Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 309

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Wykorzystano technikę dwuwymiarowej chromatografii gazowej (GC×GC) do identyfikacji zapachowych związków chemicznych w próbkach analitów z powietrza atmosferycznego pobranych z obszarów przyległych do zakładu produkcji nawozów fosforowych, rafinerii i składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej. Zastosowany tok postępowania analitycznego zapewnił możliwość wykrycia i identyfikacji związków chemicznych należących do 12 klas chemicznych oraz wyodrębnienie substancji wchodzących w skład mieszaniny odorowej, powodujących uciążliwość zapachową w pobliżu źródeł emisji odorów.
EN
Air samples collected near the P fertilizer prodn. plant, refinery and municipal waste landfill were analyzed sep. by using an integrated system of 2-dimensional gas chromatog. coupled with mass spectrometry to est. the content of odorants. Approx. 150 odorants were identified. Their content in the air strongly depended on the source of emission.
EN
Assessment of the impact of pharmaceutical residues on living organisms is very complex subject. Apart from taking into account the toxicity of individual compounds also their presence in mixtures should be taken into account. In this work, attempts were made to assess the ecotoxicity of biologically active substances (with 50 % effective concentration (EC50) values growing from fluoxetine (EC50 = 4.431 nM) >> gemfibrozil ≈ 17α-ethinylestradiol ≈ ketorolac > indomethacin > theophylline ≈ progesterone > naproxen ≈ trypsin > 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionic acid > chloramphenicol > acetylsalicylic acid > ibuprofen > ketoprofen > 19-norethindrone to bezafibrate as the least toxic drug among studied ones) to the ISO standardized Ostracodtoxkit FTM bioassay. The Ostracodtoxkit FTM was proven to be very sensitive tool with respect to responding to presence of pharmaceuticals. Results of studies justify the statement that more research is needed in field of assessment of chronic exposure to pharmaceuticals and other newly emerging pollutants especially when they are present in complex mixture.
PL
Ocena wpływu pozostałości farmaceutyków na organizmy żywe jest bardzo złożonym zagadnieniem. Oprócz brania pod uwagę toksyczności tylko pojedynczych związków również współobecność wielu zanieczyszczeń musi być rozważana. W niniejszej pracy podjęto próbę wyznaczenia stopnia ekotoksyczności biologicznie aktywnych substancji (o wartościach stężeń efektywnych (EC50) rosnących w szeregu fluoksetyna (EC50 = 4.431 nM) >> gemfibrozyl ≈ 17α-etynyloestradiol≈ketorolak > indometacyna > teofilina ≈ progesteron > naproksen ≈ trypsyna > kwas 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)propionowy > chloramfenikol > kwas acetylosalicylowy > ibuprofen > ketoprofen > 19-noretyndron ≈ bezafibrat jako najmniej toksyczny lek pośród badanych) wobec testu Ostracodtoxkit FTM, standaryzowanego normą ISO. Test Ostracodtoxkit FTM okazał się bardzo czułym narzędziem pod względem odpowiedzi na obecność farmaceutyków. Wyniki badań uzasadniają stwierdzenie, że więcej badań jest koniecznych do przeprowadzenia w obszarze oceny ekspozycji chronicznej na farmaceutyki i inne nowo pojawiające się zanieczyszczenia, zwłaszcza w przypadku ich obecności w złożonych mieszaninach.
PL
Metody analityczne oparte na wykorzystaniu technik instrumentalnej analizy termicznej są od dość dawna bardzo często wykorzystywane w badaniu tworzyw sztucznych.
PL
Choć wyniki uzyskane w wyniku zastosowania techniki odcisku palca mają jedynie charakter jakościowy, to poprzez porównanie wyglądu chromatogramów można uzyskać cenne informacje na temat źródła pochodzenia i wskazać na sprawcę zanieczyszczenia.
PL
Brak zainteresowania losem trzmieli jako owadów zapylających może doprowadzić w przyszłości do wyginięcia niektórych gatunków roślin oraz spowodować spadek plonów roślin uprawnych.
PL
Aktywność człowieka związana jest z powstaniem różnego typu zanieczyszczeń i w efekcie można mówić o wzroście antropopresji. Ma to miejsce również w przypadku emisji składników gazowych, które charakteryzują się nieprzyjemnym zapachem.
PL
Strategia analizy niecelowanej jest potężnym narzędziem umożliwiającym odkrycie wielu istotnych różnic biologicznych pomiędzy badanymi próbkami w jednym eksperymencie.
PL
Na etapie produkcji materiałów opakowaniowych wykorzystywana jest duża ilość różnego rodzaju substancji chemicznych. Wszystkie te substancje mogą na drodze migracji przedostać się do pożywienia, a dalej, drogą pokarmową, do organizmu człowieka.
PL
W przypadku badań środowiskowych trudno jest wskazać „jedyną słuszną metodę” pozwalającą przeprowadzić badania odorymetryczne. Podczas wykonywania pomiarów którąkolwiek z metod należy mieć świadomość ograniczeń zastosowanej metody i wyraźnie zaznaczyć to podczas interpretacji uzyskanych wyników.
PL
Istnieje wiele rozwiązań metodycznych w zakresie badań oddechu. Spośród opisanych technik chromatografia gazowa jest najczęściej wykorzystywaną metodą analizy wydychanego powietrza.
PL
Pod terminem immunoanalityka rozumie się takie działania analityczne, w których wykorzystuje się przeciwciała do wykrywania i ilościowego oznaczenia antygenów, czyli analitów.
PL
Hiperakumulatory dzięki swoim wyjątkowym cechom mogą przyczynić się do rozwiązywania takich problemów środowiskowych, jak zanieczyszczenie gleb toksycznymi pierwiastkami czy ich pozyskiwanie z odpadów zamiast surowców nieodnawialnych, jakim są rudy metali.
PL
Bezpośrednie techniki pomiarowe umożliwiające analizę w czasie rzeczywistym są jednym z najważniejszych kierunków rozwoju współczesnej analityki i bioanalityki.
PL
Pomimo braku oficjalnych dokumentów wprowadzających obligatoryjność oznaczania AB w wyrobach winiarskich istnieje szereg wymagań dla importerów w UE, które wyznaczają limity stężeń poszczególnych AB w winie
PL
Człowiek, poprzez swoją codzienną działalność, generuje do środowiska wiele substancji należących do grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń. Ich liczba i zawartość w danym elemencie środowiska zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest dostępność na rynku towarów, które je zawierają, oraz częstotliwość i wykorzystywania. A w przypadku produktów spożywczych – częstotliwość ich spożywania. Oprócz tego związki z grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń są często niepodatne na procesy oczyszczania ścieków oraz charakteryzują się trwałością w środowisku wodnym. Z tego względu należałoby się zastanowić, czy zasługują one na miano idealnego wskaźnika zanieczyszczeń.
PL
Postępujący wzrost antropopresji przyczynia się do powstawania strumieni nowych substancji wprowadzanych do ekosystemu. Ich właściwości oraz wpływ na otoczenie bardzo często są nieznane. Z tego powodu zawartość tych związków powinna podlegać monitorowaniu. Jednakże opracowanie skutecznej metodyki umożliwiającej oznaczenie niewielkich ilości tych indywiduów chemicznych w skomplikowanych matrycach jest nie lada wyzwaniem dla chemika analityka.
PL
Wykorzystano technikę olfaktometrii terenowej do oceny jakości powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do oczyszczalni ścieków komunalnych. Zastosowanie techniki olfaktometrii terenowej umożliwiło pomiar emisji odorów in-situ, wskazanie miejsc charakteryzujących się największą uciążliwością zapachową oraz określenie stężenia zapachowego w poszczególnych punktach pomiarowych.
EN
Air quality in the areas adjacent to a municipal wastewater treatment plant was studied by field olfactometry to det. the odor concns. and localize the odor in-situ emissions under Polish conditions.
PL
Dokonano przeglądu informacji dotyczących wykorzystania w codziennej praktyce analitycznej sorbentów polimerowych z odciskiem molekularnym (MIP, molecularly imprinted polymers) na etapie wydzielania i/lub wzbogacania analitów z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO). Tego typu sorbenty znalazły szerokie zastosowanie przede wszystkim jako alternatywne rozwiązanie w stosunku do komercyjnie dostępnych złóż sorpcyjnych stosowanych w technice ekstrakcji do fazy stałej(SPE, solid-phase extraction). Okazały się one korzystniejsze zarówno ze względu na parametry analityczne, jak i aspekty ekonomiczne. Nowym kierunkiem badań w dziedzinie wydzielania i/lub wzbogacania analitów z próbek środowiskowych jest możliwość zastosowania w praktyce analitycznej sorbentów typu MIP naniesionych w postaci cienkiego filmu na powierzchnię nośnika. Tego typu podejście zostało wykorzystane w technice mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (MI-SPME, molecularly imprinted solid-phase microextraction) oraz w technice ekstrakcji z wirującym elementem sorpcyjnym (MI-SBSE, stir bar sorption extraction).
EN
A review, with 53 refs., of solid-phase microextn. and stir bar sorptive extrn. methods used for environ. anal.
PL
Olfaktometria terenowa i elektroniczny nos są kluczowymi narzędziami stosowanymi do oceny emisji substancji zapachowych wprowadzanych do środowiska.
PL
Intensywny rozwój cywilizacji w dużej mierze przyczynił się do zwiększenia stopnia skażenia środowiska substancjami różnego pochodzenia. Zjawisko to zyskało miano antropopresji i jest rezultatem praktycznie wszystkich przejawów działalności człowieka.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.