Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 154

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przyczepność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
2
Content available remote Wytrzymałość spoiny w murach z ABK
PL
W pracy analizie poddano wyniki badań przyczepności cementowych zapraw klejących do płytek ceramicznych wykonanych na zlecenie organów nadzoru budowlanego w latach 2016-2020. Znaczna ilość zbadanych cementowych zapraw klejących nie spełniła kryterium odbiorczego i zgodnie z regulacjami prawnymi ich producent zobowiązany był do niezwłocznego wycofania wyrobu z rynku. Przy ocenie zgodności wyników z kryteriami stosowana jest reguła prostej akceptacji, co oznacza, że wyrób został uznany za zgodny lub niezgodny w odniesieniu do wyniku, jeśli wynik ten, bez uwzględnienia zmienności wynikającej z niepewności pomiarowej, spełnił bądź nie spełnił wymagań progowych. Omówiono możliwe sytuacje, w których producent dokonał prawidłowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych [AVCP] cementowej zaprawy klejącej, zaś ocena laboratorium była negatywna z powodu nie uwzględnienia zmienności wynikającej z niepewności pomiarowej lub specyfiki wieloetapowej metody badawczej. Analizę wyników badań przeprowadzono według podziału na cementowe zaprawy klejące klasy C1 i C2 oraz według podziału na laboratoria notyfikowane, w których wykonane zostały badania. Analizując proporcje pomiędzy wyrobami spełniającymi i niespełniającymi wymagań w dwóch laboratoriach wykonujących badania na zlecenie organów nadzoru budowlanego, stwierdzono duże różnice pomiędzy nimi.
EN
The paper analyzes the results of adhesion tests of cementitious adhesives to ceramic tiles, commissioned by construction supervision authorities in 2016-2020. A significant number of the tested cementitious adhesives did not meet the acceptance criteria. Following legal regulations, their manufacturer was obliged to withdraw the product from the market immediately. When assessing the compliance of the results with the requirements, the simple acceptance rule is applied. It means that the product is considered compliant only if the result met the threshold requirements. The results variability estimated from the measurement uncertainty is not taken under consideration. Possible situations in which the manufacturer correctly assessed and verified the constancy of performance [AVCP] of the cementitious adhesive, but the laboratory assessment was negative due to not including the variability resulting from measurement uncertainty, or the specificity of the multi-stage research methodology were discussed. The analysis of the test results was carried out according to the division into C1 and C2 class cementitious adhesives, and also according to the division into notified laboratories, where the tests were performed. When analyzing the number of products that meet or not the requirements, significant differences were found between laboratories carrying out tests commissioned by construction supervision authorities.
4
Content available Badania doświadczalne przyczepności
PL
W artykule zostało przedstawione powszechnie znane wśród badaczy zjawiska przyczepności badanie typu pull out. Zostały opisane wybrane próbki wykorzystywane w tych eksperymentach, sposób prowadzenia badań oraz uzyskiwane z nich rezultaty, a także opisano funkcję przyczepności uzyskiwaną na podstawie wspomnianego testu. W artykule została zaprezentowana własna koncepcja badań dotycząca analizy przyczepności, która w przyszłości ma stanowić podstawę do stworzenia modelu numerycznego służącego do symulacji współpracy betonu i stalowych żebrowanych prętów zbrojeniowych w różnych elementach żelbetowych.
EN
The article presents a pull out test commonly known among bond researchers. Selected specimens used in these experiments, the method of testing and the results obtaining from them were described, and the bond function obtained on the basis of the said test was characterized. In addition, the article presents own concept of experimental bond analysis, which in the future will be formed the basis for creating a numerical model for simulating the cooperation of concrete and steel ribbed reinforcing bars in various reinforced concrete elements.
EN
This article deals with the issue of the bond between concrete and reinforcement. The bond is crucial for reinforced concrete elements because it is possible to transfer forces (stresses) from concrete to the reinforcement. Basic information related to the cooperation of concrete and rebars was recalled in the article. Selected issues concerning theoretical and numerical analysis as well as experiments of the bond phenomenon were presented. The article also proposes its own concept of experimental studies on the bond on two types of specimens: so-called short specimen and large specimen that will be subjected to pull-out tests. The described concept is ultimately to form the basis for creating a numerical model, enabling the simulation of bond in various reinforced concrete elements, calibrated based on the results of experimental studies.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia przyczepności między betonem i prętami zbrojeniowymi. Przyczepność ma kluczowe znaczenie dla elementów żelbetowych, ponieważ dzięki niej możliwe jest przeniesienie sił (naprężeń) z betonu na zbrojenie. W artykule przypomniano podstawowe informacje dotyczące współpracy betonu i prętów zbrojeniowych. Przedstawiono wybrane zagadnienia z analizy teoretycznej i numerycznej oraz eksperymentów dotyczących zjawiska przyczepności. W artykule zaproponowano również własną koncepcję badań doświadczalnych przyczepności na dwóch typach próbek: tzw. próbce krótkiej i próbce długiej, które zostaną poddane testom pull-out. Opisana koncepcja ma docelowo stanowić podstawę do stworzenia modelu numerycznego, umożliwiającego symulację przyczepności w różnych elementach żelbetowych, skalibrowanego na podstawie wyników z badań eksperymentalnych.
EN
The article discusses results of pull-off adhesion strength tests on poly-p- phenylene benzobisoxazole (PBO) mesh bonded to fir timber beams using epoxy resin. The tests were performed in accordance with the PN-EN 1542 standard. Timber elements reinforced with PBO fibres were subjected to pull-off tests to measure the adhesive strength of the mesh to the beams.The factors occurring during the test were also characterized, which may affect its results such as the method of application of the tearing force, selection of epoxy glue, surface preparation of the tested elements, occurrence of material defects in the wood and types of substrate destruction. The experimental data show that failure of the timber layer was not observed in all the specimens tested.
PL
W artykule omówiono wyniki badań wytrzymałości na odrywanie siatki poli-p- fenyleno benzobisoksazolu (PBO) przyklejonej do belek drewnianych za pomocą żywicy epoksydowej. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1542. Elementy drewniane wzmocnione siatką PBO i poddano próbie przyczepności, mając na celu określenie wytrzymałości na oderwanie siatki PBO przyklejonej do powierzchni belek w miejscach występowania wad materiałowych oraz w miejscach bez wad. Scharakteryzowano również czynniki występujące podczas badań, które mogą wpłynąć na ich wyniki, takie jak sposób przyłożenia siły odrywającej, dobór kleju epoksydowego, przygotowanie powierzchni badanych elementów, występowanie wad materiałowych w drewnie i rodzaje zniszczenia podłoża. Uzyskane wyniki wykazują, że nie we wszystkich badanych przypadkach nastąpiło zniszczenie w warstwie drewna.
PL
Obecnie coraz bardziej powszechne staje się stosowanie suchych mieszanek zapraw cementowych. Ich użycie prowadzi do wzrostu wydajności i jakości pracy, obniżenia kosztów transportu i magazynowania oraz przyspieszenia procesów technologicznych. Jednym ze składników suchych mieszanek jest rozdrobiony wypełniacz, który bierze czynny udział w procesach twardnienia mieszanek. W warunkach niedoboru zasobów energetycznych, stopniowego wyczerpywania naturalnych surowców oraz zaostrzania problemów środowiskowych, ważnym kierunkiem w produkcji mieszanek jest rozwój zapraw wykorzystujących odpady z różnych działalności gospodarki. Badania wykazały, że jako wypełniacz można z powodzeniem stosować materiały o pochodzeniu antropogenicznym, takie jak pył granitowy, co jednocześnie pozwala na racjonalne rozwiązywanie problemów środowiskowych. Na właściwości reologiczne zapraw cementowych i mieszanek betonowych pozytywnie wpływa dodatek pyłu bazaltowego czy marmurowego, a nawet mączki wapiennej. Wytrzymałość zapraw cementowych na ściskanie zwiększa dodatek mączki granitowej i bazaltowej. Częściowa zamiana cementu pyłem marmurowym zwiększa wytrzymałość początkową zaprawy. Drobne kruszywo wypełnia przestrzeń między ziarnami piasku i tworzy sztywną strukturę, poprawiając szczelność oraz właściwości reologiczne zaprawy cementowej.
EN
In this study, the results of experiment research on building mortars based on dry mixtures with the use of granite dust are given. It also shows the possibilities of their industrial release. In the conditions of energy resources shortage, gradual exhaustion of natural raw materials, aggravation of environmental problems, an important direction in the production of building mixtures is the development of mixes with waste materials from various industries. In particular, granite dust, which simultaneously allows to rationally use natural mineral material and solve environmental problems. Based on the obtained data, experimental and statistical models of physical and mechanical properties of fresh and hardened mortar are constructed and ways of optimizing their compositions and improving the properties of mortars are analyzed. It is established that the use of granite dust and some additives provides high standardized parameters for mortar mixture and bricklaying process, including plasticity, compressive strength and others at the low level of cement consumption. Fresh mortar mixtures have a prolonged slump retention.
EN
In this work, the yttria stabilised zirconia ZrO2 + 8 wt% Y2 O3 (YSZ) coatings were studied. The coatings were manufactured by using a relatively new method based on liquid feedstock, called suspension plasma spraying (SPS). The main aim of the study was to investigate the influence of one of the fundamental process parameters, stand-off distance, on the YSZ coating mechanical properties, namely adhesion, cohesion, hardness, and dry sliding wear resistance. Moreover, the coating surface morphology and microstructure were investigated. Despite the fact that in the SPS method, the heat flux into the substrate is much higher than in conventional atmospheric plasma spraying (APS), for the stand-off distances as short as 40 mm, the structure has not been damaged by thermal stresses. The results revealed that shorter spray distance leads to obtaining the coatings characterised by higher cohesion and adhesion to the substrate as well as higher hardness and resistance to sliding wear. The wear mechanism of both YSZ coatings relies on the adhesive mode, which is intensified by severe coating material delamination.
EN
Atmospheric Plasma Spraying (APS) enables deposition of coatings from different materials, including those based on Al2O3 and TiO2. In this work, Al2O3 + 40 wt.% TiO2 coatings were tested. The relationships between mechanical properties, microstructure and spraying parameters (namely: spraying distance and torch scan velocity) were investigated. Commercial -45 + 5 μm powders in agglomerated as-produced state were sprayed onto the stainless steel 1.4301 substrates. The aim of the study was to determine the adhesion, microhardness and roughness of coatings but also to characterize their microstructure. It was observed that coatings sprayed from shorter distance were well melted and revealed good adhesion, but at the same time they were more porous and of lower microhardness than those deposited from the longer spraying distance.
PL
Metoda natryskiwania plazmowego, APS (ang. Atmospheric Plasma Spraying) umożliwia nanoszenie powłok z różnych materiałów, w tym na bazie Al2O3 oraz TiO2. W pracy zbadano powłoki Al2O3 + 40% wag. TiO2. Przedmiotem badań były właściwości mechaniczne oraz mikrostruktura uzyskanych powłok, w zależności od odległości natryskiwania i prędkości przesuwu palnika względem podłoża. Wykorzystano komercyjne proszki w stanie aglomerowanym o granulacji -45 + 5 μm, którymi pokryto podłoża ze stali nierdzewnej 1.4301. Przeprowadzone badania miały na celu określenie przyczepności powłok, ich mikrotwardości, chropowatości oraz charakteryzację mikrostruktury. Zaobserwowano, że krótsza odległość natryskiwania skutkuje wyższym stopniem przetopienia cząsteczek proszku w powłoce oraz wyższą przyczepnością powłok, ale jednocześnie powoduje wyższą porowatość i niższą mikrotwardość powłok.
EN
The method of studying the process of vibroseparation or adhesion of friable media has been developed. The analytical solution of this mathematical model of the researched system for resonance and nonresonance cases was constructed. It is established that the relative amount of friable medium motion greatly affects the quantitative and qualitative parameters of the system oscillations, in particular, the increase in the amount of motion of a friable media causes a decrease in the amplitude of the system in the transition through the resonance.
PL
Opracowano metodę badania procesu separacji wibracyjnej oraz przyczepności materiałów sypkich. Zbudowano model matematyczny badanego systemu dla przypadków występowania rezonansu i jego braku. Ustalono, że wielkość przesunięcia względnego materiału sypkiego znacznie wpływa na parametry ilościowe i jakościowe oscylacji systemu, w szczególności zwiekszenie przesunięcia materiału sypkiego powoduje zmniejszenie amplitudy systemu podczas przejścia przez rezonans.
PL
W konstrukcjach wzmacnianych kompozytami klejonymi do powierzchni betonu najbardziej newralgicznym elementem wzmocnienia są właśnie połączenia klejone. W artykule przedstawiono analizę wyników badań przyczepności wykonanych na beleczkach zginanych. Wykazano, że bez jednoznacznego i jednolitego określenia obciążenia niszczącego niemożliwa jest analiza tego typu badań, a proponowane na ich podstawie modele obliczeniowe są z tego względu niepoprawne. Najistotniejszym parametrem okazał się wpływ wewnętrznego zbrojenia stalowego i jego granicy plastyczności i to niezależnie od pozostałych parametrów takich jak wytrzymałość betonu, typ kompozytu a także geometria elementu.
EN
In structures strengthened with Externally Bonded Reinforcement the glued joint is the most sensitive part of the element. The paper presents an analysis of the results of bond tests performed on beams. It was shown that without a unified and uniform determination of the ultimate load, it is impossible to analyze this type of research, and the calculation models proposed on their basis are therefore incorrect. The most important parameter turned out to be the influence of internal steel reinforcement and its yield point, regardless of other parameters such as concrete strength, type of composite and element geometry.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni stopu aluminium 7075 i tytanu niestopowego Grade 2 do nakładania elektrochemicznego powłok galwanicznych. Na przygotowaną różnymi metodami powierzchnię materiałów, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi oraz powłoki stopowe miedź-chrom i nikiel-fosfor, a następnie przeprowadzono pomiary: grubości i składu powłoki, zwilżalności i przyczepności ich do podłoża.
EN
Problems concerning the preparation of 7075 aluminium alloy and non-alloy Grade 2 titanium for electrochemical application of galvanic coatings have been presented. A copper layer, a copper-chromium alloy coating and a nickel-phosphorus alloy coating were deposited onto the surface of materials prepared using various methods. Afterwards, tests were carried out to determine the thickness and composition of the applied coating, its wettability and adhesion to the substrate.
13
Content available remote O czym nie mówi norma dotycząca zapraw murarskich
EN
In the study, polytetrafluoroethylene coatings were deposited on a silicic substrate in the process of Pulsed Electron Beam Deposition (PED). Depositing polymer coatings using PED is a relatively unknown technique. Due to the limited knowledge on the use of this technique in the deposition of polymer coatings, the conducted studies had exploratory character. The deposition of polytetrafluoroethylene coatings was carried out at 24°C with various pressures in the range of 0.133÷1.467 Pa and various voltage values: 10, 12, 15 and 17 kV, with the number of shots: 1,211 and 5,000. The deposition of coatings took place in the presence of argon and nitrogen. It was observed that the increase of the coatings’ thickness directly affects the increase of roughness, regardless of the deposition parameters. Infrared spectroscopy FTIR revealed the presence of typical PTFE functional groups. A light microscope was used to evaluate the surface of the coatings after an adherence test. The evaluation of the adhesion of the coatings and a preliminary assessment of their mechanical properties were performed using a nanohardness tester. The influence of the deposition parameters on their mechanical properties was evidenced, however, a simple interpretation of the results was hard to gain, due to the random nature of the performed works.
PL
Postęp w zakresie elektroniki determinowany jest otrzymywaniem nowych materiałów o specjalnych właściwościach oraz rozwojem w kierunku technologii ich nanoszenia. Do jednych z tych nowoczesnych technik nakładania powłok należy Pulsacyjna Ablacja Wiązką Elektronową (PED). Osadzanie metodą PED jest nowatorską techniką, która może być stosowana do produkcji cienkich powłok o wysokiej jakości. Celem niniejszych badań jest przybliżenie wiedzy na temat procesu PED oraz dostarczenie materiału stanowiącego źródło informacji naukowej na podstawie literatury i wyników badań własnych. Zakres pracy obejmuje: –– wytworzenie powłok teflonowych na podłożach krzemowych metodą Pulsacyjnej Ablacji Elektronowej, –– badania struktury chemicznej za pomocą spektroskopii w podczerwieni FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), –– pomiar grubości i przyczepności wytworzonych powłok, –– określenie wpływu wybranych parametrów metody PED na szybkość osadzania powłok, –– określenie wpływu podstawowych parametrów osadzania na morfologię powłok.
PL
Opisano model zniszczenia elementów wzmocnionych kompozytami CFRP klejonymi do powierzchni elementów żelbetowych, w których nie jest wymagane zastosowanie zbrojenia poprzecznego. Wskazano, że jednym z ważniejszych parametrów wpływających bezpośrednio na nośność elementów jest uplastycznienie zbrojenia głównego oraz działanie sił poprzecznych.
EN
The paper describes a failure model of elements strengthened with CFRP composites glued to the surface of reinforced concrete elements, in which the use of shear reinforcement is not required. It was pointed out that one of the most important parameters directly affecting the bearing capacity of the elements is the yielding of the main reinforcement and the action of shear forces.
EN
Two commercially available continuous-polymerized rubbers made by Synthos – Syntion 2150X1 and 2150X4, with the same microstructure and different degree of functionalization has been compared with non-functionalized reference. Vulcanizate based on the lower functionalized rubber has a higher tensile strength, a higher modulus 300 and a lower elongation at break, compared to a vulcanizate based on a non-functionalized reference rubber. In contrast, for vulcanizates based on higher functionalized rubber, low elongation at break and much lower tensile strength are characteristic, which is probably connected with functional groups present in the polymer chain. In case of vulcanizates based on both functionalized rubbers, there is a significant decrease in the values of tan δ at 60°C (rolling resistance predictor). Decreasing in rolling resistance predictor value is visibly dependent on the amount of the functionalizing agent in raw rubber. Wet grip predictor values increase with increasing functionalizing agent content.
PL
Dwa produkowane przez Synthos, komercyjnie dostępne kauczuki Syntion 2150X1 i 2150X4, o tej samej mikrostrukturze i różnym stopniu funkcjonalizacji zostały porównane z niefunkcjonalizowanym kauczukiem referencyjnym. Zaobserwowano, że wulkanizat na bazie niżej sfunkcjonalizowanego kauczuku ma wyższą wytrzymałość na rozciąganie, wyższy moduł 300 i niższe wydłużenie przy zerwaniu, w porównaniu do wulkanizatu opartego na niefunkcjonalizowanym kauczuku referencyjnym. Natomiast dla wulkanizatu kauczuku o wyższym stopniu funkcjonalizacji charakterystyczne jest niskie wydłużenie przy zerwaniu i znacznie niższa wytrzymałość na rozciąganie, co prawdopodobnie wiąże się z grupami funkcyjnymi obecnymi w łańcuchu polimeru. W przypadku wulkanizatów opartych na obu funkcjonalizowanych kauczukach następuje znaczny spadek wartości tan δ w 60°C (predyktor oporów toczenia). Zmniejszenie wartości predyktora oporów toczenia jest wyraźnie zależne od ilości czynnika funkcjonalizującego w kauczukach. Wartości predyktora przyczepności na mokrej nawierzchni dla wulkanizatów kauczuków sfunkcjonalizowanych wzrastają wraz ze wzrostem zawartości środka funkcjonalizującego.
17
EN
The paper analyses the impact of casting direction of self-compacting concrete (SCC) on its bond quality to steel reinforcing bars. Tests were performed on high performance self-compacting concretes with different amount of silica fume to cement mass. Experiment was carried out on 480 mm height specimens, which allowed determining changes of bond condition along its height. The ribbed reinforcing bars have been placed perpendicularly to the direction of casting. Casting was performed from two points – from the bottom and the top of the form. Research has shown that casting from the bottom of the form improves bond strength and quality.
PL
W artykule przedstawiono analizę systemów nadzoru pomiaru ciśnienia w kołach pojazdu informujących kierowcę, o ciśnieniu innym niżeli wymagane przez producenta opony i pojazdu. Materiał obejmuje analizę systemu pośredniego oraz bezpośredniego w aspekcie ekologicznym jak i bezpieczeństwa eksploatacji. Przeprowadzone badania mają za zadanie kreślić dokładność obu systemów, czas ich reakcji oraz przełożenie na bezpieczeństwo.
EN
The article presents an analysis of pressure monitoring systems in vehicle Wheel informing the driver about the pressure other than that required by the tire and vehicle manufacturer. The material includes analysis of the indirect and direct system in terms of ecological and operational safety. Conducted research is designed to draw the accuracy of both systems their response time and translate into safety.
EN
Recently, the use of inorganic binders cured by heat as a progressive technology for large scale production of cores is widely discussed topic in aluminium foundries. As practical experiences show, knock-out properties of inorganic binders were significantly increased, although they cannot overcome organic based binder systems. This paper contains information about hot curing processes based on alkali silicate and geopolymer binder systems for core making. Main differences between hot cured geopolymers and hot cured alkali silicate based inorganic binders are discussed. Theory of geopolymer binder states, that binder bridge destruction is mainly of adhesive character. The main aim of this research paper was to examine binder bridge destruction of alkali silicate and geopolymer binder systems. In order to fulfil this objective, sample parts were submitted to defined thermal load, broken and by using SEM analysis, binder bridge destruction mechanism was observed. Results showed that geopolymer binder system examined within this investigation does not have mainly adhesive destruction of binder bridges, however the ratio of adhesive-cohesive to cohesive destruction is higher than by use of alkali silicate based binder systems, therefore better knock-out properties can be expected.
20
Content available Biodegradable polymer coatings on Ti6Al7Nb alloy
EN
The aim of the study was to determine the influence of long term exposure to Ringer’s solution of biodegradable polymer coatings containing an active substance on the Ti6Al7Nb alloy substrate on the physical and chemical properties of the coatings and the degradation process of the metal substrate. The studies used poly(L-lactide-co-trimethylene carbonate) P(L/TMC), poly(L-lactide-co-trimethylene carbonate-glycolide) P(L/TMC/G) and poly(D,L-lactide-glycolide) (PLGA) coatings applied to the anodically oxidized Ti6Al7Nb alloy by means of dipping method (1, 2 and 3 dips). The polymer coatings contained ciprofloxacin. Roughness and wettability tests were carried out on the substrate and polymer coatings, the pitting corrosion resistance of the substrate and samples with polymer coating was determined, the number of metallic ions released to the solution from the coated and uncoated samples was determined as well as the adhesion of polymer coatings. The research was supplemented by microscopic observations. The results of the research indicate different influence of exposure to Ringer’s solution on the physical and chemical properties of biodegradable polymer coatings containing ciprofloxacin and the course of the degradation process of the metal substrate.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.