Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik spalinowy tłokowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono propozycję modelu widma obciążeń mocą okrętowego silnika głównego w formie czterostanowego procesu semi-Markoawa{D(t): t≥0}ciągłego w stanach i czasie o zbiorze stanów C= {c1, c2, c3, c4} i następującej interpretacji elementów tego zbioru: c1–obciążenie silnika mocą częściową, c2–obciążenie silnika mocą trwałą, c3–obciążenie silnika mocą znamionową, c4–obciążenie silnika mocą maksymalną. Określono rozkład graniczny wspomnianego procesu i wykazano możliwość oszacowania prawdopodobieństw tego rozkładu. Przedstawiono uzasadnienie potrzeby opracowania takiego modelu charakteryzując warunki eksploatacji okrętowych silników głównych. Wykazano, że zastosowanie w praktyce nawet tak prostego modelu może być przydatne do planowania zapasu paliwa niezbędnego do działania silnika podczas rejsu statku. Wykazano też, że model ten może być zmodyfikowany, w zależności od potrzeb eksploatacyjnych tak, aby uwzględnionych było w nim tyle stanów odzwierciedlających poszczególne rodzaje obciążeń mocą silnika głównego, ile musi znać użytkownik, aby zapewnić racjonalną jego eksploatację.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, z których wynika, że emisja akustyczna (EA) może być uznana za sygnał diagnostyczny, przydatny do identyfikacji stanu technicznego łożysk głównych i korbowych okrętowych silników o zapłonie samoczynnym. Wykazano w nim bowiem, że parametry emisji akustycznej takie jak: czas rejestracji, energia sygnału, amplituda sygnału, ilość przekroczeń poziomu dyskryminacji, czas narastania, RMS –pochodna energii, pozycja w domenie częstotliwości, rozkład wartości szczytowych amplitud, widmo częstotliwości uzyskane poprzez transformację Fouriera, przemieszczenia dominującej częstotliwości w czasie, mogą być parametrami diagnostycznymi, gdyż odwzorowują one uszkodzenia warstw ślizgowych panwi wspomnianych łożysk. Wykazano, że zastosowana w badaniach aparatura należącą do rodziny AMSY-5 Vallen Systeme GmbH jest przydatna do badania EA generowanej w panwiach łożysk silników spalinowych tłokowych. Scharakteryzowano ogólnie stanowisko laboratoryjne przysposobione do prowadzenia badań zmęczeniowych łożysk ślizgowych. Przedstawiono fotografie uszkodzonych panwi oraz opisy tych uszkodzeń i odpowiadające im rejestracje parametrów EA. Artykuł zawiera także analizę rezultatów badań, z których wynika, że istnieje możliwość wyselekcjonowania parametrów EA, które umożliwiają wykrywanie zmian stanu technicznego panwi łożysk ślizgowych silników spalinowych na wczesnym etapie inicjacji tych uszkodzeń. Zaproponowano hipotezę, która umożliwia sformułowania odpowiedniej diagnozy o stanie technicznym panwi łożysk ślizgowych.
PL
Wstęp i cele: Badania modelowe wymagają spełnienia warunku równości odpowiednich liczb podobieństwa. W większości przypadków równoczesne spełnienie warunku równości wszystkich liczb podobieństwa opisujących dane zjawisko nie jest możliwe. Nie wszystkie kryteria mają jednakowe znaczenie w badanym zagadnieniu. Na podstawie analizy i eksperymentów można ustalić które z nich spełniają dominującą rolę. Niestety, tylko dzięki rezygnacji z mało ważnych liczb podobieństwa, jest możliwe zrealizowanie badań. W pracy zaprezentowano przykłady badań silników zrealizowanych przy ograniczonym podobieństwie modelowym. Materiał i metody: Materiał oparto na wykonanych badaniach modelowych. W pracy zastosowano metodę analityczno-doświadczalną. Wyniki: Ustalono współczynniki wymiany ładunku w funkcji ciśnienia przepłukania z zastosowaniem dwóch zestawów cieczy metanol/trójchloroetylen oraz metanol/roztwór wodny. Wniosek: Przedstawione wyniki badań potwierdzają możliwość uzyskania dostatecznie dokładnych informacji dotyczących procesu wymiany ładunku przy niecałkowicie spełnionych warunkach podobieństwa modelowego.
EN
Introduction and aim: Model studies require the fulfilment of the condition of equality of corresponding numbers of similarity. In most cases, simultaneous fulfilment of the condition of equality of all similarities describing a given phenomenon is not possible. Not all criteria are equally relevant in the study. Based on the analysis and experiments one can determine which of them are dominant. Unfortunately, only thanks to the resignation of the little important numbers of similarity, it is possible to carry out research. The paper presents examples of research of engines realized with limited model similarity. Material and methods: The material was based on model studies. An analytical-experimental method has been used in the paper. Results: The load exchange coefficients were calculated as a flushing pressure using two sets of methanol-trichlorethylene liquid and methanol-water solution. Conclusion: The presented results confirm the possibility of obtaining sufficiently detailed information on the process of cargo exchange under incomplete conditions of model similarity.
EN
A visual investigation of surfaces creating internal, working spaces of marine combustion engines by means of specialized view-finders so called endoscopes is at present almost a basic method of technical diagnostics. The surface structure of constructional material is visible during investigations like through the magnifying glass (usually with a precisely determined magnification), which makes possible a detection, recognition and if possible, quantitative evaluation of the failures and material defects appearing, and in result – an opinion of the waste degree and the dirt intensity of studied constructional elements. This is an especially important advantage while the failures do not generate observable values of diagnostic parameters. Endoscopic investigation of the machine being switched off from motion enables evaluation of its construc-tional elements’ waste and dirt almost at once. The paper deals with diagnostic issues concerning endoscopic examinations of the working spaces within marine diesel and gas turbine engines. In the beginning, endoscopy apparatus being on laboratory equipment of the Department of Ship Power Plants of Gdansk University of Technology in Poland has been characterized. The endoscopy considerations have been focused on theoretical bases of a digital image processing and especially - on the “Shadow” and “Phase 3D” measurement method. There has been carried out a comparative analysis of these methods’ efficiency and effectiveness in the real conditions of the diagnostic investigations performance of the engines built in the marine power plant.
PL
Badanie wizualne powierzchni tworzących przestrzenie robocze silników okrętowych z zastosowaniem specjalistycznych wzierników tzw. endoskopów to obecnie niemal podstawowa metoda diagnostyki technicznej. Struktura powierzchniowa materiału konstrukcyjnego widoczna jest podczas badań jak przez lupę, zazwyczaj w pewnym powiększeniu, co umożliwia wykrycie, rozpoznanie i ewentualną ocenę ilościową występujących defektów i wad materiałowych, które zazwyczaj nie generują obserwowalnych zmian wartości parametrów diagnostycznych. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki endoskopowej przestrzeni roboczych okrętowych turbinowych i tłokowych silników spalinowych. Scharakteryzowano endoskopową aparaturę diagnostyczną będącą na wyposażeniu bazy laboratoryjnej Katedry Siłowni Okrętowych Politechniki Gdańskiej. Przybliżono podstawy teoretyczne przetwarzania obrazu w endoskopii cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem metody pomiarowej „Cienia” i „Fazowej 3D”. Przeprowadzono analizę porównawczą efektywności i skuteczności zastosowania każdej z metod w rzeczywistych warunkach realizacji badań diagnostycznych silników zabudowanych w siłowni okrętowej.
PL
Tłokowy silnik spalinowy jest urządzeniem technicznym, w którym zachodzą procesy termo-chemiczne, w efekcie których powstaje moment obrotowy na wale korbowym silnika. Dlatego w niniejszym artykule podkreślono podobieństwo silnika spalinowego do reaktora chemicznego okresowego działania oraz omawia krótko proces wywiązywania się ciepła dla silnika z uwarstwieniem ładunku w cylindrze. Omówiono również procesy przepływu powietrza przez układ dolotowy oraz straty związane z przepływem przez przepustnicę.
EN
Piston internal combustion engine is technical device, in which thermo-chemical processes are taking place, in the end of which the torque on the crankshaft is appearing. Therefore in the presented article it is underlined the similarity of combustion engine to the periodic action chemical reactor and briefly described the process of heat ensuing for the engine with stratified air-fuel blend. There are also shortly described the processes of air flow through the air intake unit, in particular the losses connected with the air flowing through the throttle.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i ocenę wieloetapowego wtrysku paliwa w silniku MultiJet 1.3 pracującego według charakterystyk obciążeniowych. Przedstawiono podstawowe wskaźniki pracy badanego tłokowego silnika spalinowego, takie jak: moc efektywna, moment obrotowy, godzinowe i jednostkowe zużycia paliwa oraz stężenia podstawowych szkodliwych składników zawartych w spalinach. Badania prowadzono na stanowisku hamownianym, w skład którego wchodziły: badany silnik, elektrowirowy hamulec firmy Elektromex EMX, szafa kontrolno-pomiarowa umożliwiająca sterowanie stanowiskiem hamownianym oraz pomiary parametrów pracy silnika i hamulca, system pomiarowy wielkości szybkozmiennych, dawkomierz oraz przepływomierz powietrza i analizator spalin. Podczas badań silnik pracował według charakterystyk obciążeniowych przy prędkościach obrotowych wału korbowego: n = 1200, 1750, 2400, 3800 i 4200 obr/min. Prędkości te wybrano ze względu na realizację wieloetapowego wtrysku paliwa w badanym silniku oraz ze względu na możliwości rozwijania przez silnik maksymalnego momentu obrotowego M = 200 Nm, przy prędkości obrotowej wału korbowego n = 1750 obr/min i maksymalnej mocy N = 90 KM, osiąganej przy n = 4200 obr/min.
EN
The paper presents results of investigations and the assessment of multi-stage fuel injection in MultiJet 1.3 engine operating under load conditions. Basic work parameters of the examined internal combustion engine, such as: effective power, torque, hour and unit fuel consumption and the concentration of the most important noxious components of exhaust gases were provided. Tests were conducted at the test bench stand that comprised: the engine under consideration, eddy-current brake by Elektromex EMX company, control and measurement unit to control the test bench and to take measurements of parameters of the engine and brake work, the measurement system for fast-changing quantities, fuel-flow and air-flow meters, and the exhaust gas analyser. During the tests, the engine operated under load conditions at the crankshaft rotational speed: n = 1200, 1750, 2400, 3800 and 4200 rpm. Such values of speed were selected because of the multi-stage fuel injection and the engine’s being able to reach the maximum torque M = 200 Nm at the crankshaft rotational speed n = 1750 rpm and the maximum power output N = 90 HP, delivered at n = 4200 rpm.
EN
This paper present a simple concept hybrid system with planetary gear trains. The transmissions combine the power from two sources, a gasoline engine and electric motor. This solution maximize the performance of combustion engine and reduce emission.
PL
W pracy dokonano oceny właściwości LPG jako paliwa silnikowego o zastosowaniach motoryzacyjnych i przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne układu zasilania z wtryskiem LPG w fazie ciekłej. W oparciu o przeprowadzone badania symulacyjne oraz porównawcze silnikowe stanowiskowe i trakcyjne dokonano analizy wpływu składu LPG na obciążenia cieplno-mechaniczne i stężenie składników gazów wylotowych jak również wpływu zasilania LPG na parametry efektywne pracy silnika i właściwości dynamiczne samochodu z silnikiem zasilanym LPG w fazie ciekłej.
EN
Rapid motorization development along with activities aiming at decrease of pollution and green house effect initiated searching for alternatively engine fuels. From among the former ones gas fuels and renewable biogas are mostly used due to their availability. LPG also belongs to this group . Engine equipped with combustion chamber working in Otto cycle can be used for combustion of this kind of gas fuels. This is economically reasonable since it does not require considerable engine modifications. In this paper, analysis of gas fuel properties and new system of injection of LPG in fluid phase is presented. Computer simulation was performed, engine bench tests and road tests were conducted. The investigation of influence of the composition of LPG on the value of thermal and mechanical loads and composition of exhaust gas was made. Moreover, effect of LPG supply on car dynamical properties and engine efficient parameters was analyzed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.