes taking place in contemporary marketing [10]. Purpose: The main aim of the research was to show, based on extensive literature studies, the impact of positive purchasing experiences on shaping satisfaction and purchasing loyalty, as well as ways of building positive experiences that engage the buyer. The intermediate goal included the systematization of the terminological apparatus relating to the interdependencies between the concepts of: purchasing experience, satisfaction and quality perceived by the customer. Design/methodology/approach: The publication uses the method of critical analysis of the literature on the subject and the method of synthesis. The author also referred to the conclusions of her own research, conducted as part of the doctoral dissertation [13]. Findings/conclusions: Knowledge of the mechanisms of creating positive purchasing experiences affects the effectiveness of business processes and maintaining a competitive advantage. Research limitations: Among the publications discussing the issues of Customer Experience, only a few of them refer to the experience of internal customers of enterprises (employees), moreover, the specificity of individual industries makes it difficult to draw conclusions about the entire working population. However, regardless of the branch of the economy, formulating strategies supporting the process of building positive experiences of an external customer should take into account the aspect of implementing functional and emotional expectations occurring in the employee's life cycle (purchasing experience creator), at the stage of employee selection, in the processes of motivation, internal communication, development and recruitment. Practical implications: The conclusions presented in the article can be used by manufacturing and/or service companies that prioritize building and strengthening relations between buyers and the enterprise. Originality/value: The publication shows the current and future directions of research on the role of positive purchasing experiences, which are a demand factor – subject to more and more extensive analyzes – experience economy (economy).
EN
Among the processes that take place in service enterprises and that determine their results, the service provision process needs special attention. Customers take an active part in it, deciding what the service should look like, and having the option to modify it while it is being providing. Therefore, the course of the service provision process influences how customers perceive a given service, whether they are satisfied, and whether the services quality is at the appropriate level. The development of technology and digitization have resulted in the fact that many customers prefer e-services, shopping online. In this case, the service provision process looks different from the traditional services, and the customers’ participation in this process is even greater. All activities related to ordering the service are performed by them. They base their decisions on own experience or the opinions of other customers. Therefore, when assessing the services quality, the customer largely assesses its provision process. The aim of the paper was to assess the course of the service provision process by customers from various European countries. The results’ analysis was based on the assumptions of the Importance Performance Analysis (IPA). The research allowed not only to assess the service provision process, but also to indicate the attributes that, according to customers, met their expectations and those that cause their dissatisfaction and lower the overall level of service quality, so need potential corrective actions. The research can be used by different e-service enterprises in order to improve their service provision process. The attributes indicated in the work, which are important for customers, should be taken into account by e-shops to improve the quality of the services they provide, and thus affect the level of customer satisfaction.
PL
Wśród procesów zachodzących w przedsiębiorstwach usługowych i determinujących ich wyniki na szczególną uwagę zasługuje proces świadczenia usług. Klienci biorą w nim czynny udział, decydując o tym, jak ma wyglądać usługa i mając możliwość jej modyfikacji w trakcie jej świadczenia. Dlatego też przebieg procesu świadczenia usługi wpływa na to, jak klienci postrzegają daną usługę, czy są zadowoleni i czy jakość usług jest na odpowiednim poziomie. Rozwój technologii i cyfryzacja spowodowały, że wielu klientów preferuje e-usługi, zakupy online. W tym przypadku proces świadczenia usług wygląda inaczej niż w przypadku tradycyjnych usług, a udział klientów w tym procesie jest jeszcze większy. Wszystkie czynności związane z zamówieniem usługi są przez nich wykonywane. Swoje decyzje opierają na własnych doświadczeniach lub opiniach innych klientów. Dlatego oceniając jakość usług, klient w dużej mierze ocenia proces jej świadczenia. Celem artykułu była ocena przebiegu procesu świadczenia usług przez klientów z różnych krajów europejskich. Analiza wyników została oparta na założeniach IPA (Importance Performance Analysis). Badanie pozwoliło nie tylko ocenić proces świadczenia usług, ale także wskazać atrybuty, które zdaniem klientów spełniły ich oczekiwania oraz te, które powodują ich niezadowolenie i obniżają ogólny poziom jakości obsługi, a więc wymagają ewentualnych działań naprawczych. Badania mogą być wykorzystane przez różne przedsiębiorstwa e-usługowe w celu usprawnienia procesu świadczenia usług. Wskazane w pracy atrybuty, które są ważne dla klientów, powinny być brane pod uwagę przez e-sklepy w celu podniesienia jakości świadczonych przez nich usług, a tym samym wpłynąć na poziom zadowolenia klientów.
EN
The National Department of Public Works and Infrastructure (NDPWI), an agency for infrastructure development in South Africa, provides accommodation and other infrastructure to various public service departments. Each department communicates its infrastructure requirements with the NDPWI. However, there are usually time lags between project briefing and the actual delivery of the infrastructure. Therefore, this article aims to explore the causes of delays and offer solutions to enhance customer satisfaction. The case study method of qualitative research was adopted. Data were collected from the NDPWI regional offices in Bloemfontein, Cape Town and Kimberley, and the professional service department at the head office in Pretoria, among purposively selected participants not below the deputy director level. The Delphi technique was used as an instrument for data collection and complemented during a focus group session. The findings revealed that the major factors contributing to delays included poor planning by the project execution team (PET), ineffective project monitoring and overcentralisation of the decision-making process. The findings, conclusions and recommendations of this research provide useful information for organisational restructuring, the training and continuous retraining of project personnel, especially the project managers. These steps hold the potential for ameliorating the negative effects of delay in the execution of construction projects by the NDPWI.
EN
The assessment of the quality of a given service allows for the identification of its strengths and weaknesses and for its possible improvement. The methods used for this purpose are mainly based on the surveys filled in by customers. In these surveys, the attributes that are to define this quality are listed. The selection of such attributes is one of the most difficult parts of the study. The aim of the article was to collect the most important attributes that can be used to assess the service quality and to classify services according to these attributes. For this purpose, a conceptual matrix of service attributes was created with the division of attributes into four groups: attributes conditioning technical satisfaction, attributes conditioning aesthetic and cultural satisfaction, attributes conditioning satisfaction with the level of safety, and attributes conditioning satisfaction from the social / health point of view. Attributes in the common parts between similar pairs of groups and for all groups together were also distinguished. Services were also classified into individual groups of attributes in accordance with the conceptual matrix of service attributes. Thanks to this it is possible to indicate characteristic features and attributes for individual type of services. It is also possible to indicate representatives of individual groups of attributes. This matrix is a helpful tool facilitating the quality management process, that can be used when conducting research on the quality of services, and its task is to help in the selection of attributes for such research.
PL
Ocena jakości danej usługi pozwala na identyfikację jej mocnych i słabych stron oraz ewentualną poprawę. Stosowane w tym celu metody opierają się głównie na ankietach wypełnianych przez klientów. W tych ankietach wymienione są atrybuty, które mają definiować tę jakość. Dobór takich atrybutów jest jedną z najtrudniejszych części opracowania. Celem artykułu było zebranie najważniejszych atrybutów, które można wykorzystać do oceny jakości usług oraz sklasyfikowanie usług według tych atrybutów. W tym celu stworzono koncepcyjną macierz atrybutów usług z podziałem atrybutów na cztery grupy: atrybuty warunkujące satysfakcję techniczną, atrybuty warunkujące satysfakcję estetyczną i kulturową, atrybuty warunkujące satysfakcję z poziomu bezpieczeństwa oraz atrybuty warunkujące satysfakcję z życia społecznego / zdrowotny punkt widzenia. Wyróżniono również atrybuty w częściach wspólnych między podobnymi parami grup i dla wszystkich grup razem. Usługi zostały również podzielone na poszczególne grupy atrybutów zgodnie z koncepcyjną macierzą atrybutów usług. Dzięki temu możliwe jest wskazanie charakterystycznych cech i atrybutów dla poszczególnych rodzajów usług. Możliwe jest również wskazanie przedstawicieli poszczególnych grup atrybutów. Matryca ta jest pomocnym narzędziem usprawniającym proces zarządzania jakością, które można wykorzystać przy prowadzeniu badań jakości usług, a jej zadaniem jest pomoc w doborze atrybutów do takich badań.
EN
The article discusses current trends and directions of research related to diagnosing the level of customer satisfaction in retail banking. The authors review the literature and organize the main research areas. In addition, they undertake a discussion and review of current directions of customer satisfaction studies and propose new directions resulting from current research gaps. The problem of customer satisfaction surveys has been presented both ways – from the research and scientific perspective, as well as from the viewpoint of customer satisfaction surveys completed by one of the biggest banks in the world.
EN
Sustainable quality management among educational institutions is most important to produce quality education for the customers. It is one of the important elements to satisfy the customers. However, Indonesian educational sector requires significant reforms to enhance the education quality by enhancing the sustainable quality management. Therefore, objective of this study is to promote customer satisfaction with the help of sustainable quality management. Sustainable quality management include; critical success factors (CSFs) and national quality awards (NQAs). Survey was performed to collect the data from university employees. In survey, a questionnaire based on 5-point Likert scale was used. Findings of the study highlighted that sustainable quality management has crucial role in employee performance and customer satisfaction. Critical success factors (CSFs) and national quality awards (NQAs) has positive effect to improve the employee performance and boost the customer satisfaction level. Additionally, employee performance playing a mediating role between sustainable quality management and customer satisfaction.
PL
Zrównoważone zarządzanie jakością wśród instytucji edukacyjnych jest najważniejsze dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla klientów. Jest to jeden z ważnych elementów satysfakcji klientów. Jednak indonezyjski sektor edukacji wymaga znacznych reform w celu poprawy jakości edukacji poprzez usprawnienie zrównoważonego zarządzania jakością. Dlatego celem tego artykułu jest promowanie zadowolenia klientów za pomocą zrównoważonego zarządzania jakością. Zrównoważone zarządzanie jakością obejmuje; krytyczne czynniki sukcesu (CSF) i krajowe nagrody jakości (NQA). Ankieta została przeprowadzona w celu zebrania danych wśród pracowników uczelni. W ankiecie zastosowano kwestionariusz oparty na 5-punktowej skali Likerta. Wyniki badania pokazały, że zrównoważone zarządzanie jakością odgrywa kluczową rolę w wydajności pracowników i zadowoleniu klientów. Krytyczne czynniki sukcesu (CSF) i krajowe nagrody jakości (NQA) mają pozytywny wpływ na poprawę wydajności pracowników i wzrost poziomu zadowolenia klientów. Dodatkowo wydajność pracowników odgrywa rolę pośredniczącą między zrównoważonym zarządzaniem jakością a satysfakcją klienta.
PL
Jakość obsługi klienta jest niezwykle ważna w dzisiejszych czasach. Każde przedsiębiorstwo może wiele zyskać dzięki rekomendacji stałych klientów oraz wyróżnić się na tle konkurencji. Na rynku usług rekreacyjnych obsługa klienta odgrywa istotną rolę pod względem budowania lojalności. Pozwala wzmocnić zaufanie oraz poznać bliżej klienta, co ułatwia dostosowanie się do jego potrzeb oraz sprostanie stawianym wymaganiom. W artykule dokonano analizy czynników, które pomagają budować lojalność klientów na rynku usług rekreacyjnych. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród klientów klubu fitness, które dotyczyły oceny obsługi i oferty klubu.
EN
Nowadays, the quality of customer service is extremely important. Every company can gain a lot from the recommendations of regular customers and stand out from the competition. In the recreational services market, customer service plays an important role in terms of building loyalty. It helps to strengthen trust and get to know the customer more closely, which makes it easier to adapt to their needs and to meet their requirements. The article analyses the factors that help to build customer loyalty on the recreational services market. The results of surveys conducted among the customers of the fitness club, which concerned the evaluation of the service and offer of the club, were presented.
PL
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie propozycji modelu zarządzania jakością usług w kontekście satysfakcji klienta. Pierwsza część opracowania zawiera teorię z zakresu zarządzania jakością usług oraz znaczenia satysfakcji klienta. Następnie, przedstawione zostały wyniki badań empirycznych nad satysfakcją klienta. Ostatnia część artykułu to propozycja modelu zarządzania jakością usług w kontekście satysfakcji klienta.
EN
The objective of the article has been to present the proposition of service quality model in the aspect of customer satisfaction. The first part contains the theoretical framework of service quality management and the meaning of customer satisfaction. Afterwards, the results of empirical research have been presented. According to the research, the proposition of service quality management model in the aspect of customer satisfaction has been presented.
PL
Satysfakcja klienta w obecnych realiach rynkowych stała się bardzo skutecznym akceleratorem zmian w organizacji. Niski poziom satysfakcji klienta, często wprost identyfikowany z niską jakością oferty, obniża reputację organizacji. Dzięki zadowoleniu klienta organizacje mogą zwiększyć wartość swojej marki. Celem artykułu jest próba wskazania wpływu satysfakcji klienta na zmianę postrzegania wizerunku i reputacji organizacji. Wykorzystano sondaż diagnostyczny metodą ankiety bezpośredniej. W badaniu wzięło udział 96-ciu respondentów, klientów znanej i popularnej sieci dyskontowej. Badania potwierdziły skuteczność przeprowadzonego rebranding w firmie Jeronimo Martins Polska S.A. Klienci wskazali, między innymi, na wzrost atrakcyjności oferty, wzrost jakości za konkurencyjną cenę.
EN
Nowadays, in market reality, customer satisfaction became such an effective accelerator of changes in organization. Low grade of the customer satisfaction, identified as a low-quality offer, indicates the lower reputation of organization. Through the customer satisfaction, the organizations can increase the value of their brand. Purpose of the article is to indicate the impact of customer satisfaction in change of image and reputation of organization. Article presents the results of direct diagnostic survey. In research participated ninety six respondents – the customers of widely known and popular discount chain. The research confirmed the effectiveness of rebranding at the company Jeronimo Martins in Poland. Customers indicated, among others to increase the attractiveness of the offer, to improve of quality at a competitive price.
PL
Artykuł prezentuje metodologię konstruowania macierzy satysfakcja-lojalność i oczekiwania-satysfakcja, możliwości wnioskowania z ich pomocą, ich zastosowanie w badaniach satysfakcji klienta i wynikające z tego korzyści. Opracowanie przedstawia zasady tworzenia macierzy, ilustruje ich użycie, pokazuje zaproponowane przez autorów wskaźniki parametryzujące macierz oraz wnioski, jakie można wysnuć na podstawie analizy macierzy. W podsumowaniu wskazuje na zalety i wady związane z wykorzystaniem prezentowanych metod.
EN
The article presents the methodology of constructing the satisfaction-loyalty and expectation-satisfaction matrices and their application in customer satisfaction surveys. It presents the principles of matrix creation, illustrates their use, shows the indicators proposed by the authors, parameterizing the matrix. The paper shows what conclusions can be derived from the matrix analysis and summarizes the advantages and disadvantages of using the presented methods.
PL
Celem artykułu jest pokazanie relacji między oczekiwaniami, postrzeganą jakością i satysfakcją klientów supermarketów. W tym celu wykorzystano badania ankietowe oraz metodologię modelowania strukturalnego (SEM) z użyciem metody cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS). Wyniki pokazały istotny związek między postrzeganą jakością usług a satysfakcją oraz to, że częstość dokonywania zakupów i prowadzenie gospodarstwa domowego mają istotny wpływ moderacyjny na relacje w przyjętym modelu. Nie potwierdzono natomiast bezpośredniego wpływu oczekiwań na satysfakcję respondentów. Struktura artykułu obejmuje omówienie relacji postrzeganej jakości i satysfakcji klienta, przedstawienie przyjętej metodologii, wykorzystanych danych oraz postaci uzyskanych modeli. Całość zamykają wnioski.
EN
The purpose of this paper is to show the relationship between expectations, perceived quality and satisfaction of supermarkets’ customers. For this purpose, the authors used a survey and structural equations modelling (SEM) based on partial least squares (PLS) method. The results showed a significant relationship between the perceived quality and satisfaction, and the fact that the frequency of shopping and running a household have a significant moderating effect on the relationships in the adopted model. However, the direct impact of expectations on the respondents’ satisfaction was not confirmed. The article structure includes a discussion on the relationship between perceived quality and customer satisfaction, the presentation of the adopted methodology, the data used, modelling effects obtained and conclusions.
PL
Przedsiębiorstwa chcące utrzymać swoją pozycję na rynku muszą stale poszukiwać sposobów przekonania klientów, że oferowane przez nich wyroby lub usługi reprezentują poziom adekwatny do oczekiwań odbiorcy. Jednym z najlepszych sposobów zagwarantowania satysfakcji klienta jest zapewnienie najwyższej jakości oferowanych wyrobów i usług. Badanie satysfakcji klienta ma istotne zalety, pierwszą z nich jest dostarczenie informacji, która pozwala na wprowadzenie udoskonaleń w produkowanych wyrobach i dostarczanych usługach. Następnym pozytywnym aspektem jest przekazanie informacji klientowi o tym, że producent lub usługodawca zamierza poznać jego opinię, by móc lepiej spełniać potrzeby odbiorców. W artykule zostanie zaprezentowany sposób oraz wyniki przeprowadzonego badania satysfakcji klienta w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym.
EN
Companies that wish to maintain their position in the market must constantly seek new ways of convincing their customers that the products or services they offer meet the customer’s quality expectations. One of the best ways to guarantee customer satisfaction is to ensure the highest quality of the services and products offered. Customer satisfaction surveys have significant benefits, the first of which is providing information, which allows for improvements to the products manufactured and services provided. Another positive aspect is showing the client their the manufacturer or service provider wants to know their opinion so as to better meet the needs. The article presents a method for conducting a customer satisfaction survey in a selected production company along with its results.
PL
Badanie poziomu satysfakcji klienta jest już rutynowym działaniem prowadzonym przez wiele organizacji. Wiele urzędów, w tym urzędów gminy, realizuje takie badania w celu poprawy wewnętrznego funkcjonowania. Takie postępowanie umożliwia większe zainteresowanie mieszkańców urzędem gminy, jednocześnie poprawę jego wizerunku wśród mieszkańców. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących czynników kształtujących satysfakcję klienta urzędu gminy. Przedstawiono czynniki powodujące obniżenie oraz podniesienie poziomu satysfakcji klienta – petenta urzędu. Wskazano także szereg działań mogących – w opinii klientów – usprawnić funkcjonowanie urzędu gminy.
EN
The customer satisfaction survey is a routine activity conducted by many organizations. Many public offices, including the commune offices, implement such a study in order to improve the internal functioning. This enables greater interest in the commune offices and at the same time improves its public image. The article presents the results of the survey on the factors influencing satisfaction of commune office’s customer. The factors causing the decrease and increase in the level of customer satisfaction (petitioner) are also presented. It also indicates a number of actions that could presumably improve the functioning of the commune office, according to the customers.
EN
The purpose of this study is to investigate the influence of e service quality toward customer satisfaction and customer loyalty in mobile banking services. At present, mobile technology increasingly plays more important roles in daily life. Mobile banking (M-banking) has a noticeably growth rate in accordance to the growing number of mobile device users. Commercial banks compete to develop their mobile banking application to be more efficient, convenient, user friendly, and secure for customers. This study includes 432 samples of Thai mobile banking users in 2015, and SEM is used to investigate the impact of e service quality on customer satisfaction and loyalty. The finding showed that overall e service quality significantly affects customer satisfaction and loyalty. Trust, reliability, and responsiveness are the first, second, and third important dimensions to explain e service quality. This study provides insights to researchers, practitioners and managers on the significance of electronic service quality for customer satisfaction and loyalty. Furthermore, each dimension of electronic service quality differently influence to a mobile banking strategic implementation.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu jakości usług elektronicznych na satysfakcję i lojalność klienta w usługach bankowości mobilnej. Obecnie technologia mobilna odgrywa coraz ważniejszą rolę w życiu codziennym. Rynek bankowości mobilnej (m-banking) charakteryzuje się zauważalnym tempem wzrostu w związku z rosnącą liczbą użytkowników urządzeń mobilnych. Banki komercyjne konkurują w rozwijaniu swoich aplikacji bankowości mobilnej, aby były bardziej wydajne, wygodne, przyjazne i bezpieczne dla klientów. Niniejsze studium przeprowadzono w roku 2015 i objęło ono 432 użytkowników bankowości mobilnej w Tajlandii. Do zbadania wpływu jakości e-usług na satysfakcję i lojalność klienta użyto SEM. Wyniki wykazały, że ogólna jakość elektronicznych usług znacząco wpływa na zadowolenie i lojalność klienta. Trzema ważnymi wymiarami, które wyjaśniają jakość e-usług są: zaufanie, niezawodność i elastyczność. Niniejsze opracowanie dostarcza dla badaczy, praktyków i menedżerów wiedzy odnośnie znaczenia jakości obsługi elektronicznej dla zadowolenia i lojalności klienta. Ponadto, każdy wymiar jakości świadczenia usług elektronicznych w różny sposób wpływa na strategiczną implementację bankowości mobilnej.
EN
The Indonesian social class population is increasing in number and the demand for rapid transportation heightens the competition in the airline industry in Indonesia. Many business players in this industry are changing their strategies and start to apply new strategies from intensive marketing, advertising, and promotion up to Low Cost Carriers strategy to get more passengers. Highly competitive market triggers the airline companies to attract and retain customers. Increasingly saturated market drives significant gains; thus, customer retention is essential for airlines industry. This study aims to analyze the influence of Service Quality, Brand Image, Customer Satisfaction, and Customer Trust on Customer Retention. A number of hypotheses are examined using a sample of Customers of Low Cost Carriers in Indonesia (Lion Air, Citilink, Sriwijaya Airline, Kalstar and Air Asia). The data is analyzed using LISREL, collected from 417 passengers who travel from Soekarno-Hatta Airport, Jakarta. We find that Service Quality, Brand Image, Customer Trust, and Customer Satisfaction have positive effect on Customer Retention.
PL
Liczba ludności w Indonezji rośnie, a popyt na szybki transport zwiększa konkurencję w tutejszym przemyśle lotniczym. Wielu graczy biznesowych, w celu pozyskania pasażerów, zmienia swoje strategie i zaczyna stosować nowe, począwszy od intensywnego marketingu, reklamy i promocji do strategii niskokosztowych przewoźników. Wysoce konkurencyjny rynek powoduje, że linie lotnicze przyciągają i zatrzymują klientów. Coraz bardziej nasycony rynek znaczne napędza zyski; w związku z tym utrzymanie klientów jest niezbędne dla przemysłu lotniczego. Celem badania jest analiza wpływu jakości obsługi, wizerunku marki, zadowolenia klienta i zaufania klienta, na jego utrzymanie. Na próbie klientów niskokosztowych przewoźników w Indonezji (Lion Air, Citilink, Sriwijaya Airline, Kalstar and Air Asia) zweryfikowanych zostało wiele hipotez. Dane przeanalizowane zostały za pomocą oprogramowania statystycznego LISREL i zebrane od 417 pasażerów, którzy podróżowali z lotniska Soekarno-Hatta w Dżakarcie. Autorzy są zdania, że jakość obsługi, wizerunek marki, zaufanie klienta i zadowolenie klienta mają pozytywny wpływ na utrzymanie klientów.
EN
Background: Nowadays LSPs face an increasingly competitive environment in which a strategy to focus on existing customers by satisfying and sustaining them has been proved to be more successful than trying to get the small share of customers that have not yet outsourced any logistics activities. To be able to keep and grow the customers, LSPs have to overcome a number of barriers, align with customers and innovate. However, there is still a lack of understanding when, with what type of customers, and how LSPs can effectively leverage customer integration within Innovation Alignment for successful innovation. The purpose of the paper is to: present the concept of logistics innovation and its role in creating customer satisfaction, point a number of barriers to LSPs' innovativeness, and analyze the role and characteristics of relationship innovation alignment when developing and implementing innovative logistics services. Methods: The research adopts a two-stage effort, with Stage 1 being focus groups with LSPs and their customers, and Stage 2 being a theory-testing survey. Up to now, focus groups, survey development, and survey pre-tests with LSPs senior executives have been completed. Conducting the survey and collecting data is in progress. To illustrate the preliminary findings from the American market, case studies in the European surrounding, describing cooperation between LSPs and their customers on logistics innovations, were prepared. Results: Aligning with a customer when pursuing something new is a crucial success factor in logistics sector, especially when pursuing and developing a radical tailored service innovation. The Innovation Alignment should embrace managerial as well as relational mechanisms. Conclusions: LSPs, compared to other industries, are not very innovative. However, logistics managers should try to overcome barriers and proactively develop and implement logistics service innovations. The preliminary results of the research have already shown that integrating customers into the logistics innovation process could increase their satisfaction and enhance the innovation performance of LSP.
PL
Wstęp: Współcześnie operatorzy logistyczni funkcjonują w bardzo konkurencyjnym środowisku, w którym strategia koncentracji na dotychczasowych klientach, zaspokojeniu ich potrzeb i dzięki temu zatrzymaniu ich, okazuje się być bardziej skuteczna niż próba pozyskania nowych zleceniodawców, którzy nigdy wcześniej nie współpracowali z operatorami logistycznymi. Praktyka pokazuje, iż, dążąc do zatrzymania i zwiększania udziału w kieszeni klienta, operatorzy logistyczni muszą pokonać szereg barier, wejść w sojusz z klientami i stać się innowacyjni. Głównym pytaniem badawczym jest kiedy, z jakiego typu klientami i w jaki sposób operatorzy powinni współpracować, aby osiągnąć sukces innowacyjny. Celem artykułu jest: zaprezentowanie koncepcji innowacji logistycznych oraz ich roli w kreowaniu satysfakcji klienta, wskazanie na liczne bariery na drodze do innowacyjności operatorów logistycznych oraz przeanalizowanie roli i elementów składowych relacyjnego sojuszu innowacyjnego, gdy operator rozwija i wdraża innowacyjne usługi logistyczne. Metody: Badanie składa się z dwóch etapów: fazy pierwszej - zogniskowanych wywiadów z operatorami logistycznymi i ich klientami oraz fazy drugiej - kwestionariusza ankietowego, pozwalającego przetestować model współpracy nad innowacją. Do chwili obecnej przeprowadzono zogniskowane wywiady, przygotowano kwestionariusz ankiety oraz pilotaż ankiety wśród naczelnej kadry kierowniczej wybranych operatorów logistycznych. Zbieranie danych jest w trakcie. Celem zilustrowania wstępnych wyników badań prowadzonych na rynku amerykańskim, opracowano europejskie studia przypadków opisujące współpracę operatorów logistycznych z ich klientami nad innowacją. Wyniki: Sojusz z klientem, gdy firma wypracowuje innowacje jest ważnym czynnikiem sukcesu w usługach logistycznych, zwłaszcza w pracy nad radykalną usługą innowacyjną szytą na miarę potrzeb klienta. Sojusz innowacyjny powinien obejmować zarządcze i relacyjne mechanizmy. Wnioski: Operatorzy logistyczni, w porównaniu do innych branż, są raczej mało innowacyjni. Jednakże menedżer logistyczny powinien spróbować pokonać te bariery i proaktywnie opracować i wdrożyć innowacyjne usługi logistyczne. Wstępne wyniki badań pokazały, że włączenie klientów w proces innowacji logistycznej może spowodować wzrost satysfakcji klienta i poprawić wynik innowacyjny operatora logistycznego.
PL
W artykule podjęto wybrane zagadnienia odnoszące się do tematyki satysfakcji klienta. Artykuł podzielono na dwie części: teoretyczną i poznawczą. W ramach części teoretycznej dokonano charakterystyki: istoty satysfakcji, modeli satysfakcji, standardów jakości dotyczących satysfakcji klienta w usługach hotelarskich. Część poznawczą oparto na badaniu ankietowym, przeprowadzonym na klientach wybranego hotelu w Bielsku-Białej. Cel badania koncentrował się wokół analizy i oceny wybranych aspektów satysfakcji klientów ze świadczonych usług w analizowanym hotelu, w celu sformułowania propozycji usprawnień ich realizacji. W propozycjach usprawnień odniesiono się, m.in. do kwestii: szkoleń pracowników i ich prawidłowych kompetencji, sezonowych strategii cenowych oraz intensyfikacji działań w obszarze promocji usług hotelu.
EN
In the article selected aspects concerning satisfaction were discussed. The article was divided into two parts: theoretical and practical. In the framework of the theoretical part described: meaning of satisfaction, satisfaction models and quality standards relating to customers satisfaction from hotel services. The practical part was based on questionnaire research, conducted on customers of chosen hotel in Bielsko-Biała. The purpose of the research concentrated around: analysis and assessment of selected aspects of customers satisfaction from the services of examined hotel in order to propose suggestions of their improvement. The improvements concerned: training of employees and their proper competences, seasonal price strategies and intensification of activities in the area of hotel's services promotion.
20
Content available remote Projektowanie modelu doskonalenia łańcucha logistycznego
PL
W artykule do zaprojektowania modelu doskonalenia łańcucha logistycznego wykorzystano koncepcję modeli biznesowych opracowanych przez A. Osterwaldera, Y. Pigneura, L. Bossidego i R.Charana. Zaproponowany model biznesu uwzględnia komponenty takie jak: otoczenie, infrastruktura, strategia, przewaga konkurencyjna i taktyka operacyjna.
EN
In this paper, in order to design the model of logistic chain improvement, the concept of business models developed by A. Osterwalder, Y. Pigneur, L. Bossidy and R.Charan was used. The proposed business model takes into account components such as the environment, infrastructure, strategy, competitive advantage and operational tactics.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.