Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 355

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energochłonność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Z powodu stale rosnących cen energii i transformacji energetycznej prowadzącej do zmniejszenia energochłonności, przemysł w Polsce stoi przed poważnym wyzwaniem. Na wzrost cen energii mają wpływ m.in. wojna w Ukrainie i odcięcie dostaw surowców (nie tylko energetycznych) z Rosji, a także pandemia Covid-19. W związku z taką sytuacją, UE podjęła stanowcze działania mające na celu znaczącą redukcję dostaw towarów z Rosji, a jednocześnie objęcie wsparciem najbardziej narażonych sektorów gospodarki.
PL
Praca przedstawia zagadnienie dotyczące pomiaru i analizy zużycia energii w trakcie cyklu wiercenia termicznego. Przedstawiono oparte na tokarce CNC stanowisko badawcze, którego elementem wyposażenia był eksperymentalny układ poboru energii oparty o licznik energii elektrycznej oraz siłomierz. Zastosowane urządzenia pomiarowe pozwalały na rejestrację obciążenia sieci energetycznej, obciążenia napędów obrabiarki, siłę osiową, moment hamujący wiertło, aktualne obroty wrzeciona obrabiarki, pozycję wiertła względem obrabianego materiału i wartości rejestrów parametrów pomocniczych w strategii adaptacyjnego sterowania posuwem. Rozważano dwa przypadki cyklu wiercenia: wykonanie pojedynczego otworu oraz wykonanie szeregu otworów w jednym cyklu. Testowano pięć strategii sterowania posuwem w trakcie cyklu wiercenia, w tym adaptacyjne sterowanie posuwem i rekurencyjną metodę optymalizacji posuwu. Dla porównania wykonano także otwory tradycyjnymi wiertłami krętymi HSS. Na podstawie uzyskanych rezultatów badań można stwierdzić, że metoda wiercenia ciernego może być zaliczona do energooszczędnych metod wykonywania otworów w elementach cienkościennych.
EN
The work presents the issue of measuring and analyzing energy consumption during a thermal drilling cycle. A research stand based on a CNC lathe was presented, the equipment of which was an experimental energy consumption system based on an electricity meter and a force gauge. The measuring devices used allowed for recording the load on the power grid, the load on the machine tool drives, the axial force, the drill braking torque, the current rotation of the machine tool spindle, the position of the drill in relation to the workpiece and the values of auxiliary parameter registers in the strategy of adaptive feed control. Two cases of a drilling cycle were considered: making a single hole and making a series of holes in one cycle. Five feed control strategies were tested during the drilling cycle, including adaptive feed control and a recursive feed optimization method. For comparison, holes were also made with traditional HSS twist drills. Based on the obtained test results, it can be concluded that the friction drilling method can be included in the energy-saving methods of making holes in thin-walled elements.
EN
The world economy is constantly faced with crises that cause a significant negative impact. Each crisis poses new challenges to the economy and, on the one hand, inhibits economic growth, and on the other hand, can become a powerful stimulus for the development and rethinking of fundamental approaches to its construction. Conducting an analysis and establishing relationships between the economic situation and the state of the energy sector make it possible not only to predict the future but also to develop specific steps to prevent crises or reduce their negative impact. At the same time, establishing and evaluating the relationship between key economic and energy indicators, the main one of which is definitely the energy intensity of GDP, will provide an opportunity to understand how improving energy security will affect the economic situation in the country. The generalization of Ukraine’s experience in rebuilding and recovering the economy after the biggest crisis creates a basis for further research in the field of energy management, crisis management, economics, and the construction of investment policy. The reconstruction of Ukraine after the war has the potential to become the most significant stimulus for development and economic growth. During the crisis, it is very important to pay attention to the country’s energy security. In particular, it is necessary to ensure the diversification of energy resources, taking into account their rising cost. Energy markets are currently experiencing extreme volatility caused by geopolitical tensions, which requires additional attention in the development and implementation of strategic guidelines for sustainable economic recovery in Ukraine.
PL
Gospodarka światowa nieustannie boryka się z kryzysami, które negatywnie na nią wpływają. Każdy kryzys stawia przed nią nowe wyzwania i z jednej strony hamuje jej wzrost, z drugiej może stać się potężnym bodźcem do rozwoju i przemyślenia fundamentalnych podejść do jej budowy. Przeprowadzenie analizy i ustalenie zależności między sytuacją gospodarczą a stanem sektora energetycznego pozwala nie tylko przewidywać przyszłość, ale także opracować konkretne działania zapobiegające kryzysom lub zmniejszające ich negatywne skutki. Jednocześnie ustalenie i ocena relacji między kluczowymi wskaźnikami ekonomicznymi i energetycznymi, z których głównym jest zdecydowanie energochłonność PKB, pomoże zrozumieć, w jaki sposób poprawa bezpieczeństwa energetycznego wpłynie na sytuację gospodarczą kraju. Uogólnienie doświadczeń Ukrainy w odbudowie gospodarki po największym kryzysie stwarza podstawę do dalszych badań w zakresie zarządzania energią, zarządzania kryzysowego, ekonomii oraz budowy polityki inwestycyjnej. Odbudowa Ukrainy po wojnie ma potencjał, by stać się najważniejszym bodźcem rozwoju i wzrostu gospodarczego tego kraju. W czasie kryzysu bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo energetyczne. W szczególności konieczne jest zapewnienie dywersyfikacji źródeł energii przy uwzględnieniu ich rosnących kosztów. Rynki energii doświadczają obecnie skrajnej niestabilności spowodowanej napięciami geopolitycznymi, co wymaga dodatkowej uwagi przy opracowywaniu i wdrażaniu strategicznych wytycznych dla trwałego ożywienia gospodarczego na Ukrainie.
PL
Branżę wod-kan cechuje wysoka energochłonność - zużywa ok. 1,5% krajowej produkcji energii. Koszt jej zakupu w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym stanowi jedną z większych składowych kosztów funkcjonowania. Konieczna w tej sytuacji jest więc optymalizacja procesów technologicznych, a także poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, dzięki którym firma oszczędza na zakupie energii z sieci dystrybucji.
EN
Purpose: The primary purpose of the article is to cross-sectionally present the concept of a model for optimizing the main drainage system in a coal mine. Design/methodology/approach: The stated goal was achieved by using several research methods, including a literature study of existing technical system models and technical system modeling. Finally, the methodology used was based on a layered approach, which was verified by testing in a mine environment. Findings: In the course of the work, it was found that the main drainage system at the Sobieski Coal Mine is very complex. The energy intensity of the main dewatering process was identified as the main problem. The proposed concept of a layered model of the main dewatering system makes it possible to identify the influence of technical, management and economic parameters of the system. Research limitations/implications: The research limitations are due to the complexity of the system, the difficulties arising from the specificity of the mine environment, the lack of the possibility of ongoing diagnostics of the entire infrastructure (e.g. pipeline specification, the ability to measure sediment in water galleries, smooth change of the speed of drive mechanisms, etc.). Practical implications: The results of the research work will be recommendations for engineering and technical staff aimed at reducing the energy intensity of the system. Social implications: the conducted research is part of the current trend of searching for methods to reduce the energy intensity of systems and equipment. Originality/value: The originality of the issue stems from the proposed concept of a layered model of the main drainage system, taking into account technical, organizational and economic parameters. Determining the relationship between the elements of each layer will enable the development of an optimization method to reduce the energy intensity of the system.
6
Content available remote Efektywność energetyczna gospodarki krajowej – wybrane aspekty
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty efektywności energetycznej gospodarki krajowej. Omówiono unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej. Przedstawiono zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Przedstawiono programy i środki służące poprawie efektywności na poziomie: krajowym, regionalnym i lokalnym. Przedstawiono problematykę efektywności energetycznej krajowej gospodarki. Przeanalizowano wskaźniki energochłonności pierwotnej i finalnej oraz tempo ich zmian w ostatnich latach. Określono kierunki działań które pozwolą na dalsze zmniejszenie energochłonności krajowej gospodarki.
EN
In this paper, some selected aspects of energy efficiency of national economy are shown. The European Union regulations and the national legal regulations in area of energy efficiency are discussed. Principles concerned obligation of energy savings and energy audits of enterprises are described. National, regional and local programmes and measures concerned improvement of energy efficiency are performed. National economy energy efficiency are shown. The energy intensity indicators (primary, final) and rate of their changes in last years are performed. Moreover, directions of undertakings connected with possible future reduction in energy intensity of national economy, are defined.
EN
This article presents the results of the calculation of energy and CO2 emission intensities in relation to the unit of passenger transport activity for various modes of public transport, cars and motorcycles for Warsaw in 2015. The results are compared with similar information from other countries and regions that comes from international comparisons and are summarized in this article. The results for Warsaw show that intensity indicators are comparable to other cities, with noteworthy lowintensity indicators for city public transport buses. An important achievement of the author is calculation of the energy and CO2 emission intensities for various modes of transport in Polish conditions and for a single city: Warsaw.
PL
Klasyczne układy ze skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła wymagają wprowadzenia dodatkowego medium grzejnego. Alternatywnym rozwiązaniem jest bezpośrednie wykorzystanie gazów wylotowych z silnika cieplnego. Dzięki wysokiej temperaturze oraz znacznym strumieniem ciepła w stosunku do mocy, gazy wylotowe z turbiny Gazowej (TG) zostały z powodzeniem zastosowane w skali przemysłowej jako: podgrzane powietrze w piecach przemysłowych, źródło ciepła do bezpośredniego osuszania oraz w absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych. W artykule zawarto przegląd udokumentowanych zastosowań TG w przemyśle przetwórczym z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, jak również, kryteria doboru TG. Opisane rozwiązania pozwoliły na obniżenie energochłonności w zakresie od 7% do 20% oraz redukcję kosztów zużywanej energii na poziomie 15-30%. Redukcja energochłonności obniża ilość emitowanego CO2. Osiągnięto także całkowitą sprawność układów kogeneracji powyżej 90%. Dokonano również wstępnej oceny możliwości integracji gazów wylotowych dla TG produkowanych przez Baker Hughes w polskim przemyśle.
EN
The typical combined heat and power plants require the introduction of additional heating medium. The alternative solution is the direct integration of the exhaust gases from heat engine. High temperature and high exhaust energy to power ratio, enabled the integration of Gas Turbine (GT) exhaust gases at industrial scale as: preheated combustion air for industrial furnaces, heat source for direct drying and for absorption chillers. The article comprises the review of documented applications of GTs with direct exhaust gas integration in the process industry focusing on technical and economic considerations, as well as GTs selection criteria. The described solutions allowed to reduce specific energy consumption by 7-20% or the costs of energy consumption by 15-30%. The reduction of specific energy consumption allows to decrease the amount of CO 2 emitted. The overall efficiency of cogeneration plant above 90% was achieved. The preliminary feasibility assessment of the opportunities to integrate exhaust gases in the polish industry for the Gas Turbines produced by Baker Hughes is done.
PL
Efektywność energetyczna „walczy” z rozwojem przemysłu. Efektem jest poziom energochłonności. Po okresie spadku zapotrzebowanie na energię w Polsce zaczęło ono ponownie wzrastać.
EN
Mine dewatering is one of the main tasks and problems in the mining sector which do not affect output directly but are necessary for correct mine operations. The main dewatering pumps are located at various levels, but the pumping head is always a few hundred metres underground. The number and operating time of the pumps depends on the water inflow and are specified in the applicable regulations. Due to the capacity and required head, the power demand may well be in excess of 1 MW. Consequently, the correct use of main dewatering pumps, at low energy consumption, is a basic condition of limiting water pumping costs. The analysed pumping station is located at level 500, is equipped with ten Q = 500 m3 /h (0.139 m3 /s) OW-250/8 pumps. The operating time of most pumps exceeds 20 000 h and the energy consumption is from 2.17 to 2.67 kWh/m3 of pumped water. The analysis results and the energy consumption ratios have been compared with the data for new pumps which operate at data sheet parameters (efficiency). This was the basis to evaluate the impact of exceeding the time between repairs on operating parameters and the increase in the operating costs of the main dewatering pumps.
PL
Odwadnianie kopalń należy do głównych zadań i problemów eksploatacji w górnictwie, które nie wpływają bezpośrednio na wydobycie, jednak stanowi nieodzowną działalność dla prawidłowej eksploatacji kopalń. Pompownie głównego odwadniana w kopalniach znajdują się na różnych poziomach, ale zawsze wysokość pompowania wynosi kilkaset metrów. Liczba pomp oraz czas ich pracy zależą od wielkości dopływów wód i jednoznacznie wynikają z przepisów. Ze względu na wydajność i wymaganą wysokość podnoszenia zapotrzebowanie mocy może znacznie przekraczać 1 MW. Dlatego prawidłowa eksploatacja pomp głównego odwadniania, przy niskiej energochłonności, stanowi podstawowy warunek ograniczenia kosztów wypompowania wody. Analizowana pompownia znajduje się na poziomie 500, jest wyposażona w dziesięć pomp OW-250/8 o wydajności Q = 500 m3 /h (0,139 m3 /s). Czas eksploatacji większości pomp przekracza 20 tysięcy godzin, co powoduje, że energochłonność wynosi od 2,17 do 2,67 kWh/m3 wypompowanej wody. Wyniki przeprowadzonej analizy eksploatacyjnej i wartości wskaźników określających energochłonność odniesiono do wskaźników dla nowych pomp pracujących z parametrami (sprawność) katalogowymi. Na tej podstawie oceniono wpływ przekroczenia czasów między remontami na parametry eksploatacyjne i zwiększenie kosztów eksploatacji pomp głównego odwadniania.
PL
Odwadnianie kopalń należy do głównych zadań i problemów eksploatacji w górnictwie, które nie wpływają bezpośrednio na wydobycie, jednak stanowi nieodzowną działalność dla prawidłowej eksploatacji kopalń. Pompownie głównego odwadniana w kopalniach znajdują się na różnych poziomach, ale zawsze wysokość pompowania wynosi kilkaset metrów. Liczba pomp oraz czas ich pracy zależą od wielkości dopływów wód i jednoznacznie wynikają z przepisów. Ze względu na wydajność i wymaganą wysokość podnoszenia zapotrzebowanie mocy może znacznie przekraczać 1 MW. Dlatego prawidłowa eksploatacja pomp głównego odwadniania, przy niskiej energochłonności, stanowi podstawowy warunek ograniczenia kosztów wypompowania wody. Analizowana pompownia znajduje się na poziomie 500, jest wyposażona w dziesięć pomp OW-250/8 o wydajności Q = 500 m3 /h (0,139 m3 /s). Czas eksploatacji większości pomp przekracza 20 tysięcy godzin, co powoduje, że energochłonność wynosi od 2,17 do 2,67 kWh/m3 wypompowanej wody. Wyniki przeprowadzonej analizy eksploatacyjnej i wartości wskaźników określających energochłonność odniesiono do wskaźników dla nowych pomp pracujących z parametrami (sprawność) katalogowymi. Na tej podstawie oceniono wpływ przekroczenia czasów między remontami na parametry eksploatacyjne i zwiększenie kosztów eksploatacji pomp głównego odwadniania.
EN
Mine dewatering is one of the main tasks and problems in the mining sector which do not affect output directly but are necessary for correct mine operations. The main dewatering pumps are located at various levels, but the pumping head is always a few hundred metres underground. The number and operating time of the pumps depends on the water inflow and are specified in the applicable regulations. Due to the capacity and required head, the power demand may well be in excess of 1 MW. Consequently, the correct use of main dewatering pumps, at low energy consumption, is a basic condition of limiting water pumping costs. The analysed pumping station is located at level 500, is equipped with ten Q = 500 m3 /h (0.139 m3 /s) OW-250/8 pumps. The operating time of most pumps exceeds 20 000 h and the energy consumption is from 2.17 to 2.67 kWh/m3 of pumped water. The analysis results and the energy consumption ratios have been compared with the data for new pumps which operate at data sheet parameters (efficiency). This was the basis to evaluate the impact of exceeding the time between repairs on operating parameters and the increase in the operating costs of the main dewatering pumps.
PL
W artykule omówione zostały układy materiałowe przegród zewnętrznych. Autor opisał przykłady oraz zaprezentował różnego rodzaju złącza budowlane w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.
EN
The article discusses the material systems of external partitions. The author described examples and presented various types of construction joints in terms thermal and humidity aspect.
EN
In the study some experimental research concerning mixing process loose and liquid agricultural products were presented. The research is concerned the following aspects of the study: the theory of the mixing process, the trajectory of movement of the molecules involved in the mixing process, the forces affecting the structural elements of the mixers, the types of mass flow of mixed components, the method of assessing the degree of mixing of the components and the energy demand during mixing with the use of various design solutions of the mixers.
PL
W pracy przedstawiono wybrane badania eksperymentalne dotyczące procesu mieszania sypkich i płynnych produktów rolniczych. Badania dotyczą takich aspektów pracy, jak: teoria procesu mieszania, trajektoria ruchu cząsteczek biorących udział w procesie mieszania, siły działające na elementy konstrukcyjne mieszadeł, rodzaje przepływu masowego mieszanych składników, metoda oceny stopnia wymieszania składników i zapotrzebowania na energię podczas mieszania z wykorzystaniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych mieszadeł.
PL
O tym, jak ważne jest ograniczanie zużycia energii elektrycznej przeznaczonej na procesy technologiczne w przedsiębiorstwach wodociągowych wie niemal każdy eksploatator. Wciąż poszukujemy rozwiązań, które znacząco przyczynią się do oszczędności w sektorze energetycznym, tym samym utrzymując efektywność procesów na wysokim i wydajnym poziomie. W tym obszarze nie ma rozwiązań idealnych, istnieje natomiast szereg narzędzi i sposobów, poprzez których zastosowanie pojawia się możliwość wygenerowania oszczędności. Kluczowym jest zapewne zoptymalizowanie energochłonnych procesów, zarówno oczyszczania ścieków, jak również ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody. Prowadzone inwestycje w obszarze energetycznym, zakładające produkcję własnej energii elektrycznej na potrzeby związane z działalnością, są nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kierunkiem, w którym wiele przedsiębiorstw obecnie podąża. Mając na uwadze, iż „konsumpcja” energii elektrycznej stanowi istotny wskaźnik benchmarkingowy spółek wodociągowych, należy wciąż podejmować działania zmierzające do ograniczania zużycia i poszukiwania nowych rozwiązań w sektorze energetycznym.
PL
Konieczność obniżania energochłonności przemysłu jest bezdyskusyjna. Niestety, nasilające się zjawiska globalizacji i często skrajnego konsumpcjonizmu nie sprzyjają temu w żadnym wypadku. Niezbędne jest podejmowanie przeróżnych działań, które pozwolą przedsiębiorcom na obniżanie zapotrzebowanie na energię.
PL
Właściwa izolacja przegród, ale również rurociągów, kanałów wentylacyjnych oraz innych elementów, stanowi klucz do sukcesu. Sukcesu, który w tym wypadku oznacza zarówno racjonalne gospodarowanie energią w budynku mieszkalnym, jak i generowanie dzięki temu oszczędności. Jednocześnie, o ile działamy w kierunku obniżania energochłonności, możemy być z siebie dumni, gdyż przyczyniamy się tym samym do ratowania środowiska naturalnego.
PL
W artykule przedstawiono problematykę efektywności energetycznej gospodarki krajowej. Omówiono unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej. Przedstawiono zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Przedstawiono programy i środki służące poprawie efektywności na poziomie: krajowym, regionalnym i lokalnym. Zaprezentowano problematykę efektywności energetycznej krajowej gospodarki. Przeanalizowano wskaźniki energochłonności pierwotnej i finalnej oraz tempo ich zmian w ostatnich latach. Określono kierunki działań, które pozwolą na dalsze zmniejszenie energochłonności krajowej gospodarki.
EN
In this paper, selected aspects of energy efficiency are shown. The European Union regulations and the national legal regulations in area of energy efficiency are discussed. Principles concerned obligation of energy savings and energy audits of enterprises are described. National, regional and local programmes and measures concerned improvement of energy efficiency are performed. National economy energy efficiency are shown. The energy intensity indicators (primary, final) and rate of their changes in last years are performed. Moreover, directions of undertakings connected with possible future reduction in energy intensity of national economy, are defined.
19
Content available remote Opracowanie konstrukcji i technologii obróbki innowacyjnej zasuwy energetycznej
EN
The article presents the results of the research project in cooperation between Kielce University of Technology and Chemar Armatura Sp. z o.o. Project co-financed by european funds was entitled: “Putting into the production of an innovative series of energy wedge gate which is equipped with two-part wedge and swing disk, as a result of R&D works at Chemar Armatura”.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pracy badawczej prowadzonej przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach oraz Chemar Armatura Sp. z o.o., dofinansowanej z funduszy europejskich w ramach projektu pt. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi, jako wynik zleconych prac B+R”.
PL
Artykuł przedstawia zakres i sposób przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłodzku, wykonanej w latach 2018-19, dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko. Obiekt powstał w latach 60-tych XX w. W artykule pokazano ewolucję kolejnych rozwiązań technicznych oczyszczalni, aż do chwili obecnej. Zaprezentowano rozwiązania techniczne wykorzystane w ramach modernizacji oraz przedstawiono dane i wyniki eksploatacyjne z ostatniego okresu. Dokonano analizy i oceny wskaźników energochłonności oczyszczalni w części ściekowej i osadowej.
EN
The article presents the scope and method of modernization and expansion of the wastewater treatment plant in Kłodzko, carried out in 2018-19 thanks to support from the European Union under the Infrastructure and Environment Operational Program. The facility was built in the 1960s. The article shows the evolution of subsequent technical solutions of the sewage treatment plant until now. The technical solutions used during the modernization are shown, as well as data and operating results from the last period. The analysis and evaluation of energy consumption coefficients of the sewage treatment plant in the sewage and sludge parts were performed.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.