Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 301

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Teraz będzie kontynuowana tematyka dotycząca wytycznych testowania oraz samej techniki testowania. Inżynierowie–elektrycy wcześnie zaczęli opracowywać wytyczne i zalecenia dotyczące testów.
PL
W artykule przedstawiono docelową architekturę systemu obliczeń na brzegu sieci, która została opracowana, zaimplementowana i wdrożona w ramach projektu SyMEC. W szczególności przedstawiono główne elementy opracowanego systemu, podstawowe realizowane procesy dotyczące zarządzania cyklem życia oferowanych aplikacji i usług MEC, a także doświadczenia wynikające z implementacji prototypu systemu SyMEC i jego wdrożenia w krajowej sieci badawczej PL-LAB 2020. W podsumowaniu przedstawiono kierunki dalszego rozwoju system SyMEC.
EN
The article presents the final design of the edge computing system developed by the SyMEC project. We describe the main elements of the developed system, the fundamental processes related to the lifecycle management of the MEC applications and services, and the experiences coming from the system deployment in the PL-LAB 2020 research network. The summary presents further research directions.
3
Content available remote Diagnozowanie statystyczne pary antropotechnicznej
PL
Diagnozowanie pary antropotechnicznej może być realizowane na wiele sposobów. Na ogół jednak stosowane metody i narzędzia diagnostyczne adresowane są do jednego tylko rodzaju obiektu np. tylko do określonego obiektu technicznego lub tylko do określonego typu operatorów. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań popartych konkretnymi aplikacjami dowodzącymi użyteczności odpowiednio zmodyfikowanej metody badania jakości wyrobów w odniesieniu zarówno do diagnozowania wiedzy operatorów jak i stanu funkcjonalnego obiektów. Uniwersalność i jednolitość interpretacyjna zaproponowanego podejścia do problemu oceny stanu pary antropotechnicznej jest – zdaniem autorów – nowatorska.
EN
Diagnosing an anthropotechnical pair can be carried out in many ways. However - in general - the methods and diagnostic tools used are addressed to only one type of object, e.g. only to a specific technical object or only to a specific type of operators. This article presents the results of tests supported by dedicated applications proving the usefulness of an appropriately modified method of testing the quality of products in relation to both the diagnosis of operators' knowledge and the functional state of the objects. The universality and uniformity of interpretation of the proposed approach to the problem of assessing the state of an anthropotechnical pair is - according to the authors - innovative.
EN
The following paper describes the effect of the introduced vibration isolation on the operation of a hydraulic valve. The method of transmitting the external force to the valve control element and examples of vibration sources are presented. The balance of forces acting on the valve spool and the flow intensity in the tested hydraulic system are determined. The assumptions are simplified and discussed in detail. On their basis, numerical simulations have been carried out and verified by experimental tests. The paper ends with brief conclusions.
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia z obszaru interoperacyjności systemów łączności wykorzystywanych obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest przybliżenie wyników analizy metod współpracy systemu łączności pokładowej FONET z innymi systemami łączności. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono tezę interoperacyjności systemu FONET w jego podstawowej konfiguracji. Wnioski z badań przekazane zostały producentowi sprzętu i uwzględnione w domyślnej konfiguracji systemu.
EN
The article presents selected issues in the area of interoperability of communications systems currently used in the Armed Forces of the Republic of Poland. Its purpose is to present the results of an analysis of the methods of cooperation of the FONET on-board communications system with other communications systems. As a result of the research, the thesis of interoperability of the FONET system in its basic configuration was confirmed. Conclusions from the research were passed on to the equipment manufacturer and included in the default configuration of the system.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań porównawczych bojowej broni strzeleckiej i symulatora na przykładzie 7,62 mm karabinu UKM-2000P.
EN
The paper presents some results of comparative tests of service weapon and its simulator on the example of 7.62 mm UKM-2000P gun.
EN
The technologies associated with the use of a membrane bioreactor (MBR) are becoming one of the dynamically developing directions in the wastewater disposal system. However, a certain part of the used design of membrane units are exposed to mechanical contamination, which significantly impairs their performance. This is especially noticeable when working at wastewater treatment plants, where the required degree of preliminary cleaning from solid mechanical particles and suspended solids is not provided. The purpose of the work was to improve the process of post-treatment of urban wastewater and protect the membrane element of the installation from clogging with coarse impurities and wear, with an overestimated concentration of suspended solids. The essence of the improved membrane technology of wastewater treatment consists in the preliminary capture of heavy and suspended particles with a size of more than 0.03 microns in a hydrocyclone, followed by water treatment in a chamber of a membrane bioreactor of modern design. The operating conditions of the membranes were determined by the operating modes and parameters of the bioreactor, in particular, by the degree of formation of colloidal compounds in it, which adversely affect the permeability. The density of the initial water varied within 1.059–1.078 g/cm3, and the content of solid particles was up to 0.3 mm. The activated sludge was filtered under vacuum on a Buchner funnel through a thin layer of cotton wool and gauze. During the tests, the indicators for capturing suspended solids were 5.0–9.0 mg/dm3, whereas, when working without a hydrocyclone, they were equal to 27–30 mg/dm3. The maximum performance of the hydrocyclone is provided at an inlet pressure of 225–300 kPa, and the pressure loss in the hydrocyclone chamber is 7.9–9.0 kPa. It was established that additional preparation of waste water for the post-treatment process using a hydrocyclone increases the cleaning capacity of membrane elements by reducing the load of accumulation of coarse impurities on the membrane surface.
PL
Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieci średniego napięcia stanowią kluczowy element w aspekcie prawidłowego jej funkcjonowania. Oczekuje się od zabezpieczeń ich prawidłowego działania, tj. głównie: właściwej identyfikacji, lokalizacji uszkodzenia oraz wyłączenia jedynie uszkodzonego fragmentu sieci w przypadku zaistnienia zwarcia doziemnego. Spośród wielu możliwych dostępnych kryteriów identyfikacji tego typu zwarć w sieci SN na terenie Polski w zakładach energetycznych najczęściej stosowaną funkcją zabezpieczeniową jest funkcja admitancyjna. W aspekcie testowania poprawności jej działania jak dotychczas nie spotkano przeznaczonego do tego celu narzędzia. W artykule przedstawiono opracowane gotowe narzędzie programowe, z którego wykorzystaniem możliwe jest wykonanie pełnych badań funkcjonalnych zabezpieczenia ziemnozwarciowego z zaimplementowaną funkcją admitancyjną wraz z oceną jej poprawności działania względem nastawionych parametrów.
EN
Earth fault protections in medium voltage (MV) networks are the key element in terms of their proper works. Its expected from the protection system to operate properly, i.e. mainly: proper fault identification, localization and switching off the damaged only the "part of the faulty network in case of a ground fault. Among many possible and available criteria for identification of this type of short circuits in the MV grid In Poland, the most frequently used protection function in power plants are the zero sequence admittance based functions. So far no dedicated tool for testing this protection function were founded. The paper presents developed ready-to-use software tool, which can be used to perform full functional tests of the earth fault protection with the implemented admittance function.
EN
Taking under consideration, that reliable transmission of energy is fundamental to proper operation of national power grid, quality control is essential for newly installed and in-service cable connections. It is known that routine tests (insulation coordination) completely check the quality of a power cable and accessories at the manufacturer. Nevertheless, the risk of problems with the delivery and installation of accessories can affect the quality of a newly installed power cable circuit. Based on international experience gathered on various power grids over the past 20 years, this article focuses on the use of non-destructive testing for after-installation - and diagnostic tests of all types of transmission cables. This document discusses in particular various actual aspects of testing new connections as well as the condition assessment of service aged HV power cables.
PL
Podczas 330. spotkania American Institute of Electrical Engineers w Chicago 9 marca 1917 r. Philip Torchio, naczelny inżynier elektryk w firmie New York Edison Co., wygłosił wykład „Przekaźniki dla linii wysokiego napięcia” oraz przedstawił wyniki testów serii przekaźników czasowo-zależnych w stacjach generatorowych firmy The New York Edison Company.
PL
Skały karbońskie złożone z piaskowców, mułowców, iłowców i węgli tworzą ośrodek typu warstwowo-szczelinowatego i o ich zdolności do migracji w nim cieczy lub gazów, czyli przepuszczalności lub współczynniku filtracji decyduje obecność w nich szczelin, a nie porowatość ośrodka. Ocena rzeczywistych własności zbiornika warstwowo-szczelinowatego może być zatem dokonana dopiero w badaniach in situ. Jako metodę oznaczenia przepuszczalności oraz współczynnika filtracji skał wykorzystano badania sondą aerometryczną.
EN
Carboniferous rocks composed of sandstone, silt, claystone and coals form a stratified-fracture type medium. So their ability to migrate liquids or gases, such as permeability or filtration coefficient, is determined by the presence of fractures in them, not the porosity of the medium. Therefore, the assessment of the actual properties of the stratified-fractured reservoir can only be made by in situ tests. As a method of determining permeability and rock filtration coefficient, an aerometric probe test was used.
EN
The article gives a short presentation of three basic test types of equipment used in ventilation of mine workings, such as dust collectors, fans and vortex ventubes. The procedure for measurements preparation and tests realization as well as how to present the test results, is given. In addition, the article contains information on the regulations to be met for proper tests realization. The mentioned tests concern equipment operating in the forced or sucking-forced ventilation systems. Furthermore, the article presents the design and layouts of measuring stands used in KOMAG. It also specifies the parameters to be measured along with their read out places.
PL
Artykuł zawiera krótką prezentację trzech podstawowych rodzajów badań urządzeń wykorzystywanych przy przewietrzaniu i odpylaniu wyrobisk kopalnianych, jakimi są: odpylacze, wentylatory i lutnie wirowe. W opracowaniu określono zasadnicze cele poszczególnych badań, zaprezentowano procedurę przygotowania pomiarów, tok postępowania podczas badań oraz sposób przedstawiania wyników. Dodatkowo zostały w nim zawarte informacje dotyczące przepisów do jakich należy się dostosować w celu prawidłowego przeprowadzenia danych pomiarów. Wymienione w artykule badania dotyczą urządzeń pracujących w najczęściej stosowanych na kopalniach układach przewietrzania tj. w układzie wentylacji ssącej lub ssąco tłoczącej. Ponadto w publikacji przedstawiono budowę oraz schematy stanowisk pomiarowych wykorzystywanych do badań w ITG KOMAG, a także zostały określone parametry jakie należy mierzyć wraz z miejscem ich sczytywania.
EN
The article presents the 25-year history of accreditation of the Testing Laboratory of the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice. It describes the process of implementing and applying the management system in accordance with the standards being in force within the years 1995-2020.The article shows the process of changing the standards requirements for the accreditation for testing laboratories.The most important changes in the approach to laboratory activities, which are currently focused on activities that determine their quality, are highlighted. Minimization of documentation is the result of the change in approach to testing activities and competence of the personnel is of key importance. At the same time, the changing requirements for the testing process itself are presented on the example of testing the powered roof supports. The article describes changes in the testing infrastructure of the Testing Laboratory, both before obtaining accreditation, as well as its development over 25 years of accreditation.
PL
Publikacja poświęcona jest 25-letniej historii akredytacji Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. Przedstawiono w niej proces wdrażania i stosowania systemu zarządzania zgodnie z normami obowiązującymi na przestrzeni lat 1995-2020.W artykule pokazano proces zmian norm dotyczących wymagań akredytacyjnych laboratoriów badawczych. Zasygnalizowano najważniejsze zmiany dotyczące podejścia do działań laboratorium, które obecnie są ukierunkowane na działania procesowe decydujące o ich jakości. Wynikiem zmiany podejścia jest minimalizacja dokumentacji, zaś za kluczowe uznaje się kompetencje personelu. Równolegle przedstawiono zmieniające się wymagania dotyczące samego procesu badawczego, na przykładzie badań górniczych obudów zmechanizowanych. W artykule opisano zmiany dotyczące bazy badawczej Laboratorium Badań, zarówno przed uzyskaniem akredytacji, jak również jej rozwój na przestrzeni 25 lat akredytacji.
EN
This article compares and discusses the programming skeletons for automatic tests. Two test skeletons have been se-lected for testing purposes and then a test environment has been installed and configured, in which appropriate test scenarios have been prepared. Once the test environment has been properly prepared, measurements of the time to launch both frameworks were performed. The results obtained were shown in the form of tables and charts for later analysis. The frameworks were also analyzed in terms of syntax and functionality. At the end, a summary was present-ed, containing more information and conclusions that resulted from the analysis.
PL
W niniejszym artykule zostały porównane i omówione szkielety programistyczne służące do testów automatycznych. Do celów badawczych zostały wybrane dwa szkielety a następnie zostało zainstalowane i skonfigurowane środowisko badawcze, w którym przygotowano odpowiednie scenariusze testowe. Po odpowienim przygotwaniu środowiska ba-dawczego zostały przeprowadzone pomiary czasu uruchomienia obydwu frameworków. Wyniki jakie otrzymano pokazano w postaci tabel i wykresów umożliwiających ich późniejszą analizę. Badane frameworki zostały również przeanlizowane pod kątem składni i funkcjonalności. Na koniec zostało przedstawione podsumowanie zawierające najistotniejsze informację i wnioski jakie wynikły z przeprowadzonej analizy.
EN
Purpose: 3D printing has shown enormous potential for building plastic products, including bone, organs, and body parts. The technology has progressed from visualization and preoperation training to the 3D printing of customized body parts and implants. This research aims to create 3D printed bone structure from plastics and test the mechanical properties of the cortical and trabecular bone structures if they match the real bone structure strength. Design/methodology/approach: We used Digital Imaging, and Communications in Medicine (DICOM) images from Computer Tomography (CT) scans to created external bone structures. These images' resolution did not allow the creation of fine trabecular bone structures, so we used 3D modeling software to engineer special 3D void honeycomb structures (with triangular, square, and hexagonal shapes). Another reason to design void structures is that the 3D printing of complex shapes without support materials is problematic. After designing and 3D printing of the 3D bone structures, their mechanical properties need to be tested. Findings: 3D bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures were designed, 3D printed, and then tested. Tensile, bending, and compression testing was performed. Testing the mechanical properties of the honeycomb structures (triangular, square, and hexagonal) shows that their strength and modulus are higher than those of the real trabecular bones. The results show that 3D printed honeycomb structures mechanical properties can match and some cases exceeding the properties of the actual bones trabecular structures, while the sold structures have lower mechanical properties than the bone cortical structures. Research limitations/implications: During the 3D printing experiments, we found that 3D printers, in general, have low resolution, not enough to print fine trabecular bone structures. To solve the existing 3D printing technology's insufficient resolution, we later designed and built an SLA (stereolithography) 3D printer with high printing resolution (10 micrometers). Another limitation we found is the lack of biocompatible materials for 3D printing of bone structures. Future research work is in progress formulating superior ink/resin for bone structures 3D printing. Further, clinical trials need to be performed to investigate 3D printed parts’ influence on the healing of bone structures. Practical implications: We found that the 3D void (honeycomb) structures will have an impact not only on building bone structures but also in engineering special structures for industrial applications that can reduce the weight, time, and the cost of the material, while still keep sufficient mechanical properties. Originality/value: Designing and testing 3D printed bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures could replace bones. Design and test special void honeycomb structures as a replacement for cortical bone structures.
PL
Pierwsze próby wprowadzenia kontroli jakości w ultrasonografii zostały podjęte na początku lat 90. Od tego czasu wiele krajów (USA, Unia Europejska) wdraża przepisy i zalecenia dotyczące przeprowadzania kontroli jakości w tej dziedzinie. Do tej pory bardzo niewiele państw nie prowadzi kontroli jakości obrazowania w ultrasonografii. Jednym z nich jest Polska. W artykule opisano propozycję testów kontroli jakości obrazowania USG, które powinny zostać wdrożone w Polsce. Podczas opracowania protokołów testowych posiłkowaliśmy się wytycznymi AAPM oraz zaleceniami europejskimi. Testy kontroli jakości USG bazują na doświadczeniu własnym w przeprowadzeniu kontroli jakości obrazowania 53 urządzeń USG. Pomiary przeprowadzono za pomocą dwóch fantomów: CIRS 054GS oraz IBA (Gammex 403 GS LE). Tolerancję pomiarów zaczerpnięto z instrukcji i opisów fantomów oraz zaleceń europejskich i AAPM.
EN
First attempt at quality assurance in ultrasound imaging was introduced in the early 90’s. From then many countries (US, EU) implement regulations and recommendations for conducting quality assurance control tests in this field. Currently there are very few countries which have not established QA in ultrasound imaging. One of these countries is Poland. This article describes a proposal of quality control tests of ultrasound imaging that should be implemented in Poland. In the development of the test protocol, we followed AAPM and European recommendations. The quality control tests are based on our own experience in testing 53 ultrasound devices. Measurements were conducted using two different Ultrasound QA phantoms: CIRS 054GS and IBA (Gammex 403 GS LE). Tolerances for measurement parameters were taken from phantom instructions and descriptions and from the AAPM and EU recommendations.
PL
W niniejszej publikacji poruszono zagadnienie badania i certyfikowania pojazdów do transportu i dystrybucji produktów farmaceutycznych, bardzo istotne w sytuacji nieprecyzyjnych i zbyt ogólnych polskich regulacji prawnych i standardów technicznych dotyczących tego obszaru działalności gospodarczej. Przeanalizowano niedawno opublikowaną polską wersję dokumentu charakterze normatywnym PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 mogącego ujednolicić postępowanie w zakresie produkcji, badań i certyfikowania pojazdów do dystrybucji leków w Polsce.
EN
This publication touches upon the issue of testing and certification of vehicles for transport and distribution of pharmaceutical products, very important in the situation of imprecise and too general Polish legal regulations and technical standards concerning this area of business activity. The recently published Polish version of the normative document PKN-DIN SPEC 91323:2019-08, which can unify proceedings in the field of production, testing and certification of vehicles for the distribution of medicaments in Poland, was analysed.
EN
The complexity of power system phenomena challenges power system protection testing to obtain the required adequacy of the testing environment. Hardware-in-the-loop simulation in real-time substantially increases testing capabilities. However, there is still the question of the availability of commercial solutions. To address the challenges, a new hardware-in-the loop system has been designed and implemented utilizing the easily available Matlab/Simulink environment and Linux RT Preempt OS. The custom software part prepared for the presented system is based on the Matlab/Simulink s-function mechanism, Embedded Coder toolbox and Advantech biodaq library as the interface for the utilized I/O cards. The simulator’s real-time performance limits on Linux RT Preempt have been verified, and it was shown that its performance is sufficient to conduct successful tests of protection relays. Consequently, a simple power system protection relay testing example is provided, including a discussion of results. Finally, it has been proven that the presented system can be utilized as a simpler and more accessible hardware-in-the-loop testing alternative to commercial simulators.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.