Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  security policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
This paper presents an approach to simplifying security in large organizations, ensuring that the work of ordinary employees is more accessible without negatively impacting the organization's security. Access to the Internet is becoming increasingly important in various aspects of human life, including interpersonal communication, professional work, and business operations. Enterprises have digitized information on their devices, which can be of interest to attackers. Incorrect security measures can expose companies to various losses, such as financial costs or image losses. As the number of enterprises connected to the Internet grows, IT system security is gaining importance. Cyberattacks are malicious actions by individuals or organized groups with motives such as financial gain, employee dissatisfaction, or government interference. Attackers aim to access financial data, customer lists, financial data, and customer databases. Cybersecurity should be the basis of every organization, regardless of its size. The number of attacks each year is related to increased investments in cybersecurity strategies and focusing on finding and stopping hackers. Information security protects information to prevent unauthorized access, use, and disclosure. It includes implementing policies and procedures to protect information and prevent data loss or theft. However, implementing security measures can be challenging for ordinary employees, leading to decreased security.
2
Content available Türkiye’s Cybersecurity Policy Framework
EN
The Internet and cyberspace are a gradually developing structure. Every second, new devices, systems and users connect within the network, which causes constant growth and changes in the sphere of threats arising from cyberspace. Türkiye is one of the countries in the world most exposed to cyber threats. However, one of its goals was to bring the field of cybersecurity to an international level. The aim of this article is to present the framework of Türkiye’s cybersecurity policy and answer the following questions: What steps have been taken in Türkiye to protect the state and society against the effects of threats in cyberspace? In which areas has Türkiye achieved significant progress in cyberspace protection, and which are still the biggest challenges?
PL
Internet i cyberprzestrzeń stanowią stopniowo rozwijającą się strukturę. W każdej sekundzie nowe urządzenia, systemy oraz użytkownicy łączą się w sieci, co powoduje ciągły wzrost i zmiany w sferze zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Turcja to jedno z państw świata najbardziej narażonych na zagrożenia cybernetyczne. Jednak jednym z jego celów stało się doprowadzenie dziedziny cyberbezpieczeństwa do międzynarodowego poziomu. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie polityki cyberbezpieczeństwa Turcji i odpowiedź na następujące pytania: Jakie kroki zostały podjęte w Turcji w celu zabezpieczenia państwa i społeczeństwa przed skutkami zagrożeń w cyberprzestrzeni? W jakich sferach Turcja osiągnęła znaczące postępy w ochronnie cyberprzestrzeni, a co w dalszym ciągu jest największym wyzwaniem?
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano założenia dotyczące zagrożenia systemów uzbrojenia sił powietrznych które obecnie są w znacznym stopniu uzależnione od skomplikowanego oprogramowania i dużej ilości wzajemnych powiązań w celu realizacji misji bojowych. Zdolności cybernetyczne umożliwiają wiele zaawansowanych funkcji (np. atak elektroniczny, połączenie czujników i ich wzajemnej komunikacji), które dają lotnictwu bojowemu przewagę nad potencjalnymi przeciwnikami. Jednakże stanowią one również potencjalne możliwości i bodźce dla przeciwników do przeciwdziałania przewadze sił powietrznych poprzez ataki cybernetyczne. Autor omówił w jaki sposób wyrafinowany przeciwnik może dążyć do odkrycia i wykorzystania luk w oprogramowaniu samolotu, systemach wspomagających lub łańcuchu dostaw w celu zdobycia informacji wywiadowczych lub sabotowania operacji. Potencjalne ryzyko nie ogranicza się wyłącznie do najnowszych i najbardziej zaawansowanych system ale także do systemów które w ciągu najbliższej dekady lub dwóch będą wycofywane z eksploatacji. Starsze samoloty, które obecnie jeszcze stanowią większość zasobów US Air Force, są również narażone na ataki ze strony ewoluujących zagrożeń cybernetycznych i muszą podlegać ochronie. Audyty cyberbezpieczeństwa wykazują iż obecne polityki są lepiej dostosowane do prostych, stabilnych i przewidywalnych środowisk niż do złożonej, szybko zmieniającej się i nieprzewidywalnej rzeczywistości dzisiejszego środowiska bezpieczeństwa cybernetycznego. Modelowa polityka bezpieczeństwa cybernetycznego ma służyć jako przewodnik pomagający państwom i ich siłom zbrojnym skupić zasoby i działania mające na celu osiągnięcie systemowego podejścia do cyberbezpieczeństwa w tym do obecnych i wprowadzanych w przyszłości systemów bojowych. Autor wskazuje iż celem tworzenia nowych rozwiązań jest, wypracowanie takiego rozwiązania, aby państwa oraz zainteresowane strony były w stanie opracować podejście typu system systemów (system-of-systems), które umożliwi ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi oraz reagowanie na incydenty cybernetyczne i usuwanie ich skutków w odpowiednim czasie, a tym samym zwiększenie odporności na nowe zagrożenia bez znaczących zakłóceń użycia systemów walki.
EN
This article presents assumptions about the threat to air force weapon systems which today are heavily dependent on complex software and a large number of interconnections to accomplish combat missions. Cyber capabilities enable many advanced functions (e.g., electronic attack, sensor interconnection and communications) that give combat aviation an advantage over potential adversaries. However, they also create potential opportunities and incentives for adversaries to counter the air force's superiority through cyber attacks. The author discusses how a sophisticated adversary may seek to discover and exploit vulnerabilities in aircraft software, support systems or the supply chain to gain intelligence or sabotage operations. The potential risk is not just limited to the newest and most advanced systems but also to systems that will be going out of service within the next decade or two. Older aircraft, which currently still make up the majority of US Air Force assets, are also vulnerable to attack from evolving cyber threats and must be protected. Cyber security audits show that current policies are better suited to simple, stable and predictable environments than to the complex, rapidly changing and unpredictable reality of today's cyber security environment. The model cybersecurity policy is intended to serve as a guide to help countries and their armed forces focus resources and activities to achieve a systemic approach to cyber security, including current and future combat systems being introduced. The author points out that the goal of developing new solutions is for states and stakeholders to be able to develop a systems-of-systems approach to protect against cyber threats and respond to and recover from cyber incidents in a timely manner, thereby increasing resilience to new threats without significant disruption to the use of combat systems.
EN
Russia’s attack on Ukraine on 24 February 2022 caused Finland to put an end to its long-standing policy of finlandization and to make a decision to join the North Atlantic Treaty Organisation. Intensified Russian-inspired cyber-attacks against Finland were expected. However, over the first three quarters of 2022, no major cyber incidents occurred. In this article, the Author will undertake an attempt to answer the question as to how Finland and Finnish society defend themselves against cyber threats and whether the lack of any recorded attacks from Russia is the result of Finland’s level of cyber security or the Kremlin’s lack of interest in such activities.
PL
Atak Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku spowodował, że Finlandia skończyła z długoletnią polityką finlandyzacji i zdecydowała się na przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego. Spodziewano się skierowanych przeciwko niej zintensyfikowanych ataków cybernetycznych inspirowanych z Rosji. Jednakże przez pierwsze trzy kwartały 2022 roku nie doszło do żadnych poważnych incydentów cybernetycznych. W artykule autor podjął próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób Finlandia i społeczeństwo tego państwa bronią się przed cyberzagrożeniami oraz czy brak odnotowanych ataków ze strony Rosji jest skutkiem poziomu cyberbezpieczeństwa Finlandii czy też braku zainteresowania Kremla takimi działaniami.
EN
After regaining independence in 1991, Estonia had to define its policy toward neighbours and set out a clear path regarding security issues. It is the smallest country in Europe that shares a border with Russia – a nation with which Estonia shares a common history with a negative outcome, and contemporary relations leave much to be desired. It is a country aware of its limited capabilities, which does not mean that it is passively waiting for the situation to develop. Through its policy, it is constantly striving to shape the security environment, both within its borders and in the Baltic Sea region. Estonia’s accession to the European Union and NATO has permanently tied it to Western Europe. It is one of few countries that take a holistic approach to security that engages the entire society and, simultaneously, a place where citizens understand their role and the fact that independence is not given once and for all.
PL
Estonia jest najmniejszym krajem, który sąsiaduje z Rosją. Wspólna historia nie jest tym, co łączy te dwa kraje, a i w ciągu ostatnich 20 lat nie było się bez zgrzytów. Obecna sytuacja również pozostawia dużo do życzenia, tym bardziej należy się przyjrzeć, w jaki sposób ewaluowało w Estonii podejście do bezpieczeństwa. Jest to kraj zdający sobie sprawę ze swych możliwości, co wcale nie oznacza, że biernie oczekiwał na rozwój sytuacji. Estonia swoją polityką po ponownym odzyskaniu niepodległości w 1991 r. dąży do kształtowania środowiska bezpieczeństwa nie tylko w wymiarze wewnętrznym, ale również w regionie. Estonia jest jednym z niewielu krajów podchodzącym do zagadnienia bezpieczeństwa całościowo, angażując w nie całe społeczeństwo, a jednocześnie krajem, w którym obywatele rozumieją swoją rolę i że niepodległość nie jest dana raz na zawsze.
EN
Sweden is one of the few countries that is guided by the principle of neutrality in its policy. Ensuring national security is one of the priorities of successive governments in Stockholm. The modern world is based on alliances, and states are unable to protect their security effectively. The Swedish security policy aims to achieve a perfect balance between security and neutrality and implements these intentions under the Hultqvist Doctrine.
PL
Szwecja jest jednym z nielicznych państw, które kieruje się zasadą neutralności w swojej polityce. Zapewnienie bezpieczeństwa kraju jest jednym z priorytetów kolejnych rządów w Sztokholmie. Współczesny świat opiera się na sojuszach, a państwa nie są w stanie skutecznie same zapewnić sobie bezpieczeństwa. Celem szwedzkiej polityki bezpieczeństwa jest osiągnięcie idealnego balansu między bezpieczeństwem a neutralnością i realizuje te zamierzenia zgodnie z doktryną Hultqvista.
7
Content available remote Non-military determinants of the Russian Federation policy
EN
This study analyses various non-military factors in shaping the security policy of the Russian Federation. This work undertakes to establish their substance, content and scope, and to draw the conditions and trends in the political, economic and social security of modern Russia in the context of its international ambitions, role and state security. In the work theoretical method analysis, synthesis, abstracting and generalization were used. Based on the results of the research, it was determined that the specificity of its location defi nitely exerts an adverse effect on Russian state security. The reconstruction of imperial Russia is among the key goals set forth by Vladimir Putin in Russia’s foreign and military policy. In fact, the entire economic, political and military activity of Russia is subordinated to this goal. With regard to the economic and social state, the dependence of the Russian Federation on the extraction and export of crude oil and natural gas is an obvious indication of the constraints of its economy. Moscow’s particular interests are formulated in official state documents, such as the Military Doctrine and the National Security Strategy. These documents identify not only external and internal threats to state security but above all indicate the means and methods of possible deterrence.
PL
Artykuł wpisuje się tematyką w problematykę poruszaną w kręgach nauk społecznych i humanistycznych, zwłaszcza w ciągu ostatniej dekady. Problem manipulacji medialnej, tzw. post-prawdy czy fake newsów zdominowały debatę na temat reakcji odbiorców na powierzchowność, a często nieprawdziwość otrzymywanych informacji. Celem artykułu jest charakterystyka przekazu medialnego na temat migracji w kontekście polityki bezpieczeństwa Niemiec. Przeanalizowano wybrane lokalne przekazy medialne. Przekaz medialny pozostaje ściśle związany z czynnikami historyczno-kulturowymi oraz polityką bezpieczeństwa kraju, co widać na przeanalizowanych przykładach.
EN
The article one of the most important issues raised in the social sciences and humanities, especially over the last decade. The problem of media manipulation, the so-called post-truth or fake news dominate the debate on the reaction of recipients to superficiality, and often falsehood of the received information. The aim of the article is to describe the media concept of migration in the context of Germany's security policy. Selected local media were analysed. The media message is closely related to the country's history as well as security policy, which can be seen on the analysed examples.
9
Content available remote Wyższe szkolnictwo wojskowe Rzeczypospolitej a sztuka myślenia strategicznego
PL
W dwudziestym wieku Polska tylko nieco ponad trzydzieści lat cieszyła się niepodległością. W okresie II Rzeczypospolitej samodzielnie kształtowała swoją strategię przez dwadzieścia lat. W czasie II wojny światowej władze Rzeczypospolitej, działające w Paryżu, a później w Londynie, próbowały formułować strategię zgodną z ówczesną polską racją stanu. W wyniku zdrady zachodnich sojuszników Polska po II wojnie światowej znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, co oznaczało kres rozwoju niczym nieskrępowanej polskiej myśli strategicznej. Po ponownym odzyskaniu niepodległości w latach 1989-1990 koniecznością stało się sformułowanie strategii bezpieczeństwa niepodległego i suwerennego państwa w zmienionym położeniu geopolitycznym. Nowe wyzwania i nowe zagrożenia, wynikające z turbulentności środowiska bezpieczeństwa, wymagały prowadzenia intensywnej, wielopłaszczyznowej polityki bezpieczeństwa. Potrzebny był więc korpus generalski profesjonalnie przygotowany do podejmowania strategicznych decyzji w skomplikowanym środowisku bezpieczeństwa. W tym celu utworzono Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, które miały przygotować kandydatów na stanowiska o stopniu etatowym generała brygady (kontradmirała). Studia te przez dwanaście lat były prowadzone w Akademii Obrony Narodowej, a obecnie są kontynuowane w Akademii Sztuki Wojennej. Jednym z największych wyzwań dla słuchaczy tych studiów jest zmiana perspektywy postrzegania bezpieczeństwa narodowego, a przede wszystkim zrozumienie istoty myślenia strategicznego.
EN
In the 20th century, Poland enjoyed independence for just over thirty years. During the Second Republic of Poland, it shaped its strategy independently for twenty years. During World War II, the authorities of the Republic of Poland, operating in Paris and later in London, tried to formulate a strategy consistent with the then Polish raison d’état. As a result of the betrayal of western allies, after World War II Poland found itself in the Soviet zone of influence, which meant an end to the development of unhindered Polish strategic thought. After the restoration of independence in 1989-1990, it became necessary to formulate a security strategy for an independent and sovereign state in a changed geopolitical position. New challenges and new threats resulting from the turbulent security environment required an intensive, multi-faceted security policy. Therefore, a general corps professionally prepared to make strategic decisions in a complex security environment was needed. To this end, Postgraduate Studies of Defense Policy were created to prepare candidates for the positions of full-time Brigadier General (Rear Admiral). These studies were conducted for twelve years at the National Defense Academy, and are now continued at the Academy of War Art. One of the biggest challenges for the students of these studies is to change the perspective on the perception of national security and, above all, to understand the essence of strategic thinking.
10
Content available remote Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa i obrony Finlandii
PL
Po zakończeniu zimnej wojny większość państw zachodniej Europy czuła się bezpiecznie i nie zwracała uwagi na rosnące u ich granic zagrożenie. Dopiero agresywne działania Rosji na arenie międzynarodowej skłoniły Zachód do reakcji. Kolejne europejskie stolice uznawały Federację Rosyjską za zagrożenie i zauważały, że ich siły zbrojne nie są gotowe do obrony granic. Zaczęły dostrzegać, że Moskwa w swojej polityce zagranicznej kieruje się przede wszystkim interesem narodowym. Finlandia przez długi czas nie podejmowała działań mających na celu zwiększenie swojego bezpieczeństwa. Obecnie próbuje nadrobić zaległości w tej dziedzinie. Ze względu na swoje specyficzne położenie geopolityczne czyni ostrożne kroki: z jednej strony dąży do zacieśnienia współpracy z Zachodem, z drugiej – stara się nie pogorszyć i tak już trudnych relacji z Rosją.
EN
After the completion of the cold war most of the We tern Europe tate was felt very afely and didn't recognized the growing threat near their border. The aggressive actions of Russia forced the international community into taking any reaction. One after one the European capitals recognized Russia as a threat and noticed that their military forces weren't ready for fulfilling their rnain tasks - guarding border. The countries started realizing the fact that Moscow in its foreign policy doesn't follow the similar principles, and the national interest is above all. Finland which didn't take any action during a long period of time is one of the examples. It geopolitical place make the country to take careful step - from one side close cooperation with the West, on the other not-worsening, difficult enough, relation with Russia.
EN
The article compares and analyses the acts of international law on the cybercrime. Firstly, the analysis of multilateral international agreements was made. Next, bilateral international agreements and legislative resolutions of international organizations were analysed. On that basis, conclusions concerning the range and forms of international cooperation in the field of cyber-security were formulated.
PL
Artykuł dokonuje zestawienia i analizy aktów prawa międzynarodowego poświęconych problematyce cyberbezpieczeństwa. W pierwszej kolejności dokonano analizy wielostronnych umów międzynarodowych. Następnie analizie poddano dwustronne umowy międzynarodowe oraz uchwały o charakterze prawotwórczym organizacji międzynarodowych. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące zakresu i form współpracy międzynarodowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
PL
Ogromne zmiany i ciągły rozwój zastosowań technologii i komunikacji zmieniły sposób, w jaki postrzegany jest świat. Rewolucja informacyjna miała wpływ na gromadzenie danych wywiadowczych, ich przetwarzanie, analizę i rozpowszechnianie, a także na to, w jaki sposób decydenci mogą uzyskać dostęp do rzetelnych informacji w odpowiednim czasie, a także do źródeł, na których najprawdopodobniej będą polegać, gdy konkretna informacja jest potrzebna do podjęcia decyzji. Niniejszy artykuł próbuje opisać, przeanalizować i wyjaśnić naturę trwającej rewolucji informacyjnej, przedstawić jej główny wpływ na wywiad i politykę bezpieczeństwa oraz omówić znaczenia analizy wywiadowczej w kontekście realizowania działań podczas misji pokojowych.
EN
The enormous changes and constant developments in the applications of technology and communication have changed the way the world is perceived. The information revolution has impacted on intelligence gathering, processing, analysis and dissemination, as well as on how decision-makers can access reliable information in a timely manner, and on the sources they are likely to rely on when concrete information is needed to make decisions. This article attempts to describe, analyse and explain the nature of the ongoing information revolution, its main impact on intelligence and security policy, and the importance of intelligence analysis in the context of peacekeeping operations.
13
Content available remote Security policy of the Baltic States and its determining factors
EN
The history of the nations living in today’s Baltic States is marked by fighting against stronger neighbours: Russia, Poland, Sweden, Denmark and the German settlers in their territories. Unlike Lithuanians, Estonians and Latvians failed to create their own statehood before the 20 th century. The Lithuanians created their own state, a powerful one, which then became a part of an even wider state organism – the Polish-Lithuanian Commonwealth. As a result, the security policy of Lithuania was identical to that of the First Republic of Poland. Although there were tribes living within the area of current Estonia and Latvia for many centuries up to the outbreak of World War I, the lands of Latvia and Estonia had been changing owners and had been under the rule of almost all neighbouring countries. As a result of the positive outcome of the First World War, but also thanks to their efforts, the Baltic States regained independence in order to lose it after only 20 years, as a consequence of another war. After restoring independence with the collapse of the Soviet Union, the Baltic States realised that even acting together they were unable to defend themselves against a potential aggressor. As a result, they decided to follow in the footsteps of other countries of the former Eastern Bloc (e.g. Poland and Slovakia) and to integrate with Western European structures such as NATO and the EU. Following NATO inclusion, the security strategies of the Baltic States have been revised in line with the changes in their surrounding geopolitical environment.
PL
Bezpieczeństwo i obrona należą do najżywotniejszych spraw każdego narodu. Z problemem siły w stosunkach międzynarodowych, ściśle związanym z bezpieczeństwem, państwa borykają się od początków swych dziejów. Stosowanie siły budziło i nadal budzi kontrowersje wśród państw. Na zagadnieniach bezpieczeństwa i obrony uwagę koncentrują teoretycy stosunków międzynarodowych, nierzadko prezentują rozbieżne zdania i toczą spory. W poglądach różnią się nawet państwa należące do wspólnot, które w swych ideowych założeniach mają troskę o bezpieczeństwo, na przykład takich jak Unia Europejska. Wysiłki państw Unii zmierzające do stworzenia wspólnych zdolności militarnych mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności nie tylko pojedynczych państw, lecz także całego kontynentu. Autor omawia stanowiska poszczególnych państw w sprawie budowy wspólnych i niezależnych od NATO zdolności militarnych Unii Europejskiej. Przedstawia poglądy na ten temat największych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Federacji Rosyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych, tj. państw, które ze względu na siłę swego oddziaływania na stosunki międzynarodowe mają duży wpływ na politykę bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
EN
The states of Western Europe have been looking for a solution that could ensure security in Europe since the end of the Second World War. The first step in achieving this goal was the establishment of the Western Union under the Treaty of Brussels of 17th March 1948, and one year later signing, together with the USA, the Washington Treaty which founded NATO. As far as the effectiveness of possible defence against threat is concerned, the participation of the USA in the defence alliance was really relevant to the Europeans. It caused the efforts of Western Europe aimed at creating its own military capability independent of NATO/ the USA to be less intense for the next 40 years. The initiative of military independence gathered momentum at the beginning of the 1990s. Even though the concept itself was not negated by anyone, the shape and development of a common union security policy was the subject of numerous discussions. In the Article, the Author presents the stance of respective states on the creation of common and independent of NATO military capabilities of the European Union. In the present work we discuss the stance of the largest EU Member States as well as the Russian Federation and the USA, states which due to their impact on international relations have a significant influence on the direction of the development of the EU security policy.
15
Content available remote PESCO jako próba osiągnięcia europejskiej autonomii strategicznej
PL
Stała Współpraca Strukturalna (PESCO) ma sprzyjać wzmocnieniu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Przywódcy państw członkowskich zdecydowali o wykorzystaniu dotychczas martwych zapisów traktatu lizbońskiego. Na tę decyzję wpłynęły sytuacja międzynarodowa, szczególnie coraz liczniejsze zagrożenia zewnętrzne, oraz brexit. Jest to kolejna próba zbudowania tzw. Europejskiej autonomii strategicznej. Do PESCO przystąpiło 25 państw członkowskich, natomiast takiej woli nie wyraziły Dania, Malta i Wielka Brytania. Celem PESCO jest unowocześnienie oraz wzmocnienie systemu europejskiej obrony i systemu reagowania kryzysowego UE. Będzie realizowanych 17 projektów związanych ze skoordynowanym rocznym przeglądem obronnym (CARO), Europejskim Funduszem Obronnym (EFO), a także z Europejską Agencją Obrony. Większość członków Unii Europejskiej angażuje się we współpracę, zwłaszcza w inwestycje obronne. Polska przystąpiła do dwóch projektów.
EN
Permanent Structure Cooperation (PESCO) is to help to enforce the EU’s common security and defense policy. The member state leaders decided to now apply the Lisbon Treaty regulations that have never been actually applied so far. Such decision was inspired by international situation, particularly by the increasing internal threats and Brexit. It is another attempt to build the so-called European strategic autonomy. PESCO was joined by 25 member states, while Denmark, Malta and Great Britain refused to sign up to the pact. The aim of PESCO is to update and enforce the system of European defense and the EU crisis response system. 17 projects related to Coordinated Annual Review on Defense (CARD), European Fund on Defense (EFO), European Defense Agency (EDA) will be carried out. Majority of the EU members is engaged in the cooperation, particularly in investments on defense. Poland joined two projects.
16
Content available remote 100 lat polskiej dyplomacji wojskowej
PL
Dyplomację wojskową jako formę zewnętrznej reprezentacji interesów państw dostrzeżono około połowy XIX wieku. Z upływem czasu stała się ona wyspecjalizowaną dziedziną dyplomacji narodowej. Termin „dyplomacja wojskowa” integralnie jest związany z misją attaché wojskowego. Polscy dyplomaci w mundurach dołączyli do międzynarodowego grona attaché wojskowych dopiero w 1918 roku po odzyskaniu przez państwo niepodległości. Wojskową służbę dyplomatyczną II Rzeczypospolitej tworzono od podstaw. Brakowało rodzimych tradycji, wzorców organizacyjnych, narodowej praktyki. W Ministerstwie Spraw Wojskowych i Sztabie Generalnym Wojska Polskiego próżno było szukać doświadczonego personelu czy sprawdzonych procedur. Służba ta wymagała, oprócz doświadczenia i umiejętności zawodowych, także specyficznych kwalifikacji osobowościowych i dużego obycia towarzyskiego. W początkowym okresie odrodzonej państwowości polskiej wykorzystywano doświadczonych oficerów (generałów), którzy w przeszłości pełnili służbę w armiach zaborczych. W tym czasie wojskowe służby dyplomatyczne takich państw jak Francja, Wielka Brytania, Prusy, Austria, Rosja i Stany Zjednoczone były już dobrze zorganizowane i miały swoich przedstawicieli w większości liczących się państw na świecie.
EN
Around the mid-nineteenth century military diplomacy was perceived as a form of external representation of the interests of states. Over time, it has become a specialized field of national diplomacy. The term “military diplomacy” is integrally associated with the mission of military attaché. In 1918 after regained its independence Polish diplomats in uniform joined to the international group of military attaché. The military diplomatic service during the interwar period in Poland was created from the beginning. There was a lack of native traditions, organizational patterns, and national practices. In the Ministry of Military Affairs and the General Staff of the Polish Army it was in vain to look for experienced personnel or tested procedures. Apart from experience and professional skills, this service required also specific personality qualifications and a great social experience. In the initial period of the reborn Polish state, experienced officers (generals), who in the past served in the partitioning countries were used. At that time, the military diplomatic services of such countries as France, Great Britain, Prussia, Austria, Russia and the United States were already well organized and had their representatives in the most important countries in the world.
17
Content available remote Wykorzystanie sił zbrojnych na potrzeby zwalczania zagrożeń terrorystycznych
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania sił zbrojnych do zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Zagrożenia te ze względu na fakt negatywnego wpływania na funkcjonowanie państw oraz międzynarodową społeczność powinny być traktowane jako przedmiot działalności podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Osiągnięcie międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu jest niezbędne do podjęcia efektywnych działań, zmierzających do wyeliminowania tego problemu z całokształtu stosunków międzynarodowych.
EN
The aim of this article is to present the option of using the armed forces to combat terrorist activities. Terrorist threats have a negative effect on various international community relations. Every State, therefore, is jointly responsible for ensuring security at the global level. The author argues that responsibility for international security should properly defined, with clearly specified relations between the state authorities, armed forces and the citizens. The achievement of international cooperation in the fight against terrorism is necessary upon taking effective solutions for eliminating it, as a problem of international relations.
PL
W artykule dokonano oceny założeń niemieckiej polityki bezpieczeństwa oraz kon- cepcji rozwoju niemieckich sił zbrojnych przyjętych w lipcu 2016 roku. Aktualne założe- nia polityki bezpieczeństwa Niemiec zostały skonfrontowane z wcześniejszymi regulacja- mi w tym zakresie. Dokonano analizy uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, oceny jej priorytetów i obszarów zaangażowania oraz skonfrontowano je z dotychczas obowiązują- cymi założeniami. Oceniono założenia wykorzystania niemieckich sił zbrojnych jako in- strumentu polityki bezpieczeństwa Niemiec oraz wskazano na zasady kształtujące rozwój Bundeswehry. Krytycznie oceniono możliwości implementacji założeń polityki bezpie- czeństwa i rozwoju sił zbrojnych Niemiec. W artykule wskazano również zasadnicze im- plikacje zmian w polityce bezpieczeństwa Niemiec dla bezpieczeństwa międzynarodowe- go.
EN
The article discusses security policy of Germany and the future of its armed forces based on strategy adopted in July 2016. Current framework for German security and de- fence policy is compared and contrasted with previous strategic documents. The article offers analysis of factors influencing German security and defence policy along with as- sessment of its priorities and areas of engagement. It presents concepts for employment of German armed forces as an instrument of security policy, and then discusses guiding principles for the Bundeswehr of the future. A critical appraisal of chances for implementa- tion of German security and defence policy is proposed. The article points at general im- plications of changes in security and defence policy of Germany for international security.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza propozycji przedstawionych przez premiera Tuska wiosną 2014 r. dotyczących utworzenia unii energetycznej. Poddane analizie zostały również ostatnie decyzje państw członkowskich UE, które 19 marca 2015 r. podjęły decyzję o rozpoczęciu budowy wspólnych przedsięwzięć gazowych. Całokształt tych aktywnych i potencjalnych rozwiązań wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo energetyczne państwa, a także ekonomiczne i infrastrukturalne. Ich spójność, nie zawsze adekwatna w stosunku do potencjalnych i realnych zagrożeń poszczególnych państw UE, a zwłaszcza Polski, ma przełożenie na całokształt rozwiązań odnoszących się do struktury bezpieczeństwa państwa i politycznych rozwiązań wpływających na wybór najefektywniejszych rozwiązań w gwarancji bezpieczeństwa energetycznego.
EN
The aim of this article is an analysis of the proposals made by the Prime Minister Donald Tusk in the spring of 2014, for the creation of “energy union”. Therefore, analyzed were also decisions of the EU Member States of March 19, 2015, when the UE countries have decided to launch building the institutional structures for joint ventures. The totality of these active and potential solutions directly affects the energy security, as well as the economy and infrastructure of a country. Their consistency is not always adequate in relation to the potential and real risks for the individual Member States of the EU, specifically that of Poland, as is stressed in the article. The impact on the overall solutions relating to configuration of security of the State and of political solutions that affect choices for the most effective guarantees of the energy security, is overviewed by the author.
PL
Rosja od początku XXI stulecia przystąpiła do eksponowania siły – zobiektyzowanej wartości mocarstwa rewizjonistycznego, negując fundamenty europejskiego systemu bezpieczeństwa z lat 90., uważając go za nieuczciwy i wymagający zmiany. Powodzenie tego projektu w dużej mierze uzależniono od ofensywnej, wieloaspektowej wojny informacyjnej − IW. Mamy do czynienia z infoagresją, w której niezwykle trudno o obiektywny obraz. Stosowane do niedawna przez kraje europejskie środki bezpieczeństwa wydają się obecnie niewystarczające, aby zachować stabilność i nie być rozgrywanym przez Rosję.
EN
At the beginning of the 21st century Russia began to exhibit its strength – the objectified value of a revisionist world power, by negating the foundations of the European security system of the 1990s regarding it unfair and requiring change. The success of this project was largely dependent on the offensive, multi-faceted information and Information Warfare – IW. In addition, there was escalated an unprecedented informational war. In such a case it is always extremely difficult to obtain an objective situational picture. The security measures recently applied by the European countries now seem insufficient, in order to maintain controlled stability observing Russian behavior.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.