Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  capabilities
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Botnets, the remotely controlled networks of computers with malicious aims, have significantly affected the international order from Ukraine to the United States in recent years. Disruptive software, such as malware, ransomware, and disruptive services, provided by those botnets has many specific effects and properties. Therefore, it is paramount to improve the defences against them. To tackle botnets more or less successfully, one should analyse their code, communication, kill chain, and similar technical properties. However, according to the Business Model for Information Security, besides technological attributes, there is also a human and organisational aspect to their capabilities and behaviour. This paper aims to identify the aspects of different attacks and present an analysis framework to identify botnets’ technological and human attributes. After researching the literature and evaluating our previous findings in this research project, we formed a unified framework for the human-organisational classification of botnets. We tested the defined framework on five botnet attacks, presenting them as case studies. The chosen botnets were ElectrumDoSMiner, Emotet, Gamover Zeus, Mirai, and VPNFilter. The focus of the comparison was motivation, the applied business model, willingness to cooperate, capabilities, and the attack source. For defending entities, reaching the target state of defending capabilities is impossible with a one-time development due to cyberspace’s dynamic behaviour and botnets. Therefore, one has to develop cyberdefence and conduct threat intelligence on botnets using such methodology as that presented in this paper. This framework comprises people and technological attributes according to the BMIS model, providing the defender with a standard way of classification.
2
Content available remote Rozwój domeny kosmicznej przez NATO
PL
W artykule wskazano kierunki badań NATO nad nową, piątą domeną walki - przestrzenią kosmiczną. Określono kierunki rozwoju zdolności pozycjonowania, nawigacji oraz precyzyjnego wskazywania czasu, czyli tzw. zdolności PNT, a także zdefiniowano problemy związane z systemami PNT. Za ważny dla Sojuszu uznano rozwój zdolności wczesnego ostrzegania. Ma je zapewnić System Obrony Balistycznej (BMD) jako narzędzie obrony zarówno obszaru NATO, jak i przed nowymi zagrożeniami pochodzącymi z kosmosu. Ponadto określono i antycypowano kierunki aktywności NATO związane z monitorowaniem środowiska, obejmujące działania w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa środowiska oraz jego ochrony.
EN
The article indicates the directions for NATO’s research into a new, fifth domain of warfare - outer space. The directions for the development of positioning, navigation and precise time indication capabilities, i.e. the so-called PNT capabilities, were identified, and problems associated with PNT systems were defined. The development of early-warning capabilities has been considered important for the Alliance. These are to be provided by the Ballistic Missile Defense (BMD) being a tool for defending both the NATO area and against new threats from space. Moreover, the NATO activities related to environmental monitoring were identified and anticipated, including the ones increasing the level of environmental safety and security.
EN
Firms are permanently looking for ways and for tools conditioning the creation of lasting, long-term competitive advantage. A firm’s strategic potential, its resources, capabilities and competences, is an important tool. The article delves into the relationship between these potentials as identified from the perspective of the resource-based view. Herein, particular emphasis is placed upon competences, as this is most distinctive strategic potential of a firm because it plays a key role in building and maintaining competitive advantage.
PL
Cel publikacji obejmuje opis i eksplanację zasadniczych problemów dotyczących utrzymania i doskonalenia zdolności obronnych Polski w aspekcie nowych wyzwań i zagrożeń. Współcześnie działania w tym zakresie realizuje się w ramach jej systemu bezpieczeństwa narodowego. Zasadnym było przyjęcie założenia, że efektywność tych działań może być ograniczona, niezależnie od adekwatnej identyfikacji zagrożeń i wyzwań, jak również podjęcia celowych działań organizacyjnych. Determinantami powyższego są, zarówno zidentyfikowane w artykule słabe strony rozwiązań organizacyjnych w Polsce, jak i czynniki zewnętrzne, w szczególności wynikające ze zmian sytuacji międzynarodowej. Dodatkową wartość dodaną uzyskano stosując szerokie podejście do badań podjętej problematyki – w szczególności poprzez analizę obejmującą zarówno piśmiennictwo, jak i dokumentów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego oraz obronności, a ponadto uwzględniając, wraz z czynnikami o charakterze polityczno-militarnym, także różnorodne czynniki i konteksty: ochronne, gospodarcze i społeczne.
EN
The purpose of the publication includes the description and exploration of fundamental problems in the scope of maintaining and improving Poland's defense capabilities in the aspect of new challenges and threats. Nowadays, activities in this area are implemented as part of its national security system. It was reasonable to assume that the effectiveness of these activities may be limited, regardless of the adequate identification of threats and challenges, as well as the taking of purposeful organizational measures. The determinants of the above are both the weaknesses of organizational solutions in Poland identified in the article, as well as external factors, in particular those resulting from changes in the international situation. Additional added value was obtained by using a broad approach to researching the issues taken up - in particular by analysing both literature and strategic documents in the field of national security, national security and defense, and also taking into account various protective, economic and social factors and contexts - together with factors of a political and military nature.
5
EN
There are a lot of energy saving devices for ships on the market, but few have seen wide adoption on naval ships, with one exception: the bulbous bow. The bulbous bow was developed for naval ships in the early 20th century and is now widespread on a variety of ship designs. Many have wondered if the effect of the bulbous bow — reducing the resistance of a ship by reducing the bow wave — could be replicated somehow at the stern — by reducing the stern wave. This is exactly what is done by a novel and patented energy saving device called Hull Vane. Invented by Dutch hydrodynamicist Dr Peter van Oossanen for an America’s Cup sailing yacht in the early 21st century, research over the years has shown that this wing-shaped appendage works best on ships that combine a relatively high displacement with a relatively high top speed requirement — even if most sailing hours are done at half speed. Examples are certain offshore vessels, superyachts, patrol vessels and naval ships. On offshore patrol vessels, the resistance reduction from the Hull Vane ranges typically from 10 to 20% over the entire useful speed range. In this paper, the working principles of the Hull Vane will be described to give a better understanding of the device. An overview will be given of the work carried out on naval ships and coastguard ships (25 to 142 m), based on Computational Fluid Dynamics studies, model tests and full-scale applications. The question ‘Why?’ will be answered by translating the hydrodynamic effects to concrete capability improvements for naval ships: a lower fuel consumption, a longer range, reduced signature, a higher top speed and improved seakeeping. The question ‘When?’ will zoom in on whether a Hull Vane® is something to be included in a newbuild or if it is something to be retrofitted to an existing ship. Finally the answer to the question ‘How?’ will explain the process of either integrating a Hull Vane in a newbuild project or retrofitting it during a midlife upgrade of an existing ship.
PL
Istnieje wiele urządzeń energooszczędnych dla statków dostępnych na rynku, ale niewiele z nich znalazło szerokie zastosowanie na okrętach wojennych, z jednym wyjątkiem: bulwiastym dziobem. Bulwiasty dziób został opracowany dla okrętów na początku XX wieku i obecnie jest szeroko rozpowszechniony na różnych konstrukcjach statków. Wiele osób zastanawiało się, czy efekt bulwiastego dzioba — zmniejszający opór statku przez zmniejszenie fali dziobowej — mógłby zostać w jakiś sposób zreplikowany na rufie — poprzez zmniejszenie fali rufowej. Dokładnie tak jest to wykonywane przez nowe, opatentowane urządzenie energooszczędne o nazwie Hull Vane. Skonstruowane ono zostało przez holenderskiego hydrodynamika dr. Petera van Oossanena dla jachtu biorącego udział w America’s Cup na początku XXI wieku. Badania z ostatnich lat wykazały, że występ w kształcie skrzydła najlepiej sprawdza się na statkach, które łączą stosunkowo dużą wyporność z wysokim zapotrzebowaniem na maksymalną prędkość — nawet jeśli większość godzin żeglarskich odbywa się z połową maksymalnej prędkości. Przykładami są niektóre jednostki przybrzeżne, superjachty, jednostki patrolowe i okręty marynarki wojennej. Na przybrzeżnych jednostkach patrolowych redukcja oporu z Hull Vane® waha się zwykle od 10 do 20% w całym zakresie użytecznych prędkości. W artykule zostaną opisane zasady działania Hull Vane® w celu lepszego zrozumienia urządzenia. Dokonany będzie przegląd pracy wykonywanej na okrętach i jednostkach straży przybrzeżnej (od 25 do 142 m) w oparciu o badania Computational Fluid Dynamics, testy modelowe i aplikacje na pełną skalę. Udzielona zostanie odpowiedź na pytanie „dlaczego?” poprzez wytłumaczenie oddziaływań hydrodynamicznych na udoskonalenia konkretnych zdolności okrętów wojennych: mniejsze zużycie paliwa, większy zasięg, zmniejszone pole magnetyczne, wyższą prędkość maksymalną i udoskonaloną dzielność. Pytanie „kiedy?” skupi się na tym, czy kadłub Hana Vane ma być częścią nowej konstrukcji, czy też jest czymś, co należy zmodernizować na istniejącym statku. Na koniec odpowiedź na pytanie „jak?” wyjaśni proces integracji Hull Vane® w nowo budowanym projekcie lub modernizacji w trakcie zmian w połowie eksploatacyjnego życia istniejącego statku.
6
Content available remote Wybrane zastosowania robotów w logistyce
PL
Artykuł porusza zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania technologii robotyki w określonych procesach logistycznych. Charakteryzuje wybrane przykłady robotów, omawia ich możliwości, zalety i wady. Część uwagi poświęcono także perspektywie wdrożenia tych rozwiązań do świata logistyki.
EN
The article raises issues related to possibility of using robotics technology in specific logistic processes. It characterizes selected examples of robots, discusses their capabilities, advantages and disadvantages. Part of the attention is also focused to the perspective of implementing these solutions to the world of logistics.
EN
This study evaluates the concept of disability and discusses the contribution of the Sen's capability approach to social policy, making on this example of disability policy. It introduces the traditional understanding of disability as an problem constrained exclusively to the field of medicine and the more recent interpretations of disability as a social construct. Departing from these approaches, this study then critically reappraises the concept of disability through the concepts of capability and social functioning. The study argues that disability indicators based on the capabilities and social functioning allow for new perspective in social policy making.
PL
W artykule podjęto próbę analizy pojęcia niepełnosprawności i przedstawiono wkład koncepcji capabilities A. Sena w tworzenie polityki, w szczególności polityki w zakresie niepełnosprawności. Artykuł ukazuje rozumienie niepełnosprawności jako problemu, który ograniczony jest wyłącznie do dziedziny medycyny oraz do koncepcji niepełnosprawności jako konstruktu społecznego. Wychodząc z tych założeń, niniejsze opracowanie krytycznie oddaje pojęcie niepełnosprawności poprzez koncepcje zdolności i funkcjonowania społecznego. Badania wskazują, że wskaźniki niepełnosprawności oparte na możliwościach i funkcjonowaniu społecznym pozwalają na nową perspektywę w kształtowaniu polityki społecznej.
8
Content available Do we need capabilities in our management system?
EN
To be agile and adaptive, the production systems need to be able to meet the changing market requirements regarding product characteristics, quantities, on-time delivery, and cost. Most of the production companies in Europe have or have pretended to be certified for management systems ISO 9001:2015 (Quality Management), ISO 14001:2015 (Environmental Management) and OHSAS 18001 (occupational health and safety management system specification) as well. On top of that, asset-intensive companies are implementing ISO 55000:2014 (Standards for Asset Management), that enables them to assure that they use corporation assets correctly. All these management systems are complementary and are the base for business process management. When a company has documented processes, it becomes the valuable asset for analyses and optimisation. The current article arguments that the business process management, including risks, qualifications, objectives, opportunities, etc. are not enough for smooth enterprise management without capability planning and management. Authors suggest that in addition to ISO demand companies must have documented and managed capabilities.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. Wśród czynników oddziałujących na tworzenie przewagi konkurencyjnej ważne miejsce zajmują potencjały sukcesu przedsiębiorstwa, które obejmują: (1) zasoby, (2) zdolności oraz (3) kompetencje. Z kolei, wśród różnorodnych zdolności przedsiębiorstwa, szczególne znaczenie przypisuje się tzw. dynamicznym zdolnościom. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji dynamicznych zdolności w kształtowaniu i rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa.
EN
Firms are constantly looking for ways leading to the business competitive advantage creation. Among the factors affecting the business competitive advantage creation an important place is occupied by business success potentials, which include: (1) resources, (2) capabilities and (3) competences. In turn, among the different firm capabilities, the most important role is assigned to the so-called dynamic capabilities. The aim of the article is to present the possibilities of the dynamic capabilities concept exploitation in the process of business competences development.
EN
The aim of this paper is the identification and description of the capabilities and limitations of military aviation in intervention operations. Over the last two decades, military aviation was treated by political decision-makers as a remedy for solving international crises and conflicts. Intervention operations with the participation of military aviation included: humanitarian intervention, crisis response operation and regional ethnic conflicts in many areas of the world. Short analysis of the above-mentioned operations shows a tendency for military aviation to possess attributes (capabilities) which distinguish it from other services. Doctrinal attributes describing military aviation, that is to say, speed, reach, height, ubiquity, agility and concertation, give the intervening coalition an advantage over the enemy from the beginning of the intervention. However, the doctrinal capabilities of military aviation in many cases are not sufficient for conducting air operations during an intervention. It is believed that military aviation may create other capabilities that are very important in the context of the political and military end state of intervention. These might be: possibility of enforcement of no-fly zones as an element of military deterrence, creation of psychological effects against the enemy, show of force or inputs to intelligence, surveillance and reconnaissance. However, the most important capability of military aviation in intervention operations may be the ability for coercion, which allows politicians to put pressure on adversaries. There is no doubt that military aviation also possesses limitations which may reduce its capabilities during intervention operations. The most known of these are: impermanence, limited payload and vulnerability. Sometimes, these would also be political challenges connected with witnessing a given operation by individual countries or the international community. In a specific situation, they may limit or prevent conducting air operations in the area of operations.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i opis zdolności oraz ograniczeń lotnictwa wojskowego w operacjach interwencyjnych. W ciągu ostatnich dwóch dekad lotnictwo wojskowe było traktowane przez decydentów politycznych jako remedium w rozwiązywaniu międzynarodowych kryzysów i konfliktów. Działania interwencyjne z udziałem lotnictwa wojskowego obejmowały: interwencje humanitarne, operacje reagowania kryzysowego czy konflikty etniczne w wielu obszarach całego świta. Krótka analiza tego rodzaju operacji pokazuje, że lotnictwo wojskowe posiada atrybuty (zdolności) wyróżniające je spośród innych rodzajów wojsk. Doktrynalne atrybuty opisujące lotnictwo wojskowe, tj. szybkość działania, zasięg, wysokość, wszechobecność oraz elastyczność użycia i zdolność do koncentracji dają koalicji interwentów przewagę nad przeciwnikiem od początku trwania operacji. Jednakże doktrynalne atrybuty lotnictwa wojskowego w wielu przypadkach okazują się niewystarczające do realizacji operacji powietrznych. Należy zauważyć, że lotnictwo wojskowe posiada bardzo istotne zdolności w kontekście politycznego i militarnego celu operacji. Mogą to być: zdolność do wymuszania stref zakazu lotów, zdolność do militarnego odstraszania, zdolność do tworzenia efektów psychologicznych, demonstracja siły czy wkład w system rozpoznania i obserwacji. Jednakże prawdopodobnie najważniejszą zdolnością lotnictwa wojskowego w operacjach interwencyjnych może być zdolność do wymuszania oraz wywieranie presji na przeciwnikach. Nie ulega wątpliwości, że lotnictwo wojskowe posiada również swoje ograniczenia, które mogą zmniejszać jego zdolności w działaniach interwencyjnych. Za kluczowe należy uznać: nietrwałość podejmowanych działań, ograniczony udźwig statków powietrznych czy ograniczoną żywotność. Również polityczne wyzwania związane z postrzeganiem danej operacji przez poszczególne państwa i społeczność międzynarodową mogą wpływać pośrednio na zdolności lotnictwa wojskowego. W specyficznej sytuacji mogą one ograniczać lub uniemożliwiać wykonywanie misji lotniczych w rejonie operacji.
EN
The article deals with classical and innovation methods used in pedagogical process at universities and their influence on development of capabilities of graduates of faculties. Capabilities which students obtain in education process complete their professional profile and can be helpful in ensuring their employability in the labour market. Therefore it is very important to promote process-oriented pedagogical approaches as a specific tool of marketing mix of universities and innovation methods as an integral part of this tool. The use of modern teaching methods is a sign of significant competitive advantage nowadays. Universities should pay attention to examining opportunities to streamline the tools of communication policy in their promotion. Responses to new forms of marketing communication presenting new process-oriented pedagogical approaches can also help universities with redefinition of their target audiences.
PL
Tematem artykułu jest pedagogiczne podejście procesowe. W przypadku gdy nauczyciele stosują skuteczne metody nauczania, mogą wpływać oni na pozytywną reakcję mającą miejsce na rynkach docelowych a także zwiększyć prestiż i popularność instytucji naukowych. W porównaniu z klasycznymi metodami (wykład, seminarium, dyskusja, pokaz), które mają na celu przekazywanie informacji, metody innowacyjne mają na celu rozwijanie osobowości uczniów i ich możliwości, więc metody te przygotowują uczniów do odniesienia sukcesu na rynku pracy.
12
Content available Data types in the EXPRESS language
EN
Defined data types are provided as part of the language. Every attribute, local variable or formal parameter has an associated data type. The core information modelling language consists of data types that determine its modelling capabilities. Based on the data types of traditional programming languages, language EXPRESS absorbing mechanisms used in object-oriented technologies, such as inheritance mechanism which is used to describe the production data, using a wide range of data types. This article dealt with the data types of EXPRESS language, and describe their basic options.
PL
Zdefiniowane typy danych są dostarczane jako część języka programowania. Każdy atrybut, zmienna lokalna lub parametr formalny ma skojarzony typ danych. Kod źródłowy języka programowania zawiera typy danych, które określają jego możliwości programowania. W oparciu o typy danych z tradycyjnych języków programowania, język EXPRESS wykorzystuje mechanizmy stosowane w technologiach programowania obiektowego, takie jak mechanizm dziedziczenia, który jest używany do opisu procesu produkcyjnego, przy użyciu szerokiego zakresu typów danych.
13
Content available remote The meaning of logistics capabilities in achieving the market success by a company
EN
The symptom of the market success by a company is to reach the expected market effects (e.g. market share, customer satisfaction, customer loyalty) as well as economic ones (e.g. profits, rentability, return on capital). As a result, the company may achieve a stable and long-term competitive advantage as well as strengthen its market position. Methods: The abilities to use existing resources, which play an important role in achieving a market success, can be divided into operational and dynamic ones. The logistics abilities are one of the most important ones for a company. The comparison of these two kinds of logistics capabilities are presented, compared and evaluated. Results: the role of logistics capabilities in achieving a market success by the company in light of the results of research carried out in the world, including Poland, was discussed, evaluated and confirmed. Conclusions: The influence of logistics capabilities on the market success of a company was confirmed. The development of an effective strategy and organization solutions in the logistics seems to be the most important process associated with the use of potentials (capabilities as well as resources and competencies) and leading to achieving a market success of a company.
PL
Przejawem sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa jest zrealizowanie oczekiwanych efektów rynkowych (np. udział w rynku, zadowolenie klientów, lojalność klientów) i ekonomicznych (np. zysk, rentowność, zwrot z kapitału). W rezultacie, przedsiębiorstwo może zdobyć trwałą i długofalową przewagę konkurencyjną oraz wzmocnić swoją pozycję rynkową w porównaniu do konkurentów. Metody: W osiąganiu sukcesu rynkowego ważną rolę pełnią zdolności wykorzystania posiadanych zasobów, które można podzielić na zdolności operacyjne i zdolności dynamiczne. Wśród zdolności przedsiębiorstwa istotne znaczenie posiadają zdolności logistyczne. Wykonano porównanie tych dwóch rodzajów zdolności wraz z ich oceną przydatności. Wyniki: Rola zdolności logistycznych w osiąganiu sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo w świetle badań przeprowadzonych zarówno na świecie, jak i w Polsce, została poddana dyskusji, oceniona i potwierdzona. Wnioski: Wpływ zdolności logistycznych na osiągnięcie sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo został potwierdzony. Rozwój efektywnej strategii i rozwiązań organizacyjnych w logistyce wydaje się być najważniejszym procesem związanym z wykorzystaniem potencjałów (zarówno zdolności jak i zasobów i kompetencji) prowadzących do osiągnięcia sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.