Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  antena szerokopasmowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Flexible circle antenna for 5G system operating in 3.6 GHz band
EN
Radiocommunication systems have been directed towards the fifth generation (5G) technology due to the requirements of compact, fast and broadband systems. These types of radio communication systems require new and more efficient antenna designs. The paper presents the process of designing a wearable flexible antenna working in the 5G system. The proposed antenna has a center operating frequency of 4.085 GHz and two resonates frequency 3.6 GHz and 4.6 GHz. The dimensions of the antenna and its parameters were calculated, simulated and optimized using the FEKO software. The proposed antenna has a compact structure with dimensions (50 mm x 56 mm x 1 mm). A jeans fabric with a dielectric index of 1.76 and a thickness of h = 1.0 mm was used as a substrate for the antenna construction. The paper presents an analysis of the results of simulation and measurement of electrical parameters and radiation patterns of the proposed planar antenna for the case of an antenna placed in a free space. The planar antenna on jeans substrate described in the article, working in 5G systems with a center frequency of 4.085 GHz, a low reflectance of -29.31 dB, an energy gain of 1.68 dBi and a wide operating band of 2.23 GHz (54.58 %).
PL
Systemy radiokomunikacyjne zostały skierowane w stronę technologii piątej generacji (5G) ze względu na wymagania systemów zwartych, szybkich i szerokopasmowych. Tego typu systemy komunikacji radiowej wymagają nowych i bardziej wydajnych konstrukcji anten. W artykule przedstawiono proces projektowania anteny pracującej w systemie 5G. Proponowana antena ma środkową częstotliwość roboczą 4,085 GHz oraz dwie częstotliwości rezonansowe 3,6 GHz i 4,6 GHz. Wymiary anteny oraz jej parametry zostały obliczone, zasymulowane i zoptymalizowane za pomocą oprogramowania FEKO. Proponowana antena ma zwartą konstrukcję o wymiarach (50 mm x 56 mm x 1 mm). Jako podłoże do konstrukcji anteny użyto tkaniny dżinsowej o współczynniku dielektrycznym 1,76 i grubości h = 1,0 mm. W artykule przedstawiono analizę wyników symulacji i pomiarów parametrów elektrycznych i charakterystyk promieniowania proponowanej anteny płaskiej dla przypadku anteny umieszczonej w wolnej przestrzeni. Opisana w artykule antena planarna na podłożu typu jeans, pracująca w systemach 5G z częstotliwością środkową 4,085 GHz, niskim współczynnikiem odbicia -29,31 dB, zyskiem energetycznym 1,68 dBi oraz szerokim pasmem roboczym 2,23 GHz (54,58 %).
EN
This paper presents a wideband planar microstrip antenna based on split ring resonator left-handed metamaterial (SRR-LHM) type at 3.5 GHz frequency for mid-band 5G mobile applications. The need to design a wideband antenna with good gain realising the proposed lower band spectrum for 5G technology is urgently demanded. To meet the requirements, microstrip technology and metamaterial are proposed. Firstly, the microstrip antenna is designed with a square patch and two longitude slots at 3.5 GHz. The metamaterial unit cell is designed individually based on the split ring resonator (left-handed metamaterial) SRR LHM type and then integrated with the developed antenna at the same band. The metamaterial is placed on the ground plane of the microstrip antenna. That will increase the bandwidth accordingly. The proposed metamaterial antenna is simulated and optimised using CST software. A good return loss of greater than 10 dB and impedance bandwidth of 1.04 GHz is obtained. This metamaterial antenna is a good candidate for mid-band 5G applications.
PL
W artykule przedstawiono szerokopasmową planarną antenę mikropaskową opartą na lewoskrętnym metamateriale z rezonatorem pierścieniowym (SRR-LHM) o częstotliwości 3,5 GHz do zastosowań mobilnych 5G w średnim paśmie. Pilnie potrzebna jest potrzeba zaprojektowania anteny szerokopasmowej z dobrym wzmocnieniem, realizującej proponowane dolne pasmo widma dla technologii 5G. Aby sprostać wymaganiom, proponuje się technologię mikropaskową i metamateriał. Po pierwsze, antena mikropaskowa została zaprojektowana z kwadratową łatą i dwoma szczelinami długości geograficznej o częstotliwości 3,5 GHz. Komórka elementarna metamateriału jest projektowana indywidualnie w oparciu o dzielony rezonator pierścieniowy (metamateriał lewoskrętny) typu SRR LHM, a następnie integrowana z opracowaną anteną w tym samym paśmie. Metamateriał umieszcza się na płaszczyźnie uziemienia anteny mikropaskowej. To odpowiednio zwiększy przepustowość. Proponowana antena metamateriałowa jest symulowana i optymalizowana za pomocą oprogramowania CST. Uzyskuje się dobrą tłumienność odbiciową większą niż 10 dB i szerokość pasma impedancji 1,04 GHz. Ta antena metamateriałowa jest dobrym kandydatem do zastosowań 5G w średnim paśmie.
3
Content available remote Wideband microstrip patch antenna for Sub 6 GHz and 5G applications
EN
This paper investigates a new shape of microstrip patch antenna designed for the sub 6 GHz range, including a 5G application. The proposed antenna was designed and simulated for the frequencies from 3.5 GHz up to 5 GHz using CST Software. The Rogers RT5880 substrate is used in this study and comes with 0.254 mm thickness and a dielectric constant of 2.2. The proposed antenna feeds by a quarter metallic ground plane attached with a microstrip feed line to improve the antenna impedance mismatch. The effects of the design variation parameters such as the size of the substrate, size of patch and size of the ground plane were observed and analysed in this study. The best antenna parameter was selected based on the return loss antenna performance. Lately, the finalised antenna was successfully simulated in terms of antenna performance.
PL
W tym artykule zbadano nowy kształt anteny mikropaskowej zaprojektowanej dla zakresu poniżej 6 GHz, w tym aplikacji 5G. Proponowana antena została zaprojektowana i zasymulowana dla częstotliwości od 3,5 GHz do 5 GHz przy użyciu oprogramowania CST. W tym badaniu zastosowano podłoże Rogers RT5880 o grubości 0,254 mm i stałej dielektrycznej 2,2. Proponowana antena jest zasilana przez ćwierć metalową płaszczyznę uziemienia połączoną z mikropaskową linią zasilającą, aby poprawić niedopasowanie impedancji anteny. W niniejszym badaniu zaobserwowano i przeanalizowano wpływ parametrów zmienności projektu, takich jak wielkość podłoża, wielkość płata i wielkość płaszczyzny podłoża. Najlepszy parametr anteny został wybrany na podstawie wydajności anteny z tłumieniem odbiciowym. Ostatnio ukończona antena została pomyślnie zasymulowana pod względem wydajności anteny.
EN
In this paper, a new design low profile periodic microstrip substrate integrated waveguide antenna with patch loaded for scanning radiation pattern for the main beam. The radiation pattern can be changing the elevation angle (beam direction) by using the square microstrip patch loaded on the edge of microstrip line, and that’s due to changing the reactive impedance of antenna. This square patches put closely of the free edge of radiation element and changing the patch load by connecting the patch with ground plane by pin vias. The gap between square patch and microstrip line is capacitor used to achieve the scanning main beam between the boreside and endfire direction. The proposed antenna can be scanning main beam direction between 25 to 78 with high realized gain 10 dBi with high performance of input impedance. The proposed design is very suitable for automotive radar.
PL
W tym artykule przedstawiono nową konstrukcję niskoprofilowego okresowego mikropaskowego podłoża zintegrowanego z anteną falowodową z łatą załadowaną do skanowania wzorca promieniowania dla wiązki głównej. Charakterystyka promieniowania może zmieniać kąt elewacji (kierunek wiązki) za pomocą kwadratowej łatki mikropaskowej ładowanej na krawędzi linii mikropaskowej, a to ze względu na zmianę impedancji biernej anteny. Te kwadratowe łaty nakładają się blisko wolnej krawędzi elementu promieniującego i zmieniają obciążenie łaty, łącząc łatę z płaszczyzną uziemienia za pomocą przelotek pinowych. Odstęp między kwadratową łatą a linią mikropaskową jest kondensatorem używanym do uzyskania skanującej wiązki głównej między kierunkiem odwiertu i końca. Proponowana antena może skanować kierunek wiązki głównej od 25 do 78 z wysokim zrealizowanym wzmocnieniem 10 dBi z wysoką wydajnością impedancji wejściowej. Proponowana konstrukcja jest bardzo odpowiednia dla radaru samochodowego.
EN
This paper proposes a high gain, and a new shape of an Ultra-wideband (UWB) Mercedes-Shaped printed monopole (MPM) antenna feds by a coplanar waveguide (CPW) designed to use for UWB applications. The Mercedes patch shaped consists of a circular ring embedded with threelegged leads to enhance the antenna bandwidth. The antenna has an electrical dimension of 1.2λo× 1.2λo× 0.039λo at the centre operating frequency of 7.35 GHz. The MPM antenna provides a bandwidth of 10.5GHz covering the licensed UWB frequencies, starting from 2.1 GHz to12. 6 GHz. The MPM antenna exhibited a max gain of 6.88 dB at 8.6 GHz with a significant radiation efficiency of 97.4%. The coverage bandwidth of the proposed MPM antenna is wide enough to be used for UWB and radar applications.
PL
W artykule zaproponowano duży zysk i nowy kształt ultraszerokopasmowej (UWB) drukowanej anteny jednobiegunowej (MPM) w kształcie Mercedesa, zasilanej przez falowód współpłaszczyznowy (CPW) zaprojektowanej do zastosowań UWB. Element w kształcie Mercedesa składa się z okrągłego pierścienia osadzonego w trójnożnych przewodach w celu zwiększenia przepustowości anteny. Antena ma wymiar elektryczny 1,2λo × 1,2λo × 0,039λo przy środkowej częstotliwości roboczej 7,35 GHz. Antena MPM zapewnia szerokość pasma 10,5 GHz pokrywającą licencjonowane częstotliwości UWB, zaczynając od 2,1 GHz do 12. 6 GHz.
6
Content available remote Fractal H-Vicsek MIMO antenna for 5G communications
EN
A Fractal H-vicsek MIMO antenna was designed in the band of 3.3 – 3.7 GHz for 5G applications is demonstrated in this paper. The proposed antenna is printed on a FR4 substrate material with relative permittivity of 4.3 and height of 0.8 mm, and dimension of the antenna was 12.5 × 37 × 0.8 mm3 . This paper presents the development of a compact MIMO antenna using a new structure integrated with the H-shaped using neutralization line and defected ground structure techniques for mutual coupling reduction and antenna isolation improvement. The simulated results proved that the proposed method gives an excellent isolation performance. A good impedance matching return loss of large than 10 dB, high isolation of large than 16 dB at the operating frequency, and low ECC that was 0.009 was simulated across the coveted operating bandwidth.
PL
W artykule przedstawiono antenę Fractal H-vicsek MIMO w paśmie 3,3 - 3,7 GHz do zastosowań 5G. Proponowana antena jest drukowana na materiale podłoża FR4 o przenikalności względnej 4,3 i wysokości 0,8 mm, a wymiary anteny wynosiły 12,5 × 37 × 0,8 mm3. W artykule przedstawiono opracowanie zwartej anteny MIMO wykorzystującej nową konstrukcję zintegrowaną z kształtem litery H za pomocą linii neutralizacji oraz technik uszkodzonej struktury gruntu w celu redukcji wzajemnych sprzężeń i poprawy izolacji anteny. Symulowane wyniki dowiodły, że proponowana metoda zapewnia doskonałą izolację. W pożądanym paśmie roboczym zasymulowano dobre dopasowanie impedancji tłumienia odbicia powyżej 10 dB, wysoką izolację powyżej 16 dB przy częstotliwości roboczej i niskie ECC, które wynosiło 0,009.
7
Content available remote Design of a compact wideband circular monopole antenna for 5G applications
EN
A circular monopole antenna incorporated with notched slots and modified partial ground plane for 5G applications is demonstrated in this paper. The proposed antenna is fed by a 50 Ω tapered microstrip line, and printed on a FR4 substrate material with relative permittivity of 4.3 and height of 1.6 mm. All suitable parameters have been accomplished to attain the 10 dB return loss bandwidth over 2-6 GHz.This antenna produces a stable omnidirectional pattern with minimum and maximum gains of 2.04 dBi and 4.67 dBi, respectively over the interested band. In addition, the proposed design was fabricated and the prototype was verified to have comparable S-parameters and radiation patterns with that of the simulated results. Evidently, simulated results are reasonably in excellent agreement with the experimental results.
PL
Przedstawiono promieniową antenę z wbudowaną szczeliną I zmodyfikowaną płytką do zastosowań w sieciach 5G. Antena jest drukowana na podłożu FR4 o wysokości 1.6 mm. Antena charakteryzuje się wielokierunkowością przy paśmie ponad 2.4 GHZ. Przedstawiono wyniki badania anteny.
EN
This paper proposes a new design of a 2x2 microstrip array antenna with spiral stub for a 5G communication system at the resonant frequency of 3.5 GHz. Spiral stub is useful for increasing the bandwidth value of the proposed antenna. The spiral stub is designed using a microstrip line with an impedance of 70.7 ohms. This study proposes three antenna models by adjusting the number and dimensions of the spiral stubs. From the simulation results using EM Simulation, the optimal bandwidth is obtained when the number of spiral stubs (n) = 3 with dimensions of spiral stub Wstub =18.5 mm and Ls = 8 mm . The bandwidth of the proposed antenna is 0.8 GHz or an increase until 88.88% compared with array 2x2 without spiral stubs. Furthermore, the gain of the proposed antenna is 10.67 dB at the resonant frequency of 3.5 GHz. This research is very useful for increasing bandwidth for the purposes of 5G communication systems.
PL
W artykule zaproponowano nowy projekt anteny mikropaskowej 2x2 ze spiralnym odgałęzieniem dla systemu komunikacji 5G na częstotliwości rezonansowej 3,5 GHz. Spiralny odcinek jest przydatny do zwiększania wartości szerokości pasma proponowanej anteny. Spiralny króciec został zaprojektowany z wykorzystaniem linii mikropaskowej o impedancji 70,7 omów. W niniejszym opracowaniu zaproponowano trzy modele anten, dostosowując liczbę i wymiary końcówek spiralnych. Z wyników symulacji z wykorzystaniem symulacji EM optymalną szerokość pasma uzyskuje się, gdy liczba króćców spiralnych (n) = 3 o wymiarach króćca spiralnego Wstub =18,5 mm i Ls = 8 mm . Przepustowość proponowanej anteny wynosi 0,8 GHz lub jest wyższa o 88,88% w porównaniu z macierzą 2x2 bez spiralnych odgałęzień. Ponadto zysk proponowanej anteny wynosi 10,67 dB przy częstotliwości rezonansowej 3,5 GHz. Badania te są bardzo przydatne do zwiększania przepustowości na potrzeby systemów komunikacji 5G.
EN
An investigation of an ultra-wideband rectangular monopole with circular ring antenna for wireless communication systems is reported. The antenna is designed, simulated, invented, and tested experimentally. It operates over frequency range of 2.56-13 GHz with a return loss of 10 dB. The dimensions of designed antenna is 40 mm × 40 mm with an electrical size of 0.34λ× 0.34λ at 2.56 GHz frequency. It is fed by a 50-Ohm coplanar waveguide and printed on a single side FR-4 substrate with a relative permittivity of 4.3 and a thickness of 1.6 mm. This designed antenna exhibits bidirectional radiation patterns over the entire impedance bandwidth with more than 2.8 dB peak gain for the entire frequency range. The simulation results are reasonably in good agreement with the experimental results.
PL
Przedstawiono szerokopasmową antenę z pierścieniem do bezprzewodowej komunikacji. Antena była zaprojektowana, był wtkonany jej model I przedstawiono wyniki testów. Antena pracuje w paśmie 2.56 – 13 GHz, ze stratami 10 dB. Wymiary anteny to 40 × 40 mm.
10
EN
This paper aims to present a miniaturised and new design of ultra-wideband (UWB) frequency selective surface (FSS) with stopband characteristics for electromagnetic (EM) shielding applications. The modelled FSS used the integration of a two parallel conductive metallic patch with a circular loop structure. The FSS provided a UWB stopband filter response covering a bandwidth of 10.5 GHz, for frequencies from 2.2 GHz to 12.7 GHz. The proposed FSS had a compact physical dimension of 5 mm × 5 mm × 1.6 mm, with a printed array of 19 × 19 FSS unit cells. An equivalent circuit configuration (ECC) was used to verify the FSS unit cell structure’s performance. The proposed FSS was identified to contribute towards independent polarisation for obliques incidences transverse electric (TE) and transverse magnetic (TM) polarisations from 0° to 20°. Besides, the performance of the proposed FSS is stable over a wide range of incident angles for TE and TM polarisations.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zminiaturyzowanej i nowej konstrukcji ultraszerokopasmowej (UWB) powierzchni selektywnej częstotliwości (FSS) o charakterystyce pasma zaporowego do zastosowań w ekranowaniu elektromagnetycznym (EM). W modelowanym FSS wykorzystano integrację dwóch równoległych przewodzących metalowych łat ze strukturą pętli kołowej. FSS zapewnił odpowiedź filtra pasma zaporowego UWB, obejmującą pasmo 10,5 GHz, dla częstotliwości od 2,2 GHz do 12,7 GHz. Proponowany FSS miał kompaktowy wymiar fizyczny 5 mm × 5 mm × 1,6 mm, z nadrukowaną macierzą 19 × 19 komórek jednostkowych FSS. Do weryfikacji działania struktury komórki elementarnej FSS zastosowano równoważną konfigurację obwodu (ECC). Zaproponowana FSS została zidentyfikowana jako przyczyniająca się do niezależnej polaryzacji dla skośnych padań poprzeczna polaryzacja elektryczna (TE) i poprzeczna magnetyczna (TM) polaryzacja od 0° do 20°. Poza tym wydajność proponowanego FSS jest stabilna w szerokim zakresie kątów padania dla polaryzacji TE i TM.
11
Content available remote A design of a single element switched beam antenna on Mushroom-like EBG structures
EN
This paper proposes the low profile switched beam antenna that uses only a single element for 5G applications. The antenna is placed on mushroom-like EBG structures to suppress surface waves. Therefore, bandwidth and directive gain of the proposed antenna can be enhanced. To increase signal in the desired direction and reduce interference in undesired directions, switched beam technique is proposed. There are two directions of main beam antenna 0˚/180˚ and 90˚/270˚ by shorted circuit at terminal edges. The results in terms of bandwidth and gain are compared when the antenna is with and without EBG. The results confirm that the bandwidth and gain can be enhanced when the proposed switched beam antenna is placed on mushroom-like EBG.
PL
W artykule zaproponowano niskoprofilową antenę z przełączaną wiązką, która wykorzystuje tylko jeden element do zastosowań 5G. Antena jest umieszczona na przypominających grzyby konstrukcjach EBG, aby wytłumić fale powierzchniowe. W związku z tym można zwiększyć przepustowość i wzmocnienie kierunkowe proponowanej anteny. W celu zwiększenia sygnału w pożądanym kierunku i zmniejszenia zakłóceń w niepożądanych kierunkach proponuje się technikę wiązki przełączanej. Istnieją dwa kierunki anteny głównej 0˚/180˚ i 90˚/270˚ poprzez zwarcie na krawędziach zacisków. Wyniki pod względem szerokości pasma i wzmocnienia są porównywane, gdy antena jest zi bez EBG. Wyniki potwierdzają, że przepustowość i wzmocnienie można zwiększyć, gdy proponowana antena z przełączaną wiązką zostanie umieszczona na EBG w kształcie grzybka.
12
Content available remote A compact UWB FSS single layer with stopband properties for shielding applications
EN
A compact and simple structure of ultra-wideband (UWB) frequency selective surface (FSS) single layer was formed to obtain stopband characteristics in this study. The proposed FSS is made of a modified square loop (MSL) structure with an electrical size of 0.15λ0 ×0.15λ0 × 0.041λ0 and is printed on a single side of the dielectric FR4 substrate. To determine the FSS unit cell structure’s behaviour, an equivalent circuit model (ECM) was introduced. Based on the observations, the designed FSS achieved a bandwidth of 10GHz (2.6-12.6 GHz) with -10dB of return loss performance. Hence, the proposed FSS was identified to contribute towards stable angular stability for transverse electric (TE) and transverse magnetic (TM) polarisations from 0° to 45°. Overall, the simulated results were in high-grade harmony compared to the measured results.
PL
Przedstawiono prostą kompaktową antenę szerpokopasmową z możliwością tworzenia pasma zaporowego. Antena ma modyfikowana pętlę kwadratowa o elektrycznym rozmiarze 0.15λ0 ×0.15λ0 × 0.041λ0 I jest drukwana na jednej stronie dielektryka FR4. Na podstawie badań określono pasmo anteny na 2.6 – 12.6 GHz.
EN
A circular monopole antenna with modified partial ground plane for ultra wideband (UWB) applications is investigated in this paper. The proposed antenna is fed by a 50 Ω tapered microstrip line, and printed on a FR4 substrate with relative permittivity of 4.3 and height of 1.6 mm. All optimal parameters have been achieved to accomplish S11 better than -10 dB with a nearly omnidirectional pattern and maximum gain of 3.83 dBi over 3.1-10.6 GHz. In addition, antenna prototype was fabricated and conducted experiment to verify the simulation. Apparently, simulated results are in very good agreement with the experimental results.
PL
W artykule przedstawiono badania szerokopasmowej anteny ze zmodyfikowaną konstrukcją. Osiągnięto wzmocnienie 3.83 dBi w paśmie 3.1 – 10.6 GHz. Porównano wyniki symulacji z badaniami wykonanego modelu.
EN
This paper presents an antenna for the medical imaging application which can detect unusual tissues on any part of the body. A compact design of wideband antenna with wearable properties is proposed for the medical imaging application. The wideband antenna is designed with introducing notches to the patch and a t-shaped slot at the partial ground. Polydimethylsiloxane (PDMS) is introduced to the antenna for the implementation of the wearable antenna. The proposed antenna operated in a frequency range of 3GHz to 6GHz. The antenna that embedded with PDMS shows a good agreement to the antenna without PDMS. An experimental proposed structure shows a good agreement with the simulated results. The overall dimension of the antenna is 24mm(W) x 38mm( L) which consider is a miniature antenna. This proposed design give an alternative solution for the antenna which cannot be wear on the body and protect the antenna. The introduction of PDMS will reduce the signal reflection cause by the high coupling of the human body.
PL
W artykule opisano antenę umożliwiającą wykrywanie zmian w tkance w ciele człowieka. Antena została zaprojektowana do celw obrazowania medycznego. Antena pracuje w zakresie częstotliwości 3 – 6 GHz. Rozmiary anteny wynoszą 24 x 38 mm. Konstrukcja anteny umożlwia ciągła pracę w różnych warunkach i wykorzystuje polydimethylsiloxane PDMS.
EN
The design of a coplanar waveguide-fed (CPW-fed) broadband circularly polarized printed monopole antenna is proposed. The antenna consists of a simple rectangular radiator monopole, an inverted L-shaped strip, a horizontal stub, and a modified asymmetric ground plane. Simulation results indicate that the impedance bandwidth (IBW) is 121% (1.575–6.4 GHz), and the axial ratio bandwidth (ARBW) is 64.3% (2.85– 5.55 GHz). A parametric study is performed for verification. Results indicate that the proposed antenna is suitable for different wireless communications systems.
PL
Zaprezentowano projekt szerokopasmowej cyrkularnej jednobiegunowej anteny. Antena składa się z z prostokątnego radiatora, paska o odwróconym kształcie L I asymetrycznej płaszczyzny uziemionej. Symulacje wykazały dobrą pracę w paśmie 2.85 – 5.55 GHz. Wyniki symmulacji porównano z wynikami badania modelu.
EN
his paper presents the design of a crossed elliptical disc antenna with two broad operating bandwidths, which covers several widelyemployed frequency standards: IEEE 802.11b/g/n (WLAN), IEEE 802.16 (WiMAX), GSM/UMTS and LTE. The antenna comprises a crossed elliptical radiator, step-fed transitions, L-shaped slits and split (defected) circular ground-planes. Moreover, the antenna is equipped with four switches to have reconfigurable options for the conical-beam radiation patterns. The fabricated antenna prototype offers the dual broad-bandwidths of 1.17 GHz (1.88-3.05 GHz) and 2.05 GHz (4.67-6.72 GHz), which cover the required frequency bands. The peak gains of the normal-mode conical beams are 3.05 and 5.91 dBi at 2.45 GHz and 5.5 GHz, respectively. It has the advantage of having main-beam directions pointing to nearly the same tilted angle for both operating frequencies, which is very useful for most simultaneous dual-band operations and ceiling-mounted installations.
PL
W artykule zaprezentowano projekt eliptycznej anteny o dwóch pasmach częstotliwosci obsługującej zakresy zgodnie ze standardem IEEE 802.11b/g/n. Wykonany model anteny obsługuje pasma 1.88 – 3.05 GHz oraz 4.67 – 6. 72 GHZ. Wzmocnienie wynosiło 3.05 i 5.91 dBi.
17
Content available remote D-dot, B-dot data processing of fields generated with broadband pulsed antenna
EN
This paper describes the measurement of both electric and magnetic fields generated by a broadband antenna feed with high voltage pulse generator. Data from both D-dot and B-dot sensors are collected at some distances from the antenna to investigate building up of the far field radiation. The paper discusses the problem of how to treat the irregular signals obtained from the probes and how to handle the time shifting caused by the different delay created by the sensors and the optical transmission. The obtained results are compared with those obtained from the simulation of the system using ANSYS-HFSS software.
PL
W artykule przedstawiona została metoda analizy danych z sond pola elektrycznego (D-dot) i magnetycznego (B-dot) w celu skorelowania pomiarów i oceny pasma i efektywności radiacji anteny szerokopasmowej podłączonej do generatora impulsów wysokiego napięcia. Wyniki pomiarów są rejestrowane w różnych odległościach od anteny w celu zbadania procesu formowania dalekiego pola anteny. W pracy omówiono zagadnienia związane z analizą nieregularnych sygnałów pomiarowych oraz wpływem przesunięć czasowych generowanych zarówno przez czujniki jak i optyczną transmisję sygnałów na wyniki analizy. Uzyskane wyniki pomiarów są porównywane z wynikami symulacji systemu przy użyciu oprogramowania ANSYS-HFSS.
18
Content available remote A multiband antenna design comprising the future 5G mobile technology
EN
The pervasiveness of mobile internet, in conjunction to the ubiquitous computing of the internet-of-things has claimed the concept of 5G technology research to allow massive growth of machine communications. One of the main challenges is the scalability problem, which implies issues like small mobile device antennas to fit in the limited amount of space for the smartphone’s design, followed by radiation control and low cost. The purpose of this paper is to develop an antenna, which meets the next generation of the mobile technology 5G as well as other resources available and desired in a smartphone (GPS – 1575 MHz, WLAN – 2.4 GHz, 3G – 2.1 GHz, Brazilian 4G – 2.6 GHz e GSM – 900 – 1800 – 1900 – 2100 MHz). The design adopted only one ultra-wideband microstrip antenna that resonates in the frequencies of these technologies. This kind of antenna is thin, has low cost and good radiation control. Besides, this is the most popular type of antenna in mobile devices; the radiant elements use the manufacturing process of printed circuits. It is built in a plate composed by a conductor (the radiant element of the antenna), a substrate, and by another conductor, which is the ground plate. The principal feature of an ultra-wideband antenna is the usage of 1.5 GHz bandwidth or more. The prototype was manufactured and the simulation results for each type of technology resources are compared.
PL
Celem artykułu jest opracowanie mikropaskowej anteny obsługującej technologię 5G. Koszt anteny jest minimal;izowany przez wykorzystanie techniki obwodów drukowanych. Szerokopasmowa antena wykorzystuje pasmo 1.5 GHz oraz inne większe pasma. Testy każdej z anten potwierdziły jej założone parametry.
EN
In this work, an ultra wide band antenna is modified with periodic structures in order to improve its performance, in terms of gain, bandwidth and resonance. Basically, three topologies are used (Jerusalem cross pair, fractal and tripolar array).The main idea is improve its performance without increase its dimensions which could compromise their application in telecommunications systems especially mobile devices.
PL
W artykule zaprezentowano projekt ultra szerokopasmowej anteny z periodyczną strukturą w celu optymalizacji wzmocnienia, pasma I rezonansu. Testowano trzy topologie – para krzyży Jeruzalem, struktura fraktalna i układ trzybiegunowy.
PL
W artykule omówiono konstrukcję, zasadę pracy i wyniki badań szerokopasmowej anteny dipolowej, przeznaczonej do pracy w paśmie S. Antena została zaprojektowana, wykonana i poddana badaniom laboratoryjnym w Zakładzie Mikrofal Instytutu Radioelektroniki WAT. Antena pracuje w paśmie 400 MHz na częstotliwości środkowej ok. 3 GHz. Antena pracuje z wiązką o szerokości 15° w płaszczyźnie azymutu i 30° w płaszczyźnie elewacji. Zapewnia ona zysk energetyczny 15,8 dBi, przy tłumieniu listków bocznych 20 dB w płaszczyźnie elewacji oraz 15 dB w płaszczyźnie azymutu. Kompaktowe wymiary antena zawdzięcza realizacji w technice planarnej. Promienniki wykonano w postaci dipoli półfalowych, umieszczonych po obu stronach podłoża. Współpracuje z nimi układ rozdziału mocy mikrofalowej. Został on zrealizowany w technice linii dwuprzewodowej, co pozwala na jego realizację na wspólnym podłożu z anteną. W celu uzyskania wymaganych parametrów kierunkowych zastosowano reflektor płaski, w postaci płyty laminatu FR4. Antena charakteryzuje się parametrami energetycznymi i kierunkowymi, zbliżonymi do tych, jakimi cechują się klasyczne łatowe szyki planarne. Przewyższa je jednak pod względem szerokości pasma pracy. W antenie zastosowano ważenie amplitudowe na aperturze szyku, dzięki czemu uzyskano wymagane parametry kierunkowe. Konstrukcja anteny jest podatna na modyfikacje, w celu dopasowania parametrów do konkretnych wymagań, poprzez zmianę liczby promienników lub zmianę bazy antenowej, w celu uzyskania wymaganych parametrów kierunkowych.
EN
The construction, working principle and test results of the wideband dipole antenna for S-band have been presented in the paper. The antenna was designed, manufactured and tested in Microwave Division of the Institute of Radioelectronics of MUT. The antenna works in 400 Mhz frequency range for 3 GHz center frequency. The mainlobe width is 15° in azimuth and 30° in elevation plane. The gain is near 16 dBi, the sidelobe suppression reaches 20 dB in elevation and 15 dB in azimuth plane. The antenna construction basis on the microstrip technique. Radiating elements have form of half-wave dipoles, placed on both sides of the substrate. The microwave power dividing network collaborates with the patch array. This one is realized in twoconductor lines technique, so it can be manufactured on common with radiating array substrate. The flat reflector to reach better directional parameters has been used, in form of the laminate plate. The antenna has parameters comparable to the patch planar arrays, but the bandwidth is much broad. The amplitude weighting on the antenna aperture has been used. The antenna construction is reconfigurable, by changing radiators number or base value, for the directional.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.