Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 321

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekonomia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
The article in the theoretical part draws attention to the phenomenon of climate change and two-way relations between these changes and agriculture. Agriculture as an economic sector is extremely sensitive to any climatic disturbances. However, as a greenhouse gas (GHG) emitter, it contributes to this process. In the era of significant reductions in GHG emissions, it is becoming increasingly important to obtain the highest economic effects with the smallest external effects (e.g. GHG). The purpose of the article is therefore to determine the level of GHG emissions in agriculture and the economic and climate efficiency of agriculture in EU countries and comparison to other sectors of the economy. The DEA method was used in the study. Calculations were made based on Eurostat data. It was found that the share of GHG emissions of agriculture in the EU represents 10-11% of all emissions in the European Union. Agriculture is the least economically and climatically effective sector of the EU economy. Comparing the agriculture of individual countries, the highest efficiency was achieved by Italy, Cyprus, the Netherlands, Slovakia and Finland, the lowest – Lithuania, Poland and Latvia.
PL
W artykule w części teoretycznej zwrócono uwagę na zjawisko zmian klimatycznych oraz dwukierunkowych relacji pomiędzy tymi zmianami a rolnictwem. Rolnictwo jako sektor gospodarki jest niezwykle wrażliwy na wszelkie zaburzenia klimatyczne. Z drugiej strony jako emitent gazów cieplarnianych (GHG) m swój udział w tym procesie. W dobie znaczących redukcji emisji GHG coraz istotniejszą kwestią jest otrzymywanie jak najwyższych efektów ekonomicznych przy jak najmniejszych efektach zewnętrznych (np. GHG). Celem artykułu jest zatem określenie poziomu emisji GC w rolnictwie oraz efektywności ekonomiczno-klimatycznej rolnictwa w krajach UE oraz w porównaniu do innych działów gospodarki. W opracowaniu wykorzystano metodę DEA. Obliczeń dokonano na podstawie danych Eurostatu. Stwierdzono, że udział emisji GC rolnictwa w UE stanowi 10-11% wszystkich emisji we Wspólnocie. Rolnictwo jest najmniej ekonomiczno-klimatycznie efektywnym sektorem gospodarki UE. Porównując natomiast rolnictwo poszczególnych krajów, najwyższą efektywność osiągnęły Włochy, Cypr, Holandia, Słowacja i Finlandia, najniższą Litwa Polska i Łotwa.
PL
Celem artykułu jest próba przybliżenia humanistom technicznych aspektów rozwoju cywilizacji, zaś inżynierom i ekonomistom – humanistycznego spojrzenia na technikę i ekonomię. W dzisiejszych czasach dynamicznego rozwoju nauk, kiedy zgromadzona wiedza przekracza możliwość ogarnięcia jej przez jednego człowieka, wspólna synergia ludzi dobrej woli staje się koniecznością w codziennych procesach. Ale, aby ta synergia mogła zaistnieć, musimy jako społeczeństwo zrozumieć punkty widzenia innych ludzi. Artykuł składa się z czterech części, w których są opisane główne determinanty rozwoju cywilizacyjnego. W pierwszej części, dotyczącej ekonomii, autor przypomina, skąd wyszliśmy jako zorganizowane społeczeństwa. W drugim rozdziale, dotyczącym techniki, autor skupia się na sile ludzkiego umysłu i dążeniu do ułatwiania sobie życia. W trzecim rozdziale, dotyczącym religii, autor podkreśla jej ważną rolę w życiu społeczeństw. I wreszcie w czwartym rozdziale jest mowa o sztuce jako ważnym środku komunikacji pozawerbalnej.
EN
The aim of the article is to try to familiarize humanists with the technical aspects of the development of civilization, while engineers and economists with a humanistic view of technology and economics. Nowadays, the dynamic development of the sciences, when the accumulated knowledge exceeds the possibility of being embraced by one man, a common synergy of people of good will becomes a necessity in everyday processes. But for this synergy to occur, we need to understand other people’s points of view as a society. The article consists of four parts, in which the main determinants of civilization development are described. In the first part concerning economics, the author reminds us where we came from as organized societies. In the second chapter on technology, the author focuses on the strength of the human mind and the desire to facilitate his life. In the third chapter, concerning religion, the author emphasizes its important role in the life of societies. Finally, the fourth chapter deals with art as an important means of non-verbal communication.
PL
Wdrożenie strategii automatyzacji wiąże się ze znacznymi inwestycjami. Dlatego też należy rozpocząć od kompleksowej analizy, która pozwoli ustalić, kiedy i w jakim zakresie automatyzacja jest sensowna i uzasadniona ekonomicznie.
4
Content available remote Robust Optimal Dispatch of Power Systems with Wind Farm
EN
With the rapid development of new energy power generation, large-scale wind power generation has been integrated into power grids. However, the fluctuation and discontinuity of wind power pose challenges to the safe and reliable operation of power systems. Therefore, constructing a reasonable dispatching method to manage the uncertainty of wind power outputhas become an important topic and this study was structured with this precise aim in mind. An ellipsoidal robust set of wind power outputs was initially constructed in accordance with the predicted value and predicted error of wind power. Second, a power system optimization dispatch model of automatic generation control (AGC) was established on the basis of the robust set. This model aimed to minimize the cost of power generation and maximize the use of wind power according to the following constraint conditions: power system power balance, upper andlower limit of wind and thermal power unit outputs, climbing power, and spinning reserve. Finally, the internal point method was employed to solve the example. Results show that, on the premise of safe operation, the total operating cost of the robust optimization dispatch method is decreased by 8.64% compared with that of the traditional dispatch method, and economic efficiency is improved. Robust optimal dispatch factors in the uncertainty of wind power output meaning the load shedding scenario seldom occurs, thereby enhancing operational reliability. This study can be used to improve the reliability and economics of power system operation and provide a basis for optimizing dispatch in power systems.
EN
The article discusses selected issues regarding the influence of cultural-historical determinants on functional-spatial development of rural areas. Ecological, economic and social processes taking place in the last decades are examined in the context of the development of local self-governments and the rise of free market economy after Poland’s socio-economic transformation. The process of intensive rural urbanization occurs especially in areas within the impact zone of big cities. It is caused by, i.a., human migration into rural areas and development of areas of business activation. The abovementioned tendencies that occur in the ecological, economic and social context have a significant impact on functional-spatial development. Expansion of housing developments and, in effect, expansion and development of necessary technical infrastructure gives rise to many problems concerning preservation of cultural heritage of the Polish countryside. The pursuit of sustainable development of rural areas is fundamental in regard to ruralist solutions as well as preservation of traditional rural architecture. Cultural-historical determinants play a considerable role in this pursuit, especially in the context of threats that stem from over urbanization of rural areas.
EN
Nonwovens are one of the most versatile textile materials and have become increasingly popular in almost all sectors of the economy due to their low manufacturing costs and unique properties. In the next few years, the world market of nonwovens is predicted to grow by 7%–8% annually (International Nonwovens & Disposables Association [INDA], European Disposables and Nonwovens Association [EDANA], and Markets and Markets). This article aims to analyze the most recent trends in the global export and import of nonwovens, to present two case studies of Polish companies that produce them, and to present one special case study of the market of nonwoven geotextiles in China and India, which are the Asian transition economies among the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa).
EN
The textile industry is a significant sector of the Polish economy and is characterized by a strong potential. Its development can be ensured by activities in the areas of finance, technical infrastructure, environmental protection, and demographic conditions. The development of the textile sector is significantly affected by factors such as quality of commune and poviat roads, length of the sewerage network, expenditure on environmental protection, expenditures on innovative activity and on research and development, and costs related to employment and population of working age. The aim of this paper is to determine the attractiveness level of individual Polish regions for the development of the textile sector in relation to five microclimates, which somehow define the most important determinants of the development of this sector of the economy. In order to achieve this aim, the following research methods are used: presentation of statistical data and statistical methods of research. The authors test the research hypothesis that the growth potential of textile industry enterprises is the largest in the most prosperous provinces.
EN
India’s diversified economy includes traditional and modern agriculture, crafts, modern industries and a variety of services. In 2017, almost half (48.93%) of India’s GDP was generated by the service sector, whereas the industrial sector accounted for 26.16% and agriculture 15.45%. Despite a short-term economic downturn caused by a demonetisation and implementation of compulsory tax on goods and services, the continued favourable economic growth, including sustainable growth of the gross domestic product, revenue per capita, private consumption and public investment, as well as the improvement of other economic indicators, for example, car sales indicate that India’s macroeconomic conditions are generally stable. Structural reforms introduced by the government contribute to enhanced productivity among domestic businesses and attract more foreign direct investment. Due to its geographical location, India has been using sea transport to promote its international trade. However, with too few deep-sea ports and limited cargo handling capacity, its seaports can handle only some of the largest intercontinental ships. This article discusses India’s economic situation, with particular regard to the GDP growth in 2000-2017 and foreign trade. The analysis covers growth in cargo handling in main ports in India in 2000-2018. It discusses the port development project of Sagarmala introduced by the Government of India in 2015. The project is expected to solve problems associated with the performance of Indian ports and strengthen the Indian maritime sector to meet the ever-growing demand for goods transported by sea.
EN
The theory and analysis of an American economist Hazel Kyrk (1886-1957) and her PhD student Margaret Reid (1896-1991) carried out on the consumption, production or economics of women for various reasons are not widely discussed in Poland. Although over the years, this theory has been modified, its essence remained practically unchanged and applies also to the new business models of the 21st century. Household production is based on the principle of self-help and free exchange of different goods between members of the local community. Similarly, as the work of housewives is non-profit according to the theory of Hazel Kyrk, the exchange of products and services, skills and knowledge, from the point of view of economic account doesn't generate revenue, but it helps to create the social or economic value that is in no way accounted in statistics and is not measured. Production of the household is also a source of opportunities and threats to economic security, in particular the financial security. The aim of the work is to present the theory of household production by Hazel Kyrk in order to describe its importance for the economy of the 21st century, in particular the new models based on sharing (the sharing economy) and access (the access economy). The methods used in the work are the historical method, the method of critical analysis of literature and statistical method.
PL
Zanieczyszczenia w wyniku tzw. niskiej emisji mają miejsce głównie w sezonie grzewczym. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest modernizacja istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne oraz uwzględnienie ich zastosowania na etapie planowania instalacji budynków jednorodzinnych. W pracy przestawiono zastosowanie bez emisyjnego źródła ciepła - powietrznej pompy ciepła, jako sposób walki ze smogiem i propozycję modernizacji istniejących instalacji centralnego ogrzewania. Dokonano analizy pracy powietrznej pompy ciepła w przypadku zainstalo-wania jej w Krakowie dla wybranych rodzajów budynków i oszacowano koszty eksploatacji. Zaproponowano współpracę powietrznej pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną o mocy 9,8 kWp, w celu sprawdzenia możliwości obniżenia kosztów ogrzewania. W efekcie wykazano korzyści ekonomiczne płynące ze współpracy powietrznej pompy ciepła z systemem fotowoltaicznym.
EN
Pollution due to so-called low emissions occurs mainly during the heating season. The way to solve this problem is to modernize the existing high-emission heat sources to low-emission sources and to consider their application at the stage of planning the installation of single-family buildings. The paper presents the use of a non-emission heat source - an air-source heat pump, as a way of combating smog and a proposal to modernize the existing central heating systems. The analysis of air-souce heat pump operation in case of its installation in Kraków for selected types of single - family buildings was made and the operating costs were estimated. It was proposed that the air-source heat pump should work together with a 9. 8 kWp photovoltaic installation to test the feasibility of reducing heating costs. As a result, the economic benefits of cooperation between an air-source heat pump and a photovoltaic system have been demonstrated.
EN
The article proves that the concept of sustainable development of rural areas for many years rather consistently formed in international and Russian law, but so far has not advanced any further than consolidating general principles. It is worth proceeding to the next phase of the implementation of the concept under consideration, and discuss (and then standardize) the list of specific practical steps. They should include both a set of static measures aimed at overcoming challenges of the current state of rural areas, as well as dynamic opposition to the global threats of our time (for example, climate change processes). This will require the development of additional implementation back-up measures, including the extension of women's land rights, support for traditional rural culture and agricultural tourism.
PL
Artykuł dowodzi, że koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich od wielu lat obecna jest tak w prawie międzynarodowym, jak i rosyjskim, niemniej – jak dotąd – obejmuje jedynie zbiór ogólnych zasad. Warto przejść do następnej fazy wdrażania rozważanej koncepcji i omówić (a następnie ujednolicić) listę konkretnych kroków praktycznych. Powinny one obejmować zarówno zestaw środków statycznych mających na celu przezwyciężenie problemów związanych z obecnym stanem obszarów wiejskich, jak i dynamiczne przeciwdziałanie globalnym zagrożeniom naszych czasów (np. procesów związanych ze zmianami klimatu). Będzie to wymagało opracowania dodatkowych środków wspierających wdrażanie, w tym rozszerzenia praw kobiet do ziemi, wsparcia tradycyjnej kultury wiejskiej i turystyki rolniczej.
PL
Autorzy na tle ogólnych rozważań ekonomicznych, przedstawiają w artykule swoje poglądy na psychologię w kierowaniu biznesem; małym, średnim i dużym. Rozróżniają przy tym jednoznacznie psychologię w ogóle i psychologię w kierowaniu biznesem i przedsiębiorczością. Przedstawiają także zawartość pojęć: biznes i przedsiębiorczość. Nie zgadzają się z poglądami, że biznes lub przedsiębiorczość mają swoją psychologię. Ta ostatnia jest właściwa tylko ludziom i ludziom w działaniu np. kierowniczym/ sprawczym. Artykuł oparty jest w dużej mierze na międzynarodowych osiągnięciach z omawianego zagadnienia.
EN
The authors, in the context of general economic considerations present in the article their opinions about psychology in business management; small, medium and large ones. They clearly distinguish psychology in general aspect from psychology in managing business and entrepreneurship. They also present the content of business and entrepreneurship. They disagree with the opinion that business or entrepreneurship has its own psychology. The last one is appropriate only to people and people in their actions, e.g. management / causation. The article is based largely on international achievements in discussed issues.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczący alternatywnych źródeł białka. Scharakteryzowano je pod względem wartości odżywczej, a także wskazano korzyści ekonomiczne oraz środowiskowe wynikające z ich wykorzystania. W opracowaniu zagadnienia wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone wśród polskich konsumentów w 2015 roku. Celem badania było uzyskanie opinii czy polscy konsumenci skłonni są do spożywania potraw z dodatkiem owadów. W oparciu o przeprowadzony przegląd literatury oraz analizę badania ankietowego stwierdzono, że alternatywne źródła białka (w tym owady jadalne) mogą stać się korzystnym uzupełnieniem wyczerpujących się zapasów białka zwierzęcego na świecie oraz skutecznym sposobem na walkę z głodem.
EN
The article presents a review of the literature on alternative protein sources. They were characterized in terms of nutritional value, as well as economic and environmental benefits resulting from their use. The study was based on surveys conducted among Polish consumers in 2015. The aim of the study was to obtain opinions on whether Polish consumers are willing to eat dishes with the addition of insects. Based on the literature review and the analysis of the questionnaire study, it was found that alternative sources of protein (including edible insects) can become a beneficial supplement to the exhausting stocks of animal protein in the world and an effective way to fight hunger.
EN
This essay deals with problem of the utilizability robotic technology in the military conditions. The main aim of the essay is description of rational reasons for introduction and development this technology not only into army but also in military logistics namely. The essay shows economic background of robotics technology, points out not only economic but also military and socio-political consequences of implementation of this technology. The essay indicates an array of advantages for military logistics, too.
PL
Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków regulują: znowelizowana ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180 ze zm.) oraz nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).
PL
Koszt wyprodukowania jednej kilowatogodziny energii w elektrowni jądrowej jest jednym z argumentów spornych w kwestiach związanych z rozwojem przemysłu jądrowego na świecie. Przeciwnicy tego źródła energii nie zgadzają się na wysokie koszty budowy elektrowni jądrowej, twierdząc, że jest to inwestycja nieopłacalna w krajach mniej zamożnych, jak Polska. Czy faktycznie powinniśmy się bać kosztów budowy elektrowni jądrowej?
EN
Construction and demolition (C&D) waste management should be accordance with the waste management hierarchy. In practice, C&D waste are often downcycling. It is the result of many factors, including lack of awareness about the value inherent in waste. The paper presents analysis of the adaptability of non-destructive testing (NDT) methods for technical assessment of waste properties. As part of the work, non-destructive testing methods were described and classified in accordance with material and the features they enable testing. The publication presents examples of the use of NDT in the recovery of building materials during construction projects, in the field of influence of technical information of waste on the way it is managed. Finally, a scheme of waste management process during the renovation of an object with the application of NDT methods was presented.
PL
Gospodarka odpadami budowlanymi powinna odbywać się zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, a jej przestrzeganie może przynieść korzyści środowiskowe i finansowe [1], [2]. Prawidłowe gospodarowanie odpadami wymaga więc poprawnej oceny wartości odpadów (ich przydatności). Konstrukcje budowlane podlegają jednak procesom destrukcyjnym, których przebieg i przebieg są zróżnicowane i związane z szeregiem czynników, takich jak zmiany temperatury, wilgotność, występowanie obciążeń statycznych i dynamicznych oraz korozja chemiczna i biologiczna. Z tych powodów parametry techniczne produktu poddanego odzyskowi z reguły odbiegają od jakości produktu pierwotnego, stąd wymagają oceny. Brak prawidłowego oznaczenia parametrów mechanicznych materiału pochodzącego z odzysku a przeznaczonego na cele konstrukcyjne stwarza ryzyko wystąpienia awarii, co zniechęca do stosowania produktów pochodzących z recyklingu. Niepewność co do wyników odzysku jest jedną z głównych barier w stosowaniu materiałów pochodzących z recyklingu [28], [37], [39]. Inne bariery to opór organizacji [40] i trudność w przekonaniu konsumentów, że jakość produktów pochodzących z recyklingu jest właściwa. Określenie fizycznych i mechanicznych właściwości odpadów może być skutecznie przeprowadzone przy użyciu badań nieniszczących i semi-niszczących (NDT), które obejmują narzędzia i metody badawcze. Badania nieniszczące i semi-niszczące są praktycznymi metodami służącymi do określania właściwości i parametrów elementów konstrukcyjnych budynków. Zaletą obu metod jest możliwość prowadzenia badań na całym elemencie, bez znaczącej ingerencji w strukturę badanego materiału. W ramach NDT można wyróżnić następujące metody: badania organoleptyczne (ocena makroskopowa) oraz wszystkie badania techniczne oparte na metodach akustycznych, elektrycznych, radiologicznych lub elektromagnetycznych. Podstawowe cechy ocenianych elementów budowlanych to: kształt i wymiary elementu; parametry mechaniczne, fizyczne i chemiczne; położenie i zakres uszkodzeń; stopień korozji chemicznej i mikrobiologicznej. W artykule przedstawiono przegląd metod badań nieniszczących i seminiszczących które mogą być stosowane w ocenie elementów budowlanych przeznaczonych do odzysku. Syntetyczne opracowanie sporządzono dla takich materiałów budowlanych jak stal, drewno, beton i ceramika. Przedstawione w niniejszym opracowaniu praktyczne przykłady stosowania badań nieniszczących w ocenie odzyskiwanych elementów, potwierdzają przydatność metod NDT w gospodarce odpadami budowlanymi w celu odzyskania wyższej ich wartości. W oparciu o wieloletnie obserwacje, autorzy przedstawiają schemat gospodarowania odpadami budowlanymi z zastosowaniem metod NDT w obszarze robót remontowych (Rys.1).
18
Content available remote ICT usage in industrial symbiosis: problem identification and study design
EN
Industrial symbiosis is a favored approach to balancing industry's economic growth and its environmental impact on a regional scale. Although the scientific literature reports a multitude of examples of industrial symbiosis around the world, this approach and its related concepts are not considered to be widespread in practice, due to various barriers. Information and management barriers are seen as significant obstacles to industrial symbiosis; however, they have not been adequately investigated yet. Empirical research capturing the perception of industrial actors is lacking. This applies especially to information and communication technology designed to reduce informational barriers. Therefore, in this research-in-progress paper, we will first examine these aspects by discussing related publications. In the second step, we develop a study design involving an online questionnaire to examine the extent of managerial and informational barriers that prevent industrial symbiosis as well as the perception of corresponding technological support.
19
Content available Social perception of digitization in Germany
EN
Today’s industry is historically shaped by the transformation from a seller’s market to a buyer’s market. Taylor and Ford are the pioneers of mass production. This principle is still used today in the production of goods. However, in this time companies face the increasing competitive pressure and the circumstances of this buyer’s market through strong product differentiation and the development of new markets. Within this change, new challenges arose which made economic production more difficult. These include, for example, decreasing batch sizes and the parallel coordination of various orders due to the strong diversification of the product range. The consequences are increased throughput times and a decreasing adherence to delivery dates [20]. Digitalization enables the planning and control of production to be simplified and made more agile in order to meet the requirements of customer-specific production. Business processes can be made transparent, more efficient and more effective through digitalization and should allow companies to increasingly deal with the actual value-adding activities such as product development in the future [18]. This review examines the understanding of digitization in german economy. Furthermore, the importance of digitization in society is presented.
PL
W artykuledokonano oceny systemu transportowego carsharingna terenie Miasta Stołecznego Warszawy, jako rozwiązania w ramach samochodowego transportu miejskiego, wpisujące się w zakres ekonomii współdzielenia.Ocenę uzyskano na podstawie porównania analizowanego systemu współdzielenia pojazdów zautobusowym systemem transportu miejskiego obsługiwanym przez Miejskie Zakłady Autobusowe.
EN
Article contains analisys and evaluation of carsharing transporation system in Warsaw. Evaluation was able to pursue through comparison of carsharing vs.bus public transportation, which is organized by the Municipal Bus Department.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.