Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wobec kryzysu energetycznego na znaczeniu zyskują systemy ciepłownicze bazujące na kilku źródłach, w tym OZE. Takie uniezależnienie od dostaw paliw daje ciepłownikom bezpieczeństwo i pewność zbilansowania podaży i popytu, o ile w systemie jest magazyn ciepła i przynajmniej jedno źródło w pełni sterowalne.
PL
Transformacja polskiej energetyki i rodzimego przemysłu od źródeł wysokoemisyjnych do całkowicie zeroemisyjnych jest możliwa do 2050 r. – tak wynika z niezależnych badań. Wymagać to jednak będzie przedstawienia harmonogramu stopniowego ograniczania produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego oraz jak najszybszego podjęcia działań na rzecz realizacji koncepcji ekonomicznej dywersyfikacji energetyki i przemysłu. Fotowoltaika i energetyka wiatrowa są bardzo dobrym narzędziem do realizacji tych ważnych celów.
PL
4 maja 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło do konsultacji długo wyczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Obecne przepisy, obowiązujące od połowy 2016 r., które uniemożliwiają lokalizację nowych elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 10 całkowitych wysokości turbiny wiatrowej (tzw. zasada 10H), zatrzymały rozwój energetyki wiatrowej, ale przede wszystkim zblokowały prace deweloperskie.
PL
Od kwietnia br. odbiorcy energii obserwują spektakularne wzrosty cen paliw i opłat za emisję CO2, a w konsekwencji niespotykane wcześnie wzrosty cen energii w hurcie. Bazowy indeks cen energii (tzw. TGEBase) wzrósł od kwietnia do września br. o 70%, licząc średnie ceny transakcji giełdowych miesiąc do miesiąca, osiągając we wrześniu 464 zł za 1 MWh. W stosunku do września ub.r. ceny wzrosły już o ponad 90%.
PL
Local content to wartość lub udział towarów i usług oraz tworzonych lokalnie miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw. Jego zwiększanie w produktach może stanowić podstawę do odbudowy przemysłu fotowoltaicznego w Unii Europejskiej i stać się szansą na ekspansję polskiego przemysłu.
PL
Przemysł energochłonny zaczął dostrzegać możliwości i ogromne szanse w odnawialnych źródłach energii. Bez inwestowania w ten sektor energetyki polskie firmy będą miały coraz większy problem w trwającym wyścigu o pozycję na europejskim i światowym rynku. Wzrastające ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym stały się poważnym, niekontrolowanym elementem ryzyka biznesowego. Rosnące ceny paliw i uprawnień do emisji oraz coraz wyższe marże handlowe na zmonopolizowanym rynku energii powodują, że możliwości optymalizacji kontraktów na zakup energii od spółek obrotu lub nawet bezpośrednio na rynku hurtowym uległy wyczerpaniu. Polskie fabryki, rywalizujące na otwartych rynkach światowych, aby nie zostały daleko w tyle, powinny otworzyć się na możliwości, które dają inwestycje w zeroemisyjne, odnawialne źródła energii.
PL
W artykule w listopadowym wydaniu „Energii i Recyklingu” opisaliśmy inwestycje w źródło OZE z perspektywy prosumenta biznesowego energii elektrycznej, czyli podmiotu, który produkuje energię elektryczną przede wszystkim na własne potrzeby w celu minimalizacji kosztu zaopatrzenia w energię elektryczną. Dziś przyjrzymy się funkcjonowaniu projektów inwestycyjnych, których celem jest dostarczanie energii do sieci, w szczególności w kontekście mechanizmu wsparcia, jakim jest system aukcji OZE.
PL
4 maja 2021 roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło do konsultacji długo wyczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Ogólnie, proponowany projekt należy uznać za zmierzający w dobrym kierunku - jednakże - o ile negatywne skutki wprowadzonej w połowie 2016 roku restrykcyjnej ustawy odległościowej były widoczne niemal natychmiastowo, o tyle odbudowa rynku zajmie znacznie więcej czasu.
EN
The aim of the study was to determinate the fracture mechanism of firefighters' helmets caused by the impact load in simulated operational conditions. Moreover the aim of the study was to assess the reliability of the personal protective equipment. Tests were conducted with the use of the drop tower system. On each type of helmet 5 impact tests were performed. The active force corresponding to impact energy of 60 J and the passive force (force in the place of the neck spine) was registered. Based on the results, it can be statement that helmets' structure influences their reliability and values of the active and passive forces. Additionally, the majority of tested helmets exceeded the acceptable threshold values of passive force.
PL
Celem badań było określenie mechanizmu niszczenia hełmów strażackich spowodowanego obciążeniem udarowym w symulowanych warunkach narażeni operacyjnych, a także ocena niezawodności sprzętu ochrony indywidualnej. Testy przeprowadzono z wykorzystaniem młota udarowego opadowego. Na każdym typie hełmu przeprowadzono po 5 testów udarowych. Rejestrowano siłę czynną odpowiadająca energii uderzenia 60 J oraz siłę bierną (siłę w miejscu kręgosłupa szyjnego). Na podstawie wyników można stwierdzić, że konstrukcja hełmów i ich stan wpływają na ich niezawodność i wartości sił czynnych i biernych. W przypadku większości badanych hełmów przekroczono dopuszczalne wartości progowe sił biernych.
PL
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 133 strażaków stwierdzono, że częstą przyczyną uszkodzeń hełmów są zarysowania i odpryski lakieru. W badaniach własnych porównawczych określono odporność na uszkodzenia w formie zarysowania powierzchni skorup hełmów strażackich wykorzystywanych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Straży Pożarnej. Przeanalizowano również przydatność miar opisujących ilościowo uszkodzenia w formie zarysowań.
EN
An indenter subjected to a pressure force up to 5 N on 5 mm scratch distance was used to det. the scratch resistance of 4 surfaces obtained by lamination or injection molding. The damage sizes were detd. by measuring the scratch width using a microscope as well as a profilometer. The results were compared with the results obtained by the ref. method based on the measurement of the surface area of the scratch cross-section. A strong linear correlation of the results was obsd. esp. for the laminated helmet surfaces.
PL
Trolejbusy są pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób w systemach komunikacji zbiorowej. Integralną częścią systemu komunikacji trolejbusowej jest sieć trakcyjna, która służy do zasilania trolejbusów energią elektryczną o określonych parametrach w zmiennych warunkach eksploatacji. Istotnym elementem dla funkcjonowania sieci trolejbusowej są przewody trakcyjne, które tworzą tor jezdny. Przewody służą do zasilania trolejbusu energia elektryczną. W niniejszej pracy dokonano oceny eksploatacyjnego zużywania się wybranych przewodów trakcyjnych Djp 100, wykorzystywanych w trakcji trolejbusowej w Lublinie. Analizowano zmiany geometrii przewodów w wyniku zużywania. Określono pozostałą wytrzymałość mechaniczną przewodów zużytych. Ponadto wykonano badania chropowatości przewodów i badania mikroskopowe stanu warstwy wierzchniej przewodów. Badania miały charakter porównawczy, próbę referencyjna stanowiły przewody nowe – nieużywane.
EN
Trolleybuses are vehicles used for transport people in public transport systems. A traction network is an integral part of the trolleybus communication system. The traction network is used to supply trolleybuses with electricity with specified parameters in changing operating conditions. Important elements for the functioning of the trolleybus network are traction wires that form the roadway. The wires are used to supply the trolleybus with electricity. In the paper, operating wear of selected traction wires Djp 100 used in trolleybus traction in Lublin was evaluated. Changes in wires geometry as a result of wear were analyzed. Residual mechanical strength of used wires was determined. In addition, roughness measurements and microscopic studies of the condition of the wires surface were conducted. Studies were comparative nature, the reference specimens were new - unused.
PL
W artykule przedstawiono analizę niezawodności wytrzymałościowej drewna litego w symulowanych warunkach termicznych pożaru. Uszkodzenie struktury drewna w warunkach pożaru najczęściej związane jest ze spadkiem wytrzymałości. Ponadto zmniejsza się nośność, w związku ze zmianą przekroju materiału. W przedmiotowych badaniach zakres temperatury i sposób obróbki termicznej zbliżony był do występującego w niezwęglonej części elementu konstrukcyjnego. Nie analizowano wpływu zwęglania. Analizę niezawodności przeprowadzono na podstawie wartości wytrzymałości uzyskanych w próbie zginania trójpunktowego drewna litego, w warunkach jednoczesnego działania czynnika termicznego. Niezawodność wytrzymałościowa rozumiana była jako prawdopodobieństwo nieosiągnięcia przez drewniany element konstrukcyjny wartości wytrzymałości przekraczających przyjęte dopuszczalne granice. W pracy oszacowano prawdopodobieństwo zniszczenia drewna litego w zależności od wartości naprężenia i temperatury. Na podstawie parametru rozkładu Weibulla, określono niepewność zachowania nośności.
EN
The paper presents an analysis of solid wood strength reliability in simulated fire conditions. The damage to the wood structure caused by fire heat is usually related to 183 decreasing strength. Additionally, carrying capacity is reduced due to the change of the cross–section of the material. In the research, the temperature ranges and the manner of thermal processing were similar to those found in the uncharred structural element. The influence of charring was not analysed. The reliability analysis was based on the strength values obtained in solid wood three-point bending tests carried out in a high temperature. The strength reliability was construed as the likelihood of the strength values not exceeding the adopted and admissible limits. In the paper, the likelihood of solid wood failure depending on stress values and temperature was estimated. Based on the Weibull distribution parameter, uncertainty of carrying capacity was determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.