Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
6
Content available remote Głęboka termomodernizacja budynków
PL
W artykule poruszono zagadnienie głębokiej termomodernizacji do standardu NZEB. Przedstawiono wymagania dotyczące tego procesu, jakie obowiązują w niektórych krajach europejskich. Omówiono najważniejsze elementy termomodernizacji przegród i związane z tym problemy. Podano przykłady udanych termomodernizacji wraz z analizą stopnia opłacalności tych inwestycji.
EN
The article discusses the issue of deep thermal modernisation in order to achieve the NZEB (zero-energy) standard. Requirements for this process that are in force in some European countries were presented. The most important elements of thermal modernization of partitions and related problems were discussed. Examples of successful thermal modernization investments are presented along with an analysis of the their profitability.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej przeprowadzonej w programie do wykonywania dynamicznych symulacji energetycznych DesignBuilder, polegającej na zastosowaniu sterowania nastawą temperatury w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Analizowany budynek spełnia wymagania obecnych przepisów budowlanych w Polsce. W ramach analizy zaproponowano cztery różne warianty sterowania temperaturą w budynku i mieszkaniach. Porównano uzyskane wyniki oszczędności energii końcowej wynikające z obniżenia temperatury w nocy i w ciągu dnia, gdy w mieszkaniach nie ma mieszkańców, a także ograniczenia maksymalnej temperatury w pomieszczeniach do 20°C. Wyniki energetyczne przedstawione zostały także w postaci oszczędności finansowych przy założeniu, że budynek podłączony jest do sieci ciepłowniczej w Gdańsku. Przyjęto aktualną na 2018 r. taryfę Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
EN
The paper presents the results of building energy analysis carried out in the DesignBuilder software dedicated for dynamic energy simulations, in which in the multi-family building the temperature control system has been applied. The analyzed building meets the requirements of the current regulations in Poland. As part of the analysis, four different variants of temperature control programs were proposed. Presented results consists of the final energy savings resulting from limitation of heating temperature level at night and day during unoccupied hours, and also while limiting the maximum temperature in the rooms up to 20°C. Energy results were also presented as financial savings in case where building is connected to the district heating network in Gdansk. The actual tariff of the Gdansk District Heating Company for 2018 has been used.
8
Content available remote System białych certyfikatów w Polsce. Spojrzenie na fakty
PL
W artykule, na podstawie zbudowanej bazy danych szczegółowych na temat wydanych w Polsce świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) dokonano analizy krajowego systemu wspomagania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Baza obejmuje 4440 rekordów od początku istnienia krajowego mechanizmu białych certyfikatów (2013 r.) do końca 2018 r. Zaprezentowano i krytycznie omówiono trendy ilościowe (liczby wydanych świadectw oraz sumaryczne oszczędności energii pierwotnej i finalnej) w podziale czasowym i geograficznym. Przedstawiono efekty funkcjonowania dotychczasowego systemu wydawania świadectw oraz pierwsze doświadczenia po zmianie wynikającej z nowej ustawy o efektywności energetycznej.
EN
In the article, on the basis of the database on energy efficiency certificates (White Certificates) issued in Poland, an analysis of the national system for supporting energy efficiency projects was made. The database includes 4440 records from the establishment of the national White Certificates Mechanism (2013) until the end of 2018. Quantitative trends (the number of certificates issued and the total primary and final energy savings) in time and geographical distribution were presented and critically discussed. The paper presents the effects of the existing system of issuing certificates and the first experiences after the amendment stemming from the new Polish Energy Efficiency Act.
PL
Bazując na aktualnych i nowo wdrażanych strategiach, dyrektywach i wytycznych UE sektor energetyczny, w tym ciepłownictwo, czeka w najbliższym czasie wiele wyzwań. Związane jest to zarówno z celem dotyczącym OZE, jak również zwiększaniem efektywności energetycznej, a także ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej i konsekwencji, jakie te zmiany mogą przynieść polskim przedsiębiorcom. Zwrócono uwagę na istotność i trwałość zamierzeń UE dotyczących utrzymania efektywności energetycznej jako jednego z głównych filarów swojej polityki co najmniej do roku 2030.
11
Content available Efektywność energetyczna w Polsce
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące efektywności energetycznej w Polsce, wynikające z wdrażania Dyrektywy PE i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Implementację tej dyrektywy stanowi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski (KPDEE), opisujący wyniki działań podejmowanych przez rząd Polski w zakresie dążenia do osiągnięcia celów poprawy efektywności energetycznej przyjętych na 2020 rok.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.