Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The following paper presents an environmental examination and the results of the selected analyses of archaeological waterlogged oak wood (Quercus sp.) obtained from excavations carried out at the early medieval site of Czermno in eastern Poland near the Ukrainian border. Due to the good state of preservation of the wood tissue (De Jong’s classification class III – maximum moisture content Umax < 185%) and its deposition in near anaerobic layers (reed peat and calcareous gyttja) an attempt was made to obtain the DNA sequence from samples acquired from the uncovered historical construction. In the course of the research, a DNA sequence was obtained from one sample derived from the trial pit W4/2014, the radiocarbon dated to 776-982 calAD. A comparison of the DNA data extracted from the historical wood to two sequences obtained from the trees (Quercus robur L.) growing near the site of Czermno, indicates clear similarities between each of them. The DNA sequence obtained from the archaeological oak wood confirms the assumption that proximate anaerobic layers, under specific conditions, can inhibit the degradation of DNA structure.
EN
The aim of the work is to check the visual assessment of the degree of damage to Pinus sylvestris L. wood blocks by Reticulitermes lucifugus Rossi in an experiment made according to ASTM D 3345-08 [2009]. The three evaluator made the assessment individually. The differing results obtained by the three evaluator give food for thought. The varied results of the three evaluator assessments it gave rise to thoughts. The visual assessment of the degree of wood damage done by different people can vary significantly.
PL
Celem pracy jest sprawdzenie zgodności oceny wizualnej stopnia uszkodzenia klocków drewna Pinus sylvestris L. przez Reticulitermes lucifugus Ross w doświadczeniu zrobionym według ASTM D 3345-08 (2009). Ocenę zrobili indywidualnie trzej współautorzy. Różniące się wyniki uzyskane przez trzech współautorów dają wiele do myślenia. Wizualna ocena stopnia uszkodzenia drewna przez termity wykonana przez różne osoby może się istotnie różnić.
EN
Old house borer larvae were used in a normative investigation of wood preservatives. X-ray photographs were used to control the procedures of the laboratory tests for toxic substances performed on the old house borer larvae. Such photographs make it possible to determine the location of the larvae inside farm blocks and to measure the lengths of the larvae. In the experiment, wooden blocks on which old house borer larvae were feeding were X-rayed and the lengths of the larvae images on the films were measured. The exact lengths of the larvae extracted from the wood were compared with the lengths of their X-ray images. The mass of the larvae, which ranged from 0.05 g to 0.15 g. were related to the body lengths, ranging from 12 mm to 17.5 mm, as measured on the X-ray image.
EN
The paper presents an application of signal processing and computational intelligence methods to detect presence of the wood boring insects larvae in the wooden constructions (such as the furniture of buildings). Such insects are one of the main sources of the degradation in such objects, therefore they should be detected as quickly as possible, before inflicting serious damage. The presented work involved the acoustic monitoring for detecting the presence of the larvae inside pieces of wood. An accelerometer was used to record the sound, further analyzed by a computer algorithm extracting features important for artificial-intelligence (AI) based classification employed to detect the old house borer’s (Hylotrupes bajulus L.) activity. The presented task is difficult, as the sounds made by the larvae are of relatively low amplitude and the background noise caused by people, electrical appliances or other sources may significantly degrade the accuracy of detection. The classification of sounds is needed to separate sources of noise which deteriorate the proper larva detection and should be suppressed if possible. The employed classification was based on features defined in the time domain followed by the support vector machine used as the binary classifier. The results allowed us to assess the effectiveness of the old house borer’s detection by the acoustic analysis enhanced with the AI algorithm.
EN
The article presents the results of a test on the resistance of Neolithic waterlogged beech wood (Fagus sylvatica L.) to destruction by subterranean Reticulitermes lucifugus Rossi. Methodology consistent with the ASTM D 3345-08 Standard was applied in the experiment. In the coercion test, the modern beech wood was destroyed at an intermediate stage between light attack and moderate attack with penetration, whereas the pine sapwood was heavily damaged. Under the same conditions, the waterlogged beech wood was seriously damaged or completely destroyed by the termites. However, unlike the modern pine and beech wood, all the termites died after feeding on the waterlogged beech wood. In spite of the complete destruction of the waterlogged beech wood in the coercion test, it seems that under natural conditions where there is a possible choice between different wood species, the infestation by termites of waterlogged wood uncovered in archaeological work does not necessarily happen. Wood containing few nutritional substances and substantial lignin, as well as having a high moisture content facilitating the development of parasitic microorganisms, will deter termites.
PL
W pracy zaprezentowano główne problemy związane z trwałością budowli drewnianych w kontekście biokorozji. Wymieniono czynniki biokorozji występujące w architekturze drewnianej oraz ich zależność od warunków klimatycznych. Wskazano główne czynniki wpływające na wielowiekową trwałość budowli historycznych, w tym dobór materiałów. Dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych przyczyniających się do zwiększenia trwałości obiektów, zarówno tych wyrosłych z tradycji ciesielskiej, jak i współcześnie stosowanych zabiegów konserwatorskich.
EN
The paper outlines the main problems associated with the durability of wooden buildings in the context of biodegradation. Wood destroying organisms were listed and their climatic requirements were pointed. It was indicated that the main factor affecting the durability of the old historical buildings, was the selection of wood. Traditional carpentry solutions ensuring the durability of timber structures were presented.
EN
The wood species in roof constructions of palaces from XIX c. in Mazovia and their outbuildings The wood species in roof constructions of historic brick buildings: 6 historic palaces and 1 outbuilding of big manor from XIX century ware determined. The wood species in roof constructions of 1 building from XVIII century and 1 building from XX century were determined for comparison. Moreover, the wood species in roofs and walls constructions of 4 wood outbuildings of palaces in Mazovia region ware determined. Present studies are a continuation of the earlier analysis of the historic wooden churches from the Mazovia region. In all buildings the only material used in the roof constructions was Scots pine. Of the three buildings in two cases the walls were made of Scots pine and in one case was made of Scots pine and oak (Quercus sp.). The results obtained in the study confirm previous authors observation, in contrast to the views colloquial, main building material used in wooden historic constructions in the Mazovia region was Scots pine.
EN
The following paper presents the results of the examination of archaeological wood from excavations carried out in the gardens of Wilanów Palace. The main purpose of the research work was to determine its state of preservation. In order to accomplish this, chemical and physical examinations were carried out on wood samples taken from the level of the grotto foundations.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań drewna archeologicznego, pochodzącego z wykopalisk prowadzonych na terenie ogrodu Pałacu w Wilanowie. Głównym zamierzeniem pracy było określenie jego stanu zachowania. W tym celu przeprowadzono badania chemiczne i fizyczne próbek, które pobrano z fragmentu konstrukcji odkrytej na poziomie fundamentów Groty. Otrzymane wartości porównano z wynikami badań drewna współczesnego, dostępnymi w literaturze. Określenie stanu zachowania zabytkowego drewna determinuje odpowiednią metodę ewentualnej konserwacji. Próbki drewna do badań chemicznych i fizycznych pobrano z elementu konstrukcji [622], odkrytej na poziomie fundamentów, w sondażu 60. Funkcja konstrukcji [622] nie jest jednoznacznie określona. Jej elementami są pale o długości około 120 cm, ustawione pod kątem około 45o względem lica muru, wbite poniżej stopy fundamentu. Po zakończeniu prac wykopaliskowych i dokumentacyjnych w Grocie muru oporowego wydobyto jeden z najłatwiej dostępnych pali. Określenie gatunku drewna – świerka, nie występującego w owym czasie (w XVII w.) na Mazowszu – sugeruje, że jako materiał konstrukcyjny mógł on być sprowadzony z południa Polski, co znajduje potwierdzenie w źródłach historycznych w odnie- sieniu do innych materiałów budowlanych użytych do konstrukcji muru oporowego. Badania chemiczne i fizyczne próbek materiału pobranego z elementu konstrukcji [622] wskazują na dobry stan zachowania obiektu datowanego na podstawie badań archeologicznych i tekstów źródłowych na koniec XVII wieku. Parametry zabytkowego, archeologicznego drewna świerka, liczącego około 300 lat, są zbliżone do wartości charakterystycznych dla współczesnego surowca tego gatunku. Jest to wynikiem zalegania drewna w warstwach beztlenowych, które zabezpieczyły je przed czynnikami degradacji. Fundament Groty, z budową którego niewątpliwie związana jest konstrukcja palowa [622], jest częściowo wkopany w naturalne warstwy geologiczne o gliniastej strukturze z elementami gnijących roślin. Świerkowe pale wbito poniżej stopy fundamentu, znajdują się one poniżej poziomu wód gruntowych, co stanowiło dodatkowe zabezpieczenie dla zabytkowego drewna.
EN
Initial comparative tests of a method for the detection of house longhorn beetle larvae (Hylotrupes bajulus L.) were carried out by means of recording the acoustic effects caused by these insects, as well as another instrumental method based on the use of X-ray pictures. Insofar as the X-ray method brings completely reliable results as regards the detection of the presence of fully-grown house longhorn beetle larvae in wood, the accuracy of situation assessment based on the electro-acoustic method is estimated to be approximately 70-80%, based on the results of the research presented herein. In this research the accuracy of situation assessment is understood as the correct determination of an estimated number of larvae and their condition. The differences in situation assessment accuracies using both methods were statistically verified by means of the Czebyszew method. Since the tests were initial in nature without the use of standard patterns, as these have not been developed yet, the obtained results are considered highly satisfactory.
PL
Przeprowadzono wstępne badania porównawcze metody wykrywania larw spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus L.) za pomocą rejestracji efektów akustycznych powodowanych przez te owady z inną metodą instrumentalną, opartą o wykorzystanie zdjęć rentgenowskich. O ile metoda rentgenowska daje całkowicie pewne wyniki w stosunku do wykrywania obecności wyrośniętych larw spuszczela pospolitego w drewnie, to poziom trafności oceny sytuacji przy użyciu metody elektroakustycznej szacuje się na podstawie rezultatów niniejszych badań na ok. 70-80%. Jako trafność oceny sytuacji rozumiano tu prawidłowe określenie szacunkowej liczby larw i ich stanu. Różnice w trafności oceny sytuacji za pomocą obu metod poddano weryfikacji statystycznej przy użyciu metody Czebyszewa. Ponieważ były to wstępne badania bez użycia standardowych wzorców, które nie zostały jeszcze wypracowane, uznaje się uzyskane wyniki za bardzo zadowalające.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.