Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zderzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania wartości EES na podstawie wyników testów zderzeniowych z dużymi prędkościami. Wskazano możliwości wykorzystania danych z rejestratorów EDR (Event Data Recorder) w rekonstrukcji zderzeń. Porównano wartości współczynników A i B stosowanych w metodzie CRASH3 i wartości EES obliczonych na podstawie testów OMBD (Oblique Moving Deformable Barrier) i standardowych testów NHTSA.
EN
The methodology of calculating EES on the basis of data from crash tests at high speeds is presented. The applicability of data provided by EDR (Event Data Recorder) in collision reconstruction is indicated. The values of coefficients A and B used in the CRASH3 methods and the values of EES based on OMBD (Oblique Moving Deformable Barrier) tests as well as standard NHTSA tests are compared.
2
Content available The Entrants’ View on Collision Avoidance
EN
Collisions are a serious threat to ship’s safety and despite the existence of codified rules and obligatory COLREG course for the seafarers, the number of maritime accidents is still great. Noticing this we have decided to use group model building to extract the knowledge about the process of collision avoidance from our group of experts. As a result, we obtained 18 factors which we have divided into 4 categories in order of importance. After reviewing the results we have noticed that the experts focused on superficial and theoretical aspects of collision avoidance. Therefore we have concluded that their knowledge despite our initial assumptions was insufficient to thoroughly revise this topic. However, we have also recognized some patterns that would suggest that the current rules could be improved. Our goal is to cause a discussion that will, hopefully, result in changes in education, laws, or both.
PL
Zderzenia są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa statku i pomimo istnienia skodyfikowanych przepisów oraz obowiązkowej dla marynarzy znajomości Między­narodowych Przepisów Zapobiegania Zderzeniom na Morzu, liczba wypadków morskich wciąż jest ogromna. Zauważając to, podjęto decyzję o wykorzystaniu modelowania grupowego w celu wydobycia wiedzy o przebiegu procesu mijania się statków z wybranej grupy ekspertów. W rezultacie uzyskano 18 czynników, które zostały podzielone na cztery kategorie w zależności od ich znaczenia. Po przejrzeniu wyników zauważono, że eksperci skupili się na powierzchownych i teoretycznych aspektach zagadnieniach unikania zderzeń statków. W związku z tym wysunięto wniosek, że ich wiedza, pomimo naszych pier­wotnych założeń, nie była wystarczająca, żeby dogłębnie przyjrzeć się tematowi. Niemniej dostrze­żono także pewne wzorce, które mogą sugerować pole do poprawy aktualnie funkcjo­nujących przepisów. Celem pracy jest spowodowanie dyskusji, która, być może, zaskutkuje zmianami w systemie edukacji marynarzy, prawie lub też w obu tych dziedzinach.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym zderzano jony dodatnie tlenu O+ z cząsteczkami tetrahydrofuranu (THF, C4H8O). Zaobserwowano fragmentację THF-u na szereg fragmentów atomowych i cząsteczkowych, wśród których zarejestrowano wzbudzone rodniki OH(A2 Σ+). Ponieważ pierścień tetrahydrofuranu nie posiada grupy hydroksylowej, zatem detekcja pasm emisyjnych OH(A2 Σ+ -X2 Π) jest dowodem migracji wodoru i formowania się unikatowych kanałów rozpadu THF-u. W artykule zaproponowano prawdopodobne procesy zderzeniowe oraz ścieżki fragmentacji prowadzące do powstania fragmentów OH.
EN
In the present study, the collisions of the tetrahydrofuran molecules (THF, C4H8O) with the O+ cations are investigated exploiting the collision-induced emission spectroscopy. Formation of the excited OH(A2 Σ+) radicals was observed among the other fragments. The hydroxy group is not a structural unit of the ring of tetrahydrofuran molecule, thus detection of its A2 Σ+- X2 Π emission bands supports formation of unexpected fragmentation pathways of THF via the hydrogen atom relocation. The possible collisional mechanisms as well as fragmentation channels for OH formation in THF are discussed.
PL
Cel: Identyfikacja zagrożeń związanych z następstwami kolizji statków powietrznych z ptakami oraz przedstawienie konsekwencji wypadków w wymiarze społecznym i finansowym. Wprowadzenie: Zderzenia środków transportu powietrznego z małymi obiektami stanowią poważny problem dotyczący bezpieczeństwa pasażerów, ładunków i urządzeń technicznych. Wśród tego typu zdarzeń dominują zajścia z udziałem ptaków. W artykule przedstawiono zagrożenia, jakie w lotnictwie stwarzają kolizje statków powietrznych z ptakami oraz innymi obiektami, które przypadkowo mogą zostać uderzone przez szybko poruszający się samolot znajdujący się w powietrzu lub na pasie startowym. Metodologia: Zjawisko znane jako Foreign Object Damage przedstawiono w ujęciu historycznym ze szczególnym podkreśleniem trendów i tendencji kształtujących się we współczesnych realiach technicznych, przyrodniczych i organizacyjnych. W prezentowanej pracy przeprowadzono analizę przyczyn zwiększających prawdopodobieństwo zdarzeń zakończonych uderzeniem ptaka w elementy struktury statku powietrznego. Omówiono zagadnienia o dużym ryzyku wypadkowym związane ze wzrostem natężenia ruchu lotniczego i przystosowaniem ptaków do warunków środowiskowych panujących wokół lotnisk. Przedstawiono informacje dotyczące liczby kolizji oraz ich związku ze zidentyfikowanymi przyczynami. Analizę przeprowadzono dla danych dotyczących lotnictwa cywilnego oraz lotnictwa wojskowego ze szczególnym uwzględnieniem informacji pochodzących z USA i Wielkiej Brytanii. Przedstawiono metody ograniczania ryzyka wystąpienia kolizji statku powietrznego z ptakiem. Omówiono skuteczność i efektywność ekonomiczną działań podejmowanych w celu zarządzania środowiskiem naturalnym na terenach lotnisk. Podkreślono rolę, jaką w ograniczaniu ryzyka pełnią międzynarodowe przepisy definiujące minimalne normy, wymagania i procedury regulujące zasady projektowania, produkcji, obsługi technicznej, użytkowania sprzętu lotniczego oraz licencjonowania personelu. Wnioski: Kolizje statków powietrznych z ptakami są problemem globalnym i dotyczą wszystkich podmiotów związanych z lotnictwem. Sformułowano tezę, że największy potencjał w długofalowych działaniach zmierzających do zmniejszenia zagrożenia wynikającego z kolizji statku powietrznego z ptakiem tkwi w rozwoju bezpiecznych konstrukcji płatowców i silników rozpraszających oraz pochłaniających energię uderzenia oraz wspomagających podejmowanie decyzji przez personel naziemn
EN
Aim: Identification of risks following collisions between aircraft and birds, and exposure of socio-economic consequences after such incidents. Introduction: Aircraft collisions, with small objects, present a serious problem in connection with the safety of passengers, cargo and technical equipment. Most common incidents involve collisions with birds. This article presents emerging hazards caused by birds and other small objects, which collide with fast moving aircraft in the air or on the runway. Methodology: Incidents known as “Foreign Object Damage” are illustrated historically with a particular emphasis on emerging trends found in current technical, environmental and organisational circumstances. The author analysed causes leading to the increased probability of bird collisions with aircraft and examined issues associated with the high risk of accidents aligned with an increase in air traffic volume and bird acclimatisation to prevailing environments in the vicinity of airports. The article contains data about frequency of collisions and associated causes. An analysis was performed on data in respect of civil as well as military aviation, with a particular emphasis placed on information derived from USA and Great Britain. The author described approaches to minimise the risk of collision between aircraft and birds, and discussed the economical effectiveness of actions undertaken to manage the environment surrounding airports. The article highlights the role performed by international provisions covering risk mitigation, which define minimum norms, requirements and procedures regulating aircraft design, manufacturing processes, technical support, equipment use and awarding of licences to staff. Conclusions: The collision of aircraft with birds is a global problem and involves all elements associated with aviation. The author advanced an argument that the greatest potential for long-term efforts to reduce the risk of collisions between aircraft and birds lies in the design of safe airframe structures and engines which disperse as well as absorb energy created by the impact. This, accompanied by the development of ground-based and aircraft systems which, facilitate monitoring and prediction of bird behaviour, will which assist ground personnel and air crew in decision-making.
PL
Cel: Przedstawienie problemów związanych z prowadzeniem badań zderzeniowych konstrukcji lotniczych w tzw. „teście ptaka”. Prezentacja instrumentarium badawczego umożliwiającego odtwarzanie warunków występujących podczas zderzenia statku powietrznego z ciałem obcym. Zidentyfikowanie charakterystycznych różnic konstrukcyjnych i konfiguracyjnych systemów zderzeniowych, stosowanych w zależności od badanego obiektu, rodzaju odtwarzanej kolizji i skali analizowanego zjawiska. Wprowadzenie: Zjawisko uderzenia ciała obcego w szybko poruszający się statek powietrzny stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów maszyn cywilnych i wojskowych. W celu poznania procesów zachodzących w trakcie zderzenia zjawisko definiowane jako Foreign Object Damage (FOD) musi być badane empirycznie w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem odpowiednich metod. Ze względu na specyficzny charakter badań niezbędne jest stosowanie specjalnego instrumentarium umożliwiającego wierne odtworzenie warunków rzeczywistych oraz precyzyjne zarejestrowanie danych. Budowa i parametry systemu badawczego są uzależnione od rodzaju odtwarzanego zjawiska oraz parametrów energetycznych zderzenia. W prezentowanym artykule analizie poddano zidentyfikowane systemy zderzeniowe, wykorzystywane w naukowych oraz przemysłowych laboratoriach badań materiałów i konstrukcji lotniczych. Metodologia: Opisano metody rozpędzania miotanych obiektów, problemy dotyczące struktury stanowisk umożliwiających właściwą ekspozycję badanej konstrukcji na oddziaływanie ciała obcego oraz sposoby budowy ciała obcego odwzorowującego prawdziwego ptaka. Przedstawiono zagadnienia związane z urządzeniami miotającymi umożliwiającymi rozpędzanie ciała obcego do wymaganej prędkości zderzeniowej. Zaprezentowano występujące rozwiązania dział pneumatycznych oraz omówiono ich wady i zalety. Przedstawiono konstrukcję stosowanych mechanizmów spustowych oraz ich wpływ na parametry energetyczne systemu miotającego. Scharakteryzowano urządzenia wylotowe przeznaczone do oddzielania miotanego obiektu od elementów sabotu umożliwiających rozpędzanie pocisku w lufie działa pneumatycznego. Podano przykłady sabotów dla systemów wielko- i małokalibrowych o różnym potencjale energetycznym. Wnioski: Z przeprowadzonej analizy wynika, że podstawowe problemy badań zderzeniowych konstrukcji lotniczych dotyczą sposobów rozpędzania miotanego pocisku imitującego ciało obce. W tym celu najczęściej wykorzystywane są pneumatyczne układy miotające, tzw. działa pneumatyczne. Dotychczas większość wykorzystywanych systemów badawczych umożliwia odwzorowanie warunków kolizji, które występują na niskich pułapach lotu, gdzie najczęstszą przyczyną uszkodzeń są małe ptaki poruszające się pojedynczo lub w grupie. Ze względu na rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa lotów w najbliższych latach niezbędny jest rozwój badań zderzeniowych ukierunkowanych na wierną odtwarzalność warunków panujących na dużych wysokościach rejsowych, gdzie dochodzi do zderzeń z największymi, ciężkimi ptakami.
EN
Objective: Presentation of problems related to impact (bird) tests and research instruments enabling true reconstruction of real collision conditions. Identification of characteristic structural and configuration differences between impact systems used for different test objects, types of reconstructed collisions and the scale of the analysed phenomenon. Introduction: A collision of a fast moving aircraft with a foreign body poses a major threat to the safety of civil and military aircrafts. In order to fully understand the processes that take place at the time of collision, the Foreign Object Damage (FOD) phenomenon has to be empirically investigated in laboratory conditions, and proper research methods need to be applied. Due to the specific character of these tests, the application of specialised research instruments enabling true reconstruction of real conditions and precise data recording, is required. The structure and the parameters of a test system depend on the type of the event reconstructed and the energy of impact. In the article the author analyses different impact systems used for scientific and industrial tests conducted in aviation research laboratories. Methodology: The paper presents an analysis of problems related to the execution of bird tests and discusses the methods for the acceleration of objects thrown, the test stands enabling proper exposure of the tested structure to the influence of the foreign body, and the structure of the foreign body reflecting the shape and the size of a real bird. Additionally, the article presents the issues related to propellant devices enabling acceleration of a foreign body to the required impact velocity. Among them, solutions in the area of pneumatic guns are shown and their advantages and disadvantages are described. The paper also presents the structure of trigger mechanisms and their influence on the energy performance of the propellant system. The author characterises muzzles for the separation of the thrown object from the elements of the sabot, which enables the acceleration of the projectile in the barrel of the pneumatic gun. The examples of sabots for small and big calibre guns with different energy performance are also given. Conclusions: The analysis indicates that the basic problems in impact tests concern the acceleration of projectiles used. For that purpose, pneumatic guns are most commonly applied. Majority of test systems used so far enable reconstruction of collisions taking place at low altitudes, where the most common cause for aircraft structure damage are small birds flying individually or in flocks. Due to growing flight safety demands, the development of impact tests aimed at true reconstruction of conditions at high altitudes, where collisions with bigger and heavier birds takes place, is therefore a must.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych pneumatyczno-mechanicznego przetwornika energii, który stwarza możliwość szybkiego przejmowania i przekształcania energii kinetycznej obiektów fizycznych w przypadku ich uderzenia o przeszkodę. Energia jest przekazywana do przetwornika poprzez pracę sił działających na pojazd lub jego elementy podczas zderzenia. Część przejmowanej przez przetwornik energii zamieniana jest za pośrednictwem tłoka na ciśnienie statyczne (praca sprężania) w cylindrze, część energii za pośrednictwem przekładni zębatej i sprzęgła jednokierunkowego zamieniania jest na energię ruchu obrotowego. W artykule pokazano schemat i zdjęcia przetwornika oraz wyniki badań przetwornika jako urządzenia zabezpieczającego obiekt fizyczny przed skutkami zderzenia z nieruchomą przeszkodą. Badania obejmowały przebieg sił uderzenia obiektu o przeszkodę za pośrednictwem przetwornika, przebieg przeciążenia, przebiegi drogi, prędkości i opóźnienia obiektu podczas tracenia prędkości.
EN
Dissipation of energy and control of the energy flow in the mechanical systems are the processes inseparable from braking and protecting against the effects of the collisions between physical objects having a large kinetic energy. The work presents the results of experimental investigation of a pneumatic mechanical converter of energy. The converter permits to take over quickly and convert kinetic energy of physical objects in the case of a stroke against an obstacle. A part of the energy taken over by the converter is turned by way of the piston into static pressure (compression) in the cylinder. Another part, by way of the toothed gear and the unidirectional clutch, is turned into rotation energy. The paper presents a scheme and photos of the converter as well as the results of examining the converter as a device protecting a physical object against the effects of a collision with an immobile obstacle. The investigation included the course of impact forces, when the object strikes against an obstacle, by way of the converter, the course of the overload, courses of mileage, speed and deceleration of the object during losing velocity.
PL
Analizie poddano przebieg toru ruchu samochodu po uderzeniu w betonową barierę drogową. Tor ruchu samochodu w fazie po zderzeniowej jest istotnym wskaźnikiem wypełniania funkcji ochronnej przez barierę. Wykorzystano tu model dynamiki procesu zderzenia i deformacji samochodu uderzającego w barierę oraz ruchu tej bariery. Model przedstawiono w pracy [7]. Przeprowadzono obliczenia, które pokazały wpływ kąta uderzenia i energii uderzenia na tor ruchu samochodu po zakończeniu fazy kontaktu z barierą. Obliczenia wykonano z uwzględnieniem skutków ustawiania barier na różnych podłożach. Rozważono ruch samochodów kategorii M1 (segment handlowy B i C), czyli najczęściej występujących na drogach. Podczas analizy wyników obliczeń brano pod uwagę kąt odejścia toru ruchu samochodu, mierzony bezpośrednio po zakończeniu fazy kontaktu pojazdu z barierą. Oddzielnej ocenie poddano odległość toru ruchu środka masy samochodu od krawędzi bariery w jej położeniu statycznym. Dokonano analitycznej aproksymacji wyników obliczeń i uzyskano zależności wielkości charakteryzujących przebieg toru ruchu samochodu od kąta i energii uderzenia w barierę.
EN
A course of a car motion path after collision with a concrete road barrier has been analyzed. A car motion path at the postimpact stage makes a significant index of the protective function fulfilled by a barrier. A model of the impact process dynamics and deformation of a car hitting the barrier as well as the barrier motion have been used in this work. That model is presented in [7]. Calculations have been carried out that indicated the influence of the impact angle and impact energy on the car motion path after completion of the barrier contact stage. Calculations have been carried out considering the effects of placing the barrier on different types of the ground. Motion of the M1 category cars has been considered (commercial segment B and C), that is the most common cars on the roads. During the analysis of computation results, the car path deflection angle, measured just after the end of the car and barrier contact stage, has been considered. A separate evaluation of the distance between the motion path of the centre of the car mass and the edge of the barrier in its static position, has been performed. Analytical approximation of results has been performed and dependences of values characterizing the course of the car motion path on the impact angle and the impact energy have been obtained.
PL
W artykule przedstawiono kinematykę ruchu głowy manekina Hybrid II, którą sporządzono na podstawie próby zderzeniowej wykonanej w PlMot. Na podstawie dostępnych materiałów przeprowadzono analizę kinematyki ruchu czterech typów mechanicznych zagłówków aktywnych. Dokonano oceny działania tych zagłówków.
EN
This article presents movement kinematics of the head of the Hybrid II dummy. This kinematics was done on the basis of impact test made in PlMot. On the basis of available materials, analysis of movement kinematics of four type of the mechanical active headrest was done. The evaluation of headrest working was done.
9
Content available remote Wpływ prędkości na skutki zderzeń pojazdu z obiektami
PL
Modelowanie zderzeń czołowych samochodu z przeszkodą umożliwia wykazanie skutków różnorodnych sytuacji "pojazd - przeszkoda". Nie każdy kierowca wie, że zmiana prędkości przy zderzeniu o 100 km/h "zwiększa" masę człowieka 40 razy, zmiana prędkości przy zderzeniu o 30 km/h jest porównywalna z upadkiem z pierwszego piętra budynku a zmiana o 90 km/h z upadkiem z dziesiątego piętra. Zwiększenie prędkości pojazdów z 40 km/h do 50 km/h zwiększa liczbę wypadków śmiertelnych 2,5 razy.
EN
Modeling of head-on crash of a vehicle with an obstruction make possible to indicate the effects of various situation 'vehicle - obstruction'. Not every driver knows that change of speed during crasch by 100 km/h 'increases' man mass 40 times, change of speed during crash by 30 km/h is compatible with the fall from the second floor of the building but speed change by 90 km/h with the fall from eleven floor. Increase of vehicle speed from 40 to 50 km/h generally increase fatalities 2,5 times.
PL
Zderzenie samochodów jest jednym z najbardziej typowych wypadków drogowych. Z punktu widzenia mechaniki problematyka zderzeń ciał należy do najtrudniejszych. Wykorzystanie zasady pędu i momentu pędu (krętu) oraz definicji współczynnika restytucji pozwala na uzyskanie modelu matematycznego w postaci równań algebraicznych oraz wyznaczenie parametrów ruchu przed zderzeniem na podstawie znajomości parametrów ruchu po zderzeniu - co jest bardzo przydatne w analizie przyczyn wypadków drogowych i rekonstrukcji przebiegu zderzenia. W artykule, oprócz analitycznych modeli zderzenia dwóch samochodów, zaprezentowano sposoby oszacowania wartości parametrów modelu.
EN
Cars collision is the most typical road accident and causes ven senous injuries of passengers. Two-dimensional impact models for simulation and reconstruction car accidents are presented in the paper. Using the law of Conservation of momentum and restitution coefficient definition leads to two-dimensional analytical matrix collision models. These collision models without using differential equations allow simplifying computing simulation and reconstruction road accident. Additionally the methods for estimating of the values of model parameters is considered.
PL
Wykorzystując zasadę zachowania pędu i momentu pędu (krętu) oraz definicję współczynnika restytucji w celu opisania procesu zderzenia pojazdów, przyjmuje się najczęściej założenie, że wszystkie impulsowe siły zewnętrzne działające w fazie zderzenia są pomijalnie małe. Założenie takie nie zawsze jest dopuszczalne. W artykule przeanalizowano wpływ dodatkowych sił impulsowych pochodzących od kół i od przyczepy zderzających się samochodów. Stwierdzono, że w przypadku zderzeń, w których siły impulsowe obu pojazdów są skierowane przeciwnie, efekt ich działania znosi się wzajemnie, a zatem nie mają one żadnego większego wpływu na wartości prędkości na końcu fazy zderzenia (np. w sytuacji uderzenia pojazdu od tyłu). Największe znaczenie ma działanie dodatkowych sił impulsowych w zderzeniu bocznym. W tym przypadku zewnętrzne siły impulsowe nie znoszą się wzajemnie i nie mogą być pominięte podczas zderzenia pojazdów.
EN
A kinetic model of nucleation propagation and fusion ofnumerous cracks is derived. The population of three categories of cracks (shear, tensile and shear-tensile) is taken into account. The exponential from of size crack distributions is deduced for constant fusion cross-sections. This is in agreement with the kinetic model for single category of cracks. A set of three simple differential equations for numbers of cracks in each category is obtained and analysed numerically.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.