Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia organiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Antibiotic resistance of bacteria has become a worldwide problem. Drinking water distribution systems (DWDSs) can be regarded as reservoirs of antibiotic resistant bacteria (ARB) and antibiotic resistance genes (ARGs). This study aims to provide a preliminary evaluation of seasonal changes in the occurrence of ARB and ARGs in Wrocław tap water samples. It also investigates the biodiversity of bacterial communities dwelling in Wrocław DWDS and compares them with worldwide literature reports. Third generation cephalosporins resistant bacteria were present in each season, with relative abundances reaching from 40.46% in spring to 99.86% in summer. β-lactams and tetracyclines resistant bacteria were present only in spring and autumn samples, with relative abundances reaching from 0.51% to 3.80%. Relative abundances of ARB fluctuated across the year, and no season-dependent trend was found. This suggests that other factors influenced the resistance phenomenon in Wrocław tap water. The investigated resistomes were represented only by several ARGs (qnrB, tetW, ermB,qacEΔ1). Class 1 integrons gene intI1 was also detected. Biodiversity of bacteria collected from large amounts of tap water was similar to that reported previously for Wrocław and worldwide DWDSs, with a prevalence of Proteobacteria, followed by Actinobacteria, Cyanobacteria, and Firmicutes.
2
Content available remote Metody usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych z osadów dennych
PL
Praca zawiera przegląd literatury na temat metod usuwania zanieczyszczeń organicznych z wydobytych osadów dennych. Wśród tych technologii wyróżnia się metody fizyczne, chemiczne, termiczne, biologiczne oraz łączone. Do oczyszczania wydobytych osadów dennych najczęściej stosuje się metody biologiczne. Wymagają one jednak długiego czasu prowadzenia procesu i często toksyczność usuwanych substancji oraz ich ubocznych produktów rozkładu przyczynia się do zahamowania biodegradacji. W tym celu należy poszukiwać nowych, lepszych rozwiązań. W ostatnich latach coraz bardziej popularne są procesy z wykorzystaniem pola ultradźwiękowego oraz odczynnika Fentona, które wpisują się w zasady zielonej chemii. Ponadto metody te można prowadzić w układach łączonych, które zazwyczaj pozwalają na uzyskanie wyższego stopnia degradacji zanieczyszczeń organicznych w porównaniu z procesami pojedynczymi.
EN
The work contains a review of the literature on the methods of removing organic pollutants from dredged bottom sediments. These technologies include physical, chemical, thermal, biological and combined methods. The biological methods are most often used for the treatment of dredged bottom sediments. However, they require a long process time and often the toxicity of the removed substances and their by-products of decomposition contributes to the inhibition of biodegradation. For this purpose, new and better solutions are sought. In recent years, processes using the ultrasonic field and the Fenton reagent, which are part of the principles of green chemistry, are becoming more and more popular. In addition, these methods can be carried out in combined systems, which usually allow a higher degree of degradation of organic contaminants compared to single processes.
EN
The thesis presents an overview and characteristics of three different methods for determining the fraction of organic compounds in sewage: methods according to ATV guidelines, respirometric methods and particle separation methods. The results of laboratory analyses of sewage composition carried out with each of the described methods are presented. The sewage came from the sewerage collector in Grodzisk Wlkp. The research was carried out in 7 series, from October 2013 to May 2014. The results obtained with different methods were compared using a statistical test. Differences are a consequence of conventionally accepted coefficients and ranges of particle size and errors during the manual separation of particles.
PL
Scharakteryzowano sulfoniany perfluorooktanu, fluorek sulfonylu perfluorooktanu, kwas perfluorooktanowy oraz perfluoroheksanowy kwas sulfonowy, zaliczane do nowo pojawiających się zanieczyszczeń (emerging contaminants). Dokonano przeglądu regulacji prawnych i informacji na temat właściwości, produkcji, stosowania i głównych źródeł emisji tych związków, w tym w Polsce. Zebrano dane na temat występowania tych związków w środowisku oraz tkankach zwierząt i człowieka, wraz ze wskazaniem wyników przekraczających wartości graniczne i normy.
EN
A review, with 39 refs., of occurrence of perfluorooctane sulfonic acid, perfluorooctane sulfonyl fluoride and perfluorohexane sulfonic acid and human tissues as well as of the legal requirements and the main emission sources esp. under Polish conditions.
EN
The aim of the study was to analyze the mean daily wastewater load from the corporate wastewater treatment plant in Nowy Targ. The study analyzed the wastewater load expressed by BOD5, COD, total nitrogen (Ntot), total phosphorus (Ptot) and chromium ions (Cr). The study was conducted from 2006 to 2016, in which 591 samples of raw wastewater were collected and analyzed in a control well before the treatment plant with a mean of 4 times a month. The scope of research in the analytical part covered the variability of wastewater loads in individual years and determined the characteristic values of mean daily load in particular months. Mean daily wastewater load for BOD5 – 7 053 kg·d–1 for COD – 23 437 kg·d–1 for total nitrogen – 1 464 kg·d–1 for total phosphorus – 197 kg·d–1 and for chromium ions – 129 kg·d–1. For each of the analyzed index, it was found that in the each months mean daily wastewater load in raw wastewater is variable. In the analyzed period the mean daily discharged wastewater oscillated within 13 924 m3·d–1, which accounted for about 66% of the projected load.
PL
Celem pracy jest analiza wartości średnich dobowych ładunków zanieczyszczeń dopływających w ściekach surowych do zbiorczej oczyszczalni w Nowym Targu. W pracy poddano analizie zanieczyszczenia wyrażone wskaźnikami BZT5, ChZT, azotu ogólnego (Nog), fosforu ogólnego (Pog) oraz ładunkiem jonów chromu (Cr). Badania prowadzono w okresie od 2006 do 2016 roku, w którym pobrano i poddano analizie 591 próbek ścieków surowych pobranych w studzience kontrolno-pomiarowej przed oczyszczalnią ze średnią częstością 4 razy w miesiącu. W części analitycznej zakresem badań objęto zmienność ładunków zanieczyszczeń w poszczególnych latach oraz określono charakterystyczne wartości średniego dobowego ładunku w poszczególnych miesiącach. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że średni dobowy ładunek wyrażony BZT5 wyniósł 7 053 kg∙d–1, ChZT – 23 437 kg∙d–1, ładunek azotu ogólnego – 1 464 kg∙d–1, fosforu ogólnego – 197 kg∙d–1 i jonów chromu – 129 kg∙d–1. W odniesieniu do każdego z analizowanych wskaźników stwierdzono, że w poszczególnych miesiącach średni dobowy ich ładunek w ściekach surowych jest zmienny. W analizowanym okresie średni dobowy dopływ ścieków oscylował w granicach 13 924 m3∙d–1, co stanowiło około 66% obciążenia projektowanego.
PL
W artykule omówiono badania, których celem było określenie efektywności oczyszczania ścieków garbarskich w procesie pogłębionego utleniania z zastosowaniem odczynnika Fentona. Proces przeprowadzono stosując różne dawki żelaza zmieniane w zakresie od 0,056 g Fe2+/dm3 do 0,56 g Fe2+/dm3, H2O2od 0,34 g/dm3 do 5,44 g/dm3 i w zakresie pH od 2,5 do 3,5. Ścieki scharakteryzowano wykonując oznaczenia podstawowych wskaźników fizyko-chemicznych (pH, przewodność, ChZT, chrom, azot amonowy). Badano także możliwość zastosowania procesu koagulacji przy użyciu koagulantu SAX 18. Efektywność procesu określono w oparciu o zmiany głównie wartości zanieczyszczeń organicznych określonych jako ChZT. Skuteczność procesu Fentona prowadzonego dla dawki Fe2+ na poziomie 0,56 g Fe2+/dm3i H2O2 4,08 g/ dm3 wynosiła 80% zmniejszania ChZT w stosunku do ścieków surowych i była wyraźnie wyższa niż w przypadku procesu koagulacji.
EN
The aim of this study was to treat of tannery wastewater with the chemical advanced oxidation using Fenton reagent. Advanced oxidation process was carried out using different doses of iron (Fe2+) changes from 0.056 g Fe2+/dm3to 0.56 g Fe2+/dm3and H2O2from 0.34 g/dm3 to 5.44 g/ dm3. The wastewater samples were characterized for the concentration of chemical oxygen demand (COD), chromium, ammonia and pH, conductivity. The possibility of using the coagulation process using SAX 18 was also investigated. The efficiency of the applied processes was monitored by change mainly of chemical oxygen demand (COD). The maximum COD removal was 80% for Fenton’s oxidation process at pH 3.0, Fe2+ (0.56 g Fe2+/ dm3) and H2O2 (4.08 g/ dm3) and significantly higher than in the case of the coagulation process.
PL
Prawidłowa eksploatacja oczyszczalni wymaga monitorowania parametrów procesu oczyszczania, jak i efektywności poszczególnych jego etapów. Wymagania prawne dotyczą nie tylko związków organicznych (BZT5, ChZT) i zawiesin ogólnych, ale również wysokoefektywnego usuwania związków biogennych: azotu i fosforu. Efektywność usuwania związków biogennych zakłóca m.in wahania temperatury, jakość ścieków, problemy z działaniem osadu czynnego. Celem badań było określenie zmian zawartości związków organicznych, związków azotu i fosforu w poszczególnych etapach mechaniczno-biologicznego oczyszczalnia ścieków. Próbki pobierano zgodnie z przepływem wzdłuż przekroju oczyszczalni: ścieki surowe, po mechanicznym oczyszczeniu, po komorze predenitryfikacji, defosfatcji, denitryfikacji, ścieki oczyszczone. Innym aspektem prowadzonych badań było wyznaczenie frakcji ChZT oraz ich zmian w ściekach komunalnych, po kolejnych etapach mechaniczno-biologicznego oczyszczania. Frakcjonowanie umożliwia wyodrębnienie rozpuszczonych i nierozpuszczalnych substancji organicznych, uwzględniając dodatkowo ich biodegradowalność, a także brak podatności na biologiczny rozkład, co stanowić bardzo istotny element kontroli procesów zachodzących podczas oczyszczania ścieków.
EN
Proper exploitation of waste water treatment plant is strictly connected with monitoring of basic parameters and effectiveness of particular its stages. Legal requirements include not only organic compounds (BOD5, COD) and general suspensions but also highly effective removal of nutrients: nitrogen and phosphorus. The effectiveness of biogenic compounds removal is hindered by temperature fluctuations, effluent quality, and problems of active sediment. The aim of this study was to show the changes in concentrations of organic compounds, nitrogen and phosphorus in the municipal wastewater after subsequent stages of mechanical-biological treatment. During the research, samples were collected during consecutive stages of wastewater treatment: raw wastewater, wastewater after mechanical treatment, pre-denitrification, dephosphatation, denitrification, nitrification and treated wastewater. Determination of COD fractions, and their changes in the municipal wastewater, after the successive stages of mechanical-biological treatment constituted another aspect of this study. It allows separation of dissolved and non-dissolved organic substances, also taking into account their biodegradability and the lack of susceptibility to biological decomposition. This method can also be very important for the control of processes during wastewater treatment.
PL
Jednym z najważniejszych problemów dotyczących transportu zanieczyszczeń w gruncie jest kwestia określania parametrów charakteryzujących zdolność adsorpcyjną gruntu dla wybranych zanieczyszczeń przemieszczających się z wodą gruntową. W artykule – dla wybranych wskaźników przemieszczających się z wodą gruntową – określono liczbowe wartości parametrów charakteryzujących zdolność adsorpcyjną analizowanego gruntu piaszczystego. Dla tych wskaźników zweryfikowano także zmierzone wartości stężeń ze stężeniami obliczonymi na podstawie opracowanego przez autora modelu (programu obliczeniowego).
EN
One of the most important problems concerning the transport of pollution in the ground is the issue of setting parameters characterizing the adsorption capacity of the ground for selected pollutions transported with the groundwater. The article sets numerical values of parameters characterizing the adsorption capacity of the analyzed sandy ground for selected indicators transported with the groundwater. For these indicators, the article also verifies the measured concentration values against the concentrations calculated based on the model (calculation programme) elaborated by the author.
PL
W roku 2015 polichlorowane naftaleny wpisano do protokołu Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych - substancji, których produkcja i stosowanie oraz eksport i import są zakazane (załącznik A) oraz zanieczyszczeń, których wielkość emisji do środowiska przyrodniczego w wyniku samorzutnej syntezy winna być ograniczona (załącznik B).
PL
Związki organiczne zaliczane do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), szczególnie posiadające w swojej budowie cztery i więcej pierścieni, wykazują działanie kancerogenne i mutagenne. Właśnie dlatego od wielu lat prowadzone są badania nad występowaniem WWA w środowisku. W Europie wykonywane są pomiary monitoringowe WWA w powietrzu atmosferycznym wynikające z przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Celem przeprowadzonych badań była optymalizacja metodyki pozwalającej na ilościowe oznaczanie WWA w opadach atmosferycznych. Sprawdzono parametry mające istotny wpływ na wydajność ekstrakcji. Zamieszczone wyniki wskazują, że najwyższe wartości odzysku, w zakresie 84,4–113%, uzyskano po dodaniu do próbki 1 g chlorku sodu i ekstrakcji dichlorometanem. Pomiary WWA wykonano techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD).
EN
Seven polycyclic arom. hydrocarbons were detd. by high performance liq. chromatog. with fluorescence detection in hexane and CH2Cl2 exts. of particulate matter-contg. rainwater samples. Two stage extn. and addn. of NaCl to the rainwater samples were recommended to increase the recovery of the hydrocarbons from the samples.
PL
Do gleby zanieczyszczonej trudno biodegradowalnymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO) wprowadzono nadtlenek wapnia (CaO₂) w ilości 0,5 g/kg suchej masy gleby, podnoszącej pH środowiska o jedną jednostkę, w celu stymulacji biologicznej aktywności autochtonicznej mikroflory. CaO₂ mający właściwości rodnikowe i buforujące spowodował zwiększenie stopnia usunięcia TZO. Uzyskano zwiększenie usunięcia farmaceutyku weterynaryjnego levamisolu z 26% do 50% oraz zwiększenie o 16% usunięcia fluorantenu (z 57% do 73%) jako wskaźnika substancji ropopochodnych.
EN
The soil contaminated with persistent org. pollutants (levamisol, fluoranthene) was treated with CaO₂ (0.5 g/kg of dry mass of soil) to stimulate the biol. activity of the indigenous microflora. The detd. removal degree of levamisole increased from 26% to 50% for and that of fluoranthene from 57% to 73%.
PL
Zastosowano modyfikacje procesu UV/H2O2 oraz odczynnika Fentona do usuwania zanieczyszczeń organicznych (ChZT) ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego. Źródłem H2O2 był nadtlenek wapnia (CaO2) w formie produktu handlowego Ixper 75C (75% CaO2). Uzyskane wartości ChZT umożliwiały odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych. Zastosowanie obu metod zwiększało także podatność ścieków na biodegradację (wzrost ilorazu BZT5/ChZT) oraz zwiększenie BZT5, co świadczyło o rozkładzie substancji niedegradowalnych biologicznie do produktów biodegradowalnych w trakcie chemicznego utleniania. Potwierdzono, że CaO2 może być wykorzystany jako alternatywne źródło H2O2 w procesach pogłębionego utleniania.
EN
In the title process, com. CaO2 (purity 75%) was used as a source of H2O2 for removal of org. impurities (COD) from wastewater. The COD in the wastewater under optimum conditions of the UV/H2O2 process (CaO2 addn. 2.0 g/L, pH 1.5, reaction time 60 min) and of the Fenton process (CaO2 addn. 4.0 g/L, Fe2+/CaO2 ratio 0.2, pH 2.5, reaction time 75 min) was reduced by 71.4% and 92.4%, resp. In both cases, the BOD5/COD ratio increased from 0.015 to 0.11 and 0.37 resp., and wastewater became more susceptible for biodegrdn.
EN
The research was carried out in order to identify and assess groundwater contamination in the area of the former factory of paints and varnishes “Polifarb” in Gdańsk. A network of temporary boreholes allowed specifying the size of the active sources of contamination and estimating the volume of contaminated rocks and the amount of polluted water. Two zones of polluted water have been identified, with different specific substances. In the first zone, located in the area of the former “Polifarb” factory and close behind it, the water contained polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), volatile aromatic hydrocarbons (BTX), phenols, petrol and mineral oils. In the second zone, chloroorganic compounds (VOC) were detected. Diagnostic modelling and prognostic simulations allowed a preliminary evaluation of the rate of pollutants migration towards the wells of the “Czarny Dwór” groundwater intake.
PL
Ksenobiotyki, a szczególnie pestycydy, farmaceutyki oraz związki endokrynologicznie czynne to zróżnicowane grupy związków chemicznych stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Ze względu na ich trwałość, toksyczność, odporność na warunki atmosferyczne i biochemiczne oraz zdolność do bioakumulacji w tkankach organizmów żywych, zasługują na szczególną uwagę w ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego. Oznaczanie śladowych ilości zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych, a szczególnie wodnych jest zatem problemem ważnym i ciągle aktualnym. Jest to zadanie trudne ze względu na złożoność analizowanych matryc. Niezbędne jest bowiem wyodrębnienie analitów i pozbycie się z matrycy substancji przeszkadzających oraz ich zatężenie przed oznaczaniem metodami chromatograficznymi, w celu uzyskania odpowiednich, niskich limitów detekcji. W prezentowanej pracy omówione będą najważniejsze sposoby wyodrębniania, wzbogacania i oznaczania śladowych ilości zanieczyszczeń organicznych w próbkach środowiskowych.
EN
Xenobiotics, especially pesticides, pharmaceuticals and endocrinologically active compounds are different organic compounds mostly toxic for the environment and human health. Due to their durability, toxicity, resistance and bioaccumulation in animal tissues it is necessary to determined this compound in complex environmental matrices. Moreover, it is necessary to consider that these compounds occur in very low concentrations and their direct analysis with available chromatographic and/or electrophoretic techniques is rather impossible. According to this fact, there is a need to apply specific pre-treatment methods that would allow for easy and effective isolation, concentration and determination of xenobiotics in trace amount. Therefore in this paper the important pretreatment and determination methods for xenbiotics trace analysis are presented.
17
Content available remote The ways to increase efficiency of soil bioremediation
EN
The aim of this paper was to present possibilities of using different substrates to assist the bioremediation of soils contaminated with heavy metals, pesticides and other substances. Today's bioengineering offers many solutions that enable the effective conduct of biological remediation, including both biostimulation and bioaugmentation. For this purpose, they are used to enrich various organic substances, sorbents, microbiological and enzymatic preparations, chemical substances of natural origin or nanoparticles. The use of genetic engineering as a tool to obtain microorganisms and plants capable of efficient degradation of pollutants may cause the risks that entails the introduction of transgenic plants and microorganisms into the environment. In order to determine the efficacy and possible effects of the various bioremediation techniques, it is required to conduct many studies and projects on a larger scale than only in the laboratory. Furthermore, it should be emphasized that bioremediation involves interdisciplinary issues and therefore, there is a need to combine knowledge from different disciplines, such as: microbiology, biochemistry, ecology, environmental engineering and process engineering.
PL
W pracy przedstawiono przegląd najnowszej literatury poświęconej porównaniu metod biologicznych, fizycznych i chemicznych stosowanych do usuwania syntetycznych barwników organicznych z roztworów wodnych. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie w tym celu procesów adsorpcyjnych na węglach aktywnych. Skupiono się na analizie procesu adsorpcji barwników kationowych i anionowych na różnych materiałach węglowych, w tym na adsorbentach uzyskanych z prekursorów odpadowych. Przytoczono przykłady handlowych węgli aktywnych, które są stosowane do skutecznego usuwania barwników z roztworów wodnych. Podano parametry ich struktury porowatej, a także zdolności adsorpcyjne względem wybranych barwników. Opisano czynniki wpływające na proces adsorpcji barwników z roztworów wodnych (masa i rodzaj użytego adsorbentu, stężenie początkowe i klasa użytego barwnika, czas, intensywność mieszania, temperatura i pH roztworu). Na tej podstawie wykazano, że proces adsorpcji na węglach aktywnych jest jednym z najważniejszych sposobów skutecznego usuwania barwników z roztworów wodnych.
EN
This work represents an overview of the newest literature on comparison of biological, physical and chemical methods applied to removal of synthetic organic dyes from water. A special attention is given to dye adsorption processes on activated carbons. The main focus is on the adsorption process of cationic and anionic dyes on different activated carbon materials, including adsorbents from waste precursors. Numerous examples of commercial activated carbons applied for effective removal of dyes from water solutions are presented. Parameters of their porous structure, as well as adsorption abilities of selected dyes are provided. Factors affecting the process of dye adsorption from water solutions are described (adsorbent mass and type, initial concentration and class of dye, adsorption time, mixing intensity, temperature and solution pH). In conclusion, it is demonstrated that the process of dye adsorption on activated carbons is one of the most important ways of effective dye removal from water solutions.
EN
Influence of composition of raw wastewater on the efficiency of organic matter and nitrogen removal in multistage treatment wetlands has been examined. Commonly used indicators, like COD/BOD5 and BOD5/TN ratio, determining wastewater susceptibility to biodegradation in conventional treatment technologies were assessed. It was confirmed that multistage treatment wetland may be used for treatment of wastewater with high loads of organic pollutants and unfavorable composition for a biological treatment expressed by the ratio of COD/BOD5 and BOD5/TN equal to 2.7 and 0.7, respectively.
EN
The abiotic transformations of 2,4-dichlorophenol (DCP) and polychlorinated biphenyls (PCBs) has been examined in the presence and of zero valent iron (Fe(0)) under subcritical conditions. It was found that the degradation of DCP was significantly enhanced, showing complete degradation of DCP in 3 h at 300 °C. Control experiments without Fe(0) indicated that the removal of DCP in the iron–water system was mostly due to subcritical water oxidation and that the enhancement of degradation in the presence of Fe(0) was less significant. Regardless of Fe(0), PCBs were rapidly decomposed, showing 93% destruction in 5 h at 300 °C. Product identification by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis showed that the reductive transformation of DCP and PCBs w Fe(0) existed under subcritical conditions. Our results suggest that subcritical water degradation may be a possible remediation option to treat DCP and PCBs in water and soil.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.