Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostaną aktualne kierunki badań naukowych związanych z nowoczesną konstrukcją systemów chłodzenia. Głównym celem badań jest zwiększenie sprawności pracy tych urządzeń poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych wykorzystujących ciepło odpadowe oraz energię odnawialną solarną i geotermalną.
EN
The article presents the current directions of scientific research related to the modern design of cooling systems. The main aim of the research is to increase the efficiency of these devices by developing innovative construction solutions using waste heat as well as solar and geothermal renewable energy.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie kolejnego etapu wyników badań ankietowych dotyczących stosowania empowermentu w komunikacji interpersonalnej i organizacyjnej w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Upełnomocnienie pracowników i kadry kierowniczej w pracy zawodowej odbywa się również w takich obszarach jak: sprawność komunikacji interpersonalnej, techniki i formy komunikacji interpersonalnej oraz bariery sprawności komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Badania uwiarygodniają wcześniej postawioną tezę, iż pracownicy partycypując w rolach kierowników: interpersonalnej, informacyjnej i decyzyjnej przyczyniają się do podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji oraz identyfikują się z jej celami.
EN
Presenting the next stage of results of the questionnaire survey concerning applying is a purpose of the article empowerment in the interpersonal and organizational communication in the career of employees and the senior staff in organizations. Authorizing employees and the senior staff in the career also takes place in such areas as: fitness of the interpersonal communication, the technique and the form of the interpersonal communication and the barrier of the fitness of the interpersonal communication in the career of employees and the senior staff in organizations. Examinations are lending credence to the thesis earlier put forward, that for the worker participating in roles of managers: interpersonal, information and decision-making they are contributing to raise the efficiency of functioning of the organization as well as are identifying themselves with her purposes.
3
Content available Program „Rodzina 500 plus” a gospodarka Polski®
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu programu „Rodzina 500 plus” na makroekonomię Polski. W artykule oparto się na literaturze, artykułach naukowych, raportach oraz analizach dotyczących omawianych zagadnień. Na podstawie dokonanej analizy wykazano, że program „Rodzina 500 plus” może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na wybrane obszary gospodarki kraju. Wykazano natomiast jego jednoznacznie pozytywny wpływ na zmniejszenie stopy ubóstwa w wielu obszarach życia polskich rodzin.
EN
The aim of the article is to present the impact of the programme “Family 500 +” on the macroeconomics of Poland. The article is based on scientific literature, articles, reports and studies related to the issues discussed. The results of the studies show that the programme “Family 500 +” can have both a positive and negative impact on various areas of the country’s economy. However, its unequivocally positive impact on reducing poverty rates in many areas of Polish families’ lives has also been demonstrated.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników kolejnego etapu badań ankietowych dotyczących barier delegacji władzy u delegujących jak i pracowników otrzymujących upełnomocnienie występowania w macierzystych organizacjach.
EN
Presenting the next stage of the results concerning the questionnaire survey is a purpose of the article of barriers of the delegation of the power at delegating as well as receiving employees authorizing appearing in parent organizations.
PL
Najbardziej wiarygodnym sposobem wyznaczenia zdolności danego materiału do odkształcenia plastycznego bez naruszenia spójności jest określenie tzw. kryterium plastyczności. Kolejnym parametrem charakteryzującym podatność danego materiału do kształtowania plastycznego jest naprężenie uplastyczniające, zależne od odkształcenia, prędkości odkształcenia, temperatury oraz historii przebiegu odkształcenia. Istotny wpływ na plastyczność ma również stan mikrostruktury badanego materiału. W celu jego określenia w zależności od zmieniających się parametrów obróbki cieplno-plastycznej należy wykonać badania dylatometryczne, które umożliwiają wyznaczenie temperatury charakterystycznej badanego materiału oraz pozwalają na ujawnienie procesów zachodzących w jego strukturze podczas kolejnych etapów obróbki cieplno-plastycznej. Zakres przedstawionych w pracy badań obejmował określenie kryterium plastyczności stopu aluminium AlZn5,5MgCu w stanie T6 oraz po wyżarzaniu. Badania te przeprowadzono w statycznej próbie rozciągania w podwyższonej temperaturze, przy zastoso-waniu maszyny wytrzymałościowej Zwick Z/100. W pracy wyznaczono również tem-peraturę rozpuszczania się i wydzielania w badanym materiale związków międzymetalicznych, z wykorzystaniem dylatometru DIL805A/D.Ponadto określono zmiany wartości naprężenia uplastyczniającego badanego materiału w zależności od parametrów odkształcenia oraz opracowano model matematyczny zmian własności reologicznych badanego stopu. Badania krzywych plastycznego płynięcia przeprowadzono w próbie skręcania z zastosowaniem plastometru skrętnego STD 812. Przeprowadzone w ramach pracy badania stanowiły podstawę doboru optymalnych parametrów procesu walcowania badanego stopu w trójwalcowej walcarce skośnej. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono istotny wpływ parametrów odkształcenia na wartość naprężenia uplastyczniającego badanego stopu aluminium. Stosując operację wyżarzania wsadu z badanego stopu aluminium AlZn5,5MgCu dostarczonego w stanie T6, można poprawić jego właściwości plastyczne, co umożliwia stosowanie większych odkształceń jednostkowych w procesie walcowania. Stwierdzono, że właściwą temperaturą walcowania analizowanego stopu w trójwalcowej walcarce skośnej będzie temperatura powyżej 200°C.
EN
The most reliable method of establishing the ability of a given material to deform plastically, while not losing its integrity, is by determining its so-called yield criterion. Another parameter that describes the susceptibility of a given material to being plastically formed is the yields stress, which is dependent on the strain, strain rate, temperature and the history of deformation. The ductility is also significantly influenced by the microstructural state of the material under examination. In order to determine it as dependent on the varying parameters of thermo-mechanical treatment, it is necessary to perform dilatometric tests to determine the characteristic temperatures of the examined material and to reveal processes occurring within its structure during successive thermo-mechanical treatment stages. The scope of the investigation covered in this study encompassed exa-minations to determine the yield criterion for the AlZn5.5MgCu aluminium alloy in condition T6 and after annealing. These examinations were carried out in static tensile tests at elevated temperature using a Zwick Z/100 testing machine.The temperatures of dissolution and precipitation of intermetallic compounds in the examined material were also determined using a DIL805A/D dilatometer.In addition, the variations in the magnitude of the yield stress of the examined material were determined as dependent on the deformation parameters, and a mathematical model of the rheological properties of the examined alloy was developed. The examination of the plastic flow curves was performed in a torsion test using an STD 812 torsion plastometer. The investigation carried out within the study provided a basis for the selection of the optimal parameters of the process of rolling the examined alloy on a three-high reeling mill. From the obtained results, a significant effect of the deformation parameters on the magnitude of the yield stress of the investigated aluminium alloy has been found. Using the operation of anne-aling the charge of the examined AlZn5.5MgCu aluminium alloy supplied in state T6, its plastic properties can be improved, which will enable larger unit deformation to be used in the rolling process. It has been found that the appropriate temperature of rolling the examined alloy on a three-high reeling mill will be a temperature above 200°C.
PL
W pracy omówiony został proces nagniatania naporowego tocznego powierzchni wałków ze stali Duplex. Powierzchnie do nagniatania przygotowano w procesie toczenia. Charakteryzowały się one nierównościami powierzchni o kącie θ=90°. Następnie powierzchnie nagniatano na głębokość równą ½ wysokości nierówności. Wykonano pomiary powierzchni i określono parametry chropowatości po obróbce poprzedzającej (toczeniu) oraz po nagniataniu. Przedstawiono wyniki pomiarów w postaci profilometrów, udziału materiałowego oraz zdjęć mikrostruktury.
EN
The work discusses the process of burnishing rolling of the surface of Duplex steel rollers. Burning surfaces were prepared in the rolling process. They were characterized by asperities of the surface with angle θ=90°. Then the surface was burnished to a depth equal to ½ of the asperities height. Surface measurements were made and roughness parameters were determined after pre-treatment (turning) and after burnishing. The results of measurements in the form of profilometers, material bearing and microstructure photos are presented.
EN
Neurological disorders are diseases of the brain, spine and the nerves that connect them. There are more than 600 diseases of the nervous system, such as epilepsy, Parkinson's disease, brain tumors, and stroke as well as less familiar ones such as multiple sclerosis or frontotemporal dementia. The increasing capabilities of neurotechnologies are generating massive volumes of complex data at a rapid pace. Evaluating and diagnosing disorders of the nervous system is a complicated and complex task. Many of the same or similar symptoms happen in different combinations among the different disorders. This paper provides a survey of developed selected data mining methods in the area of neurological diseases diagnosis. This review will help experts to gain an understanding of how data mining techniques can assist them in neurological diseases diagnosis and patients treatment.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących stosowania empowermentu w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Upełnomocnienie się pracowników i kadry kierowniczej w pracy zawodowej odbywa się w obszarach: ich życia osobistego i zawodowego, autonomii zawodowej i wykorzystywania posiadanych umiejętności, otwartości wymiany informacji ”kierownik – pracownik” oraz partycypowania pracowników w podejmowaniu decyzji. Badania uwiarygodniają tezę, iż udział pracowników w procesie decyzyjnym umożliwia wzajemne, zespołowe uczenie się, wzrost zaangażowania pracowników oraz pozwala na optymalne kształtowanie wspólnej wizji funkcjonowania organizacji w dalszej perspektywie czasu.
EN
The article is presenting findings concerning applying empowermentu in the career of employees and the senior staff in organizations. Authorizing employees and the senior staff in the career are being undergone oneself in areas: of their private life and professional, of the professional autonomy and exploiting possessed abilities, opennesses of the information exchange “manager - employee” and of participating of employees in the decision making. Examinations are lending credence to the thesis that the participation of employees in decision-making processes enables mutual, team learning, height of the commitment of employees and permits the common vision of functioning of the organization the optimum forming in the more distant perspective of the time.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych dotyczących stosowania empowermentu w procesie decyzyjnym i w organizowaniu pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Upełnomocnienie się pracowników i kadry kierowniczej w pracy zawodowej odbywa się w podejmowaniu decyzji menedżerskich w realizacji projektów, w zachodzących relacjach występujących pomiędzy przełożonym a podwładnym, w stosowaniu instrumentów motywacyjnych przez kierownika przy zwiększonej delegacji uprawnień oraz w delegowaniu uprawnień i stosowanych stylach kierowania. Badania uwiarygodniają postawioną tezę, iż udział pracowników w procesie decyzyjnym umożliwia podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji w turbulentnym otoczeniu.
EN
The article is presenting results of the questionnaire survey concerning applying empowerment in decision-making processes and in organising the career of employees and the senior staff in organizations. Authorizing employees and the senior staff in the career are being undergone oneself also in next areas: in taking managerial decisions acting in the implementation of projects, in occurring relations between the superior and for subordinates, in applying incentive instruments by the manager by the increased delegation of entitlements and in the delegation of authority and applied styles of control. Examinations are lending credence to the thesis earlier put forward, that participation of employees in decision-making processes he enables the organization to raise the efficiency of functioning in turbulent surroundings.
PL
W artykule przedstawiono ciąg dalszy wyników badań ankietowych dotyczących stosowania empowermentu w procesie decyzyjnym i w organizowaniu pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Upełnomocnienie pracowników i kadry kierowniczej w pracy zawodowej odbywa się również w kolejnych obszarach: w podejmowaniu decyzji menedżerskich w realizacji projektów, w zachodzących relacjach występujących pomiędzy przełożonym a podwładnym, w stosowaniu instrumentów motywacyjnych przez kierownika przy zwiększonej delegacji uprawnień ze szczególnym uwzględnieniem finansowych i pozafinansowych środków motywacyjnych. Badania uwiarygodniają wcześniej postawioną tezę, iż udział pracowników w procesie decyzyjnym stawia przed kadrą menedżerską obowiązek doboru takich instrumentów motywacyjnych, aby zachęcały one podwładnych do angażowania się w wykonywanie obowiązków.
EN
In the article a continuation of results of the questionnaire survey concerning applying was described empowerment in decision-making processes and in organising the career of employees and the senior staff in organizations. Empowering employees and executive personnel takes places in the following areas: in managers’ decision-making while working on projects, in relations between subordinates and superiors, in using motivational tools by directors with increased delegation of powers, especially financial and non-financial incentives. The research lends credence to the thesis that employees’ participation in decision-making process makes executive personnel obliged to choose motivational tools which encourage employees to do their tasks.
PL
W pracy proces nagniatania naporowego tocznego rozpatrzono jako geometrycznie i fizycznie nieliniowe zagadnienie brzegowo-początkowe, z nieznanymi warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych procesu nagniatania tocznego osiowego powierzchni wałków ze stali C45. Opracowano model fizyczny, matematyczny, a w efekcie model komputerowy procesu. Przedmiot traktowano jako ciało sprężysto/lepko-plastyczne, zaś narzędzie jako idealnie sztywne. Symulacje wykonano z zastosowaniem Metody Elementu Skończonego. W trakcie symulacji zmieniano głębokość nagniatania 'an'. Analizie poddano wpływ głębokości nagniatania na naprężenia i odkształcenia w warstwie wierzchniej. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano wykresy zależności odkształceń od głębokości nagniatania, a rezultaty przedstawiono w postaci rysunków oraz wykresów.
EN
In the work, the burnishing rolling process was considered as a geometrically and physically nonlinear edge-to-edge problem, with unknown boundary conditions in the contact area. The results of computer simulation of axial burnishing rolling process of the surface of C45 steel shafts were presented. The physical, geometrical and computer models were developed. The object was treated as an elasto/visco-plastic body, while the tool was rigid. Simulations were made using the Finite Element Method. During the simulation a burnishing depth was changed. The influence of burnishing depth on the state of stress and strains was analyzed. Based on the obtained results, the graph of the dependence of strains from the depth of burnishing was elaborated. The results are presented in the form of figures and graphs.
PL
W pracy badano wpływ parametrów technologicznych (głębokości nagniatania) powierzchniowej obróbki plastycznej na wytrzymałość zmęczeniową wałków podczas ich zginania obrotowego. Próbki walcowe ze stali C45 były wstępnie toczone, a następnie nagniatane na różne głębokości. Tak przygotowane próbki poddawano cyklicznemu zginaniu, aż do ich przełamania. Na tej podstawie określono wpływ głębokości nagniatania na wytrzymałość zmęczeniową. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci tabeli oraz wykresów.
EN
In the paper the influence of technological parameters (burnishing depth) of the plastic surface treatment on the fatigue strength of the shafts during bending tests was investigated. C45 cylindrical specimens were prerolled, then burnished on the different depths. The samples prepared in that way were subjected to cyclic bending until they were broken. On this basis the impact of the burnishing depth on the fatigue strength was determined. Results obtained are presented in the form of table and graphs.
PL
W pracy omówiony został proces nagniatania tocznego osiowego powierzchni wałków ze stali C45. Powierzchnie do nagniatania przygotowano w procesie toczenia. Następnie wykonano pomiary powierzchni i określono parametry chropowatości po obróbce poprzedzającej (toczeniu). Proces nagniatania przeprowadzono na obrabiarce RM 4010, stosując różne głębokości procesu. Powierzchnie ponownie zmierzono i określono parametry chropowatości po procesie nagniatania. Analizie poddano wpływ głębokości nagniatania na chropowatość powierzchni wałków stalowych. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci profilogramów, tabeli oraz wykresów.
EN
The process of axial burnishing rolling of surfaces from C45 steel rollers is discussed. Finishing surfaces were prepared in a rolling process. Then surface measurements were made and the roughness parameters were determined after pretreatment (turning). Burning was performed on a RM 4010 machine using different depths of the process. Surfaces were remeasured and roughness parameters determined after the burnishing process. The influence of the burnishing depth on the surface roughness after axial burnishing rolling was analyzed. The results are presented in the form of profilographs, table and graphs.
14
PL
Celem artykułu jest wykazanie możliwości zastosowania ekoinnowacyjnej technologii obróbki nagniataniem w procesie tworzenia produktu. Obróbka nagniataniem jest efektywną technologicznie, ekonomicznie i ekologicznie metodą wytwarzania warstw wierzchnich części maszyn. Takie podejście umożliwi produkcję części z minimalnymi stratami materiałowymi oraz energetycznymi. W celu wykazania możliwości tworzenia produktu w ekoinnowacyjnej obróbce nagniataniem przeprowadzono badania eksperymentalne procesu nagniatania naporowo-tocznego wykazujące możliwość kształtowania warstwy wierzchniej wyrobu o pożądanych właściwościach. Wśród rozpatrywanych wybranych aspektów rozpatrywano: chropowatość powierzchni, nanochropowatość, udział materiałowy, mikrostrukturę powierzchni, strukturę metalograficzną oraz mikrotwardość.
EN
The aim of this article is to demonstrate the possibility of using ecoinnovative burnishing rolling process as the technology of product development. Burnishing rolling process is effective: technologically, economically and environmentally way of treatment of the machine's outer layers. This approach will make possible the production of parts with minimal loss in material and energy. In order to demonstrate the ability to create products in the ecoinnovative treatment of burnishing rolling, the experimental researches were carried out, showing the ability to form the surface layer of the product with the desired properties. Among the examined certain aspects were considered: surface roughness, nano-roughness, material bearing, surface microstructure, metallographic structure and microhardness.
PL
W artykule przedstawiono automatyczną, wirową zaprawiarkę porcjową, która przeznaczona jest do zaprawiania ziarna siewnego zbóż zaprawami nasiennymi proszkowymi, zawiesinowymi i płynnymi, przy czym możliwe jest sekwencyjne stosowanie kilku rodzajów zapraw nasiennych, w tym biologicznych, dzięki zastosowaniu (opcjonalnie) kilku niezależnych układów dozujących i aplikujących zaprawę w postaci płynnej lub proszkowej. W niniejszej pracy szczególny nacisk położono na system odpylania w nowej generacji zaprawiarce porcjowej przeznaczonej do ziaren zbóż. Zakłada się, że do odpylania zaprawiarki nowej generacji zastosowane będą dwa niezależne systemy. Pierwszy system odpylania zasadniczego dotyczy odpylania komory wagi i pracuje w układzie otwartym. Drugi, autonomiczny system dotyczy odpylania komory zaprawiania i pracuje w układzie zamkniętym. W pracy zamieszczono schematy, podstawy teoretyczne oraz obliczenia. Ze względu na dużą wydajność zaprawiarki 3-8 [t · h-1] jest ona przeznaczona dla średnich i dużych gospodarstw rolnych oraz zakładów nasiennych (przedsiębiorstw przygotowujących materiał siewny).
EN
This paper presents automatic, innovative, whirl pickling machine of batch, which is designed for dressing of the seed grain by dressing: seed powder, water slurry and liquid, whereby it is possible to sequential use of several kinds of seed treatment, including biological, which is possible by use of application (optional) of few independent dosing systems and applying picling in liquid or powder form. The aim of the article is to present innovative design and operating parameters of new generation seed pickling machine. In this paper, the main emphasis is on dust collection system in dressing chamber and weighing chamber. The dust collection in dressing chamber in a closed system, hoverer the dust collection chamber weights in an open system. This schemas, theoretical basis, equation and calculations were shown in this paper. Due to the high performance of the pickling machine 3-8 [t · h-1] is designed for medium and large farms and seed plants (companies preparing seed).
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ekoinnowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz parametrów pracy rozpylacza w nowej generacji zaprawiarce porcjowej do ziaren zbóż. W niniejszej pracy główny nacisk położono na komorę zaprawiania, w której odbywa się dokładne nanoszenie zaprawy na nasiona oraz proces rozdrabniania kropli zaprawy w celu uzyskania mgiełki. Komorę zbudowano z nieruchomego cylindra o osi pionowej oraz wirującego dna w kształcie talerza. W osi talerza i cylindra zamontowano wirującą tarczę rozpylającą ciecz. Nasiona ze zbiornika ważącego spadać będą na wirujący talerz. Dzięki sile odśrodkowej nasiona w komorze odrzucane są na ścianę nieruchomego cylindra i ponownie spadają na talerz. Na każdą chwilową powierzchnię nasion będących w ruchu (tworzących jednocześnie w osi wirującego talerza komory ruchomy lej) rozpylana jest odpowiednia dawka zaprawy. Wielokrotna powtarzalność tej operacji zapewni uzyskanie wymaganego stopnia wymieszania i pokrycia.
EN
The aim of the article is to present innovative design and operating parameters of aerosol in the next generation of seed pickling machine. In this paper, the main emphasis is on dressing chamber, which takes place mortar on the exact application and the process of grinding the seeds drop of mortar in order to obtain mist. The chamber is constructed of a stationary cylinder having a vertical axis and rotating the bottom plate shape. The axis of the plate and cylinder mounted rotating disc spray liquid. Seeds from a tank weighing shall fall on a rotating plate which has the appropriate holes. By centrifugal force in the chamber seeds are thrown on the wall stationary cylinder and then fall to the plate. For each instantaneous seed surface in motion (at the same time forming the axis of the rotating plate of the chamber movable funnel) is sprayed suitable dosage mortar. Multiple repetition of this operation will ensure to obtain the required degree of mixing and coverage.
EN
The main objective of this publication is to present the possibilities of using the numerical calculations to determine the force and the total drawing work. Minimizing the effort of energy is an important element in modern mass production, because the rapid determination of the total work allows optimizing the production process and reduce its harmful effects on the environment. In this paper summarizes the numerical results with experimental data for the purpose of verification. It was confirmed that at significance level α = 0,05 results of simulation are consistent with experimental. It has been determined that on the overall drawing work has an influence the profile of the die and the friction conditions in the contact zone.
PL
Głównym celem tej publikacji jest przedstawienie możliwości zastosowania obliczeń numerycznych do wyznaczania siły i całkowitej pracy tłoczenia. Minimalizacja nakładu energetycznego jest ważnym elementem w nowoczesnej produkcji masowej, dlatego szybkie wyznaczenie całkowitej pracy pozwala optymalizować proces produkcyjny i zmniejszyć jego szkodliwy wpływ na środowisko. W pracy zestawiono wyniki numeryczne z eksperymentalnymi w celu ich weryfikacji. Potwierdzono, że na poziomie istotności α = 0,05 wyniki symulacyjne są zgodne z eksperymentalnymi. Określono, że na całkowitą pracę tłoczenia ma wpływ profil matrycy i warunki tarcia w obszarze kontaktu narzędzi.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących stosowania Empowermentu w praktyce państwowych i prywatnych przedsiębiorstw. Upełnomocnienie się pracowników w obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, zachowań i motywacji, ich podstawowych wartości i percepcji jest niezwykle istotne. Badania uwiarygodniają tezę, iż niezbędne jest wcześniejsze mentalne przygotowanie/modyfikacja świadomości pracowników na zmiany w tych obszarach.
EN
The article is presenting findings concerning applying Empowermentu in practice national and of private companies. Authorizing oneself of employees in areas of functioning of enterprises, behaviours and motivation, their core values and the perception is unusually essential. Examinations are lending credence to the thesis that it is essential earlier mental prepare/alteration of the awareness of employees for changes in these areas.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących menedżerów wprowadzających efektywne metody zarządzania oraz wykorzystywania tych metod w obszarach działalności pracowników w polskich przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych różnej wielkości. Stosując te efektywne metody menedżerowie muszą mieć na uwadze ich niedoskonałość oraz konieczność nieustannego poszukiwania i wykorzystywania coraz bardziej optymalnych wariantów rozwiązań usprawniających proces zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
The aim of the article is to present the results of research on the topic of managers introducing effective management methods and their use within the scope of employees’ activities in Polish public and private companies of various sizes. Using these methods, managers must keep in mind their imperfect character and the necessity to continue searching and applying more and more optimal solutions, which in turn will improve the process of managing the company.
PL
Celem poniższego artykułu jest omówienie wyników badań dotyczących kontrolingu jako narzędzia wspomagającego menedżerów wprowadzających efektywne metody zarządzania. Badania empiryczne zostały przeprowadzone wśród pracowników polskich organizacji zarówno państwowych jak i prywatnych o różnej wielkości. Menedżerowie stosując kontroling w praktyce, konstruują coraz bardziej optymalne rozwiązania usprawniające proces zarządzania organizacją. Ponadto autorzy artykułu wskazują instrumenty kontrolingu, które stymulują ten proces decyzyjny.
EN
The main purpose of this article is to present and discuss the results of authors empirical researches connected with a controlling as an instrument which can assist managers who are implementing effective management methods. The empirical researches were conducted among the employees of Polish state and private organizations of all sizes. The managers who are using controlling in practice are able to create solutions which can improve the process of organizational management. The authors would also like to present controlling instruments that can stimulate the decision-making process.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.