Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skansen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Stan zachowania wernakularnych obiektów drewnianych Muzeum Wsi Lubelskiej
PL
Skansen to potoczne określenie muzeum na wolnym powietrzu, w którym prezentowane są obiekty kultury ludowej danego regionu. W 2012 roku Dyrekcja Muzeum Wsi Lubelskiej w porozumieniuz Katedrą Konserwacji Zabytków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej rozpoczęła program całościowej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego obiektów znajdujących się w zasobach lubelskiego skansenu. Mając tak obszerną i kompleksową dokumentację archiwalną zdecydowano o ponownej analizie. Porównano stopień i skalę zniszczeń po upływie 10 lat. W niniejszym artykule skupiono się na ocenie stanu technicznego elewacji obiektów. Określono stan techniczny ścian i pokryć dachowych. Nie stwierdzono istotnych problemów konstrukcyjnych, a uszkodzenia mają, w większości przypadków, charakter powierzchniowy.
EN
The open-air museum is a place where objects of folk culture of a particular region are presented. In 2012, the Lublin Village Museum, in consultation with the Conservation Department of the Faculty of Construction and Architecture at the Lublin University of Technology, started a programme of comprehensive inventory and assessment of the technical condition of the objects. Based on the extensive and comprehensive archival documentation, it was decided to carry out an analysis allowing to compare changes in the buildings' condition. This article focuses on the assessment of the building facades’ technical condition. The assessment was based on determination of the technical condition of the walls and roof coverings and a comparison of the degree and extent of damage in relation to documentation submitted 10 years ago. No significant structural problems were found and the damages are, in most cases, superficial.
EN
The aim of the article is the presentation and critical assessment of a development called "The town on the trail of cultures" or "Borderland Town" currently created in Biłgoraj. The main subject of the research is a contemporary composition, which is a free interpretation of historical architecture, in many respects far from factual credibility, but aspiring to be a tourist and cultural destination. The idea of building these houses and commercial properties was to replicate the traditional wooden small-town architecture of the region. Alongside them, of great interest to tourists, are replicas or copies of historic public buildings and places of worship, characteristic of the ethnic diversity of the eastern areas of the First and Second Polish Republic. The emerging district was evaluated in the context of the role of architecture in building local and national identity and the danger, from an educational point of view, of falsifying history. The architectural form and urban layout of the project, as well as its ideational premises was analysed. Special attention was paid to the noble objectives that accompanied the creation of the complex, and their convergence with the intentions of the architects who a century ago shaped the forms of the Polish national style. At the same time, the negative consequences of creating a peculiar hybrid of a historicizing but still contemporary composition and a kind of open-air museum, which should be characterized by reliable compliance with the facts, were shown. This type of procedure has led to creating an illusion of an authentic historic settlement, its falsification and popularisation of a distorted image of an historic town. The work was based on in-situ studies as well as analyses of archival illustrations and textual material and research into the authentic, historical architecture of the region, which was to serve as a model for the designed complex.
PL
Celem artykułu jest prezentacja i wieloaspektowa, krytyczna ocena realizowanej obecnie w Biłgoraju inwestycji określanej mianem „miasteczka na szlaku kultur” bądź „miasteczka kresowego”. Przedmiotowe założenie to współczesna kompozycja stanowiąca wolną interpretację zabudowy historycznej, pod wieloma względami daleka od faktograficznej wiarygodności, a pretendująca do roli destynacji turystyczno-kulturowej. Mieszkaniowo-usługowe założenie, nawiązujące zewnętrzną formą do tradycyjnej drewnianej małomiasteczkowej architektury regionu, uzupełniane jest – stanowiącymi atrakcje turystyczne – replikami bądź kopiami historycznych obiektów użyteczności publicznej i kultu, charakterystycznych dla etnicznego bogactwa wschodnich obszarów I i II Rzeczypospolitej. Powstający kompleks oceniono zarówno w kontekście roli architektury w budowaniu tożsamości lokalnej i narodowej, jak i niebezpieczeństwa zafałszowania historii na płaszczyźnie edukacyjnej. Analizie poddano formę architektoniczną, układ urbanistyczny i ideowe przesłanki założenia. Zwrócono uwagę na szczytne cele towarzyszące powstaniu kompleksu i ich zbieżność z zamierzeniami architektów kształtujących przed stu laty formy polskiego stylu narodowego. Jednocześnie wykazano negatywne konsekwencje kształtowania swoistej hybrydy historyzującej, ale współczesnej kompozycji z rodzajem skansenu, który powinna cechować rzetelna zgodność z faktografią. Tego typu zabieg doprowadził do stworzenia iluzji autentycznej zabytkowej osady, falsyfikacji oraz popularyzacji zniekształconego obrazu historycznego miasta. Poza analizą in situ, w pracy wykorzystano archiwalny materiał ilustracyjny i tekstowy oraz wyniki badań autentycznej historycznej zabudowy regionu, która stanowić miała wzorzec projektowanego założenia.
EN
The subject of the study1 is the cultural and natural landscape of the openair folk museum (OAFM) in Kolbuszowa. Both cultural and natural elements create a coherent interior of the countryside. These qualities were documented during a student research camp held at OAFM in Kolbuszowa in June 2017. The study consisted of drawing and photographing: a Lasowiak farm, a Rzeszowiak farm, plants in the backyard gardens, greenery accompanying watercourses. Collected information, photographs and drawings were used to prepare draft materials, which under the symbolic title 'Lasowiacy jako tacy' ('Lasowiacy as such') were handed over to the director of the open-air folk museum after the end of the camp. The next stage was to write this article on the basis of the material collected, referring to the state of the art and the project of 'revitalization of the open-air folk museum'. In this way we are going to commemorate regions of great tradition and rich history.
PL
Tematem studium1 jest krajobraz kulturowy i naturalny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Zarówno elementy kulturowe jak i przyrodnicze tworzą spójne wnętrza wiejskiego krajobrazu. Walory te zostały udokumentowane podczas studenckiego obozu naukowego, który odbył się w MKL w Kolbuszowej w czerwcu 2017 roku. Studia polegały na rysowaniu i fotografowaniu: zagrody lasowiackiej, zagrody rzeszowiackiej, roślin w przydomowych ogródkach, zieleni towarzyszącej ciekom wodnym. Zebrane wiadomości, zdjęcia i rysunki posłużyły do przygotowania materiałów roboczych, które pod symbolicznym tytułem „Lasowiacy jako tacy” zostały przekazane dyrekcji skansenu po zakończeniu obozu. Kolejny, etap, polegał na napisaniu na podstawie zgromadzonych materiałów niniejszego artykułu, odnoszącego się do stanu istniejącego i projektów „ożywienia muzeum na wolnym powietrzu”. W ten sposób mamy zamiar upamiętnić regiony o wspaniałej tradycji i bogatej historii.
EN
The preliminary survey of the biodeterioration in the Bialystok open-air museum (Poland) shows that wooden buildings are in good condition and 92% of historical and architectural constructions were estimated to the second category of technical state. Buildings were examined to identify kinds of biological agents. The main biodeteriorations of wooden constructions were made by insects, lichens, algae films and colonies of microfungi. The comparison of the biodeterioration impact was made for the Bialystok open air museum and the skansen "Pyrogovo" (Ukraine). The probability of germination on the wooden structures of some species of fungi has been calculated taking into account the temperature conditions of the north-eastern region of Poland.
PL
Drzwi i okna wykonane z drewna w chałupach na Lubelszczyźnie oprócz zużycia eksploatacyjnego i zniszczeń materiału, ulegały również przeróbkom, naprawom a zwłaszcza wielokrotnym przemalowaniom. Poza tym jako elementy mniej trwałe od budynku, były wymieniane podczas różnego rodzaju przebudów, a zawłaszcza podczas przeróbek okien pojedynczych na podwójne i skrzydeł drzwiowych na drzwi z ościeżnicami. Zdania konserwatorskie w tej dziedzinie to oprócz zbadania i ustalenia form historycznych stolarki, polegają na konserwacji stolarki drzwi i okien oraz jej inwentaryzacji i zabezpieczeniu na czas rozbiórki i przeniesienia na teren Muzeum. Prace dotyczą głównie naprawy uszkodzeń i wzmocnienia konstrukcji, oczyszczenia z nawarstwień farby i konserwacji powierzchni.
EN
The doors and windows made of wood apart from wear and tear and damage wood material are also tampered, repaired and especially repeated. In addition, as part of the less durable than the building they were exchanged during various rebuilding and modernization, and particularly during alterations windows on a double and a single door leaves at the door with frame-me. Sentences conservation in this area in addition to investigate and determine the forms of the old woodwork, rely on preventing exchange of taunts and windows joinery and its freezing for the duration of the works. Repair damage and strengthen structures, clearing of paint and surface maintenance.
PL
Skansen Miejskiej Architektury Drewnianej w Łodzi został utworzony w Parku im. Władysława Reymonta na tyłach Centralnego Muzeum Włókiennictwa na powierzchni ok. 6 000 m2. Do skansenu przeniesiono osiem XIX wiecznych obiektów drewnianych, w tym: cztery domy dla rękodzielników (Łódź, ul. Mazowiecka 47, Kopernika 42, Wólczańska 68, Żeromskiego 68), jeden dom mieszkalny (Łódź ul. Mazowiecka 61), jedna willa letniskowa (Łódź, Scaleniowa 18), drewniany kościół św. Andrzeja Boboli z Łodzi – Nowosolnej – jedyny XIX wieczny przykład łódzkiej drewnianej architektury sakralnej, wpisany do rejestru zabytków oraz dawną poczekalnię przystanku tramwajowego z Rynku Nowego Miasta w Zgierzu. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie całokształtu procesu, który umożliwił zachowanie dziedzictwa wczesno przemysłowej architektury drewnianej Łodzi, na którą składają się przede wszystkim drewniane domy rękodzielników. Problematyka realizacji projektu utworzenia Skansenu Miejskiej Architektury Drewnianej w Łodzi została ujęta w sposób całościowy przedstawia zarówno cały proces przygotowań do projektu, jak i szczegóły dotyczące jego realizacji. Artykuł przedstawia również sposób adaptacji translokowanych obiektów do nowych funkcji zawierających bogaty program kulturalno-edukacyjny, które sprawiają, że skansen tętni życiem i przyciąga wiele osób.
EN
Museum of Wooden Architecture in Lodz was constructed in the Władysław Reymont Park adjoining from the back side to the Central Museum of Textiles. The open-air museum covers the area of 6 000 m2. Eight 19th century wooden buildings were moved to the open-air museum: four craftsmen houses (Łódź, ul. Mazowiecka 47, Kopernika 42, Wólczańska 68, Żeromskiego 68), one-storey house for workers (Łódź ul. Mazowiecka 61), a summer villa (Łódź, Scaleniowa 18), a wooden church – the unique example of 19th century wooden sacral architecture which is enrolled into the register of monuments and a wooden tram-stop moved from the Marketplace of the city of Zgierz. The purpose of the following article is to present the overall process which enabled to preserve the legacy of the early industrial wooden architecture in Lodz (which mainly consists of wooden craftsmen houses). The problems associated with the realization of this project are described in a comprehensive way including both the project preparation process and the details of its final realization. The article presents also different ways of adopting the relocated objects to their new functions, offering wide educational and cultural programme that makes the museum much alive and attractive for tourists.
7
Content available remote Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego obiektów skansenu
PL
W referacie przedstawiono stan techniczny spichlerza - jednego z obiektów architektury wiejskiej, usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej. Podano zakres występowania korozji biologicznej elementów obiektu, a także opisano zniekształcenie bryły budynku, wynikające z poluzowania złączy elementów konstrukcji obiektu. Przedstawiono również proponowane środki zaradcze w zakresie konserwacji spichlerza.
EN
This paper presents technical condition the granary - one of the objects rural architecture, situated in the Opole Open-Air Museum of Rural Architecture. Illustrate the scope of biological corrosion elements of the objects and described distortion of the building resulting from the loosening of joints of structure elements of the object. Also presented the proposed remedies for maintenance of granary.
EN
The beginnings of petroleum industry in Poland are connected with the opening of the first "rock oil mine" in Bóbrka village near Krosno, in 1854, thanks to the initiative of three gentlemen: Tytus Trzecieski, graduated farmer and miner and investor; Karol Klobassa-Zrencki, landowner and Ignacy Lukasiewicz, pharmacist and inventor of oil distillation. In 1961, at the site of this ftrst "oil mine" the Ignacy Lukasiewicz Memorial Museum of Oil Industry was opened in Bóbrka. The exhibition includes: the Open-Space Museum with a number of valuable pieces and the outline of museum history and development plans, the outline of geological setting of the Bóbrka Fold, the short geotouristic trail named "The Birthplace of the World Petroleum Exploitation" which connects the localities important for the early history of the oil industry (Bóbrka, Chorkówka, Krosno, Rogi, Wietrzno and Równe) as well as the sites known for exploitation of mineral waters (Iwonicz Zdrój and Rymanów Zdrój spas). Both the Open-Space Museum in Bóbrka and the educational trail in the vicinity of Krosno will be the part of trans-border geotourist trail Starunia- Boryslav-Lviv-Bóbrka-Wieliczka-Kraków named. "Traces of large extinct mammals, earth wax, oil and salt".
PL
Powstanie pierwszej kopalni ropy naftowej w miejscowości Bóbrka w pobliżu Krosna w roku 1854, dało początek światowego przemysłu naftowego. Uruchomił ją Ignacy Łukaszewicz na gruntach Karola Klobassy-Zrenckiego. W 1961 r. na terenie istniejącej kopalni Bóbrka utworzono Skansen - Muzeum Przemysłu Naftowego im. I. Łukaszewicza. Podano zarys historii skansenu, jego zbiorów, plany rozwoju muzeum, a także zarys budowy geologicznej fałdu Bóbrki. Przedstawiono również krótką trasę geoturystyczną "Światowa kolebka górnictwa naftowego" po miejscowościach związanych z rozwojem przemysłu naftowego (Bóbrka, Chorkówka, Krosno, Rogi, Wietrzno i Równe), a także eksploatacją wód mineralnych w Iwoniczu Zdrój i Rymanowie Zdrój. Zarówno skansen naftowy w Bóbrce jak i edukacyjna ścieżka turystyczna w okolicach Krosna będą w przyszłości stanowiły element transgranicznej trasy geoturystycznej Starunia - Borysław - Lwów - Bóbrka - Wieliczka - Kraków "Śladami olbrzymich wymarłych ssaków, wosku ziemnego, ropy naftowej i soli".
PL
Więzi gospodarcze i polityczne budowane pomiędzy nową i starą Europą, stopniowo zmieniają dotychczasowe wzajemne relacje w tym także relacje kulturowe. Dotychczasowa nieufność, a czasem nawet niechęć panująca między krajami sąsiedzkimi stopniowo ustępuje transgranicznej współpracy handlowej i współpracy administracyjno-kulturalnej. Owocuje to m.in. zwiększonym ruchem turystycznym, odwołującym się w swej ofercie do zróżnicowania kulturowego poszczególnych regionów geograficznych, gospodarczych i kulturowych. Zróżnicowanie do dotyczy zarówno budownictwa świeckiego, jak i budownictwa sakralnego. Wielkim problemem i wyzwaniem jest dziś zachowanie (poza skansenami) innych, istniejących jeszcze in situ, wartościowych obiektów budownictwa drewnianego w poszczególnych gminach i powiatach. Konieczna tu jest m.in. wzajemna pomoc sąsiedzka, zwalczanie istniejących jeszcze stereotypów myślowych - tak, by jedność wspólnych interesów (np. turystycznych), pozwoliła na zachowanie zastanych historycznych wartości i odrębności.
EN
Economic and political relationships built among new and old Europe, gradually change hitherto existing interrelation in this also cultural relations. The hitherto existing distrust and sometimes even the reluctance prevalent between neighbourly countries gradually retires the transborder commercial cooperation and the administrative-cultural cooperation. There one contributes this the enlargement of the tourist traffic, thanks to the differentiation of the offer of each geographic regions, economic and cultural. The differentiation this refers both the laic building as and the sacral building. A great problem and a challenge is today the maintenance besides Skansen museums) other, existing "in situ", valuable objects of the wooden building in each communes and administrative districts. Necessary is here among other things the mutual "neighbourly help", the liquidation still existing mental stereotypes - so that the community of interest (for example tourist), make possible the maintenance of existing, historic and kultural separatenesses.
EN
The heritage park of the steam locomotives located in Ko�cierzyna town has been presented. Some lubrication problems connected with a steam locomotive service have been signalised. The author encourages readers to visit the museums.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.