Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 891

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
PL
Jak już wielokrotnie wspomniano w ramach cyklu artykułów z niniejszej serii, od ponad 20 lat na terenie Polski zaprojektowano i zbudowano ponad 4000 obiektów inżynieryjnych pełniących funkcję ekologiczną. Według opracowania ich łączny koszt budowy wyniósł ponad 7 mld zł. Ponadto wraz z intensywnym rozwojem krajowej infrastruktury komunikacyjnej liczba nowoczesnych przepustów pod drogami i liniami kolejowymi wykonanych ze stalowych blach falistych stale rośnie. Biorąc pod uwagę powyższe, obiekty te stanowią ogromny majątek narodowy i z tego względu wymagają starannych zabiegów utrzymaniowych i konserwacyjnych. Jednocześnie często ze względu na pełnioną funkcję ekologiczną wymagają one szczególnej wiedzy z zakresu utrzymania ich cech użytkowych, bez ingerencji w ich zasadniczą konstrukcję nośną. Istotną kwestią w tym przypadku, mającą bezpośredni wpływ na trwałość tych obiektów, jest m.in. ich prawidłowe i skuteczne odwodnienie. W niniejszym artykule autorzy przedstawili najistotniejsze problemy eksploatacyjne wpływające bezpośrednio na kwestie związane z trwałością tytułowych konstrukcji.
EN
DC-DC converters are crucial components in various electrical systems, as they are responsible for converting direct current (DC) from one voltage level to another. These converters are widely used in various applications, including renewable energy systems, electric vehicles, aerospace. DC motors will feature a similar system. The buck-boost converter is unique in that it can operate in both buck and boost modes, making it an ideal choice for a wide range of applications that require voltage regulation. In this work the attempt to build a DC-DC buck-boost converter were presented. Paper covers different topologies and approaches to accomplishing goal of varying the output voltage above and below input. An appropriate topology was chosen to build the model constructed using available components. Explanation of usage of some components over other was added. Prototype build process followed by stress tests will be written. Problems encountered during building were described and explained. Solution for this problems will be implemented and further tests will be conducted.
PL
Przetwornice DC-DC są istotnymi elementami wyposażenia różnych urządzeń elektrycznych, ponieważ odpowiadają za przetwarzanie napięcia stałego (DC) o zróżnicowanych wartościach. Przetwornice te są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w systemach energii odnawialnej, pojazdach elektrycznych, przemyśle lotniczym. Silniki prądu stałego są również wyposażone w podobne rozwiązania. Przetwornica buck-boost jest wyjątkowa, ponieważ może pracować zarówno w trybie buck, jak i boost, co czyni ją idealnym wyborem dla szerokiego zakresu zastosowań wymagających regulacji napięcia. W pracy przedstawiono budowę przetwornicy buck-boost DC-DC. Artykuł opisuje różne topologie układów pozwalających na zmianę napięcia wyjściowego powyżej i poniżej wejścia. Wybrano rozwiązania odpowiednie do budowy autorskiego modelu. Opisano proces budowy prototypu, po którym scharakteryzowano jego testy. Opisano i wyjaśniono problemy napotkane podczas budowy.
PL
Zmiana Prawa budowlanego w zakresie uprawnień w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie, obowiązującego od 1995 r., jest obecnie procedowana i znajduje się na etapie konsultacji międzyresortowych (Druk nr UD427). Założono zmianę tego zakresu polegającą na rezygnacji w przypadku osób z wyższym wykształceniem technicznym ograniczenia co do terenu „zabudowy zagrodowej i na terenach zabudowy zagrodowej”. Dodatkowo przewidziano rozszerzenie możliwości uzyskania takich uprawnień osobom ze średnim wykształceniem technicznym, jednak w tym przypadku ograniczenia będą odnosiły się również do wskazanego terenu „zabudowy zagrodowej i na terenach zabudowy zagrodowej”.
EN
The amendment to the Construction Law in the scope of licenses in the limited architectural specialty, in force since 1995, is currently being processed and is at the stage of inter-ministerial consultations (Print No. UD427). A change in this scope was assumed, consisting in the resignation in the case of people with higher technical education from the limitation as to the area of „farm buildings and in areas of farm buildings „In addition, there are plans to extend the possibility of obtaining such licenses to persons with secondary technical education, but in this case, the restrictions will also apply to the indicated area of „farm buildings and in the area of farm buildings”.
5
PL
Wykonano architektoniczny i konstrukcyjny projekt budynku ośrodka szkoleniowego sportów wodnych w Ełku. Jako konstrukcję nośną budynku zastosowano żelbetowe ramy ze stropami płytowo-żebrowymi. Baseny wioślarski i kajakarski mają własne konstrukcje nośne, które nie przenoszą obciążeń na konstrukcję główną budynku i nie były one uwzględniane w analizie statycznej. Wszystkie obliczenia statyczne i wymiarowanie wybranych elementów konstrukcji przeprowadzono zgodnie z Eurokodami.
EN
The architectural and construction concept of the building of the water sports training centre in Ełk was designed. Reinforced concrete frames with slab-rib ceilings were used for the building’s main construction system. Rowing and canoeing pools are equipped with their own supporting structures, which do not transfer any load to the supporting structure of the main building, thus were not accounted for in the statistical analysis. All of the statistical calculations, as well as the dimensioning of selected construction elements were carried out according to the Eurocodes.
PL
Wieżowce choć istnieją od niedawna, stały się dominującymi elementami w strukturze miejskiej. Jest to grupa budynków, które wywołują najwięcej kontrowersji pod względem ich wpływu na kształtowanie miast. Jednak jest to również dziedzina w architekturze oraz w budownictwie, którą cechują najbardziej przełomowe odkrycia w dziedzinie nowych materiałów i technologii, a także rekordowe pod względem wysokości rozwiązania konstrukcyjne.
EN
The skyscrapers prevail for a brief period, but they immediately became the elements that clearly dominates the city structure. This group of buildings are the most controversial due to their significant impact on creating cities novadays. However, this particular sort of architecture and construction is specified by the most groundbreaking discoveries in terms of using new materials, technologies, as well as record-breaking construction solutions, especially, according to their height and innovate shape and system.
7
PL
W artykule przedstawiono projekt i budowę uniwersalnego hydrogeneratora modułowego. Maszyna ta spełnia oczekiwania rynku co do trendu wzrostowego produkcji energii elektrycznych z odnawialnych źródeł energii, w szczególności z małych elektrowni wodnych. Generator modułowy posiada trzy identyczne segmenty, każdy o mocy 40 kVA. Segmenty te mogą być dokładane lub odejmowane dzięki czemu moc generowana ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu. Uzyskano szeroki zakres prędkości obrotowej oraz generowanej mocy poprzez konfigurację połączeń uzwojenia stojana oraz zastosowanie przekształtnika energoelektronicznego. Wykonane testy pomiarowe wykazały słuszność zakładanych założeń.
EN
This article presents the design and construction of an universal modular hydrogenerator. This machine meets the market expectations regarding the upward trend in the production of electricity from renewable energy sources, in particular from small hydropower plants. The modular generator has got three identical segments, each with a power of 40 kVA. These segments can be added or subtracted so that the generated power is increased or decreased. A wide range of rotational speed and generated power are obtained by configuring the connections of the stator winding and the use of a power electronic converter. The performed measurement tests proved that the assumptions were correct.
EN
Purpose: The structure WASP’S GAIA house printed without beams and columns; therefore, it’s not safe enough against earthquake or wind. Moreover, the structure printed layer by layer doesn’t present a good stability for build other floor in seismic zones. The aim of this work is to study stability of this house and give new technique to improve stability of the ecological house printed in 3D. Design/methodology/approach: For resolving this problem we considered the structure printed in 3D is simulated with rammed earth characterized by a horizontaly striped and the basic principles of seismic justification are similar to unreinforced mansory, we use spectral analysis method in order to find a maximum displacement induced by a seismic excitation and robot structural analysis software to analyze the mechanical resistance of the studied structure. Findings: The center of gravity approaches the twist center, presented in the results, which prove a good stability of the structure when we use circular beams and columns fabricate with wood material. We carried out three analyses: A modal analysis with 4 vibration mode when the cumulative mass reaches 99.98%. A seismic analysis according to the moroccanearthquake construction regulations (RPS 2011). Use natural beams and culumns to improve the stability of a structure with one wall and two walls, in the case of with or without reinforcement can prove a good stability. Compromising between ecology, safety and technology. Increase the mechanical characteristics to increase safety and prevents collapse in the seismic zones. The possibility of exploiting our cultural heritage with the development of other complex design in the field of construction. Research limitations/implications: The possibility of exploiting our cultural heritage with the development of other complex design in the field of construction. Development the diameter of crane wasp 3D printer. Practical implications: Exploiting this technology in the case of a natural catastrophic (seism, inundation, pandemic) to build safe and ecological building in the seismic zones. Build safe schools in the poor area for children. Originality/value: Development the design of GAIA WASP printed in 3D with two walls and other zones to improve the stability of house. Add natural beams and columns made by wood or bamboo inside the house printed with one wall, and two walls. Study the stability of house to obtain the twist centre approaches to centre of gravity. We carried out three analyses: A modal analysis with 4 vibration mode when the cumulative mass reaches 99.98 %, a seismic analysis, and a spectral analysis of the maximum acceleration.
PL
Wybudowany na Centralnej Kolei Transandyjskiej w Peru w latach 70. XIX w. most Verrugas jako konstrukcja żelazna wsparta na kratownicowych filarach był jednym z największych obiektów mostowych na świecie. Obok uwarunkowań terenowych i kosztów wykonania, wybór konstrukcji determinowało wiele czynników, do których należały między innymi rozległe doświadczenia w budowie mostów zarówno w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jak i w Europie. Decyzja o wyborze mostu według systemu „amerykańskiego”, czyli lekkich konstrukcji łączonych za pomocą śrub i sworzni zamiast „europejskiego” - cięższych konstrukcji łączonych techniką nitowania - wynikała z chęci maksymalnej redukcji kosztów budowy. Czteroprzęsłowy most o długości 175 m o ustroju nośnym konstrukcji Finka wsparto na trzech filarach wybudowanych ze stali zgrzewnej (najwyższy 76 m wysokości), zamiast jak dotąd w większości tego typu filarów - z żeliwa. Jej zastosowanie było rozwiązaniem nowatorskim, podobnie jak sposób i tempo budowy mostu wzniesionego z przysłanych z USA prefabrykatów w ciągu 88 dni. Most po 26 latach użytkowania w 1889 r. został zniszczony przez lawinę skalną. Jednym z powodów zawalenia konstrukcji było umieszczenie centralnego filara w samym korycie potoku oraz umieszczenie fundamentów poniżej poziomu gruntu, zamiast na murowanym cokole, jak miało to miejsce w wielu innych przypadkach. Most został odbudowany w 1891 r. z zastosowaniem konstrukcji wspornikowej, w której wyeliminowano przęsło nurtowe.
EN
The Verrugas Bridge, an iron structure supported on truss pillars, constructed on the Trans-Andean Central Railway in Peru in the 1870s, was one of the largest bridge structures in the world. Apart from field conditions and construction costs, choosing the structure was determined by many factors such as, for example, extensive experience in terms of constructing bridges in both the United States of America and in Europe. The decision to choose a bridge according to the "American" system, meaning light structures connected with bolts and pins, instead of the "European" one - heavier structures connected using the riveting technique, resulted from the will to reduce the construction costs as much as possible. The 175-meter-long four-span bridge with a truss structure in the Fink type has been supported on thee wrought iron pillars (the highest being 76 m high), instead of cast iron pillars used so far. Using wrought iron constituted an innovative solution, just like the manner and pace of building the bridge within 88 days with the use of prefabricated elements sent from the USA. After 26 years of use, the bridge was destroyed by a rock avalanche in 1889. One of the reasons for completely destroying the construction consisted in locating the central pillar in the stream bed and placing the foundations below the ground level instead of on a masonry plinth as in many other cases. The bridge was rebuilt in 1891 using a cantilever structure, and eliminating the main span.
10
Content available remote Usterki i błędy w procesie budowlanym
EN
The paper presents a universal principle of design of flexible schemes of specialized technological equipment and a modular principle of design of construction and elements of special technological equipment. The construction elements of equipment, which allow changing the linear dimensions of this equipment in a wide range are designed. The application of designed elements for changing one or several linear dimensions of the equipment is possible in a complex and independently of each other. The possibility of application of proposed design changes of equipment with the preservation of the required strength characteristics is substantiated. Three-dimensional models of construction elements and equipment in general are developed. Researches by changing of reservoir design by using a replaceable construction element are carried out. An analysis of the strength characteristics of integral reservoir and reservoir with a replaceable end wall from various materials is presented.
EN
The main goal of the paper is to review available alternative powertrain technologies for non-road machinery. Based on that, to propose adequate classification and recognise main trends within this area. The paper presents various powertrain propositions alternative to internal combustion engine and solely mechanical powertrain developed by manufacturers over a course of years. The article explains actual legislative situation regarding environmental challenges connected to the powertrain solutions and reiterates the need for development in that area. Both commercially available and only presented at fairs or at early development stages solutions have been analysed. Depending on the load conditions and work patterns multiple benefits as well as challenges to the reviewed concepts have been discussed. Certain classification of existing powertrain solutions have been proposed taking into account its design and functionality.
PL
W artykule przedstawiono elementy analizy konstrukcyjnej i architektonicznej zrównoważonego awangardowego Muzeum Przyszłości w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którego realizacja związana była z organizacją wystawy World Expo 2020. Celem muzeum było stworzenie centrum inspiracji, innowacji i opracowywania rozwiązań z wykorzystaniem najnowszych technologii. Biorąc pod uwagę zastosowane technologie, muzeum stanowi nie tylko propozycję szerokiego spojrzenia na najnowsze wynalazki ludzkości poprzez swoje wystawy, ale samo jest przykładem innowacji projektowej, konstrukcyjnej i materiałowej. Niekonwencjonalny kształt budynku w formie torusa oraz wkomponowana w specjalnie wycięte i dopasowane kompozytowe panele fasady kaligrafia arabska sprawia, że jest to jeden z najbardziej złożonych projektów budowlanych. Muzeum Przyszłości jest niskoemisyjnym budynkiem dzięki zastosowaniu wielu innowacji projektowych, które obejmują projektowanie parametryczne, pasywną architekturę słoneczną, rozwiązania inżynieryjne niskoenergetyczne i niskowodne, strategie odzyskiwania energii i wody oraz zintegrowane źródła odnawialne.
EN
The article presents elements of the structural and architectural analysis of the sustainable avant-garde Museum of the Future in Dubai in the United Arab Emirates, which was developed in conjunction with the World Expo 2020 exhibition. The aim of the museum was to create a center for inspiration, innovation, and the development of solutions using the latest technologies. Taking into account the technologies used, the museum not only offers a broad look at the latest inventions of mankind through its exhibitions, but is itself an example of design, structure, and material innovation. The unconventional torus shape of the building and the Arabic calligraphy incorporated into the specially cut and matched composite façade panels make it one of the most complex construction designs. The Museum of the Future is a low-carbon building through the use of a range of design innovations that include parametric design, passive solar architecture, low-energy and low-water engineering solutions, energy and water recovery strategies, and integrated renewable sources.
PL
Artykuł przedstawia obraz posoborowej architektury sakralnej kościoła Matki Bożej Częstochowskiej wzniesionego jednocześnie z kompleksem sakralnym w Knurowie w latach 1980-1986 według projektu prof. arch. Adama Lisika. Metodyka badawcza prezentowana w artykule oprócz ustawodawstwa kościelnego głównie uwzględnia publikacje autora koncepcji knurowskiego kościoła. Nawiązując do aspektu historycznego i definiując Knurów jako nowe miejsce dla parafii oraz jej kościoła, prezentuje się uwarunkowania strukturalno-krajobrazowe oraz urbanistyczne działki związanej z nowym obiektem. Artykuł ma na względzie uwarunkowania wykonawcze, techniczne i liturgiczne posoborowe. Opisuje architektoniczny język funkcjonalny, a także formalny wzniesionej świątyni. Definiuje ją jako architektoniczną dominantę, której kompozycja plastyczna wyraża ekspresyjnie centralizację kultu eucharystii. Artykuł definiuje obraz uszanowania tradycji, języka symbolicznego i szlachetny formalizm architektury służącej przekazowi treści liturgicznych.
EN
The article presents a picture of the post-conciliar sacred architecture of the Church of Our Lady of Częstochowa erected together with the sacred complex in Knurów in 1980-1986 according to the design of Prof. arch. Adam Lisik. The research methodology presented in the article, apart from church legislation, mainly takes into account the publications of the Author of the concept of the church in Knurów. Referring to the historical aspect and defining Knurów as a new place for the parish and its church, the structural, landscape and urban conditions of the plot related to the new facility will be presented. The article has performance, technical and post-conciliar liturgical conditions. It describes the functional and formal architectural language of the erected temple. He defines it as an architectural dominant whose artistic composition expressively expresses the centralization of the worship of the Eucharist. The article defines the image of respect for tradition, symbolic language and noble formal architecture serving the transmission of liturgical content.
EN
The optimization process of design parameters for composite lining of heavy haul railway tunnel is a key problem to be solved in tunnel engineering design. In order to put forward a better design scheme of composite lining for heavy haul railway tunnel, combined with field measurement and numerical simulation, the optimal working condition design is carried out by changing the thickness of shotcrete layer, the type of grid steel frame and the thickness of secondary lining. The influence of the above design parameters on the stress state of the composite lining is analyzed to obtain the optimal design parameters. Finally, the safety performance of the optimized lining is evaluated by the ultimate bearing capacity curve of the secondary lining section. The research shows that: 1) The optimal design parameters of the composite lining of the tunnel are the thickness of the shotcrete layer of 25 cm, the type of the grid steel frame of H180, the thickness of the secondary lining arch waist and the side wall of 40 cm and 35 cm respectively; 2) Different from the single-track heavy haul railway tunnel, the displacement value of the vault settlement of the double-track heavy haul railway tunnel is significantly greater than that of the inner convergence. Increasing the thickness of the shotcrete layer and changing the type of the grid steel frame have better effects on reducing the vault settlement, and have little effect on the inner convergence.
PL
Energooszczędne chłodziarki i pompy ciepła nie tylko zużywają mało energii do zasilania sprężarek, powinny mieć też tak dobrane wymienniki i czynniki chłodnicze, aby procesy w nich zachodzące były najbardziej efektywne. Optymalny dobór wymienników w urządzeniach ma, oprócz sprężarek i automatyki, istotny wpływ na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
PL
W artykule przedstawiono różne aspekty budowy konstrukcji żelbetowej parkingu wielopoziomowego jako rozwiązanie zadania dyplomowego na studiach magisterskich na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Autorka artykułu w pracy dyplomowej inżynierskiej zaprojektowała konstrukcję parkingu w technologii monolitycznej żelbetowej z elementami prefabrykowanymi (w płytowo-belkowo-słupowym układzie konstrukcyjnym), a w pracy magisterskiej przedstawiła różne zagadnienia związane z realizacją takiego obiektu. Prace dyplomowe autorki łączą zagadnienia konstrukcyjno-materiałowe z technologicznymi i z organizacyjnymi. Przedstawiono w nich konstrukcję żelbetową obiektu, projekty deskowań, technologiczne warunki wykonywania robót, problemy mechanizacji robót betonowych i montażowych, rzeczowo-czasowe analizy wykonania procesów budowlanych z harmonogramem budowy. Wykorzystano przy tym współczesne możliwości wspomagania analiz projektowych – programy komputerowe oraz nowoczesne techniki i standardy prowadzenia robót budowlanych.
EN
The article presents diffrent aspects of the reinforced construction of a multi-storey car park as a solution to the diploma thesis at The Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry at the Warsaw University of Technology. The author of the article in the engineering diploma thesis designed the construction of a car park in monolithic reinforced concrete technology with prefabricated elements (in a slab-beam-column structure), and in the master’s thesis presented diffrent issues related to the implementation of this object. The author’s diploma theses merge construction and materials with technological and organizational issues. They present the reinforced construction of the building, formwork designs, technological conditions for the performance of works, problems of mechanization of concrete and assembly works, material and time analyzes of the construction processes with the detailed schedule. Modern possibilities of supporting design analyzes were used with computer programs and modern techniques and standards for carrying out construction works.
20
EN
The research considers the aspect of the formation of interior lightning in conditions of extensive expenses on heating. In this regard there is important to study features not only of places and model of lightning, but also generation of heat in order to minimize expenses and find alternative technical solutions for building functioning. The relevance is determined by the fact that the problem of low efficiency of thermal energy used to ensure an appropriate microclimate in buildings is typical for many regions. The purpose of this article is to study features not only of places and model of lighting but also generation of heat to minimize expenses and find alternative technical solutions for building functioning. In the work, the methods of calculation methods and mathematical models such as the exergy model of humans were used. The authors have determined that daylight is only one of the complex solutions of the matter of building energy efficiency. Providing the conditions of heating comfort indoors is not less important in the conditions of increasing requirements to energy conservation. The authors consider the compromise between these two requirements without harming human health the main challenge to the energy conservation specialists. The authors have developed the model, which evaluates not only the achievements of technical parameters, but also orientation toward the model of energy consumption of human. The practical application of the developed methodology allows for forecasting not only building heating based on projected technical indicators but also tailored to individual needs.
PL
W artykule przedstawiono aspekty projektowania oświetlenia wewnętrznego w warunkach dużych nakładów na ogrzewanie. O trafności tematu decyduje fakt, że problem niskiej efektywności wykorzystania energii cieplnej w celu zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu w budynkach jest typowy dla wielu regionów. Celem artykułu jest zbadanie cech nie tylko lokalizacji i modelu oświetlenia, ale także wydzielania ciepła, aby zminimalizować wydatki i znaleźć alternatywne rozwiązania techniczne dla funkcjonowania budynku. W pracy posłużono się metodami obliczeniowymi oraz modelami matematycznymi, takimi jak model egzergii człowieka. Ustalono, że światło dzienne to tylko jedno z kompleksowych rozwiązań kwestii energooszczędności budynków. Zapewnienie warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach jest równie ważne w obliczu rosnących wymagań dotyczących oszczędzania energii. Autorzy uważają, że kompromis między tymi dwoma wymogami bez szkody dla zdrowia ludzkiego jest głównym wyzwaniem dla specjalistów od oszczędzania energii. Opracowano model, który ocenia nie tylko osiągane parametry techniczne, ale także orientację na model zużycia energii przez człowieka. Praktyczne zastosowanie tej metodyki pozwala prognozować ogrzewanie budynku nie tylko na podstawie przewidywanych wskaźników technicznych, ale także z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.