Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar barwy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Jak wybierać barwę konstrukcji, aby była trwała
PL
Powłoka nawierzchniowa nie tylko pełni role zabezpieczenia antykorozyjnego, ale również odpowiada za estetykę obiektu. Ze wzgledu na degradację materiałów polimerowych oraz pigmentów pod wpływem agresywnych czynników, takich jak promieniowanie UV, wilgoć czy podwyższona temperatura, istotny jest dobór powłoki do spodziewanych warunków eksploatacji. Omówiono trwałość barwy powłoki nawierzchniowej oraz wskazano, które barwy pozwolą na dłuższe utrzymanie estetyki konstrukcji.
EN
The topcoat not only serves as an anti-corrosion protection, but is also responsible for the aesthetics of the building. Due to the degradation of polymeric materials and pigments under the influence of aggressive factors such as UV radiation, humidity or elevated temperature, it is important to select the coating to the expected exploitation conditions. The following article focuses on discussing the durability of the colour of the topcoat and indicates which colours will allow us to maintain the aesthetics of structure for a longer period of time.
PL
Oceniano wpływ zawartości absorbentu i zmiennych parametrów pracy lasera na efektywność znakowania laserowego powierzchni wyprasek zmodyfikowanego polipropylenu. Określano odcień i nasycenie barwy oraz cechy geometryczne powierzchni naniesionych znaków graficznych za pomocą spektrofotometru optycznego i mikroskopu konfokalnego. Stwierdzono, że jakość znakowania w istotnym stopniu zależy od szerokości ścieżki wiązki promieniowania, częstotliwości impulsów i barwy powierzchni poddanej procesowi nanoszenia znaków graficznych oraz, że w zależności od barwy próbki dodatek do polipropylenu absorbentu promieniowania wpływa różnie na proces. Najlepsze efekty znakowania laserowego uzyskano w wypadku próbek białych z dużą zawartością modyfikatora.
EN
The influence of the modifier (absorbent) content and variable laser processing parameters on the effectiveness of laser marking of polypropylene moldings was evaluated. The hue and color saturation as well as geometrical features of the surface of the plotted graphical signs were determined using optical spectrophotometer and confocal microscope. It was found that the quality of marking was significantly affected by the width of the beam paths, the frequency of pulses and the color of the investigated surface. The effect of adding an absorbent to polypropylene depends on the color of the sample. The best results of laser marking were achieved for white samples with high modifier content.
PL
System wzrokowy człowieka można uważać za najbardziej doskonałe urządzenia pomiarowe barwy, ale nie jest on w stanie przypisać barwom odpowiedniej wartości liczbowej, tak jak nie jest w stanie oszacować liczbowo różnicy pomiędzy barwami ocenianych obiektów. Właśnie dlatego zaistniała potrzeba opracowania obiektywnych standardowych metod pozwalających na ilościowe przedstawienie barwy oraz systematyki tych sposobów. Uwarunkowało to również konieczność pojawienia się kolorymetrii – nauki zajmującej się ilościowym opisem i charakterystyką postrzeganych barw.
4
Content available remote Istotne parametry spektroradiometru wielokanałowego
PL
Wytworzenie detektorów promieniowania optycznego typu matryca CCD zaowocowało powstawaniem nowych konstrukcji spektroradiometrów. Bardzo często są one projektowane do zastosowań tylko w jednej aplikacji. Dlatego też, istotnym zagadnienie staje się, odpowiedni dobór spektroradiometru np. do pomiarów kolorymetrycznych. W pracy przedstawiono istotne, przy wykonywaniu pomiarów parametry tych przyrządów.
EN
In the market there are number different types CCD based spectroradiometers. Very often, those instruments are designed only for one particular application i.e. color measurement. Therefore, the important issue is to know how to select the right spectroradiometer for particular measurement. The paper presents the analysis, how spectroradiometric measurement quality depends on spectroradiometer parameters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych starzenia wypraw cienkowarstwowych silikatowych i akrylowych. W badaniach użyto dwa rodzaje promieniowania ultrafioletowego UV-A i UV-B o różnej długości fali , ale o tym samym natężeniu. Badania przeprowadzono na 22 tynkach dobranych w 11 odpowiadających sobie kolorach. Składowe trójchro-matyczne barwy poszczególnych próbek określono za pomocą spektrofotometru. Wszystkie badane próbki tynków po starzeniu zmieniły barwę, nie zauważono jednak innych zniszczeń.
EN
The paper presents the influence of the ultraviolet radiation on colour of thin-layer materials in External Thermal Insulation Composite Systems. Fluorescent UV/Condensation Weathering Device used in this research. This device is a laboratory instrument for alternately exposing materials to fluorescent ultraviolet radiation and condensation (without the radiation). After irradiation in all cases tested samples of plaster changed colour. No other damages were observed.
6
Content available remote Kolorymetr matrycowy w zastosowaniach praktycznych
PL
Kolorymetr matrycowy jest urządzeniem stosowanym w pomiarach zaledwie od kilku lat. W referacie przedstawiono pokrótce budowę i zasadę działania tego urządzenia oraz przykłady jego zastosowań praktycznych. Oprócz przykładów zaczerpniętych z literatury zaprezentowano także wyniki badań przeprowadzonych za pomocą kolorymetru matrycowego opracowanego w Instytucie Transportu Samochodowego.
EN
Matrix colorimeter is a device that has been used for measurements since only few years. This article presents short description of construction and working of the device and as well as examples of its practical use. Besides of the examples taken from literature, the article also presents measurements' results carried out with the aid of matrix colorimeter elaborated in Motor Transport Institute.
7
Content available remote Zastosowanie fotografii cyfrowej do pomiarów barwy
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania cyfrowego aparatu fotograficznego do pomiarów barwy. System kolorymetru matrycowego wykorzystuje dane z plików typu RAW, wykonanych przy użyciu cyfrowego aparatu fotograficznego. Zawierają one nieprzetworzone dane, odczytane bezpośrednio ze scalonego przetwornika obrazu. W pierwszej fazie analizy obraz jest poddawany obliczeniom, które mają na celu uzyskanie wartości liczbowych liniowo zależnych od luminancji badanej powierzchni. Korygują one wpływ parametrów ekspozycji i układu optycznego aparatu na wynik pomiaru. Ponieważ czułości widmowe kanałów aparatu fotograficznego (RGB') odbiegają od czułości widmowych normalnego obserwatora kolorymetrycznego (XYZ CIE), zastosowano przekształcenie pomiędzy tymi układami barw, pozwalające na uzyskanie wyniku pomiaru w postaci składowych trójchromatycznych XYZ. W obecnej fazie projektu jest to przekształcenie liniowe, którego parametry wyznaczono metodą regresji liniowej na podstawie pomiarów odpowiednio przygotowanych próbek uczących. Za pomocą opracowanego kolorymetru matrycowego wykonano serię próbnych pomiarów i wyznaczono średni błąd pomiaru.
EN
This article describes concept of using digital camera for color measurements. Imaging colorimeter system uses data from RAW file, acquisited by digital camera. They include unprocessed data, read directly from imaging element. The first stage of analysis is an image correction to give linear dependency of pixel value and luminance. Those corrections eliminate influence of exposure and camera optics on measuring results. Since digital camera channels spectral sensitivities (RGB') are different from spectral sensitivities of normal color obsen/er (XYZ CIE), transformation between this color systems was made. It allows to obtain color measurement results scaled as tristimulus values XYZ. At present phase ofproject a linear transformation was used. Its parameters were calculated by means of linear regression method. Input data was taken by measurement of special prepared learning samples. Test measurements with prepared imaging colorimeter were made and an average error was calculated.
PL
W artykule przedstawiono propozycję nowej metodologii wyznaczania i prezentacji dokładności pomiaru barwy dla kolorymetrów. Może ona być zastosowana dla kolorymetrów matrycowych oraz mierników luminancji posiadających możliwość pomiaru barwy. Opracowana metoda jest rozwinięciem metody wskaźników oddawania barw. Przy jej opracowaniu uwzględniono wady i zalety dotychczas stosowanych metod. Wyniki są prezentowane w czytelny i łatwy do zinterpretowania sposób w jednostkach równomiernego układu barw.
EN
This article describes new methodology of characterization the measurement errors of colorimeter. It can be applied for imaging colorimeters and luminance meters with capability of color measurement. Shown method is derived from color rendering index. Measurement results are presented clearly and easy to understand way.
PL
Celem pracy było zbadanie zmian parametrów barwy L*a*b* podczas suszenia plastrów jabłek trzech różnych odmian: Ligol, Champion i Alwa. Jabłka przed suszeniem zostały poddane dwóm różnym metodom blanszowania: w wodzie o temperaturze 98°C oraz w wodzie (o tej samej temperaturze) z dodatkiem cukru i kwasku cytrynowego. Badania wykazały, że poszczególne parametry barwy wykazywały różną zmienność w czasie przebiegu procesu suszenia w zależności od odmiany i rodzaju zastosowanej obróbki wstępnej. Zmienność poszczególnych parametrów świadczy o tym, że pomiar barwy może stanowić czuły wskaźnik zmian zachodzących w suszonym materiale.
EN
The purpose of the work was to test the changes of L*a*b* color parameters during the process of drying apple slices of three different varieties: Ligol, Champion i Alwa. Before drying, apples were put to two different blanching methods: in water at temperature of 98°C and in water (of the same temperature) with addition of sugar and citric acid. The tests demonstrated that individual color parameters showed different variance during the drying process, depending on variety and type of applied pretreatment. Variance of individual parameters proves that color measurement can serve as a sensitive indicator of changes taking place in material put to drying process.
PL
W pracy zbadano przebieg zmian parametrów barwy L*, a*, b* podczas przebiegu procesu suszenia konwekcyjnego plastrów jabłek trzech różnych odmian: Ligol, Champion i Alwa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że parametr jasności L* nie wykazywał istotnej statystycznie zmienności w przypadku odmian Champion i Alwa. Był jednak istotny dla odmiany Ligol. Barwa gotowych suszów była zdeterminowana zmiennością wartości parametrów a* i b*. W czasie przebiegu suszenia wartości a* i b* wzrastały. Dlatego w celu uzyskania suszu z jabłek o pożądanych (atrakcyjnych sensorycznie) cechach barwy, należałoby kontrolować zmienność parametrów a* i b* w trakcie przebiegu procesu.
EN
The purpose of the work was to test the changes of L*a*b* color parameters during the process of drying apple slices of three different varieties: Ligol, Champion and Alwa. The performed tests revealed that brightness parameter L* did not show statistically significant variance for Champion and Alwa varieties, however, it was relevant for Ligol variety. The color of finished dried materials was determined by variance of values of parameters a* and b*. During the drying process a* and b* values increased. Therefore, in order to obtain dried material from apples with desired (sensory attractive) color qualities, variance of a* and b* parameters should be controlled during the process.
12
Content available remote Veneer coloration and matching using ultraviolet radiation
EN
The ultraviolet radiation is an alternative to staining which alternative does not use chemical products. This new method is able to provide an appearance similar to many stained surfaces by controlling the involved parameters (type and number of lamps, power and time). Another aim of this technique is to match the appearance of veneers belonging to different batches, thus improve consumer acceptability. This article deals with the procedure, colour measurement, and results achieved using the new process. This is all done by means of carrying out a comparison to the staining process and stained veneers with the use of different species. The Life Cycle Analysis (LCA) was used to evaluate the environmental impact of these two treatments.
PL
Autorzy przedstawili oryginalny sposób kolorowania (podbarwiania) oklein naturalnych za pomocą naświetlania powierzchni lampami UV (Hg i Ga). Proponowany sposób ma zastąpić w praktyce tradycyjne stosowanie barwników i pigmentów. Wykazano lepszą skuteczność naświetlania przy zastosowaniu lamp Hg zamiast lamp Ga w znacznie krótszym czasie, co dodatkowo umożliwia dłuższe wykorzystanie lamp. Skuteczność podbarwiania (przyciemniania) okleiny klonowej i bukowej wyrażono zmianami współrzędnych barwy w systemie L*, a* i b*. Wykazano tendencje zmian poszczególnych składowych barwy po określonych cyklach naświetlania. Stwierdzono, że naświetlanie powierzchni promieniami UV jest alternatywą barwienia drewna, zamiast używania tradycyjnych środków chemicznych. W celu oszacowania wpływu porównywalnych metod barwienia drewna na środowisko zastosowano parametry cyklu życia produktu (LCA).
13
Content available remote Pomiar barwy farb ceramicznych.
EN
To determine the difference of shade of the ceramic paints, both the methods - visual and instrumental - are used. The method of preparation of samples for colour testing is very important.
PL
W pracy scharakteryzowano zjawisko widzenia barwnego, opisano czynniki, które wpływają na wrażenie barwy i przedstawiono najczęściej stosowane do oceny barwy mięsa modele przestrzeni do opisu barw. Zwrócono też uwagę na konieczność zapewnienia stałych warunków pomiaru barwy, odpowiednie przygotowanie próbek mięsa i podano zalecenia dotyczące ich opisu i parametrów pomiaru kolorymetrycznego barwy mięsa.
EN
In this paper a phenomenon of the colourful vision was characterised, factors which are influencing the impression of the colour were described and models of the space description most often taken to the assessment of meat colour were introduced. They also to pay attention on assuring permanent conditions of the measurement of the colour, right preparation of sample meats and recommendations concerning the description of samples and parameters of the colorimetric measurement of meat colour.
PL
W pracy zbadano zależności pomiędzy zmianami zawartości i elastyczności glutenu w masie surowego ciasta pszennego wyrabianego w różnym czasie, a zachodzącymi w tym samym czasie zmianami barwy mierzonymi instrumentalnie w systemie L*a*b*. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na podstawie zmian barwy masy ciasta można wyliczyć zawartość i elastyczność glutenu na danym etapie miesienia.
EN
The study analyses dependencies between changes of content and elasticity of gluten in the weight of raw wheat dough knead at different times, and changes of the colour which take place at the same time, measured instrumentally under the L*a*b* system. In result of the research it was concluded that the content and elasticity of gluten at a given stage of kneading can be calculated on the basis of the changes of the weight of dough.
PL
W pracy zbadano dynamikę zmian barwy podczas obróbki termicznej powierzchni pieczywa pszennego produkowanego z ciasta wyrabianego w różnym czasie. Uzyskane wyniki wykorzystano do wyznaczenia równań umożliwiających wyliczenie barwy powierzchni pieczywa w określonym momencie obróbki, dzięki czemu można wyznaczać właściwy czas pieczenia.
EN
The study analyses the dynamics of changes of the colour during heat treatment of the surface of wheat breadstuff produced from dough which was knead at different times. The obtained results were used for determination of equations which allow to calculate the colour of the surface of breadstuff at a determined moment of heat treatment which allows to determine the right time for baking.
PL
W pracy zbadano zależności pomiędzy zmianami barwy powierzchni ekstrudatu kukurydzianego, a parametrami procesu: wilgotnością surowca, natężeniem przepływu materiału przez ekstruder i temperaturą. Badania polegały na analizie zdjęć próbek ekstrudatu uzyskanego w procesem o znanych wartościach parametrów sterujących. W badaniach wykorzystano program graficzny Adobe Photoshop® 6.0 CE. Na podstawie uzyskanych wyników badań wyliczono zależności pomiędzy parametrami barwy powierzchni ekstrudatu kukurydzianego, a wybranymi warunkami przebiegu procesu ekstruzji.
EN
The study involved research on relations between corn extrudate surface colour changes and process parameters: raw material moisture content, intensity of material flow through the extruder, and temperature. The research involved sample photo analysis of extrudate obtained in the process of known control parameter values. The Adobe Photoshop 6.0 CE graphic application was employed for research purposes. Obtained research results gave grounds to compute relations between corn extrudate surface colour parameters and selected extrusion process run conditions.
PL
Celem pracy była analiza parametrów barwy (L*a*b*) wybranych surowców i produktów obrabianych termicznie, co miało dać odpowiedź na pytanie jak liczebna powinna być próba, by można było powiedzieć o jednoznacznym określeniu badanych parametrów z dokładnością równą 98%. Materiałem do badań była marchew surowa rozdrobniona w kostkę i poddana obróbce termicznej. Kolejnym surowcem były 3 rodzaje mąk typ 450 i wyprodukowane z nich ciasto drożdżowe. Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia stwierdzono, że do pomiaru barwy poszczególnych środków spożywczych należy opracowywać oddzielną metodykę. Publikując wyniki badań z pomiaru barwy żywności należy podawać dokładnie technikę postępowania (wielkość próby, sposób jej przygotowania i liczbę przeprowadzonych pomiarów).
EN
The studies were carried out to analyze the colour parameters (L*a*b*) of selected heated raw materials and products. The aim to answer the question how large (numerous) should be the sample, to get an univocal determination of tested parameters at the accuracy of 98%. The materials for experiments were: raw carrot roots cut into cubes and subjected to thermal treatment, as well as three kinds of meal and raised dough produced of them. The experiments showed that in order to measure the colour of particular products, separate methods ought to be developed in accordance to the kind, from and fineness degree of material tested. At publishing the results of measuring food colour, the technical procedure should be given in details (size of the sample, way of treatment and the number of measurement taken).
PL
W pracy zbadano zależności pomiędzy zmianami barwy powierzchni pieczywa pszennego wytwarzanego metodą jednofazową z dwóch rodzajów mąk, a siłą potrzebną do jej spenetrowania. Ciasto było wyrabiane w różnym czasie, po czym każdą z prób poddano obróbce termicznej. W gotowych produktach dokonywano instrumentalnego pomiaru barwy powierzchni w systemie L*a*b* oraz przeprowadzono test penetracji. Na podstawie uzyskanych wyników badań wyliczono zależności pomiędzy dynamiką zmianami barwy powierzchni pieczywa, a silą potrzebna do jest przebicia. Uzyskano wysokie wartości współczynników korelacji dla badanych parametrów. Na tej podstawie udowodniono, że z zależności matematycznych, znając czas wyrabiania masy ciasta surowego i rodzaj użytej maki, można wyliczyć siłę, jaka będzie charakterystyczna dla produktu o danej barwie powierzchni.
EN
The study investigates relations between surface colour changes of wheat bakery made using a single-phase method of two flour types, and force required to penetrate it. Dough was kneaded at different time, and then each sample was subject to thermal treatment. Surface colour was measured with instruments in system L*a*b* and penetration test was carried out for ready products. Obtained results allowed to compute relations between bakery surface colour change dynamics, and the force needed to puncture it. High correlation coefficient values were obtained for tested parameters. This gave grounds to prove that if we knew raw dough kneading time and used flour type, it would be possible to compute with mathematic relations the force, which would be characteristic force product possessing given surface colour.
PL
W referacie przedstawiono pojęcie barwy, wskaźniki, które ją opisują (tj. jasność, ton i nasycenie), opisano system L*a*b* oraz podano przykładowe wykorzystanie instrumentalnego pomiaru barwy do oceny jakości produktów żywnościowych na przykładzie tłuszczu smażalniczego.
EN
Colour definition, its indicators (e.g.: lightness, hue and saturation) and L*a*b* measuring system are described in the article. Possibilities of using instrumental colour measurement in the evaluation of food quality for frying process control are also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.