Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 238

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochód
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Wielu miejskim zwierzętom najbardziej zagrażają samochody. W przypadku miejskich kun jest odwrotnie - to one zagrażają autom.
2
Content available remote Critical evaluation of R134a, R1234yf and R744 in passenger carcooling systems
EN
The Montreal Protocol on ozone-depleting substances and the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change are affecting the refrigeration industry. Both documents have banned the use of substances responsible for ozone depletion and global warming. The automotive industry must keep up with these changes. The design of cooling systems in cars must meet the requirements of new refrigerants. In addition, changing the production profile of large car companies towards electric and hybrid cars increases this need. This development has a significant impact on the solutions installed in passenger vehicles. The paper presents a critical assessment of R134a, R1234yf, and R744 in passenger car heat pump systems. The possibility of their use in common air conditioning systems with motor drive and in the heat pump of an electric vehicle was presented. The calculation algorithm of the heat pump system has been developed, showing the influence of the physical properties of refrigerants on efficiency during the process of the designed heat pump system. The impact of using new refrigerants in the car production process has been analyzed and commented on. The influence of thermodynamic and ecological properties of refrigerants on the process of designing a heat pump system using a calculation model was described. Types of heat pump in electric cars and a calculation model were presented
PL
Analizowano zagrożenie piorunowe pojazdów samochodowych w ruchu i w czasie parkowania. Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód osobowy. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach. Wskazano zasady budowy układów ochrony odgromowej samochodów ciężarowych w czasie ich ruchu na otwartej przestrzeni oraz postoju na typowych otwartych parkingach oraz parkingach prowizorycznych.
EN
The lightning hazard of motor vehicles in motion and during parking was analyzed. . Moreover, the circumstances and effects of a lightning stroke on a passenger car have been described. Principles of proper conduct have been indicated as well to guarantee the safety of vehicle passengers in such situations. Finally, the rules for the construction of lightning protection systems for trucks during their movement in open spaces and stopping at typical open car parks and makeshift car parks have been indicated.
4
Content available remote Lightning Hazard of Motor Vehicles and Rules for Using them During Storms
EN
The lightning hazard of motor vehicles in motion and during parking was analyzed. . Moreover, the circumstances and effects of a lightning stroke on a passenger car have been described. Principles of proper conduct have been indicated as well to guarantee the safety of vehicle passengers in such situations. Finally, the rules for the construction of lightning protection systems for trucks during their movement in open spaces and stopping at typical open car parks and makeshift car parks have been indicated.
PL
Analizowano zagrożenie piorunowe pojazdów samochodowych w ruchu i w czasie parkowania. Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód osobowy. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach. Wskazano zasady budowy układów ochrony odgromowej samochodów ciężarowych w czasie ich ruchu na otwartej przestrzeni oraz postoju na typowych otwartych parkingach oraz parkingach prowizorycznych.
EN
The article proposes a phenomenological model of a passenger car. The model includes the biomechanical model of human bodies in the sitting position of Muksian and Nash acting as passengers, while the driver’s weight has been reduced to the concentrated weight of the loading seat. The research carried out in this study consisted of passing the vehicle through a transverse obstacle along the so-called speed bump. Vehicle passes through the threshold at three different speeds: 10km/h, 20km/h, and 30km/h. The purpose of the conducted experiments was to initially estimate the values of accelerations acting especially on the passenger at selected driving speeds. On the basis of conducted tests, it was possible to verify the numerical model of the vehicle overcoming the obstacle on the road. This approach allows the use of the proposed model to verify the forces and accelerations affecting the passenger, specified before any selected specific biomechanical model of the human person, for example, a model of pregnant women in this configuration allows us to estimate the forces and accelerations acting on the embryo while overcoming some obstacles on the road.
EN
The article puts forward a new type of culverts in roads. Main motive behind the construction of the new type of culverts is presented and examined: considerable height of road-beds at their construction locations and, as a result, unreasonably high road embankments. Snow drifts at roads and possible protection means are also examined. A report on theoretical analysis of the reasons of snow drifts experimental study with road models is included. The model showed low and high drifts blowing at different speeds at roads with and without embankments and with and without a snow-retaining barrier. All experiments were first conducted without cars on the traffic-bearing surface of the road, then with cars. Recommendations regarding road protection against snow are given.
PL
Artykuł przedstawia nowy typ przepustów na drogach. Przedstawiono w nim i zbadano główny motyw budowy nowego typu przepustów takie jak: znaczna wysokość koryt w ich miejscach budowy i ich konsekwencja w świetle nieuzasadnionych wysokich nasypów drogowych. Badane zostały również zaspy śniegu na drogach i możliwe środki ochrony. Uwzględniono raport z teoretycznej analizy przyczyn na podstawie eksperymentalnych badań nad zaspami śnieżnymi, wykorzystując modele drogowe. Niniejszy model pokazał niskie i wysokie zaspy z uwzględnieniem wiatrów wiejących z różnymi prędkościami na drogach z nasypami i barierami przeciwśnieżnymi oraz przypadek bez nich. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono najpierw bez samochodów na nawierzchni drogowej, a następnie z samochodami. Przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony dróg przed śniegiem.
EN
This paper concerns the assessment of the impact of tyre pressure and additional vehicle loading which is inconsistent with the manufacturer’s requirements on the results of wheel alignment measurement. A sample of results from tests performed on a second generation Toyota Prius and a fifth generation Volkswagen Passat are presented. The tested vehicles differed in the types of front axle wheel suspension. An analysis of the obtained results was conducted. The analysis revealed differences between the results of reference tests performed in accordance with the requirements of vehicle manufacturers and those conducted for incorrectly prepared vehicles. The values of these differences depended, inter alia, on the type of suspension.
PL
Praca dotyczy oceny wpływu ciśnienia w ogumieniu oraz obciążenia pojazdu niezgodnego z wymaganiami producenta, na wyniki pomiaru geometrii zawieszenia. Przedstawione zostały przykładowe wyniki prób przeprowadzonych na samochodach Toyota Prius II generacji oraz Volkswagen Passat generacji piątej. Pojazdy różniły się rodzajami zawieszenia kół osi przedniej. Wykonana została analiza uzyskanych wyników, która wskazała różnice pomiędzy wynikami prób referencyjnych – przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami producentów – a próbami dla pojazdów niewłaściwie obciążonych bądź z niewłaściwym ciśnieniem w ogumieniu. Wartości tych różnic uzależnione były między innymi od rodzaju zawieszenia.
8
Content available remote Measurements of the angular and linear displacements of steered wheel
EN
This paper concerns the use of a prototype measuring instrument for conducting measurements of the linear and angular displacements of a steered wheel in relation to the car body. The theoretical principles of the measurement are presented, as are the notation method and a solution to the system of equations of the geometric constraints of the instrument’s mechanism. In the research section, the manner in which the measurements were conducted is discussed and sample results are described. A preliminary analysis of the results is performed in the summary section.
PL
Praca dotyczy pomiarów przemieszczenia i orientacji koła kierowanego względem nadwozia pojazdu wykonanych za pomocą prototypowego przyrządu pomiarowego. Przedstawione zostały teoretyczne podstawy pomiaru, jak również sposób zapisu i rozwiązywania układu równań więzów geometrycznych mechanizmu przedmiotowego przyrządu. W części badawczej omówiono sposób przeprowadzania pomiarów oraz przedstawiono przykładowe wyniki. W podsumowaniu została dokonana ich wstępna ocena i analiza.
PL
Świat nieustannie rozwija się, wprowadzane są coraz nowsze technologie usprawniające życie. Jedną z nich był samochód, który do dziś obecny jest w przestrzeni miejskiej. Kierowca stał się dominującym użytkownikiem ruchu. Wnętrza urbanistyczne przytłoczone są obecnymi wszędzie miejscami parkingowymi, bez których nie funkcjonowałoby miasto, muszące przyjąć stale rosnącą liczbę pojazdów. Zwrócenie uwagi w kierunku zdrowego, ekologicznego środowiska, wolnego od zanieczyszczeń i hałasu sprawia, że warto zastanowić się, czy istnieje alternatywa dla samochodu w przestrzeni miejskiej? Jakie zmiany niesie ze sobą idea zrównoważonego transportu w mieście wolnym od prywatnych pojazdów osobowych? Problematyka omówiona została na podstawie trzech znaczących przykładów: Oslo, San Francisco, a także miasta Masdar City.
EN
World is constantly developing, and new technologies that improve our life are being introduced. One of them was a car which is still present in urban spaces. The driver became the dominant traffic user. Urban interiors are overwhelmed by parking spaces which are present everywhere around. Without them the city could not function, having to adopt constantly increasing number of vehicles. Paying attention to a healthy, clean environment, free from pollution and noise, makes it worth considering whether there is an alternative to the car in urban space? What changes brings the idea of sustainable transport in a city free of private vehicles? Problematic aspects were discussed on the basis of three significant examples: Oslo, San Francisco, as well as Masdar City.
10
Content available Snowdrift extent on motorways with busy traffic
EN
The paper examines the problem of snow-drafts on roads and ways of mitigating them. The results of theoretical analyses of development of snow-drafts and experimental investigations with road models are presented. Authors examined low and high blowing snows with different wind velocities, roads with road bed at terrain elevation and situated on an embankment, with and without snow protective facilities and with variable amount of traffic. Based on the conducted analyses a set of recommendations for snow protection of roads are provided.
PL
W artykule dokonano analizy problemu występowania zaśnieżania dróg oraz opisano sposoby ich ochrony przed tym zjawiskiem. Przedstawiono także wyniki analizy teoretycznej przyczyn zaśnieżania dróg oraz wyniki badań eksperymentalnych z wykorzystaniem modeli dróg. Badano wpływ małych i dużych opadów śniegu występujących przy różnej prędkości wiatru na drogę usytuowaną w poziomie terenu (zero niwelety) i na nasypie, z uwzględnieniem wpływu obecności zasłon przeciwśnieżnych oraz niewielkiego ruchu pojazdów. Na podstawie wykonanych analiz sformułowano zalecenia dotyczące ochrony drogi przed opadami śniegu.
EN
This paper presents a calculation algorithm for a thermoelectric generator fitted in the exhaust system of a combustion engine. The viability of the presented calculation method was verified on an actual combustion engine. The calculations were performed for a BMW engine, and the generator design was based on a prototype from the same manufacturer. The paper includes calculations of the thermal cycle and of the parameters of exhaust gases from the engine. Subsequent calculations cover heat transfer from exhaust gases to the thermoelectric module and the amount of electric energy obtained from a series of modules. In the last part, the focus is on the influence of engine speed on the performance of the thermoelectric generator.
PL
W pracy przedstawiono algorytm obliczeniowy generatora termoelektrycznego do zastosowania w układzie wydechowym silnika samochodowego. W celu sprawdzenia poprawności metody obliczeniowej pokazano jej przydatność na wybranym przykładzie silnika spalinowego. Do obliczeń wykorzystano silnik marki BMW, a konstrukcję generatora oparto o prototyp tej samej marki. Przeprowadzono obliczenia obiegu cieplnego i wyznaczono parametry spalin na wylocie z silnika. Następnie wykonano obliczenia przekazywania ciepła od spalin do modułu termoelektrycznego i wyznaczono energię elektryczną uzyskiwaną z szeregu modułów. W ostatniej części przedstawiono wpływ prędkości obrotowej silnika na parametry pracy generatora termoelektrycznego.
PL
W artykule zawarto analizę rozwiązań automatycznych systemów gaśniczych stosowanych w pojazdach samochodowych. Pożary pojazdów samochodowych nie występują tak często jak pożary obiektów budowlanych, jednakże w przypadku zaistnienia takiej sytuacji stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska. Współczesny pojazd samochodowy to konglomerat materiałów palnych takich jak paliwo, inne ciecze palne oraz stałe materiały wyposażenia takie jak polimery i inne tworzywa sztuczne. Artykuł stanowi próbę usystematyzowania oraz analizy stosowanych obecnie urządzeń gaśniczych. Analiza obejmuje stosowane środki gaśnicze oraz przegląd wybranych rozwiązań technicznych poszczególnych systemów.
EN
The article contains an analysis of the solutions of automatic fire extinguishing systems used in motor vehicles. Automobile vehicle fires do not occur as often as fires in buildings, but in the event of such a situation pose a threat to people and the environment. The motor vehicle is a conglomerate of combustible materials such as fuel, other combustible liquids and solid equipment materials such as polymers and other plastics. The article is an attempt to systematize and analyze currently used extinguishing devices. The analysis includes used extinguishing media and a review of selected technical solutions of individual systems.
13
Content available remote Driver drowsiness detection systems
EN
Nowadays, more and more professions require long-term concentration. Drivers must keep a close eye on the road, so they can react to sudden events immediately. Driver fatigue often becomes a direct cause of many traffic accidents. Therefore, there is a need to develop the systems that will detect and notify a driver of her/him bad psychophysical condition, which could significantly reduce the number of fatigue-related car accidents. However, the development of such systems encounters many difficulties related to fast and proper recognition of a driver’s fatigue symptoms. One of the technical possibilities to implement driver drowsiness detection systems is to use the vision-based approach. This article presents the currently used driver drowsiness detection systems. The technical aspects of using the vision system to detect a driver drowsiness are also discussed.
PL
W dzisiejszych czasach coraz więcej zawodów wymaga długotrwałej koncentracji. Kierowcy muszą stale obserwować drogę, aby w porę zareagować na nagłe zdarzenia na jezdni. Zmęczenie kierowcy często staje się bezpośrednią przyczyną wielu wypadków drogowych. Pojawia się zatem potrzeba budowy systemów, które umożliwiłyby wykrycie i zasygnalizowanie zmęczenia operatorów pojazdów, gdyż ich zastosowanie pozwoliłoby na znaczne zredukowanie liczby wypadków wynikających ze zmęczenia kierowców. Budowa takich systemów napotyka jednak wiele trudności związanych z automatycznym rozpoznawaniem symptomów zmęczenia kierowcy. Jedną z technicznych możliwości realizacji systemów wykrywania senności kierowcy jest wykorzystanie w tym celu odpowiednio przystosowanych systemów wizyjnych. W artykule przedstawiono używane obecnie systemy detekcji senności kierowcy. Omówiono również techniczne aspekty użycia systemu wizyjnego w celu wykrycia zmęczenia kierowcy.
EN
This paper concerns the determination of the initial configuration of a mechanism of a prototypical instrument for measuring the translation and rotation of a steered wheel. It covers the determination of coordinates of characteristic points of the mechanism. They were measured using a ROMER measuring arm. In the paper the methodology of measurements is discussed, and in addition the results obtained are presented and their analysis conducted.
PL
Praca dotyczy wyznaczania konfiguracji początkowej mechanizmu prototypowego przyrządu do pomiaru translacji i rotacji koła kierowanego. Polegało to na wyznaczeniu współrzędnych charakterystycznych punktów jego mechanizmu. Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem ramienia pomiarowego firmy ROMER. W pracy została omówiona metodologia pomiarów, przedstawiono uzyskane wyniki oraz przeprowadzono ich analizę.
PL
W artykule scharakteryzowano metodykę badawczą badań preferencji i zachowań transportowych prowadzonych w Gdyni. Zaprezentowano wyniki tych badań z 2015 r. w zakresie deklarowanego i rzeczywistego sposobu podróży, czynników wyboru samochodu i transportu zbiorowego w podróżach miejskich oraz czasu pod róży. Wyniki te stanowiły podstawę do wskazania roli samochodu osobowego w podróżach miejskich mieszkańców Gdyni.
EN
The article describes the methodology of the research studies on the preferences and travel behavior carried out in Gdynia in 2015. The results of these studies are presented in ranges of the declared and actual way of travel, the reasons of choosing a car and public transport in urban travel and travel time. These results were the basis for identifying the role of car in urban travel of residents of Gdynia.
PL
Decydując się na pojazdy zasilane gazem LPG, firma może liczyć w dłuższej perspektywie na spore oszczędności z powodu korzystnych cen błękitnego paliwa. Jednak nawet najmniejsza stłuczka może skutkować większymi kosztami wynikającymi z konieczności dodatkowego badania zbiornika na gaz.
EN
The aim of this article is to demonstrate using the LCA methodology the environmental effects of material composition changes on Volkswagen Golf passenger cars over the past 30 years. The simplified LCA model of the engine presented in the work shows the energy consumption and total CO2 emissions based on the mass of materials. It was built to investigate general assumptions about material production and car recycling. The results of the research presented in the paper give an image of the modernity of a passenger car engine on the basis of consumption and the degree of recovery of materials used for its construction.
18
Content available Przegląd rozwiązań aktywnych stabilizatorów
PL
Artykuł zawiera przegląd stabilizatorów spotykanych w pojazdach samochodowych. Opisano cel ich stosowania oraz wpływ na zachowanie się i stabilność ruchu pojazdu. Scharakteryzowano stabilizatory aktywne oraz określono pięć najpopularniejszych sposobów realizowania aktywnej stabilizacji, z czego trzy z nich opisane zostały na przykładach. Przedstawiono koncepcję aktywnego stabilizatora opracowaną w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej.
EN
The article contain description of the stabilizers found in motor vehicles. Describes the purpose of their use and impact on behavior and vehicle stability. Active stabilizers were characterized and identified the five most popular ways to pursue an active stabilization and three of which have been described using specific example. An original concept developed at the Department of Vehicles and Fundamentals of Mechanical Engineering Technical University of Lodz was presented.
19
Content available Emisja CO₂ osobowych samochodów hybrydowych
PL
W artykule omówiony został wpływ napędów hybrydowych pojazdów osobowych na emisję substancji dwutlenku węgla. Napędy hybrydowe coraz częściej są spotykane w samochodach osobowych. Dzięki zastosowaniu takiego napędu można wpłynąć na zmniejszenie zużycia paliwa a zasięg pojazdu wynosi kilkaset kilometrów.
EN
In the last couple of months Poland struggled with air pollution. This problem brought back discussion about new ways to decrease emission of lethal gasses to atmosphere. One of the ways featured by car manufacturers is to propagate hybrid and electric cars as the way of urban transportation. The article contains main features of hybrid cars, influence on the quality of air, and measures needed to utilize hybrid car.
20
Content available remote Efficient energy use in conventional cars with an internal combustion engine
EN
The paper presents efficient energy use in cars with an internal combustion engine. Technological development leads to creating better and more efficient internal combustion engines which are of great importance to the energy assessment of the car. New ideas enhancing the efficiency of the internal combustion engine as well as enabling the reduction of fuel consumption while increasing the power of the internal combustion engine are being used. Many solutions related to fuel economy are applied and a lot of research is done involving energy recovery in the car.
PL
Praca przedstawia możliwe efektywne wykorzystanie energii w samochodach z silnikiem wewnętrznego spalania. Rozwój technologiczny prowadzi do opracowania coraz lepszych i bardziej sprawnych silników wewnętrznego spalania mających duże znaczenie przy ocenie energetycznej samochodu. Rozwija się ciągle nowe pomysły podnoszące sprawność silnika spalinowego. Stosuje się wiele rozwiązań technicznych 98 zwiększających oszczędność spalanego paliwa, jak również prowadzi się wiele prac nad odzyskiwaniem energii w samochodzie.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.