Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda oceny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
2
Content available remote Nowa metoda oceny odporności ogniowej kanałów kablowych
PL
W artykule przedstawiono nową metodę badania odporności ogniowej kanałów kablowych wg normy PN-EN 1366-11. Podano wymagania wynikające z polskich przepisów techniczno-budowlanych, zakres zastosowania metody badawczej oraz przebieg badania wraz z kryteriami oceny jego wyników i rzeczywistym zachowaniem w czasie badania odporności ogniowej.
EN
This article presents a new method standard for testing the fire resistance of cable ducts of according to EN 1366-11. The requirements of the Polish technical and building regulations are given, as well as the scope of application and the course of the test with the criteria for evaluation of its results and real behavior during fire resistance tests.
3
Content available remote Metoda oceny potrzeb remontowych budynków mieszkalnych
PL
Zaniedbania konserwacyjno-remontowe są głównym powodem obniżania wartości technicznej budynków. W przypadku dużej zbiorowości obiektów, budynki oraz poszczególne ich elementy są zużyte w różnym stopniu. Ze względu na ograniczone środki finansowe, zawsze dla decydenta problemem jest wybór elementu przeznaczonego do remontu. Przedstawiona w artykule metoda oceny potrzeb remontowych w przypadku istniejących, zużytych w różnym stopniu budynków mieszkalnych może okazać się pomocna w podejmowaniu decyzji. Pozwala ona na uszeregowanie badanych elementów budynków pod względem pilności poddania ich remontowi.
EN
Negligence of maintenance and refurbishment is the main reason of decreasing technical condition of buildings. For a larger group of objects it can be stated that buildings and their individual elements are damaged to various degrees. Due to limited financial resources, the dilemma of choosing the element to be refurbished is always a problem for the decision maker. The method presented in this paper for evaluating repair needs for existing residential buildings worn out to varying degrees can be helpful in decision making. The proposed method allows ranking of the examined building elements according to the urgency of repair needs.
EN
Stone arch bridge is an important type in the early bridge construction process because of its beautiful shape, material saving and economic rationality. However, stone material will deteriorate after long-term operation, which results in a decrease in strength and bearing capacity of stone arch bridge. The vehicle load is increasing at the same time. Therefore, accurate evaluation of bearing capacity of stone arch bridge is essential to ensure safety. In this article, a three-span open-spandrel stone arch bridge was taken as research object. Firstly, the bridge damages were investigated and analyzed in detail, and bridge service state was evaluated. Then, based on the evaluation results of disease damages and considering stone material deterioration, a refined finite element model of stone arch bridge was established to analyze bending moment, axial force, strain and deformation. Finally, static load test was carried out to test vertical deformation and stress of arch ring, horizontal displacement of pier, settlement of foundation and development of cracks. The results show that static load test is the most accurate method for evaluating bearing capacity of stone arch bridge. The evaluation accuracy of finite element model based on material correction is in the middle, and the evaluation accuracy of disease damage assessment is the worst. In practical work, bearing capacity of stone arch bridge can be evaluated by combining the three methods with high accuracy and comprehensive results.
PL
Przedstawiono różne sposoby wyznaczania pozostającego czasu zdatności skorodowanego, użytkowanego naziemnego zbiornika stalowego wykorzystywanego do magazynowania paliw płynnych. Poszukiwany czas, odnoszony zazwyczaj do chwili badania stanu technicznego obiektu, zależy jednak nie tylko od założonych a priori wymagań bezpieczeństwa, ale również od zastosowanego w praktyce sposobu obliczeń. Z rozpatrywanego przykładu wynika, że poszczególne podejścia nie są formalnie kompatybilne, a uzyskane na ich podstawie wnioski mogą się okazać wzajemnie sprzeczne.
EN
Various methods are shown in detail to determine the remaining service time for the corroded, above-ground steel tank being in-service, used to store the liquid fuels. The sought value of such the time, usually referred to the time of the verification the tank technical condition, depends not only on the safety requirements assumed a priori, but also on the computation procedure applied in practice. The numerical example presented by the authors allows to conclude that the considered approaches are not formally compatible and the conclusions obtained on their basis may prove to be mutually contradictory.
PL
Porównano sprężyste momenty krytyczne belek ze zbieżnym środnikiem, obliczone metodami analitycznymi i numerycznymi przedstawionymi w ostatnich latach przez badaczy zajmujących się tym zagadnieniem z obliczeniami własnymi, przeprowadzonymi dostępnymi narzędziami. Głównym celem było zweryfikowanie dokładności i zbieżności wyników otrzymanych różnymi metodami i różnymi prętowymi elementami skończonymi 1D o 7 stopniach swobody w węźle (7DOF).
EN
In this article, the elastic critical bending moments of the web-tapered I-beams calculated by the analytical and numerical solutions developed last years by researchers involved in the topic were compared with own calculations carried out with available common tools. The main goal was to verify the accuracy and convergence of the results provided by different modern methods and different finite bar elements 1D with 7 degrees od freedom at the node (7DOF).
PL
Kwestia lokalizacji przedsiębiorstw jest jednym z kluczowych zagadnień z zakresu nauk o przedsiębiorstwie. Problematyka lokalizacji obiektów logistycznych (w tym magazynów) jest podejmowana stosunkowo rzadko. Jest to też zagadnienie relatywnie nowe, a w związku z tym dość słabo jeszcze zbadane. Celem pracy jest ocena poziomu i zróżnicowania atrakcyjności lokalizacyjnej rynku magazynowego. Badaniu poddano 29 lokalizacji na terenie Polski. Opracowanie jest też próbą zastosowania metody standaryzacji klasycznej przyjętej do oceny wskaźników cząstkowych, które następnie sprowadzono do syntetycznej postaci wskaźnika Perkala. Czynnikami lokalizacyjnymi będącymi podstawą oceny są: dostępność transportowa, warunki prowadzenia działalności, rynek pracy, potencjał gospodarczy obszaru. Nadrzędną kwestią są uwarunkowania geograficzne, wynikające z położenia. Te z kolei mają wpływ na koszty transportu, stanowiące około 50% kosztów funkcjonowania łańcucha dostaw. Efektem przeprowadzonych badań jest ranking atrakcyjności lokalizacyjnej rynku magazynowego.
EN
The subject of enterprises location is one of the key issues in the field of enterprise science. The problem of the location of logistics facilities (including warehouses) is taken up relatively rarely. It is also a relatively new issue, and therefore still poorly researched. The aim of the study is to assess the level and diversity of location attractiveness of the warehouse market. The study covered 29 locations in Poland. The study is also an attempt to use the classical standardization method adopted for the assessment of partial indices, which were then reduced to the synthetic form of the Perkal index. The location factors underlying the assessment are: transport accessibility, business conditions, labor market, and the economic potential of the area. The overriding issue is geographic conditions — resulting from the location. These, in turn, affect the costs of transport, which account for approximately 50% of the cost of operating the supply chain. The result of the research is a ranking of location attractiveness of the warehouse market.
PL
W artykule opisano nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi. Zasady te, określone w normie PN-EN 13791, są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B-06262:1974. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Przemawiają za tym małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu, określanych według PN-EN i PN-B.
EN
The article describes new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing. These rules, specified in the PN-EN 13791 standard, are different from those previously used according to PN-B-06262:1974. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported by small differences in the values of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B.
PL
W artykule opisano nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi. Zasady te, określone w normie PN-EN 13791, są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B-06262:1974. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Za tym przemawiają małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu, określanych według PN-EN i PN-B.
EN
The article describes new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing. These rules, specified in the PN-EN 13791 standard, are different from those previously used according to PN-B-06262:1974. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported by small differences in the values of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B.
EN
The article presents method of assessment of one of the three basic aspects of sustainable construction concerning social utility properties of residential buildings. The study was based on the recommendations of standards [1] and [2], on the basis of which the area of features characterizing the social aspect of buildings was determined. Additionally, the presented method includes criteria which are necessary for the assessment of this aspect, and which are not included in the normative guidelines. The presented method fits in with the current trend of sustainable construction. This method enables and facilitates the comparison of social utility properties in different residential buildings. It is also allows for the classification of buildings according to the degree to which they meet their social utility properties; that can be a practical tool to support the decision on the future of the building (i.e., the sequence of necessary refurbishments) or the decision to buy or sell the property by indicating its strengths and weaknesses. By developing a way to assess a comprehensive set of criteria, the proposed method allows you to quickly and easily assess the social quality of residential buildings. In addition, the proposed measures for individual criteria can easily be adapted to requirements in other countries. The proposed “star” classification can also be used as a universal scale for assessing the social quality index of buildings.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny jednego z trzech podstawowych aspektów budownictwa zrównoważonego dotyczącą socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnych. Opracowanie powstało w oparciu o zalecenia norm (PN-EN 15643-3:2012) i (PN-EN 16309+A1:2014), na których podstawie określono obszar cech charakteryzujących aspekt socjalny w budynkach. Dodatkowo uwzględniono kryteria, które są niezbędne przy ocenie tego aspektu, jednak nie zostały one zawarte w wytycznych normowych. Przeprowadzone zostały badania za pomocą następujących metod: bezpośrednie badania ankietowe użytkowników mieszkań i ekspertów w zakresie budownictwa, badania in situ, przegląd i analiza przepisów prawnych i wytycznych normowych oraz literatury związanej z utrzymaniem i oceną obiektów. Wyznaczone, w wyniku przeprowadzonych badań, cechy pozwalające na przeprowadzenie oceny socjalnej budynków pogrupowano w sześć kategorii głównych tj. dostępność, adaptacyjność, zdrowie i komfort, wpływ na sąsiedztwo, utrzymanie i konserwacja oraz bezpieczeństwo i ochrona. W oparciu o przeprowadzone badania wyznaczono również charakter i sposób oceny poszczególnych wartości cech, które następnie przyjęto, jako kryteria w analizie wielokryterialnej oceny socjalnej budynków. Określenie miar poszczególnych składników oceny wymagało złożonych ustaleń bazowych, które w międzynarodowych normach określono jedynie w sposób ogólny. Koniecznym było opracowanie wskaźników wyrażających przyjęte kryteria oceny dla poszczególnych kategorii. Ustalono sposoby kodowania miar cech wyrażanych w postaci jakościowej do postaci ilościowej. Dla kryteriów wyrażonych w wartościach mianowanych, podano sposób ich przetworzenia do wartości niemianowanych. Pozwoliło to na ujednolicenie skali ocen cząstkowych. Na koniec ustalono sposoby agregacji ocen. Efektem finalnym był również opracowany program komputerowy dostępny na stronie internetowej pozwalający na sprawne przeprowadzenie oceny. Prezentowana metoda wpisuje się w aktualny trend budownictwa zrównoważonego. Metoda ta umożliwia i ułatwia porównanie socjalnych właściwości użytkowych w różnych budynkach mieszkalnych. Pozwala również na klasyfikację budynków ze względu na stopień spełnienia przez nie socjalnych właściwości użytkowych, co może stanowić praktyczne narzędzie wspomagające decyzję dotyczącą dalszych losów budynku (tj. kolejności niezbędnych remontów) lub decyzję o zakupie bądź sprzedaży nieruchomości poprzez wskazanie jej słabych i mocnych stron. Dzięki opracowaniu sposobu oceny kompleksowego zestawu kryteriów proponowana metoda pozwala w łatwy i szybki sposób ocenić jakość socjalną budynków mieszkalnych. Ponadto proponowane miary poszczególnych ocen mogą być w łatwy sposób adaptowane do prawnych wymogów obowiązujących w innych krajach. Proponowana „gwiazdkowa” klasyfikacja może również posłużyć jako uniwersalna skala do oceny wskaźnika jakości socjalnej budynków.
EN
Purpose: The purpose of the article is to identify the importance of excellence models with respect to the evaluation of innovative activity and to present selected excellence models in this area. Design/methodology/approach: A critical analysis of domestic and foreign literature on the subject of excellence models in the field of innovation activity. Findings: This article presents the theoretical background for the possibility of assessing innovation activities, innovation management practices by means of excellence models. The analysis is conducted within the perspective of the broad concept of excellence. The choice of the approach to excellence in innovation management determines the scope of possibilities and the way in which it can be assessed. The results of the analysis show that excellence models in the area of innovation management can play a crucial role in reviewing and diagnosing organisations in this field, monitoring needs and performance and identifying areas for improvement and defining directions for further improvement. Originality/value This paper presents methods of assessing innovative activity using excellence models as well as analysis of identified selected excellence models in the area of innovation management.
PL
Artykuł zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego wykonania i analizy pomiarów wpływu drgań na ludzi znajdujących się w budynkach odbierających drgania w sposób bierny. Zalecenia dotyczą zarówno wymagań sprzętowych, jak i wyboru punktów pomiarowych oraz analizy zarejestrowanego sygnału. Niezwykle ważnym aspektem pomiaru wpływu drgań na ludzi w budynkach jest wybór lokalizacji punktów pomiarowych. W różnych normach istnieją różne wytyczne, które są w artykule porównywane. Osobną kwestią jest wybór zakresu pomiarowego i wybór filtrów korekcyjnych do analizy. Podstawową sprawą natomiast jest określenie czasu trwania drgań, który należy wziąć pod uwagę w analizie. Ostatni problem metodyki pomiarowej wpływu drgań na ludzi związany z analizą danych pomiarowych to częstotliwość próbkowania zarejestrowanego sygnału.
18
Content available remote Weryfikacja metody oceny komfortu akustycznego budynku mieszkalnego
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań na wybranym obiekcie mające na celu weryfikację proponowanego przez autorów w innej pracy sposobu oceny komfortu akustycznego dla budynków mieszkalnych będących w fazie eksploatacji. W użytkowanym budynku mieszkalnym wykonano dwa rodzaje badań, pomiary izolacyjności akustycznej in situ oraz badania ankietowe wśród mieszkańców. Uzyskane wyniki pomiarów pozwoliły na zakwalifikowanie obiektu do danej klasy akustycznej. Na podstawie porównania wyników ankiet z wynikami klasyfikacji obiektywnej (badań in situ) wykazano, że ankietowani zaklasyfikowali badany obiekt do tej samej kategorii.
EN
The article presents the results of research on a selected object aimed at verifying the acoustic comfort method proposed by the authors in another work for residential buildings in the operation phase. Two kinds of tests, measurements of in-situ sound insulation and surveys among residents were made in a used residential building. The results of measurements, allowed to qualify the object to a given acoustic class. On the basis of the comparison of the results of the surveys with the results of objective classification (in-situ tests), it was shown that the respondents classified the examined object in the same category.
19
Content available remote Warunki akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach biurowych
PL
Warunki akustyczne w pomieszczeniach biurowych typu open space zależą od projektu architektonicznego, aranżacji wnętrza, właściwości dźwiękochłonnych materiałów budowlanych oraz innych rozwiązań technicznych. Jednak uzyskanie dobrych warunków akustycznych, które zostały zdefiniowane w normie ISO 3382-3 przez sugerowane tam przykłady docelowych wartości parametrów oceny [8], jest bardzo trudne. Czasami w celu osiągnięcia tych wartości są proponowane specjalne, dość kontrowersyjne rozwiązania, które wpływają nie tylko na parametry akustyczne, ale również na funkcjonalność pomieszczenia i warunki pracy. Ponieważ warunki akustyczne w pomieszczeniach typu open space powinny nawiązywać do ich funkcji, należałoby raczej opracować dla nich klasyfikację jakościową niż ustalać docelowe wartości graniczne. Ocena akustyczna pomieszczeń typu open space wymaga dogłębnej dyskusji.
EN
Acoustic conditions in open space offices depend on an architectural design, space arrangement, sound absorption of building materials and some other technical solutions. However, obtaining good acoustic conditions, which are defined in the ISO 3382-3 standard by suggested examples of target values for evaluation [8], is rather difficult. To achieve these values, sometimes special measures are proposed, which are some what controversial, because they influence not only acoustic parameters, but also functionality and working conditions. As the acoustic conditions in open space offices should refer to their actual function, a quality classification should be developed rather than just threshold target values. Proposal for open space offices evaluation needs steel some in-depth discussion.
20
Content available remote Przeszklone przekrycia dachowe – wymagania i metody oceny
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.