Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the second half of the 19th century, the economic changes, industrial development and migration of the population from rural to urban areas in Europe, there was an increasing demand for cheap foodstuffs, which contributed to the growth of mass food production, as well as to the increase in adulteration of foodstuffs. In the Kingdom of Poland, the research on this problem was conducted by a Warsaw pharmacist and chemist, Alfons Bukowski (1858-1921), the author of the first Polish textbook on bromatology - Podręcznik do badania pokarmów; (1884) ("A manual for food testing"). The methods and results of his research were published in magazines, among others, in "Wiadomości Farmaceutyczne" ("Pharmasist News"), "Zdrowie" ("The Health") and "Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego" ("Journals of the Pharmasist Association"). He paid attention to the social noxiousness of the adulterations, indicating that it is especially the poor people, who buy the cheapest products that are particularly vulnerable to adulteration of foodstuffs. In this paper, there have been presented selected issues related to adulteration of food products, issues to which Bukowski paid particular attention, and which were significantly affected by contemporary development of food chemistry, among other the development of methods of chemical and microscopic analysis and the generation of new surrogates, which replaced the natural food products.
6
Content available remote Występowanie i oznaczanie zawartości akrylamidu w żywności
PL
Na początku 2002 roku Szwedzka Agencja Rządowa i Uniwersytet w Sztokholmie ogłosili wspólnie, że bogate w węglowodany produkty spożywcze, które są przetwarzane, pieczone lub smażone w wysokiej temperaturze zawierają stosunkowo wysoki poziom akrylamidu. Długotrwała ekspozycja organizmu na akrylamid może powodować uszkodzenia układu nerwowego, jak również przyczynia się do wystąpienia nowotworów. Związek ten można znaleźć w wielu produktach, m.in. w frytkach, chipsach, ciastach, ciastkach, pieczywie, krakersach, płatkach śniadaniowych, kawie. Obecny w żywności akrylamid powstaje głównie w wyniku reakcji Mallarda. Analizy wykonywane techniką chromatografii gazowej z detektorem masowym (GC-MS) oraz chromatografii cieczowej z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS) zostały uznane za najbardziej użyteczne metody oznaczania akrylamidu.
EN
In early 2002 Swedish National Food Administration (SNFA ) and University of Stockholm together announced that certein carbohydrate-rich foods that are processed, baked or fried at high temperatures contain relatively high level of acrylamide. Long-term exposure to acrylamide can cause neurological damage as well as contribute to the occurrence of cancer. This compound can be found in many products, including: chips, crisps, cakes, cookies, bread, crackers, breakfast cereals, and coffee. The major mechanism pathway for the formation of acrylamide in food is via the Maillard reaction. Gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis are both acknowledge as the major useful methods for acrylamide determination.
7
Content available remote Badanie składu preparatów przeznaczonych do barwienia jajek
PL
Przebadano 9 zestawów barwników do barwienia jaj, oferowanych na rynku polskim. Stosując dostępne metody chromatografii cienkowarstwowej i bibułowej zidentyfikowano, jakie barwniki wchodzą w ich skład.
EN
This article presents researches of nine dye-compositions for coloring eggs, which can be purches on polish market. According to avaiable methods of chromatography (thin-layer chromatography andpaper chromatography) dyes are identifited.
PL
W artykule opisano (w oparciu o badanie prowadzone na Uniwersytecie w Southampton) wpływ jaki wywierają barwniki syntetyczne na wzrost nadpobudliwości u dzieci. Przedstawiono również opis działań podejmowanych przez Unię Europejską, Główny Inspektorat Sanitarny oraz laboratoria badawcze, mających na celu zmniejszenie spożycia barwników syntetycznych przez dzieci, w wyniku czego wpływ tych barwników na zdrowie dzieci zostanie zmniejszony.Szczególnie obecna sytuacja gospodarcza może dodatkowo skomplikować prognozy rozwoju. Należy się spodziewać, ze dopiero dane za rok 2010 i lata późniejsze dadzą odpowiedź na pytanie o rzeczywisty stan rynku obrotu barwnikami w skali globalnej.
EN
In this article has been presented influence of synthetic dyes on children hyperactivity increase based on reaserches which carried on Southampton University. This article includes also activities which are taken by European Union, Main Sanitary Inspector and specialistic laboratories which will decrease eating synthetic dyes by children due to their influence on children health will be minimalized.
PL
W artykule omówiono rozwój tzw. szybkich metod mikrobiologicznych, których celem jest wykrywanie mikroorganizmów m.in. w żywności. Przedstawiono najważniejsze stosowane metody biologii molekularnej, tj. PCR i jej modyfikację - tzw. Real-Time PCR, który umożliwił ilościowe oznaczanie produktu reakcji PCR. Omówiono również technikę sond molekularnych i RFLP oraz metody detekcji nieswoistej i swoistej, związanej z produktami Real-Time PCR, tzw. sondy genetyczne i sposób ich działania na przykładzie jednej z nich.
EN
The article discusses the development of the so-called quick microbiological methods, the aim of which is detecting microorganisms, e.g. in food. The article presents the most important used methods of molecular biology, that is PCR and its modification-the so-called Real-Time PCR which allowed to mark the product of PCR reaction in terms of quantity. The article also discussed the technique of molecular probes and RFLP as well as the method of specific and non-specific detection connected with Real-Time PCR products - the so-called genetic probes and the way they work, taking as a model one of them.
11
Content available Nanotechnologia-teraźniejszość i przyszłość
PL
Nanotechnologia jest nowym, obiecującym działem nauki w dziedzinie technologii materiałowej. To technologia i tworzenie miniaturowych wyrobów determinowanych wielkościami tworzących je elementów atomów i cząsteczek w skali „nano ". Ocenia się, że materiały nanocząsteczkowe zajmą przełomową pozycję w medycynie i w wielu dziedzinach przemysłu, w tym w przemyśle spożywczym. Nanomateriały znajdują się już na rynku od kilku łat, przy czym nie jest jeszcze w pełni znane ich oddziaływanie zdrowotne, dlatego też niezbędnym jest prowadzenie badań z tego zakresu i zachowanie ostrożności w ich stosowaniu. Ocenia się, iż materiały nanocząsteczkowe zajmą przełomowąpozycję w dezynfekcji, farmacji, medycynie oraz w szeregu działach przemysłu. W przemyśle spożywczym nanotechnologia znalazła zastosowanie głównie do badania żywności, wody i środowiska naturalnego oraz zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych.
EN
Nanotechnology is a new promising field of science in material technology. This technology focuses on creating miniature products determined by the size of their elements atoms and particles in „nano" size. Elementary components of nanotechnology are recently discovered nanoparticles of matter made from carbon the fullerens nad nanotubes and similar to them in size particles of metals and their oxides. Nanomaterials have been present on the market for a few years, but their pro-health influence is not known yet, therefore, it is essential to conduct research on the subject and remain cautious in their use. Nanoparticle materials are believed to be a breakthrough in medicine and many branches of industry. In the food industry, nanotechnology is mainly used in food, water and natural environment research and combating pathogenic microbes.
PL
Proces wdrażania systemu jakości w laboratoriach wchodzących w skład zintegrowanego systemu badania żywności i wody Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) województwa pomorskiego z uwzględnieniem przekształceń struktury organizacyjnej, szkoleń pracowników oraz określenia zakresu akredytacji.
PL
Limity ilościowe, dotyczące zawartości drobnoustrojów w żywności, zostały określone w aktualnych Rozporządzeniach Ministra Zdrowia (8, 11) oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (9, 10, 12). Rozporządzenia te nie precyzują jednak metod badawczych, pozostawiając ich wybór w gestii laboratorium.
PL
W artykule dokonano podstawowej charakterystyki tekstury, podano jej definicje oraz wskazano na związek z reologią. Omówiono znaczenie tekstury dla konsumentów oraz producentów żywności. Scharakteryzowano wybrane metody analizowania jej za pomocą zmysłów oraz dokonano przeglądu empirycznych i imitujących metod instrumentalnego jej badania.
EN
This paper provides an introductory characteristics of texture. The definitions and interrelationships between rheology and texture are given. Then importance of this parameter for consumer and food processors is discussed. Finally methods of sensory and instrumental evaluation of texture are reviewed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.