Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laboratory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Zmiana lokalizacji nie jest przedsięwzięciem prostym i wymaga dużego nakładu pracy całego zespołu. Natomiast jeśli będziemy mieli dobry plan działań oraz przeprowadzimy dokładną analizę ryzyka, unikniemy niepotrzebnych działań oraz strat, a cały proces posłuży nam do rozwoju i promocji laboratorium.
PL
Ważnym i nieodzownym elementem pracy chemika jest mycie szkła laboratoryjnego. Ta na pozór prosta czynność ma istotny wpływ na powodzenie prowadzonych badań i eksperymentów chemicznych. Zabrudzenia, nieusunięte resztki reagentów czy pozostałości rozpuszczalników mogą być przyczyną nieodpowiedniego przebiegu reakcji chemicznych. Dlatego tak ważne jest, aby przed przystąpieniem do eksperymentu w odpowiedni sposób przygotować szkło, z którego będziemy korzystać. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie skutecznych metod mycia szkła laboratoryjnego stosowanych w pracowniach chemicznych.
EN
An important and indispensable part of a chemist’s work is washing laboratory glassware. This seemingly simple activity has a significant impact on the success of conducted research and chemical experiments. Dirt, unremoved residues of reagents or residual solvents can cause the inadequate course of chemical reactions. Therefore, it is important to properly prepare the glassware to be used before starting an experiment. This article aims to present effective methods of washing laboratory glassware used in chemical laboratories.
PL
Praca w laboratorium wiąże się z korzystaniem z metod analitycznych. Metody te powinny być dobrane do odpowiedniego celu, określonego przez oczekiwania klienta, a rolą laboratorium jest zagwarantowanie, że oczekiwania klienta zostaną spełnione. W odniesieniu do zapewnienia jakości badań konieczne jest również bieżące monitorowanie przydatności metody do danego zastosowania - mamy więc do czynienia z cyklem życia metody analitycznej.
EN
Laboratory work requires the use of analytical methods. Laboratory methods should be fit for purpose, as defined by customer expectations, while the role of a laboratory is to ensure that the client’s expectations are met. It is also necessary to monitor the suitability of a method for a given application on an ongoing basis - hence we deal with the life cycle of an analytical method.
PL
Słowo "ryzyko" w języku polskim ma zdecydowanie pejoratywny wydźwięk. Odruchowo zaczynamy myśleć o negatywnych stronach rzeczywistości, zastanawiać się nad tym, co mogło się wydarzyć nie tak, jak powinno. Skojarzenia takie nie są dziwne, zwłaszcza, gdy sięgnąć po Słownik języka polskiego - można tam znaleźć dokładnie taką definicję ryzyka: "możliwość, że coś się nie uda; też: przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny". Czy tak jest jednak naprawdę? I jaki związek ryzyko ma z pracą w laboratorium.
EN
The word "risk" in Polish has a definitely pejorative connotation. We instinctively start to think about the negative sides of reality, to consider what could have gone wrong. Such associations are not strange, especially when you reach for the Dictionary of the Polish Language - you can find there exactly such a definition of risk: the possibility that something will go wrong; also: an undertaking whose outcome is uncertain. But is it really so? And what does risk have to do with working in a laboratory?
PL
Przedstawiono zakres działalności laboratorium oraz system zarządzania wdrożony i akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zwrócono uwagę na cele systemu oraz wynikające z tego wymagania i obowiązki. Zamieszczono wykaz procedur objętych akredytacją oraz przykłady badań wykonanych w laboratorium w ostatnich kilku latach.
EN
The scope of the laboratory's activity and the management system implemented and accredited by the Polish Centre for Accreditation were presented. Attention was drawn to the objectives of the management system and the resulting requirements and obligations. The list of procedures covered by the accreditation and examples of scientific research, carried out in the laboratory in the last few years, have been discussed.
PL
Działalność laboratoryjna jest w nierozerwalny sposób związana z pomiarami i wykorzystaniem wyposażenia pomiarowego i badawczego. W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z nadzorem nad wyposażeniem w akredytowanym laboratorium w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
EN
Laboratory activities are inextricably linked with the measurement and use of testing equipment. The paper presents basic issues related to equipment used in an accredited laboratory, based on the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.
PL
Dokumentacja - niezależnie czy prowadzona w formie tradycyjnej, papierowej czy też w formie hybrydowej lub wyłącznie elektronicznej - jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 nakładają na laboratoria dodatkowe obwiązki, związane z prowadzeniem, aktualizacją oraz nadzorowaniem i archiwizacją dokumentów.
EN
Documentation - whether kept in traditional paper-based form, or hybrid or electronic form - is an integral part of the operation of any organisational unit. The requirements of PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 impose additional responsibilities for laboratories, regarding the keeping, updating, control and archiving of documents.
PL
Zakupy to codzienność w laboratoryjnym życiu. Najczęściej są tak powszechne i tak oczywiste, że stanowiąc gro kosztów funkcjonowania laboratorium, trafiają do czynności zaliczanych do kategorii „nieświadomych kompetencji”. Niniejszy tekst podpowie w jaki sposób sprawić, aby zakupy realizowane były nie tylko zgodnie z wymogami ISO 17025, ale również nie stały się źródłem przyszłych problemów.
EN
Laboratories have made considerable use of laminar airflow cabinets to create a microorganism-free environment with excellent and consistent results. Providing a laminar airflow cabinet at a high price is one of the factors involved. Consequently, a similar-functioning alternative to the standard laminar airflow tool is required. The objective of this research was to create a miniature laminar airflow cabinet. Interview and observational data were collected via questionnaires for the experiments. Examination of the data utilized by the Likert scale mini laminar airflow (MLAF) was able to create a sterile workplace with the high efficacy of laminar airflow, HEPA filtration, and a high air-change rate, as demonstrated by the results. 82.50% of respondents indicated that the effectiveness of MLAF supported any laboratory work requiring a sterile environment, as indicated by the mean questionnaire answer.
PL
W artykule przedstawiono kompetencje Laboratorium Badań Systemów Optoelektronicznych Wojskowego Instytutu Technicznego w procesie pozyskiwania i eksploatacji systemów optoelektronicznych. Wyspecyfikowano asortyment użytkowanego w Siłach Zbrojnych RP sprzętu optoelektronicznego z wyszczególnieniem istotnych charakterystyk technicznych. Zaprezentowano kompetencje techniczne, w tym posiadane wyposażenie badawcze do weryfikacji i oceny parametrów systemów nokto i termowizyjnych.
EN
The paper presents competences of the Military Institute of Armament Technology Laboratory for Testing Optoelectronic Systems used to acquisition and handling the optoelectronic systems. The selection of optoelectronic equipment and its performance used by the Polish Armed Forces is specified. Technological competences including the testing equipment used to verify and evaluate the characteristics of night-vision and thermo-vision systems are presented, as well.
PL
Zmywalnia w większym zespole laboratoriów służy do zmywania, dezynfekcji, ewentualnie sterylizacji występującego w nim szkła i drobnego wyposażenia. Może występować jako jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, np. w pracowni, gdzie występuje materiał biologiczny wymagający wyższej klasy hermetyczności pomieszczeń.
PL
Współczesna mikrobiologia w dużej mierze opiera się na metodach biochemicznych lub genetycznych, które wymagają adekwatnego i prostego w użyciu sprzętu. Od wielu lat aparatura laboratoryjna jest podmiotem ciągłego doskonalenia. Do kluczowych elementów każdego laboratorium mikrobiologicznego zalicza się: komory laminarne, autoklawy oraz drobny sprzęt, taki jak pipety lub wagi laboratoryjne. Z progresem oraz rozbudową katalogów sprzętu laboratoryjnego wiąże się odpowiedni nadzór nad jego użytkowaniem i sprawnością.
EN
Modern microbiology is largely based on biochemical or genetic methods that require adequate and easy-to-use equipment. For many years, laboratory equipment has been the subject of continuous improvement. The key elements of any microbiological laboratory include: laminar chambers, autoclaves and small equipment such as pipettes or laboratory scales. The progress and expansion of catalogues of laboratory equipment involve appropriate supervision over its use and functionality.
EN
Material characterization and assessment is a crucial stage in most of aviation and aeronautical research and a basis for further design and testing of more complex aircraft elements and structures. Material test’s reliability can only be guaranteed by conducting them at independent and reliable laboratories, operating based on a management system assessed by a third-party such as the accreditation according to the ISO/IEC 17025 or NADCAP or having the qualification of the second-party based on specific customer requirements. This paper introduces basic requirements for material testing laboratories according to accreditation systems and describes its responsibilities as qualified and reliable testing suppliers.
PL
W pracy opisano początki i rozwój Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej w latach 1945-2020. Pokazano budynki Wydziału i dwóch Instytutów Przemysłowych, które zorganizowali profesorowie Wydziału. Przedstawiono aktywność dydaktyczną pracowników w dawnej Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, na Filiach Politechniki w Świdnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz oferowane studia podyplomowe. Zestawiono wykaz konferencji naukowych organizowanych przez Katedry i Zespoły Wydziału.
EN
The paper describes the beginnings and development of the Faculty of Electrical Engineering of Wrocław University of Science and Technology in the years 1945-2020. The buildings of the Faculty and two Industrial Institutes were shown, which were organized by professors of the Faculty. Didactic activity of employees at the former Evening Engineering School, at the Branches of the Polytechnic in Świdnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica and organized post-graduate studies were presented. The list of scientific conferences organized by the Departments and Teams of the Faculty has been compiled.
EN
Satellite technologies of communication, navigation and surveillance play an important role in modern transport, and particularly in aviation. High effectiveness of global air navigation system is provided by applying data broadcasted from great numbers of satellites, located on Earth orbits. The totality of existing satellite navigation system forms global radio navigation field which parameters should be constantly monitored and controlled for providing safety requirements. The aim of this article is to share experience of creating a laboratory of satellite technologies at the National Aviation University that performs simultaneously educational and scientific tasks.
PL
Brak dobrej współpracy i przekazywania danych dotyczących projektowanego pomieszczenia oraz przyszłych używanych w nim urządzeń zaowocuje, niestety, zbudowaniem pomieszczenia wykonanego i wyposażonego nieprawidłowo w stosunku do funkcji, jakie ma pełnić. Warto więc na początku dobrze przemyśleć przyszłe zastosowanie pomieszczenia oraz dużo rozmawiać z projektantem o jego funkcjach.
PL
W niniejszym artykule omówiono dygestoria, czyli komory bezpiecznej pracy stosowane w laboratoriach. W treści artykułu przedstawiono rodzaje stosowanych dygestoriów, ich konstrukcję i sposób działania oraz wpływ na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu laboratorium. Zwrócono również uwagę no podstawowe parametry techniczne i użytkowe tych urządzeń.
EN
This article discusses fume cupboards, i.e. safe work chambers used in laboratories. The paper presents the types of fume cupboards used, their design and mode of operation as well as the impact on improving air quality in a laboratory room. Attention is also paid to the basic technical and operational parameters of these devices.
PL
Pomiędzy otrzymaniem przez zamawiającego ofert a ostatecznym dokonaniem wyboru najkorzystniejszej z nich zamawiający jest zobowiązany dokładanie i szczegółowo zweryfikować otrzymane oferty. Polega to przede wszystkim na zweryfikowaniu wykonawców pod kątem spełnienia przez nich warunków udziału w postępowaniu oraz braku zachodzenia w stosunku do nich podstaw wykluczenia, a także na zbadaniu oraz ocenie ofert. Celem niniejszego artykułu jest opisanie podstawowych założeń dotyczących weryfikacji wykonawców oraz badania i oceny ich ofert.
EN
Between the reception of tenders and the final selection of the best tender, a contracting party is required to carefully and thoroughly verify all submitted tenders. This process mainly consists in verifying contractors in terms of their compliance with the conditions of participating in the tender and the absence of any grounds for exclusion, as well as examining and evaluating tenders. The purpose of this article is to describe basic assumptions regarding the verification of contractors and the examination and evaluation of tenders.
PL
Pomiędzy otrzymaniem przez zamawiającego ofert a ostatecznym dokonaniem wyboru najkorzystniejszej z nich zamawiający jest zobowiązany dokładanie i szczegółowo zweryfikować otrzymane oferty. Polega to przede wszystkim na zweryfikowaniu wykonawców pod kątem spełnienia przez nich warunków udziału w postępowaniu oraz braku zachodzenia w stosunku do nich podstaw wykluczenia, a także na zbadaniu oraz ocenie ofert. Celem niniejszego artykułu jest opisanie podstawowych założeń dotyczących weryfikacji wykonawców oraz badania i oceny ich ofert.
EN
Between the reception of tenders and the final selection of the best tender, a contracting party is required to carefully and thoroughly verify all submitted tenders. This process mainly consists in verifying contractors in terms of their compliance with the conditions of participating in the tender and the absence of any grounds for exclusion, as well as examining and evaluating tenders. The purpose of this article is to describe basic assumptions regarding the verification of contractors and the examination and evaluation of tenders.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.