Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitoring konstrukcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Czynniki wpływające na bezpieczeństwo konstrukcji hal przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa konstrukcji hal przemysłowych. Omówiono projektowe, realizacyjne i eksploatacyjne aspekty tego bezpieczeństwa. Szczególną uwagę poświęcono czynnikom ludzkim jako tym, od których w największym stopniu zależy zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie negatywne skutki ewentualnych błędów popełnianych przez człowieka pociągają za sobą największe konsekwencje.
EN
The paper presents safety issues of industrial building structures. Design, execution and maintenance aspects of safety are discussed. Particular attention is paid to human factors as those on which ensuring an adequate standard of safety depends the most and at the same time the negative effects of potential human errors entail the most severe consequences.
2
Content available remote Profilaktyka najlepszą ochroną : monitoring konstrukcji
PL
Rozwój technologii rodzi nowe możliwości w zakresie realizacji coraz bardziej wymagających przedsięwzięć. To stwierdzenie dotyczy każdej strefy przemysłu, w tym również budownictwa. Nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie możliwości wykorzystania materiałów, maszyn oraz zastosowania obliczeń stwarzają coraz bardziej wymagające warunki wznoszenia konstrukcji. Z tym związana jest również kwestia monitorowania wpływu prac budowlanych na obiekty sąsiednie.
3
Content available remote Monitoring konstrukcji obiektów wielkopowierzchniowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie monitoringu konstrukcji w odniesieniu do obiektów wielkopowierzchniowych. Omówiono prawne i ekonomiczne przesłanki stosowania monitoringu w tego typu obiektach. Zwrócono uwagę na znaczenie i rolę monitoringu w kontekście bezpieczeństwa konstrukcji oraz procesu utrzymania obiektu. Opisano typowe metody pomiarowe z ich zaletami i ograniczeniami oraz praktyczne możliwości realizacji monitoringu w budynkach halowych.
EN
The paper presents the issue of structural health monitoring in relation to large-area buildings. Legal and economical premises of monitoring this type of facilities are discussed. Attention has been drawn to the importance and role of monitoring in the context of structure safety and the facility maintenance process. Typical measurement methods along with their advantages and limitations as well as practical possibilities of implementing structural health monitoring in industrial buildings have been described.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych według własnej procedury analitycznej wykorzystującej model pomiarowy i obliczeniowy do oceny deformacji elementów konstrukcji. Obserwacji in situ podlegał obiekt kubaturowy o funkcji publicznej w konstrukcji, którego występowały silne uszkodzenia wskutek aktywacji ruchu osuwiskowego podłoża. Dla obiektu opracowano geodezyjny model pomiarowy, który tworzą siatka przestrzenna punktów geodezyjnych oraz zbiór liniowych baz obserwacyjnych wykorzystanych do pomiarów tensometrycznych. Na podstawie cyklicznych pomiarów zagęszczonej siatki punktów geodezyjnych uzyskano bazę danych o położeniu punktów w przestrzeni w trzech kolejnych pomiarach. Na tej podstawie po geometrycznej transformacji pomierzonych współrzędnych punktów do lokalnego układu kartezjańskiego, obliczono odkształcenia liniowe i odkształcenia kątowe w płaszczyznach ścian najbardziej wytężonego naroża budynku. W dalszej kolejności opracowano program rysujący mapy odkształceń liniowych i kątowych, ujawnionych w kolejnych cyklach pomiarowych na powierzchni ścian objętych obserwacją. Przedmiot badań, w sposób bezpośredni odnosi się do ustawowego wymogu przeciwdziałania skutkom ruchów masowych ziemi.
EN
The paper presents the results of studies conducted according to an in-house analytical procedure using a measurement and calculation model to assess the deformation of structural elements. A public utility building with severe damage to its structure caused by landslide ground movement activation was subjected to in-situ monitoring. A land surveying measurement model comprising a trig point network and a set of linear monitoring bases for tensometric measurements was developed for the building. Based on regular periodic measurements of the concentrated trig point network a database with information on point positions in space was obtained in three consecutive measurements. Based on this after completing a geometric transformation of the measured coordinate points to a local Cartesian coordinate system, linear and angular deformations in wall planes for the most critically stressed building corner were calculated. Then an application for drawing the maps of linear and angular deformations revealed in subsequent measurement cycles on the surface of walls subjected to monitoring was developed. The subject of the studies refers directly to the statutory requirement for counteracting the effects of mass earth movements.
5
PL
W pracy omówiono zagadnienie pomiaru lokalnych zmian kątów obrotu elementów konstrukcji, jako metody monitorowania zachowania się ustroju konstrukcyjnego. Celem prowadzonych badań i analiz jest opracowanie metody pomiarów, która mogłaby zostać wykorzystana w systemach monitoringu konstrukcji, jako alternatywa dla tradycyjnego pomiaru przemieszczeń realizowanego dalmierzami laserowymi. Zaproponowano wykorzystanie inklinometrów z czujnikami MEMS, charakteryzującymi się dobrymi właściwościami metrologicznymi przy akceptowalnych kosztach. Przeanalizowano zalety i ograniczenia tej metody w relacji do alternatywnego pomiaru przemieszczeń dalmierzami laserowymi. Omówiono możliwości zastosowania inklinometrów do monitorowania typowych ustrojów konstrukcyjnych, a także przedstawiono przykład systemu monitoringu technicznego wykorzystującego taką metodę pomiaru.
EN
The paper discusses the problem of measuring local changes of rotation angles of structural elements as a method of monitoring the behavior of structure. The purpose of the research and analysis is to develop a measurement method that could be used in structure monitoring systems as an alternative to conventional laser distance measurement. Inclinometers with MEMS sensors having good metrological properties at acceptable costs, were proposed. The advantages and limitations of this method have been analyzed in relation to the alternative measurement of displacement with laser rangefinders. The possibility of using inclinometers to monitor of typical structures is discussed, as well as an example of a technical monitoring system using such a measurement method.
PL
W pracy zaprojektowano oraz wykonano stanowisko pomiarowe do badania linii ugięcia belek i konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem algorytmu suwmiarki wizyjnej. Zaprojektowanie stanowiska wiązało się z potrzebą powiązania analizy uzyskanego obrazu z kamery cyfrowej z zagadnieniem ugięcia belki. Wszystkie materiały i urządzenia wykorzystane do budowy stanowiska zostały dobrane w taki sposób, aby zoptymalizować stanowisko pod kątem wytrzymałości, lekkości i stabilności, a także zapewnić dokładny i jak najbardziej zautomatyzowany odczyt. Do budowy modelowej konstrukcji zostały wykorzystane profile stalowe, a układ pomiarowy został wykonany na bazie tensometrycznego czujnika nacisku i układu z mikrokontrolerem. Odczyt ugięcia belki jest realizowany poprzez program LabVIEW za pomocą modułu wizyjnego. Na zaprojektowanym stanowisku można, w praktyczny sposób, zmierzyć ugięcie belki obciążonej siłą skupioną. Pomiary dokonywane na stanowisku testowym są obarczone błędem wynikającym z użycia kamery internetowej o niskiej rozdzielczości, natomiast może być ono w przyszłości modernizowane do precyzyjnych badań z zakresu zagadnień z mechaniki budowli.
EN
In the study, a test stand for testing beams deflection lines and building structures using a calliper visual calliper algorithm was designed and made. Designing the stand was associated with the need to link the analysis of the image obtained from a digital camera to the issue of beam deflection. All materials and equipment used to build the stand were selected so as to optimize the stand for the strength, lightness and stability, and to ensure the most accurate and automated reading. To build the model structure, steel profiles were used, and the measurement system was made on the basis of a strain gauge pressure sensor and the setting with a microcontroller. Beam deflection reading is realised through the Labview program using a video module. On the designed stand it is possible, in a practical way, to measure the deflection of a beam loaded with concentrated forc. Measurements performed on the test stand are subject to errors resulting from the use of a webcam with low resolution, but it can be modernised in the future to precise tests on issues of structural mechanics.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6531--6538, CD2
PL
W artykule omówiono konstrukcyjne, eksploatacyjne i techniczne aspekty monitorowania konstrukcji obiektów logistycznych. Omówiono kwestie wpływające na zasadność i celowość bieżącego, automatycznego monitorowania konstrukcji, szczególną uwagę zwracając na takie aspekty jak znaczenie obiektu, jego wielkość, rozwiązania konstrukcyjne i stan techniczny konstrukcji. Przedstawiono zasady ustalania miejsc prowadzenia pomiarów w kontekście wiarygodności uzyskiwanych wyników i możliwości ich właściwej interpretacji. W artykule ujęto także zagadnienia reakcji systemu monitorowania na różne poziomy obciążenia. Następnie omówiono techniczne możliwości realizacji monitoringu w przypadku hal stalowych, koncentrując się na systemach wykorzystujących pomiary przemieszczeń. W podsumowaniu scharakteryzowano zalety płynące z użytkowania systemów monitoringu konstrukcji, wśród których najważniejsze to poprawa bezpieczeństwa konstrukcji i usprawnienie procesu utrzymania obiektu w okresie zimowym.
EN
The paper discusses the construction, operational and technical aspects of monitoring of the logistics buildings structure. Issues affecting legitimacy and desirability of the real-time, automated monitoring of the structure are discussed, with particular attention to the aspects such as importance of the object, its size, design solutions and technical condition of the structure. Rules for determining measurement points in the context of results credibility and possibility of correct interpretation are presented. The paper also relates to a monitoring system response to the various load levels. Then discusses the technical feasibility of the structural health monitoring in case of a single-storey steel building, focusing on the systems using measurements of displacements. In conclusion, were characterized advantages resulting from the use of the structural health monitoring systems, among which the most important is to improve structural safety and streamline the process of facility maintenance in the winter season.
EN
A large number of existing bridges need to be rehabilitated due to increasing traffic and/or loading requirements and also corrosion action. In this paper, a procedure is presented for estimating the ultimate capacity of a steel bridge over the Danube in Bratislava – Old Bridge (built in 1945). The development of a simplified Finite Element Model (FEM ) and basic modal parameter calculations preceded the experimental investigations of the bridge via static and dynamic in-situ loading tests, so that the main assumptions adopted in the FEM were assessed through comparison between measured and predicted dynamic and modal parameters of the bridge structure. The bridge structure computational model was then optimized by structure variables (primarily, steel structure joints mass and corrosion grade) to achieve the minimum differences between the experimental and theoretical results. The calibrated FEM with the optimal combinations of the mentioned variable values were defined and finally used for structure calculations and for strengthening the design of the real bridge structure.
PL
Wiele istniejących mostów musi zostać odnowionych w związku z rosnącym natężeniem ruchu i/lub z powodu wymagań obciążeniowych, a także w skutek działania korozji. W niniejszej pracy przedstawiono procedurę szacowania nośności granicznej stalowego mostu na Dunaju w Bratysławie - Old Bridge (zbudowanego w 1945 r.). Opracowanie uproszczonego modelu MES i podstawowe obliczenia parametrów modalnych poprzedzały badania statyczne i dynamiczne mostu w skali rzeczywistej. W związku z tym główne założenia modelowania MES zostały przyjęte na podstawie porównania między zmierzonymi i przewidywanymi dynamicznymi i modalnymi parametrami konstrukcji mostu. Model obliczeniowy konstrukcji mostu został następnie zoptymalizowany przez parametry konstrukcji (przede wszystkim przez uwzględnienie masy węzłów stalowych, stopnia korozji), aby osiągnąć minimalne różnice między wynikami badań doświadczalnych i teoretycznych. Skalibrowany model MES z optymalnymi kombinacjami wymienionych parametrów został zdefiniowany i wykorzystany do obliczeń i następnie wzmocnienia konstrukcji rzeczywistej mostu.
EN
Extreme loading events associated with climatic conditions can have a severe impact on building structures and may lead to local damage that can trigger the instant failure or progressive collapse. One of the most effective tools of safety assurance is to install an efficient structural health monitoring system that could inform about the actual state of the structure and warn in advance about forthcoming dangerous situations. In this paper, the WiSeNeMONIT monitoring system is presented together with its pilot installation. The system was customized for the purpose of monitoring of a large span steel roof and installed in the hypermarket located in north-east of Poland. The data recorded from the system devices are evaluated for periods between December 2011 and February 2013, and presented in the paper together with some practical observations.
10
Content available remote Monitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studies
EN
The paper discusses the functions and objectives of systems, used for a building’s monitoring process, through the subsequent stages of a building’s service life. The authors present the result of research regarding the monitoring of two buildings undergoing refurbishment: an industrial hall and a multi-storey general use building. Refurbishment of the industrial building included upgrading an existing production line, associated with an increased technological load. In the general-use building the foundations were strengthened in connection with the construction of a new multi-storey building in the immediate vicinity. The process of reinforcing footings, or – pilings – was monitored, as well as the preservation of an existing building, during the course of the construction of the new building.
PL
W artykule omówiono funkcje oraz cele monitoringu, wyodrębniono i scharakteryzowano elementy systemów monitorujących. Podano zakres procesu monitorowania w kolejnych fazach cyklu życia obiektu budowlanego. Autorzy przedstawili wyniki badań dotyczące monitoringu dwóch obiektów poddanych modernizacji: hali przemysłowej oraz budynku wielokondygnacyjnego użyteczności publicznej. Modernizacja budynku przemysłowego polegała na unowocześnieniu istniejącej linii produkcyjnej, co związane jest ze zwiększeniem obciążenia technologicznego. W obiekcie użyteczności publicznej wzmacniano fundamenty w związku z posadowieniem w bezpośrednim sąsiedztwie nowego budynku wielokondygnacyjnego. Monitorowano proces wzmacniania ław fundamentów (palowania) oraz zachowanie się konstrukcji istniejącego obiektu w trakcie realizacji nowo wznoszonego budynku.
EN
In the paper is presented the application of supervised classification to determine the technical conditions of masonry structures. The supervised classification of the registered intensity of laser beam reflection and images from a digital camera are tested to detect dampness, salt stamps and vegetation cover on the surface of the retaining wall of levees. The analyses are referred to two clouds of points obtained with the use of two types of laser scanners which are using different wavelengths. In both cases, the intensity of reflections improved the results of supervised classification.
PL
W artykule przetestowano możliwości wykorzystania klasyfikacji nadzorowanej w ocenie stanu technicznego konstrukcji murowej. Przeprowadzono analizy wykorzystujące zdjęcia wykonywane przez skaner oraz rejestrowaną intensywność odbicia promienia laserowego do wykrywania zawilgoceń, wykwitów solnych oraz pokrycia roślinnego fragmentu muru oporowego wałów przeciwpowodziowych. Opracowywane chmury punktów pochodziły z dwóch typów skanerów laserowych pracujących na różnych długościach fali. W obydwu przypadkach wykorzystanie intensywności odbicia promienia laserowego w klasyfikacji nadzorowanej obrazów spowodowało nieznaczne polepszenie wykrywania ww. zjawisk na powierzchni muru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.