Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 209

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompetencje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
The article examines the issue of double diplomas in the context of improving the quality of education, using the example of Polish universities. It analyses the educational market of universities in Poland. The implementation of international double degree programs affects the formation of the innovative educational environment of the university and contributes to the development of students’ set of key competencies and the formation of human capital. The article describes the advantages and disadvantages of participating in double degree programs for students, faculty, and higher education, in general. It further shows the influence of the double diploma program on the quality of training of highly qualified specialists. The development and implementation of double degree educational programs in practice correspond to the general strategic interests of the development of Polish universities in the modern educational space from the point of view of improving the quality of education and scientific research, increasing the competitiveness of universities and generally comply with the main principles and provisions of the Bologna process. An algorithm for the implementation of double diploma programs has been developed, which will contribute to the internationalization of higher education, and its integration into the world educational space.
PL
Artykuł analizuje problematykę podwójnych dyplomów w kontekście podnoszenia jakości kształcenia, na przykładzie polskich uczelni. Dokonano analizy rynku edukacyjnego szkół wyższych w Polsce. Realizacja międzynarodowych programów podwójnego dyplomu wpływa na kształtowanie innowacyjnego środowiska edukacyjnego uczelni oraz przyczynia się do rozwoju zestawu kompetencji kluczowych studentów i kształtowania kapitału ludzkiego. Opisano zalety i wady uczestnictwa w programach podwójnego dyplomu dla studentów, wykładowców i ogólnie szkolnictwa wyższego. Ujawniono wpływ programu podwójnego dyplomowania na jakość kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Rozwój i realizacja programów kształcenia dwustopniowego, w praktyce odpowiada ogólnym interesom strategicznym rozwoju polskich uczelni we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Z punktu widzenia podnoszenia jakości kształcenia i badań naukowych, a także podnoszenia konkurencyjności uczelni, należy przestrzegać głównych zasad i postanowień Procesu Bolońskiego. Opracowany został algorytm realizacji programów podwójnego dyplomowania, który przyczyni się do umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i jego integracji ze światową przestrzenią edukacyjną
EN
Collaborating with people from different cultures at work went from being an exception to being the new norm. The work environment is becoming increasingly diversified due to global trends including migration, new technologies and the proliferation of remote work. Well-managed diversity can positively affect a company’s financial performance, innovativeness or increased resilience. Concurrently organizations that do not have inclusive practices in place are wasting the potential of a cross-cultural environment. Employers are realizing the value of cultural intelligence (CQ), which allows employees to successfully cooperate in a culturally diversified team. CQ can increase over time, therefore students can develop their CQ already during their years at university. The focus of the study is to determine how the perception of CQ changes over time among management students at the Cracow University of Economics. The results of self-reported CQS suggest that students’ assessment of their CQ has declined over time. The results also indicate that students possess the lowest levels of cognitive CQ out of all CQ facets. The last section covers recommendations for employers, on initiatives that can help current students and their future potential employees have a high CQ.
PL
Praca w zróżnicowanym kulturowo zespole jest już nową normą ze względu na globalne trendy, w tym migracje, rozwój technologii i upowszechnienie się pracy zdalnej. Dobrze zarządzana różnorodność może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy, innowacyjność czy zwiększoną odporność. Jednocześnie organizacje, które nie stosują praktyk inkluzywnych, marnują potencjał zróżnicowanego środowiska. Pracodawcy zdają sobie sprawę, jak cenna jest inteligencja kulturowa, która pozwala pracownikom skutecznie współpracować w zróżnicowanym kulturowo zespole. Poziom tej inteligencji może z czasem wzrosnąć, dlatego studenci mogą ją rozwijać już w trakcie studiów na uniwersytecie. Celem badania jest określenie, jak zmienia się w czasie postrzeganie inteligencji kulturowej wśród studentów zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyniki samooceny sugerują, że percepcja własnej inteligencji z czasem się pogorszyła. Wskazują też, że studenci najniżej oceniają swoją inteligencję w wymiarze kognitywnym. Możliwe wyjaśnienie wyników, sprzecznych z przyjętymi hipotezami, jest zawarte w ostatniej sekcji artykułu. Ostatnia część tekstu zawiera rekomendacje dla pracodawców dotyczące inicjatyw, które mogą sprawić, że przyszłe pracowniczki i pracownicy będą charakteryzowali się wysoką inteligencją kulturową.
EN
Purpose: Change is nowadays becoming an intrinsic part of any organization’s functioning. The concept of a learning organization that can meet the requirements of the VUCA principle is already common in literature. Since organizations are made up of people led by a leader/manager, thus requiring personal ability to deal with emerging problems. The aim of this paper is to present theoretical considerations and research analysis justifying its thesis that the diversity of a leader’s competencies significantly affects the effectiveness of management and ultimately determines their organization’s success. Design/methodology/approach: The aim of this paper was achieved by conducting an argumentative review of the literature available on the subject, which served as the basis for designing the methodological assumptions and further research. Survey methodology was selected as the main research method. The research was conducted among managers/leaders of a group of selected building materials companies. Such targeted research allowed for proper understanding of respondents’ position in relation to the subject matter and made it possible to draw conclusions. Findings: The conducted research leads to the conclusion that the variety and universality of a leader’s competencies affect the effectiveness of managing a team. The research has resulted in a proposal of a competency model of a modern manager able to effectively manage a company. The model considers the leading competencies as the basis for the proposed spectrum of skills. The leading competencies determining a manager’s actions and allow for the emphasis of the multidirectional nature of the desired features include self-organization, self-improvement, openness to new ideas, strict principles, making correct decisions, and taking care of the team’s relations and environment. The above-listed competencies can be used to generate further skills and traits, which can be used to create a complete competency model of an effective manager. Practical implications: The results of the conducted research and the proposed competency model constitute a valuable source of information for those responsible for managing a team in a difficult VUCA environment. The proposed approach to managerial competencies and in particular to their diversity will contribute to managers’ effectiveness and flexibility. Originality/value: The assumed research position pertains to learning organizations operating in dynamic environments. The key role in such an organization is played by a manager able to not only keep up with the changing conditions, but also anticipate them. The authors of this paper propose a model allowing managers/leaders to learn and evolve in response to emerging challenges, thus ensuring their company’s effectiveness.
EN
Purpose: The aim of the article is to present model Teacher Training Schools in Poland on the example of the implemented project ”Teacher Training School in the commune of Rawicz" and to present recommendations in the field of supporting teachers’ competences participating in the project. Design/methodology/approach: The article presents the Teacher Training School model as an innovative system of supporting teachers' competences. Selected aspects of the Teacher Training School functioning established as part of the project co-financed from EU funds are presented. The conclusions from the diagnostic tests (carried out for 7 supported schools, teachers and principals) were indicated in the light of their expectations for forms of support aimed at the development of professional competences. Two diagnostic methods and tools were used in the research process: CAWI survey – online survey research addressed to 66 teachers, based on respondents completing an electronic questionnaire using the Microsoft Forms tool, and CATI survey – computer-assisted telephone interview, conducted by the interviewer with 14 principals and deputy principals of schools, according to a predefined script. Findings: The results of the diagnosis of the schools’ needs, of teaching staff in particular, made it possible to specify teachers’ expectations within four subject areas (mathematics, ICT, natural sciences and language) towards the willingness to learn methods and techniques, as well as tools and technical means supporting the learning processes. At the same time, conditions for maintaining the durability of the introduced changes and strengthening the obtained effects were identified from the point of view of school principals and deputy principals. Research limitations/implications: The assessment of the effectiveness of the impact of the Teacher Training School in the commune of Rawicz presented in the article will be possible only after the completion of the project as part of the ongoing project evaluation. Practical implications: The results of diagnostic tests, including the expectations of teachers and managers, allow for detailed planning of workshops and cooperation networks in the project ”Teacher Training School in the commune of Rawicz”. Social implications: The implementation of model Teacher Training Schools in Poland will have a social dimension that will directly affect the development of teachers and indirectly increase the key competences of students. Originality/value: The presented model of the Teacher Training School as well as the conclusions of the conducted research constitute a recommendation for the needs of practical training of teachers from primary schools in Poland.
EN
Purpose: The first aim of the article was to investigate whether high school graduates who want to study management take up gainful employment before starting their studies and how much was their salary. The second goal was to determine the reasons for starting studies and choosing a field of study, and the third was to determine the degree of identification of professional interests of first-year students in the field of Management. Design/methodology/approach: For the research presented in this article, an analysis of the literature in the area of professional competences and career development was used. Research was also carried out using questionnaire forms with open questions. The research covered all first-year students of Management at the University of Szczecin. Findings: Almost all first-year management students worked before starting their studies. They started their studies guided mainly by their interests in the field of management and the desire to run their own business, but they do not have exactly what exactly they would like to do after graduation. Research limitations/implications: In the future, research will be continued on a larger research sample. Practical implications: students have poorly identified interests. Their task is to try to identify these interests, but the support of lecturers is also important. Originality/value: Reasons for starting studies and choosing the field of Management and Identification of students' interests. The research results can be used by academics and students.
EN
Purpose: The aim of the article is to present model Teacher Training Schools in Poland and to demonstrate conclusions from the diagnosis of needs of supported schools in order to specify the forms of support for teachers included in the project. Design/methodology/approach: The article presents the assumptions of the Teacher Training School Model as an innovative system of supporting teachers' competences, which can be financed from EU funds. Selected aspects of the Teacher Training School functioning were presented for an exemplary project: “Teacher Training School in the commune of Barcin”, implemented in the period from January 01, 2021 until July 31, 2022. The conclusions from the diagnostic research (CAWI and CATI) of 7 supported schools, 65 teachers and 10 principals and deputy principals, in terms of their expectations for the forms of support planned in the project, were indicated. Findings: The results of the diagnosis of needs of supported schools allow to specify the forms of support for teachers and principals affected by the newly established Teacher Training School in the commune of Barcin. Research limitations/implications: The assessment of the effectiveness of the impact of the Teacher Training School in the commune of Barcin presented in the article will be possible after the completion of the project. Practical implications: The results of diagnostic tests, including the expectations of teachers and managers, allow for detailed planning of workshops and cooperation networks in the project „Teacher Training School in the commune of Barcin”. At the same time, the results may constitute recommendations for the process of training and practical improvement of teachers in the field of developing key competences for students. Social implications: The priority of educational policy in Poland is to ensure an effective system of education and continuous professional development of teachers which will respond to real needs of a school and will allow teachers to improve their professional competences and develop their workshop. Originality/value: The implementation of the model Teacher Training Schools in Poland will have a social dimension directly affecting teachers’ and indirectly pupils' key competences.
EN
Purpose: The aim of the article is to identify the most significant assumptions and conditions for the development of the Competence-Based Strategic Management concept embedded on the assumptions and elements of the Competency-Based Human Resources Management concept. Moreover, the aim of the article is to identify the place of competences in the hierarchy of the firm success potentials in the concept of Competence-Based Strategic Management. Design/methodology/approach: The article indicates the most important stages on the road from the Competency-Based Human Resources Management concept to the Competence- Based Strategic Management concept. An extensive literature review and an identification approach were used. Findings: The basis for the formation and development of firm competences are personal competences. Consequently, the basis for the formation and development of the Competence- Based Strategic Management concept is the Competency-Based Human Resources Management concept. Moreover, firm competences occupy the most significant places in the hierarchy of the firm success potentials. Practical implications: The outcomes of the research presented in the article confirm the significance of the firm competences – which are embedded on the personal competences – in strategic management and business practice. Originality/value: The article presents the most important steps in the roadmap transition from the Competency-Based Human Resources Management concept (competency-oriented approach) to the Competence-Based Strategic Management concept (competence-oriented approach).
EN
Introduction/background: The paper analyses the practical application of the learning organisation concept in the Polish mining industry - on the example of Polska Grupa Gornicza S.A. Aim of the paper: The aim of the paper is to identify measures towards the development of the professional competence of mining executives, in line with the concept of the learning organisation. Materials and methods: Case study on the example of Polska Grupa Gornicza S.A., desk research. Results and conclusions: The paper contains a model developed by the author for the development of the competencies of mining executives according to the concept of a learning organisation, which includes a series of four-stage activities that take into account a comprehensive approach to the development of the personnel potential of managers in the mining industry.
PL
W referacie zwrócono uwagę na potrzebę utrzymania zdolności użytkowej konstrukcji przez wymagany okres trwałości. Zapewnienie to może być dotrzymane tylko wtedy, gdy w realizację konstrukcji zaangażowany jest kompetentny personel. Wskazano na właściwe stosowanie norm przywołanych w wymaganiach kontraktu oraz na właściwą interpretację konieczności stosowania wymagań zawartych w normach. Odniesiono się do wybranych aspektów związanych kwalifikacjami i kompetencjami personelu w pracach antykorozyjnych i izolerskich. Zwrócono uwagę na pojęcia związane z kwalifikacjami i kompetencjami. Dokonano analizy zapisów norm w odniesieniu do wymagań dla personelu. Stwierdzono, że w wielu przypadkach wymagania te opisane są w normach w sposób bardzo ogólny. Dlatego też właściwym jest określanie w warunkach kontraktu pełnych i zrozumiałych dla wszystkich zainteresowanych stron kontraktu, wymagań odnośnie kwalifikacji i kompetencji personelu. Brak takich uzgodnień może prowadzić do nieporozumień pomiędzy stronami kontraktu. Przedstawiono przykłady szkoleń pozwalających podnieść poziom kompetencji personelu, a także propozycje niezależnych certyfikacji firm z zakresu antykorozji. Pokazano jako przykład, stosowane w Norwegii uregulowania dotyczące wymagań dla personelu antykorozji i izolacji. Zwrócono uwagę na możliwość uzyskania na rynku polskim międzynarodowych certyfikatów personelu i firm FRSIO.
EN
The paper highlights the need to ensure the serviceability of the structure for the required life. This assurance can only be met if competent personnel is involved in the execution. The correct application of the standards referred in the contract requirements and the correct interpretation of the need to apply the requirements of the standards were pointed out. Selected aspects related to the qualification and competence of personnel in anticorrosive and insulating works were referred to. Attention was drawn to concepts related to qualifications and competence. An analysis was made of the provisions of the standards in relation to the requirements for personnel. It was found that in many cases these requirements are described in the standards in a very general way. It is therefore appropriate to specify in the contract terms and conditions, complete and comprehensible to all contract stakeholders, the requirements for personnel qualifications and competences. Failure to do so can lead to misunderstandings between the contracting parties. Examples of training to improve the competence level of personnel are presented, as well as proposals for independent certification of companies in the field of anti-corrosion. As an example, the regulations applied in Norway regarding the requirements for anti-corrosion and insulation personnel were shown. Attention was drawn to the possibility of obtaining international certificates for personnel and FROSIO companies on the Polish market.
PL
W artykule zaprezentowano doświadczenia autora w zakresie „przymusowego” zdalnego nauczania matematyki w dobie pandemii. Przedstawiono tematykę kompetencji e-matematycznych wykorzystywanych przez studentów podczas nauki matematyki. Dokonano oceny kursów zdalnych z punktu widzenia studenta przedstawiając wyniki ankiet przeprowadzanych po zakończeniu kursu. Omówiono wyniki końcowe z egzaminów jakie studenci (pierwszego roku, wybranych kierunków studiów, dwóch uczelni technicznych: Politechniki Gdańskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu) uzyskali po semestralnym kursie pracy zdalnej. Zaprezentowano analizę i wnioski dotyczące tego, w jaki sposób zdalne nauczanie wpłynęło na postępy naukowe i wyniki końcowe uzyskane przez studentów na egzaminach.
EN
The paper focuses on the author's experience in the field of compulsory remote learning of mathematics in the pandemic era. The subject of e-mathematical competence used by students while learning mathematics is presented. The remote oneterm courses were assessed from the students' point of view, showing the results of surveys which were made after the completion of the course. The author discusses the final results of the exams achieved by the students of the first year in selected fields of study at two technical universities (i.e. Gdańsk University of Technology, Poland, and the State University of Applied Sciences in Elbląg, Poland). The analysis and conclusions are presented concerning both how remote learning influenced the scientific progress and the final exam grades obtained by the students.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat dostrzeżono rolę i znaczenie działu zakupów w organizacji, co tym samym wymusza na pracodawcach zatrudnianie kompetentnych pracowników, którzy będą mieć odpowiednie umiejętności i doświadczenie zawodowe. W niniejszym artykule podjęto problematykę istotnych kompetencji specjalistów ds. zakupów. Powodem zainicjowania prac badawczych jest zauważenie luki w dotychczasowych opracowaniach z zakresu zarządzania kompetencjami w zakupach, a także wcześniejsze badania własne autorki (analiza ofert pracy). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane specjalistom ds. zakupów, które odnajdujemy w ogłoszeniach o pracę, znajdują odwzorowanie w rzeczywistości biznesowej oraz jak praktycy oceniają istotność wymaganych kompetencji. Analizę przeprowadzono za pomocą ilościowej metody badawczej (kwestionariusz ankiety, badanie wykonane metodą CAWI) wśród osób zatrudnionych w działach zakupów. Na wstępie dokonano przeglądu literatury poświęconej kompetencjom pracowników. Następnie przedstawiono i omówiono wyniki badań własnych. Zaprezentowano różnice w wymaganych kompetencjach i cechy wspólne dla trzech grup stanowiskowych (asystent, specjalista, kierownik). W zakończeniu przedstawiono wnioski, które charakteryzują wymagania stawiane pracownikom zakupów. Zgodnie z odpowiedziami respondentów uzyskane wyniki zdecydowanie potwierdzają trafność doboru kompetencji do poziomu stanowiska w przebadanych ogłoszeniach, jednak wymagania są dość schematyczne i nie uwzględniają zmiany rangi zakupów oraz przemian zachodzących w tych działach.
EN
In recent years, the role and importance of the purchasing department in the organization has been recognized, which forces employers to hire competent employees who will have appropriate skills and professional procurement experience. This article deals with the issues related to the relevant competences of purchasing specialists. The author decided to research this topic after noticing a research gap in the previous studies in the field of procurement competency management and the author's previous research (analysis of job offers). The purpose of the paper is to answer the question whether the requirements for purchasing specialists, which we find in job advertisements, are reflected in the business reality and how experts assess the importance of the required competences. The analysis was carried out with the use of a quantitative research method (survey questionnaire, research carried out using the CAWI method) among people employed in purchasing departments. At the beginning, a literature review was made in the area of employee competencies. Subsequently, the results of the author’s own research are presented and discussed. The differences in the required competences and features common to three job groups (Assistant, Specialist, Manager) are presented. At the end, conclusions are presented that characterize the requirements for purchasing employees. According to the respondents’ responses, the obtained results definitely confirm the accuracy of the selection of competences to the level of the position in the examined advertisements, however, the requirements are quite schematic and do not take into account the changes in the rank of purchases and changes taking place in these departments.
EN
The aim of the paper is to present the research procedure to improve performing mechanical tests. The article shows the results from experiments carried out with the use of reference objects and inter-laboratory comparisons. Details of the research technique for determining the mechanical parameters of strength screws and testing technical springs, are presented. The tensile characteristics of the screw material are provided with the indication of all the necessary mechanical parameters important for engineering practice, i.e. within the elastic and elastic-plastic range. In the case of the spring, the values of its deflection are presented, resulting from multiple loading to a specific force value and subsequent unloading. The obtained results are compared with the properties of the reference object using mathematical statistics and the requirements of the standard on proficiency testing. As a result, the competences of the research teams in the scope of performing the mentioned types of mechanical tests are confirmed.
PL
Celem pracy jest zaprezentowanie postępowania badawczego dla doskonalenia wykonywania badań mechanicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań pochodzące z prób mechanicznych zrealizowanychz udziałem obiektów odniesienia oraz będących udziałem porównania międzylaboratoryjnego. Zaprezentowano szczegóły techniki badawczej, dotyczącej określania parametrów mechanicznych śrub wytrzymałościowych oraz badania sprężyn technicznych. Zamieszczono charakterystykę rozciągania materiału śruby ze wskazaniem wszystkich niezbędnych parametrów mechanicznych istotnych dla praktyki inżynierskiej, tj. z zakresu sprężystego oraz sprężysto-plastycznego. W przypadku sprężyny zaprezentowano wartości jej ugięcia, wynikające z kilkukrotnego obciążania do określonej wartości siły i następującego odciążania. Uzyskane wyniki badań odniesiono do cech własnych obiektu odniesienia oraz porównano wzajemnie z wykorzystaniem zagadnień statystyki matematycznej oraz wymagań normy dotyczącej badań biegłości. W efekcie potwierdzono kompetencje zespołów badawczych w zakresie wykonywania wymienionych rodzajów prób mechanicznych.
EN
Purpose: The aim of the article is to identify the premises of the evolution and development of firm competences in strategic management. Design/methodology/approach: The article indicates the key role of competences in strategic management. An extensive literature review and an identification approach were used. Findings: Competences may significantly affect the achievement of the expected market and economic outcomes, as well as building a long-term competitive advantage of a firm. Practical implications: The results of the research presented in the article show the significant importance of the firm competences in strategic management and business practice. Originality/value: The most important conditions for the development of the firm competences in the field of strategic management were presented. The article is addressed both to researchers as well as managers and other business practitioners.
EN
Purpose: The aim of the article is to present the concept of training directed at teachers in the Teacher Training School model. Design/methodology/approach: The article presents the assumptions of the Teacher Training School as a modern system of supporting teachers' competences. The possibilities of co-financing the establishment and running of training schools in Poland under the Human Capital Operational Programme 2014-2020 were presented. The training offer for teachers was discussed and characterized in an exemplary project co-financed by the European Union: „Teacher Training School model in Niemcz and Osielsko" based on the expectations of teachers in the light of the pilot studies conducted on a sample of 52 people. Finally, recommendations for the organization of the training process for teachers were indicated. Findings: The article presents the assumptions of the Teacher Training School as a modern system of supporting teachers' competences. Research limitations/implications: Assessmentoftheeffectivenessofthecreatedteachertrainingschoolonotherschools,withtheuseofintegratedresourcesoflocalinstitutionsestablishedtosupporttheworkofthetrainingschool,willbepossibleonlyafterthecompletionoftheproject. Practical implications: Theplannedevaluationsof42trainingschoolsestablishedinPolandwillallowtoverifylong-termeffects,includingtheeffectiveness,relevanceanddurabilityofthechangesintroducedintheprocessofprofessionaldevelopmentandteachereducation. Social implications: The priority of educational policy in Poland is to ensure an effective system of education and continuous professional development of teachers which will respond to real needs of a school and will allow teachers to improve their professional competences and develop their workshop. The implementation of the Teacher Training School Model in Poland will have a social dimension directly affecting teachers’ and indirectly pupils' key competences. Originality/value Basedontheresultsofthepilotstudies,satisfactoryconclusionsfortheneedsofteachereducationinEUprojectsweredrawn.
EN
A characteristic feature of the environment in which contemporary organizations operate is its variability. To survive in such an environment, organizations need leaders who can set themselves and their subordinates specific goals and influence their achievement. Many positive examples of leadership can be transferred to the civilian environment thanks to the models developed in the armed forces. One of the tools for shaping leadership attitudes in the Polish Armed Forces is the author's program for training non-commissioned officers called "Leader" in operation since 2008. The knowledge passed on during this program, which is conducted in the form of a course (considered to be one of the most difficult ones in the Armed Forces), is related to building leadership skills. It can be successfully transferred to the civilian environment, wherever there are relationships between superiors and subordinates.
PL
Charakterystyczną cechą środowiska, w którym funkcjonują współczesne organizacje jest jego zmienność. Aby w takim otoczeniu organizacje mogły przetrwać potrzebują liderów posiadających umiejętność stawiania sobie i swym podwładnym określonych celów oraz wpływania na realizację tych celów. Wiele pozytywnych przykładów przywództwa może zostać przeniesionych do środowiska cywilnego dzięki wzorcom wypracowanym w armii. Jednym z narzędzi kształtowania postaw przywódczych w Wojsku Polskim jest funkcjonujący od 2008 roku autorski program szkolenia podoficerów Lider. Wiedza przekazywana podczas tego programu, prowadzonego w formie kursu (uważanego za jeden z najtrudniejszych z siłach zbrojnych) związana z budowaniem kompetencji przywódczych, może z powodzeniem zostać przeniesiona do środowiska cywilnego, wszędzie tam, gdzie istnieją zależności pomiędzy przełożonymi a podwładnymi.
17
Content available Foresight of the innovation manager competencies
EN
In the current circumstances, creation of a model of innovation manager competencies appears to be an important scientific and practical task of ensuring the innovative development of the economy. Identification of future needs in competencies enables the education system to adapt elaborately the process of professional training of innovative personnel and increase the competitiveness of educational programs. The following paper summarizes and examines the existing models of competencies and skills based on bibliometric analysis of published works and content analysis of documents in Scopus and Web of Science, two leading databases. Studied were the competencies of the managerial profession on junior and middle management levels engaged in innovation activities, which includes the following: assessment of the commercial potential of innovations; operational planning and organizing management of innovation activities; management of all stages of the innovation project; working with partners in the innovation market; control of measures to promote innovations in the market, etc. An approach to form a model of competencies of an innovation manager has been proposed in the form of an ordered list of five groups: professional, functional, digital, socio-cultural and cognitive competencies. The paper uses foresight methodology to determine the future demand for competencies and areas of professional innovative training. The authors analyze the potential of foresight methodology and study of future in the development of innovation management competencies. First and foremost, an attempt has been made to assess the level of training and significance in practice for managers of 61 competencies through a large-scale national survey of innovation experts working in Kazakhstan companies. The researchers consider modern methods of training and developing the competencies of innovation managers. For this purpose, the study has been supplemented with in-depth interviews.
PL
W obecnych warunkach stworzenie modelu kompetencji menedżera innowacji wydaje się ważnym zadaniem naukowym i praktycznym zapewnienia innowacyjnego rozwoju gospodarki. Identyfikacja przyszłych potrzeb w zakresie kompetencji pozwala systemowi edukacji na wszechstronne dostosowywanie procesu doskonalenia zawodowego innowacyjnej kadry oraz zwiększanie konkurencyjności programów edukacyjnych. . Niniejszy artykuł podsumowuje i analizuje istniejące modele kompetencji i umiejętności w oparciu o analizę bibliometryczną opublikowanych prac oraz analizę treści dokumentów w dwóch wiodących bazach danych Scopus i Web of Science. Badano kompetencje zawodu menedżera na niższych i średnich szczeblach zarządzania zaangażowanego w działalność innowacyjną, w tym: ocenę komercyjnego potencjału innowacji; planowanie operacyjne i organizacja zarządzania działaniami innowacyjnymi; zarządzanie wszystkimi etapami projektu innowacyjnego; współpraca z partnerami na rynku innowacji; kontrola działań promujących innowacje na rynku itp. Zaproponowano podejście do kształtowania modelu kompetencji menedżera innowacji w postaci uporządkowanej listy pięciu grup: kompetencji zawodowych, funkcjonalnych, cyfrowych, społeczno-kulturowych i poznawczych . Artykuł wykorzystuje metodologię foresight do określenia przyszłego zapotrzebowania na kompetencje i obszary profesjonalnego szkolenia innowacyjnego. Autorzy analizują potencjał metodologii foresightu i badania przyszłości w rozwoju kompetencji zarządzania innowacjami. Przede wszystkim podjęto próbę oceny poziomu wyszkolenia i znaczenia w praktyce menedżerów 61 kompetencji poprzez szeroko zakrojone ogólnopolskie badanie ekspertów ds. innowacji pracujących w kazachskich firmach. Badacze rozważają nowoczesne metody szkolenia i rozwijania kompetencji menedżerów innowacji. W tym celu badanie zostało uzupełnione o wywiady pogłębione.
EN
This research aims to conduct competency mapping and sub-competencies quantitatively through Delphi method in two rounds to provide comprehensive results. The application of Delphi's approach then refers to several rounds of expert surveys based on existing questionnaires. The first round involved 15 practitioners from the Pharmaceutical Industry. In the first phase, the research explores what competencies are most needed through questionnaires. Furthermore, in phase two, a greater number of participants are obtained through research relations. The second round involves the participation of 71 experts, including practitioners from 19 Pharmaceutical Industries and academics. The results of the study were processed using Exploratory Factor Analysis and produced six factors representing six competencies: learning and innovation skills, research skills, digital skills, bioinformatics, data ethics, and regulatory compliance. In addition, this study produced 44 sub-competencies that representing 6 core competencies. Competencies and sub-competencies achieved can be used as a referral for pharmaceutical practices in the Era of Pharmaceutical 4.0. More research on competencies in the Pharmaceutical Industry is needed to achieve reliable and valid instruments.
PL
Niniejsze badanie ma na celu ilościowe mapowanie kompetencji i podkompetencji metodą Delphi w dwóch rundach w celu uzyskania kompleksowych wyników. Zastosowanie podejścia Delphi odnosi się następnie do kilku rund ankiet eksperckich opartych na istniejących kwestionariuszach. W pierwszej rundzie wzięło udział 15 praktyków z branży farmaceutycznej. W pierwszej fazie badanie za pomocą kwestionariuszy sprawdza, jakie kompetencje są najbardziej potrzebne. Ponadto w fazie drugiej większą liczbę uczestników uzyskuje się poprzez relacje badawcze. W drugiej turze udział bierze 71 ekspertów, w tym praktycy z 19 Branży Farmaceutycznej oraz pracownicy naukowi. Wyniki badania zostały przetworzone za pomocą eksploracyjnej analizy czynnikowej i wygenerowały sześć czynników reprezentujących sześć kompetencji: umiejętności uczenia się i innowacji, umiejętności badawcze, umiejętności cyfrowe, bioinformatykę, etykę danych i zgodność z przepisami. Ponadto w badaniu uzyskano 44 podkompetencje, które reprezentują 6 kluczowych kompetencji. Uzyskane kompetencje i podkompetencje mogą być wykorzystane jako skierowanie do praktyk farmaceutycznych w Erze Farmaceutyki 4.0. Potrzebne są dalsze badania nad kompetencjami w przemyśle farmaceutycznym, aby uzyskać niezawodne i ważne instrumenty.
PL
Artykuł przedstawia metodę opiniowania zdarzeń drogowych, udokumentowanych zapisem monitoringu, w których istnieje podejrzenie świadomego sprowokowania kolizji przez jednego z uczestników. Rozważania oparto na konkretnym zdarzeniu, w którym taką możliwość sugerowały zarówno dowody osobowe, jak i informacje o uczestniczeniu jednego z kierujących w dużej ilości podobnych zdarzeń drogowych. Pomimo że w przedmiotowej sprawie pytania skierowane do biegłego były sformułowane wyjątkowo ogólnikowo, to w istocie sprowadzały się do ustalenia, czy intencją obwinionego - kierującego, posiadającego pierwszeństwo przejazdu, było sprowokowanie zderzenia w okolicznościach wskazujących na odpowiedzialność drugiego uczestnika zdarzenia za jego wystąpienie. Oczywistym jest, że bezpośrednia odpowiedź na tego typu pytania byłaby skazana na zarzut przekroczenia kompetencji, ale odpowiednio przygotowana analiza może dać organowi procesowemu podstawę do samodzielnego ustalenia, jakie były intencje obwinionego.
EN
A method of producing expert opinions on road traffic accidents evidenced by monitoring system recording, in which one of the participants is suspected of having deliberately orchestrated the collision is presented. The discussion was based on an actual event in which such a possibility was suggested by both the witnesses’ testimony as well as information on the participation of one of the drivers in a large number of similar events. Despite the fact that the questions the court expert was asked were formulated in an extremely general way, they were essentially aimed at establishing whether it was the intention of the defendant - the driver who had the right of way to provoke the collision in circumstances indicating the responsibility of the other participant. Obviously, a direct answer to this type of question was doomed to the complaint of exceeding the competences. However, an adequately formulated analysis may provide the judicial authority with a basis for an independent decision as to what the defendant’s intentions were.
PL
Jednym z etapów prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Górnictwa (SKRG) było dokonanie weryfikacji jej wstępnego projektu w wyniku przeprowadzenia badań ilościowych z wykorzystaniem ankiet i badań jakościowych za pośrednictwem wywiadów pogłębionych (IDI). Ich zasadniczym celem było rozpoznanie opinii i postaw respondentów związanych z branżą górniczą wobec wdrażanego projektu SRKG. Do wzięcia udziału w przedsięwzięciu zaproszono zarówno osoby pracujące w zakładach górniczych, jak i w innych firmach i jednostkach związanych z sektorem górnictwa. Oczekiwanym rezultatem zrealizowanych badań było zebranie materiału pozwalającego na weryfikację zapisów pod kątem potrzeb i oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji zatrudnianych pracowników oraz ocena zasadności proponowanych rozwiązań. W projektowaniu badań założono wykorzystanie metod o charakterze jakościowym oraz ilościowym. Umożliwiło to triangulację danych – spojrzenie na analizowane problemy badawcze z różnych perspektyw, co wpłynąć miało na uzyskanie materiału empirycznego pozwalającego na analizę poruszanych problemów z uwzględnieniem zróżnicowanych punktów widzenia. W efekcie wykrystalizował się obraz potrzeb w obszarze podnoszenia kompetencji oraz głównych deficytów w sektorze górnictwa.
EN
One of the stages of work on the Sectoral Qualifications Framework for Mining (SQFM) was to verify its initial design as a result of quantitative research using questionnaires and qualitative research through in-depth interviews (IDI). Their main goal was to identify the opinions and attitudes of respondents related to the mining industry towards the implemented SQFM project. Both people working in mining plants and in other companies and units related to the mining sector were invited to take part in the project. The expected result of the conducted research was the collection of material allowing for the verification of the provisions in terms of the needs and expectations of employers as to the qualifications of the employed employees and the assessment of the legitimacy of the proposed solutions. In designing the research, the use of qualitative and quantitative methods was assumed. This made it possible to triangulate the data – looking at the studied research problems from different perspectives, which was to influence the obtaining of empirical material allowing for the analysis of the discussed problems taking into account various points of view. As a result, the image of the needs in the area of increasing competences and the main deficits in the mining sector has crystallized.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.