Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 278

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sensor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
W naszym kraju istnieje kilkadziesiąt aktów prawnych regulujących stosowanie urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń gazów toksycznych i wybuchowych. Jedne z ważniejszych to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto istnieją również przepisy i instrukcje branżowe określające zasady stosowania urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń gazów.
PL
W referacie przedstawiono koncepcję systemu umożliwiającego określenie bieżącej lokalizacji osoby starszej oraz identyfikację wykonywanych przez nią czynności poprzez obserwację zmian parametrów środowiskowych w pomieszczeniach, w których dana osoba przebywa. W tym celu węzły systemu lokalizacyjnego wyposażono w czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego i stężenia gazów. W artykule zamieszczono opis koncepcji systemu oraz wyniki wstępnych badań zaproponowanego rozwiązania.
EN
The paper presents the concept of a system localizing older adults and detecting performed activities by observing changes in environmental parameters in rooms where the given person is staying. For this purpose, the localization system anchors were equipped with temperature, humidity, atmospheric pressure, and gas concentration sensors. The article contains a description of the system concept and the results of preliminary tests.
EN
The article contains an analytical review and perspectives of robotic technologies in horticulture. Trends in the growth of production, implementation, and sales of robots in various regions of the world are revealed. The analysis showed a lag in the introduction of agricultural robots compared to other sectors of the economy, as well as a significant gap between the countries of the Asian region and other continents. A review of technical means of three main components of ground agricultural robots is considered: navigation systems, sensors, and platform design. Examples of constructing a tree trajectory using the A* algorithm and using the Rviz visualization tools and the Github PathFindings graphical web service are given. As a result of the conducted research, the use of Lidar sensors is recommended, which will make it possible to design the route of robotic platforms, build maps by scanning a previously unknown surrounding space and updating the resulting map at each step of the algorithm in real time. The use of existing modern sensors with an optical rangefinder with a resolution of 4.5 million pixels, a frame rate of 25 frames per second and the ability to automatically adapt to the light level in combination with stereo cameras and GPS/GLONASS navigation will improve the positioning accuracy of robotic platforms and ensure autonomous operation. To perform basic technological operations for the care of plantings with row spacing of 2.5-4 m, a tree crown height up to 3-3.5 m with intensive technologies, the following design parameters of a robotic platform are required: agro-treatment of at least 1200 mm, adjustable track width of 1840-2080 mm, weight not more than 400 kg, load capacity not less than 1000 kg, the power of the power plant is not less than 5 kW.
PL
Niniejszy artykuł zawiera przegląd analityczny i perspektywę dla technologii robotycznych w ogrodnictwie. Przedstawiono kierunki rozwoju produkcji, wdrożenia oraz sprzedaży robotów w różnych regionach świata. Analiza pokazuje przepaść między wprowadzeniem robotów rolniczych w porównaniu do innych gałęzi gospodarki oraz dużą różnicę między krajami regionu Azji a innymi kontynentami. Wzięto pod uwagę przegląd trzech głównych części naziemnych robotów rolniczych: systemy nawigacji, czujniki oraz projekty platform. Przedstawiono przykłady konstrukcji trajektorii drzewa za pomocą algorytmu A* oraz narzędzi wizualizacyjnych Rviz oraz sieciową usługę graficzną Github PathFindings. W wyniki przeprowadzonego badania zarekomendowano stosowanie czujników Lidar, co pozwoli na zaprojektowanie trasy dla platform robotycznych, stworzenie mapy przez skanowanie znanej wcześniej otaczającej przestrzeni i aktualizację takiej mapy na każdym etapie algorytmu w czasie rzeczywistym. Zastosowanie istniejących nowoczesnych czujników z optycznym dalmierzem o rozdzielczości 4,5 miliony pikseli, częstotliwości wyświetlania klatek 25 klatek na sekundę i możliwości automatycznej adaptacji do poziomu światła w połączeniu z kamerami stereo, a nawigacja GPS/GLONASS ulepszy dokładność pozycjonowania automatycznych platform i zapewni działanie autonomiczne. Aby wykonać podstawowe operacje technologiczne na nasadzeniach o rozmieszczeniu 2,5-4 m, o wysokości korony drzewa do 3-3,5 m za pomocą intensywnych technologii, następujące parametry projektu platformy automatycznej są konieczne: agro-operacja co najmniej 1200 mm, szerokość jazdy 1840-2080 mm, waga nie przekraczająca 400 kg, obciążenie nie większe niż 1000 kg, moc silnika nie mniejsza niż 5 kW.
PL
Dzięki dużej specyficzności tworzenia się kompleksu awidyna-biotyna i jego trwałości, awidyna wykorzystywana jest jako sonda molekularna w wielu układach badawczych. Istnieje wiele technik laboratoryjnych stosowanych w celu oczyszczania białek bądź wykrywania i ilościowego oznaczania substancji takich jak peptydy czy przeciwciała, często są jednak one kosztowne i wymagają pełnej uwagi operatora. Celem niniejszej pracy jest określenie możliwości zastosowania ISFET jako czujników służących do wykrywania obecności awidyny.
EN
Due to the specificity of the formation of the avidin-biotin complex and its stability, avidin is used as a molecular probe in a grat deal of research systems. There already exist laboratory techniques used to purify proteins, or to detect and quantify substances such as peptides, antibodies and hormones but they usually require pricy equipment and a full commitment of the operator. The aim of this work is to determine the possibility of using ion-sensitive field-effect transistors (ISFET) as sensors for detecting the presence of avidin.
5
Content available remote State of the art review on air quality monitoring
EN
This article gives a broad overview of common air pollutants mainly occurring in metropolitan environments. Starting from volatile organic compounds (VOCs) and ending with particles matter concentration (PM). The main characteristics of air pollutants and areas of occurrence are discussed. Special attention was given to the acceptable ranges of occurring contaminants by discussing the main EU/WHO normative recommendations. The main area of review of the state of the art in air pollution monitoring was limited to the last few years. The shown direction of development of modern measurement systems towards low-cost sensors working in the structures of the Internet of Things reflects the latest development trends in monitoring of climatic parameters.
PL
W artykule przedstawiono szeroki przegląd zanieczyszczeń powietrza występujących głównie w środowiskach miejskich. Począwszy od lotnych związków organicznych (LZO), a skończywszy na stężeniu cząstek stałych (PM). Omówiono główne cechy zanieczyszczeń powietrza i obszary ich występowania. Szczególną uwagę zwrócono na dopuszczalne zakresy występujących zanieczyszczeń, omawiając główne zalecenia normatywne UE/WHO. Główny obszar przeglądu stanu wiedzy w zakresie monitoringu zanieczyszczeń powietrza ograniczono do ostatnich kilku lat. Wskazany kierunek rozwoju nowoczesnych systemów pomiarowych w kierunku tanich czujników pracujących w strukturach Internetu Rzeczy odzwierciedla najnowsze trendy rozwojowe w monitorowaniu parametrów klimatycznych.
PL
W artykule omówiono testową implementację sieci czujników LoRaWAN w budynku wielkopowierzchniowym. Krótko scharakteryzowano zasadę działania niskomocowej sieci rozległej LoRaWAN, a następnie podano sposób implementacji tego rozwiązania w opisywanym przypadku. Opisano budowę zaprojektowanego węzła sieci w postaci uniwersalnej platformy czujnikowej, a także wyniki pomiarów poboru energii tego węzła pracującego w warunkach rzeczywistych. Zastosowane rozwiązanie pozwala stwierdzić, że sieć czujnikowa LoRaWAN może być stosowana w budynkach wielkopowierzchniowych i pozwala na długoletnią pracę czujników zasilanych bateryjnie.
EN
The article discusses the test implementation of the LoRaWAN sensor network in a large-scale building. The principle of operation of the LoRaWAN low-power wide area network was briefly characterized, and then the method of implementation of this solution in the described case was given. The structure of the designed network node in the form of a universal sensor platform was described, as well as the results of measurements of energy consumption of this node operating under real conditions. The applied solution allows to conclude that the LoRaWAN sensor network can be used in large-area buildings and allows for long-term operation of battery-powered sensors.
EN
For e-health monitoring, concurrent data acquisition and processing of electrocardiogram and respiratory rate biosignals is needed to provide clean input signals for the detection algorithms. Given that cardiac and respiration rhythms are correlated, but they have different characteristic rates, we explored a sensor fusion approach to model the filtered future state of both signals. Therefore, a time-delayed structure with raw and filtered data fusion was used to improve the quality of the model. We apply Lasso and Ridge regression to the time-delayed data structure and study the approach using low and high sample rates for the data processing. At low sample rates, the validation for respiratory rate is high, while for electrocardiogram is comparatively low. With higher sample rates, the results are improved for both cases.
PL
W przypadku monitorowania e-zdrowia, jednoczesne pozyskiwanie i przetwarzanie danych z elektrokardiogramu i biosygnałów oddechowych jest konieczne, aby zapewnić czyste sygnały wejściowe dla algorytmów detekcji. Biorąc pod uwagę, że rytmy serca i oddychania są skorelowane, ale mają różne charakterystyczne prędkości, zbadaliśmy podejście do fuzji czujników, aby modelować przefiltrowany przyszły stan obu sygnałów. Dlatego też, w celu poprawy jakości modelu, zastosowano strukturę czasowo-opóźnioną z fuzją danych surowych i przefiltrowanych. Zastosowaliśmy regresję Lasso i Ridge do struktury danych opóźnionych w czasie i zbadaliśmy podejście wykorzystując niskie i wysokie częstotliwości próbkowania do przetwarzania danych. Przy niskich częstotliwościach próbkowania, walidacja dla częstości oddechów jest wysoka, podczas gdy dla elektrokardiogramu jest porównywalnie niska. Przy wyższych częstotliwościach próbkowania, wyniki są lepsze dla obu przypadków.
EN
Sensitive MEMS-based thermal flow sensors are the best choice for monitoring the patient’s respiration prompt diagnosis of breath disturbances. In this paper, open space micro-calorimetric flow sensors are investigated as precise monitoring tools. The differential energy balance equation, including convection and conduction terms, is derived for thermal analysis of the considered sensor. The temperature-dependent thermal conductivity of the thin silicon-oxide membrane layer is considered in the energy balance equation. The derived thermal non-linear differential equation is solved using a well-known analytical method, and a finite-element numerical solution is used for the confirmation. Results show that the presented analytical model offers a precise tool for evaluating these sensors. The effects of flow and thin membrane film parameters on thermo-resistive micro-calorimetric flow sensors’ performance and sensitivity are evaluated. The optimization has been performed at different flow velocities using a genetic algorithm method to determine the optimum configuration of the considered flow sensor. The geometrical parameters are selected as a decision variable in the optimization procedure. In the final step, using optimization results and curve-fitting, the expressions for the optimum decision variables have been derived. The sensor’s optimum configuration is achieved analytically based on flow velocity with the analytical terms for optimum decision variables.
EN
High reproducibility of forming processes along with high quality expectations of the resulting formed parts demand cognitive production systems. The prerequisite is process transparency, which can be improved by increased knowledge of interdependencies between forming tool and forming machine that affects the tool clamping interface behavior. Due to the arrangement as surfaces transmitting process forces, their closeness to the forming process, and yet machine inherent, tool clamping interface provide greater potential for intelligent monitoring. This paper presents a holistic analysis of the interdependencies at the tool clamping interface. Here, the elastic deflection behavior of the press table and slide with their related clamping surfaces, the frictional slip behavior between the interacting machine components and the used clamping devices are described on qualitative level and verified by simulative analysis. Based on the results, available sensor systems are assessed regarding the capability to monitor the identified phenomena inline.
EN
The article outlines the possibilities for assessing geological conditions related to fording the beds of large lowland rivers, based on low-ceiling ad hoc aerial photos, and the current state of the art on the utilization of remote-sensing methods in geological and engineering studies. The conducted research provided a confirmation that a set of remote-sensing sensors installed onboard an aerial vehicle enables recording images, the analysis of which allows determining the geological and engineering conditions of lowland riverbed zones, to the extent adequate to make decisions on crossing them.
PL
W artykule przedstawiono zarys możliwości oceny geologicznych warunków forsowania koryt dużych rzek nizinnych w oparciu o zdjęcia lotnicze wykonywane ad hoc z niskiego pułapu oraz aktualnego stanu wiedzy dotyczącego wykorzystania metod teledetekcyjnych w badaniach geologiczno-inżynierskich. W zrealizowanych badaniach uzyskano potwierdzenie, że zestaw sensorów teledetekcyjnych, zainstalowany na pokładzie platformy powietrznej, umożliwia rejestrację obrazów, których analiza pozwala na określenie warunków geologiczno-inżynierskich stref korytowych rzek nizinnych, w zakresie odpowiednim do podejmowania decyzji o ich forsowaniu.
EN
An article herein considers the development of a fiber-optic sensor system, based on fiber Bragg gratings. Presently, fiber-optic sensors has become world-widely known amongst sensor technologies, used for monitoring engineering and construction structures. The work is linked with developing the system from fiber-optic sensors on the basis of fiber optic gratings, its characteristics, deformation behavior and temperature, acting at fiber Bragg grating by means of computer modeling. The research is focused at the analysis of characteristics and deformation and temperature behavior of fiber-optic Bragg sensor. Fiber-optic Bragg sensor with tilted grating is used for measuring deformation of the object, the strength of which is changed, dependent on the applied force, as well, for measuring and detecting any temperature deviations, influencing at fiber Bragg grating, which might bring to fire and accidents. In the research, simulation modeling there was made in the MATLAB (Simulink) software.
12
Content available Gas temperature meter
EN
Purpose: of the article is to develop a digital portable gas temperature meter in the range of -50…+600°C. To measure the temperature of dusty gas flows in the air pollution sources with the least significant digit of the digital device 1°C. Design/methodology/approach: The microprocessor measuring unit, probe and software is proposed. It leads to build a high-precision temperature meter based on a thin film sensor HM220 type "pt100". Findings: The calculation of the electrical schematic diagram parameters for signal conditioning of the sensor relative to the input range of the analog-to-digital converter. The experimental measuring unit and the probe of the gas temperature meter are assembled. The principle of the gas temperature meter calibration with the help of a precision resistance box MSR-60M is considered. The experimental gas temperature meter has a total standard uncertainty determined by type B for a maximum value of the measurement range of 1.94°C. The error of the sensor "pt100" makes the largest contribution to the total standard uncertainty, so the error increases in proportion to the value of the measured temperature. Research limitations/implications: On the basis of the proposed design of gas temperature meter it is possible to construct devices with various lengths of probes. Practical implications: The proposed meter is designed for environmental laboratories that measure the velocity, flow and sampling of dust and gas emissions from sources of air pollution. Originality/value: The device design differs due to the use of thermostable wire made of constantan as extending conductors of the temperature sensor, which is included in the unbalanced Wheatstone bridge. This solution allows the use of unipolar power supply 3.3 V for both analog and digital part of the meter. Temperature meter based on a thin film resistance thermometer is characterized by relative ease of manufacture, low material consumption, cost and high reliability.
PL
W artykule zaprezentowano wdrożenie elektronicznego systemu monitoringu sensorycznego na przykładzie mostu z betonu sprężonego wymagającego pogłębionej, ciągłej diagnostyki z uwagi na zły stan techniczny. Wdrożony system monitorujący mostu nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu jest pierwszym w Polsce systemem do długoterminowej, ciągłej obserwacji fizycznej odpowiedzi (statycznej oraz dynamicznej) eksploatowanej od wielu lat konstrukcji z uszkodzeniami. W systemie tym zastosowano po raz pierwszy w kraju światłowodowe techniki pomiarowe FBG do długoterminowego monitorowania obiektu mostowego.
EN
The article presents the implementation of an electronic monitoring system for a post-tensioned concrete bridge requiring in-depth, continuous diagnostics due to its poor technical condition. The monitoring system for the bridge over the Odra in Kędzierzyn-Koźle is the first system in Poland for long-term, continuous observation of the physical response (static and dynamic) of the structure (being in operation for many years) with significant damage. For the first time in Poland, the FBG fiberoptic measurement techniques were used for continuous long-term monitoring of the bridge structure.
EN
Marine sediments with rapid oxic/anoxic transitions are difficult to monitor in real time. Organic overload that may lead to anoxia and buildup of hydrogen sulfide can be caused by a variety of factors such as sewage spills, harbor water stagnation, algal blooms and the vicinity of aquaculture operations. We have tested a novel multiprobe technology (named SPEAR) on marine sediments to evaluate its performance in monitoring sediments and overlaying water. Our results show the ability of the SPEAR probes to distinguish electrochemical changes at 2-3 mm scale and at hourly cycles. SPEAR probes have the ability to identify redox interfaces and redox transition zones in sediments, but do not use micromanipulators (which are cumbersome in field and underwater applications). We propose that the best target habitats for SPEAR-type monitoring are rapidly evolving muddy deposits and sediments near aquaculture operations where pollution with organics stresses the ecosystem.
EN
The most common means to analyze redox gradients in sediments is by push/pulling electrochemical probes through sediment’ strata while repeating measurements. Yet, as electrodes move up and down they disrupt the texture of the sediment layers thus biasing subsequent measurements. This makes it difficult to obtain reproducible measurements or to study the evolution of electrochemical gradients. One solution for solving this problem is to eliminate actuators and electrode movements altogether, while instead deploying probes with numerous electrodes positioned at various depths in the sediment. This mode of operation requires electrode switching. We discuss an electrode-switching solution for multi-electrode probes, based on Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS) multiplexors. In this solution, electrodes can be individually activated in any order, sequence or time frame through digital software commands. We discuss constraints of CMOS-based multilayer electrochemical probes during cyclic voltammetry.
EN
This paper presents a fault-tolerant control scheme for a 2 DOF helicopter. The 2 DOF helicopter is a higher-order multi-input multi-output system featuring non-linearity, cross-coupling, and unstable behaviour. The impact of sensor, actuator, and component faults on such highly complex systems is enormous. This work employs sliding mode control, which is based on reaching and super-twisting laws, to handle the problem of fault control. Simulation tests are carried out to show the effectiveness of the algorithms. Various performance metrics are analyzed and the results show SMC based on super-twisting law provides better control with less chattering. The stability of the closed-loop system is mathematically assured, in the presence of faults, which is a key contribution of this research.
EN
Monitoring and structural health assessment are the primary requirements for performance evaluation of damaged bridges. This paper highlights the case-study of a damaged Reinforced Concrete (RC) bridge structure by considering the outcomes of destructive testing, Non-Destructive Testing (NDT) evaluations, static and 3D non-linear analysis methods. Finite element (FE) modelling of this structure is being done using the material properties extracted by the in-situ testing. Analysis is carried out to evaluate the bridge damage based on the data recorded after the static linear (AXIS VM software) and 3D non-linear analysis (ATENA 3D software). Extensive concrete cracking and high value of crack width are found to be the major problems, leading to lowering the performance of the bridge. As a solution, this paper proposes a proper Structural Health Monitoring (SHM) system, that will extend the life cycle of the bridge with minimal repair costs and reduced risk of failure. This system is based on the installation of three different types of sensors: Liquid Levelling sensors (LLS) for measurement of vertical displacement, Distributed Fiber Optic Sensors (DFOS) for crack monitoring, and Weigh in Motion (WIM) devices for monitoring of moving loads on bridge.
PL
W artykule opisano projekt modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej - linii SN i stacji SN/nn w bydgoskim Oddziale Enei Operator. Modernizacja została przeprowadzona na podstawie urządzeń microBEL firmy Apator Elkomtech, które w zależności od modelu realizują zadania: sterowania, pomiarów oraz regulacji. Przygotowane algorytmy pozwalają na automatyzację pracy sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem wyzwań, które stawiają dynamicznie rozwijające się odnawialne źródła energii.
EN
This article describes the project to modernize power grid infrastructure – MV lines and MV/LV substations in Enea Operator’s Bydgoszcz branch. Modernization was carried out utilizing Apator Elkomtech’s microBEL device, which, depending on the model, performs tasks such as control, measurement and regulation. Prepared algorithms allow the automation of power grid operation while taking into account challenges posed by dynamically developing renewable energy sources.
19
Content available remote Tomographic ultrasonic sensors in industrial applications
EN
The work presents the results of research on the use of tomographic ultrasonic sensors to analyse industrial processes using dedicated measuring devices, image reconstruction algorithms and cyber-physical system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem tomograficznych czujników ultradźwiękowych do analizy procesów przemysłowych z zastosowaniem dedykowanych urządzeń pomiarowych, algorytmów rekonstrukcji obrazu oraz systemu cyber-fizycznego.
20
Content available remote MOX based E- nose for non-invasive biomedical applications
EN
The non-invasive method to diagnosis any disease is an attractive topic of research due to its rapid, cost effective, convenient and efficient technique. The Health status of a patient can be directly known by examined of volatile organic compound (VOC) of a patient, and this VOC can be studied by an electronic nose (e-nose). E- Nose can be easily detect different types of diseases such as lung cancer, diabetics, by analyzing the exhaled breath of a patient. In the proposed work, a brief overview has been provided about different techniques used to develop the E-nose. The importance of Low temperature co-fired ceramics (LTCC) based breath analyzer and future objectives has discussed.
PL
EW artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania analizatora zapachów tzw. E-nosa do wykrywania chorób na podstaiw badania wydychanego powietrza. Przedstawiono różne techniki analizy. Szczególną uwagę poświecono czujnikowi typu LTCC.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.