Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estry kwasów tłuszczowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zbadano wpływ warunków preparatyki tlenków glinowo-magnezowych na ich właściwości fizyczno-chemiczne (skład chemiczny, skład warstw powierzchniowych, skład fazowy, wielkość cząstek, tekstura, powierzchnia właściwa) oraz aktywność katalityczną w procesie oksyetylenowania metylowych estrów wyższych kwasów tłuszczowych. Wzięto pod uwagę proces współstrącania wodorotlenkowych prekursorów, jak i kalcynację prowadzącą do otrzymania tlenków glinowo-magnezowych.
EN
Aq. solns. of Al(NO₃)₃ and Mg(NO₃)₂ were treated with solns. of Na or K carbonates at pH 9-10 under stirring to ppt. a mixt. of Al₂O₃ and MgO used after drying and calcination as catalysts for oxyethylation of Me laurate with oxirane. The Al/Mg ratio in the catalyst bulk varied in the range 0.16-0.58 (av. 0.2) and the alk. metal content in the range 0.78–10.6%. The increase in alk. metal content resulted in an increase of ester conversion and narrowing of the ethoxylate chain length distribution.
PL
Pomimo pojawienia się w literaturze wielu nowych doniesień problematyki obecności estrów MCPD w żywności eksperci EFSA wciąż zalecają prowadzenie badań w tym zakresie.
EN
As a result of research it was found that substances such as higher fatty acid methyl esters or vegetable oils may be the substitute of diesel. Biofuels may be produced by using all fats, irrespective of their origin, both vegetable oils and animal fats. The objective of the study was to optimise the share of diesel in biofuels from animal fats and used-cooking oil to ensure that the viscosity of the mixture obtained in all the cases complies with the standards EN 14214 and EN 590. The materials used in the research were fatty acid methyl esters deriving from animal fats (AF), used cooking oil (UCO) and diesel (ON). The scope of research included the measurement of the density of fatty acid methyl esters with an aerometric method and the measurement of the dynamic viscosity of mixtures of diesel and fatty acid methyl esters in six aspect ratios: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, and 30%. The research shows that diesel is only a dilution of biofuels and the optimal share of diesel in biofuels deriving from animal fats and used cooking oil equals to 68%, where the kinematic viscosity complies with the standard EN 14214, while the maximum share of biofuels in diesel, where the kinematic viscosity is consistent with the standard EN 590, equals to 72%.
PL
W wyniku realizowanych prac badawczych stwierdzono, że substytutem oleju napędowego mogą być takie substancje, jak estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, a także oleje roślinne. Do produkcji biopaliw mogą być wykorzystywane wszystkie tłuszcze, niezaleznie od ich pochodzenia, zarówno oleje roślinne, jak i tłuszcze zwierzęce. Celem pracy była optymalizacja udziału oleju napędowego w biopaliwach z tłuszczów zwierzęcych i oleju posmażalniczego tak, aby lepkość otrzymanej mieszaniny we wszystkich przypadkach była zgodna z norma EN 14214 i EN 590. Materiałem użytym do badan były estry metylowe kwasów tłuszczowych z tłuszczów zwierzęcych (AF) i oleju posmażalniczego (UCO) oraz olej napędowy (ON). Zakres badań obejmował pomiar gęstości p estrów metylowych kwasów tłuszczowych metoda areometryczna oraz pomiar lepkości dynamicznej ƞ mieszanin oleju napędowego z estrami metylowymi kwasów tłuszczowych w sześciu proporcjach: 5, 10, 15, 20, 25, 30%. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że olej napędowy jest wyłącznie rozcieńczalnikiem biopaliw, a optymalny udział oleju napędowego w biopaliwach z tłuszczów zwierzęcych i olejów posmażalniczych, dla których lepkość kinematyczna jest zgodna z norma EN 14214 wynosi 68%, natomiast maksymalny udział oleju napędowego w biopaliwach spełniających wymagania normy EN 590 odnośnie lepkości wynosi 72%.
4
Content available remote Metody syntezy estrów skrobi i kwasów tłuszczowych
PL
Przedstawiono metody otrzymywania estrów skrobi i kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem katalizatorów chemicznych oraz enzymatycznych. Ze względu na różnice w rozpuszczalności poszczególnych substratów omówiono wpływ wyboru medium reakcyjnego na efektywność reakcji.
EN
A review, with 56 refs., of the prepn. methods of the title esters in org. or ionic solvents, under the supercrit. conditions, in absence of solvents as well as by using lipases of microbial origin.
EN
The aim of the review was to characterize and describe the physicochemical properties and methods for the determination of two types of compounds: 3-monochloropropane- 1,2-diol fatty acids esters (3-MCPD esters) and glycidyl fatty acids esters (GE) - new contaminants of food products, including vegetable fats. This paper describes their structure, several possible mechanisms of reactions occurring during the refining of edible oils, leading to an increase of their content in the final product. It is suggested that these compounds are formed from acylglycerols, under the influence of high temperature [9]. The emphasis was put on the toxicity of the products of their deesterification-free 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) and glycidol. Glycidol is genotoxic and has an effect on gene mutations and unscheduled DNA synthesis [17]. 3-MCPD is defined by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) as a genotoxic carcinogen [6, 19]. There are three transformation tracks leading to increased levels of 3-MCPD in foods: from 3-MCPD esters, GE and glycidol [14, 15]. The content of 3-MCPD esters and GE in food products was characterized and different processes involving their synthesis were described. Ways of reduction in food products regarding the aspects of raw materials as well as technology were discussed. Among refined vegetable oils, the largest quantities of 3-MCPD esters and GE were found in palm, corn and coconut oils [6, 25]. Finally, the direct and indirect methods of their determination in oils were described. There are new publications reporting on successive improvements of the existing methods for determination of 3-MCPD and its mono- and di-esters, as well as GE in edible oils [42, 43]. Unfortunately, there is still no universal determination method, which would be simple, affordable and accessible for a wider group, such as food producers, that would improve consumer safety.
6
Content available remote Synteza estrów kwasów tłuszczowych oksyetylenowanych alkilofenoli
PL
Przedstawiono wyniki badań nad syntezą estrów kwasów tłuszczowych oksyetylenowanych alkilofenoli o różnym stopniu addycji tlenku etylenu. Estryfikacja prowadzona była przy użyciu chlorków kwasowych w łagodnych warunkach temperaturowych. Wydajność estrów wynosiła od 92 do 97%. Otrzymane estry posiadały dobre właściwości powierzchniowo czynne a dla wyższych stopni addycji tlenku etylenu również bardzo dobre właściwości emulgujące. Trwałość emulsji przekraczała 1 miesiąc.
EN
Rokafenol (N6, N14, or N22; N = no. of ethylene oxide units added) was esterified with 0.1 mol dodeca, hexadeca or octadecanoic acid chloride at 50°C, HCl was distd. off with N2, 100 ml H2O was added and the org. phase was dehydrated with N2 at 110–115°C/15 min. The HLB values of the 9 esters prepd. were indicative of good emulsifying and wetting properties The water–mixed xylenes emulsions with 0.25 or 0.5% N22 ester lasted even more than 1 month. The higher the N, the easier the ester to form a gel with water.
7
Content available remote Fizykochemiczne właściwości produktów chemicznej modyfikacji oleju rzepakowego
PL
W wyniku chemicznej modyfikacji różnymi metodami naturalnych triglicerydów, zawartych w oleju rzepakowym, wytworzono szereg produktów oraz zbadano ich właściwości fizykochemiczne. Pod względem chemicznym osiem z nich jest estrami kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, zaś dwa wyższymi kwasami tłuszczowymi o różnych właściwościach fizykochemicznych. Produkty te są rozpuszczalne w mineralnych, syntetycznych i naturalnych olejach i mogą być stosowane w roli dodatków uszlachetniających, spełniających różne funkcje w kompozycji smarowej.
EN
It has been investigated physic-chemical properties of some products obtained during different chemical modifications of natural triglicerides. There are eight fatty acid esters of rape-seed oil and two higher fatty acids among them. Those products have different physic-chemical properties, but all are soluble in mineral, synthetic and natural oils. They can be used as multifunctional lubricant additives.
8
Content available remote Właściwości smarne wybranych estrów kwasów tłuszczowych
PL
W pracy badano właściwości smarne wybranych substancji typu CHO (olej rzepakowy i estry metylowe kwasów tłuszczowych otrzymane w wyniku chemicznej obróbki oleju rzepakowego) w bazowym oleju mineralnym i syntetycznym oleju węglowodorowym. Stwierdzono, że w warunkach zacierania substancje te praktycznie nie wpływają na charakterystyki tribologiczne oleju mineralnego i syntetycznego. Natomiast przy obciążeniach niższych od zacierającego wykazują zdolność redukcji zużycia, która jest zależna od stężenia dodatku w oleju. Najwyższą efektywność przeciwzużyciową wykazywały 1-2% kompozycje dodatków CHO w oleju mineralnym. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane substancje, przy określonym stężeniu w mineralnym i syntetycznym oleju bazowym, wykazują właściwości przeciwzużyciowe, natomiast nie wykazują przeciwzatarciowych. Wielkość efektu przeciwzużyciowego jest uzależniona od rodzaju bazy olejowej i stężenia w niej substancji typu CHO.
EN
The authors has been investigated lubricity of the selected CHO-type additives (rape-seed oil and fatty acid esters) in mineral and synthetic base oil. It has been shown that these compounds do not influence on tribological characteristics of the mineral and synthetic lubricants under scuffing conditions. However, under low load conditions they reduce a wear (depending on the additive concentration). Mineral lubricants containing 1-2% m/m of the additive have been the most effective. The investigated compounds can be applied as AW-type additives, but not as EP ones. The antiwear efficiency depends on the type of base oil.
PL
Podjęto próbę wykorzystania reaktora membranowego do prowadzenia enzymatycznej alkoholizy tłuszczy. Stwierdzono, że szybkość przemiany jest limitowana szybkością przenikania alkoholu przez membranę. Przedstawiono prosty model matematyczny procesu. W reaktorze membranowym uzyskano znacznie wolniejszą dezaktywację enzymu niż w przypadku reaktora homogenicznego.
EN
Enzymatic alcoholysis of triacylglicerols in a membrane-reactor has been investigated. The rate of the process is limited by the alcohol transport through the membrane. A simple mathematical model of the process has been proposed. The enzyme deactivation in the membrane reactor is much slower then in a homogeneous system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.