Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 711

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania materiałów z recyklingu do wytwarzania elementów wibroizolacyjnych stosowanych w budowie dróg szynowych. Granulaty recyklingowe charakteryzują się stabilnymi parametrami mechanicznymi, co pozwala na ich wykorzystanie w produkcji materiałów do budowy torowisk w terenach zurbanizowanych. W artykule omówiono technologię wytwarzania tego typu materiałów oraz wstępne badania podstawowych właściwości mechanicznych. Zaprezentowane wyniki pozwalają na wybór technologii produkcji mat wibroizolacyjnych z materiałów recyklingowych w zależności od obszaru zastosowania. Określenie poziomu energii dyssypowanej w trakcie obciążenia dynamicznego umożliwiło skalowanie właściwości produktów podczas produkcji. Przedstawione badania pozwalają na wykorzystanie granulatów polimerów PET oraz PiB.
EN
The article presents the concept of using recycled materials to produce vibration-isolating elements used in the construction of railroads. Recycling granulates are characterized by stable mechanical parameters, which allows them to be used in the production of materials for the construction of tracks in urban areas. This work discusses the technology of producing this type of materials and preliminary research on the basic mechanical properties. The presented results allow the selection of a technology to produce vibration-insulating mats from recycled materials depending on the area of application. Determining the level of energy dissipated during dynamic loading made it possible to scale the properties of products during production. The presented research allows the use of PET and PiB polymer granulates.
EN
Shunting stations play an essential role in ensuring the proper functioning of the railway transport system. The proper organisation of their work allows trains to be dispatched on time and compensates for delays in other areas of the railway network. This paper presents a method for evaluating the technological process of wagon processing at shunting stations based on the author's formulation of evaluation measures and using a simulation model developed in Flexsim. A variant computational example was developed to verify it and demonstrate its capabilities. The method has many applications in assisting decision-makers in organising shunting station operations, adapting the shunting station layout to the tasks or identifying bottlenecks.
EN
The purpose of public mass transport is the general accessibility for all of its users. The lack of (or insufficient adjustment of) the tourist transport infrastructure to the needs of persons with disabilities and seniors is an obstacle to their free movement. The aim of this article is to determine to what extent the railway infrastructure is adjusted to the needs of disabled persons and what problems these persons struggle with most frequently. The aim of this article is to determine and discuss various aspects of disability. The primary research method used in the paper is the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), which is a method used to assess the state of adaptation of the station for people with disabilities. The purpose of the tests is to identify existing and potential defects as well as their causes and effects. Research results verify the degree of adaptation of rail transport for people with disabilities and have diagnostic value. Future research should focus on the full usability of transport infrastructure for people with disabilities. The results of the current research have a number of practical implications, mainly for people involved in the transport industry. Building awareness regarding problems related to the mobility of people with disabilities, sensitize to the needs and challenges of such people has significant social implications. This paper has cognitive value for the development of knowledge, science, and quality in terms of adapting transport for people with disabilities. To achieve the study’s purpose, the FMEA was conducted on the example of the main railway station in Bielsko-Biała, Poland. Suggestions were also formulated to allow persons with disabilities to use railway transport to a greater extent.
EN
In recent years, the number of long-distance trains running on non-electrified lines has been increasing in Poland. Unfortunately, trains running on non-electrified lines, unlike those running on the hook of electric locomotives, are very often canceled, especially in the winter. In this research, the analysis of which lines had the most frequent cancellations of trains in 2021 and the reasons for these cancellations were analyzed. The results show that the most common cause of train cancellations was the lack of an efficient locomotive at the starting station. Most often, accessibility problems concern Czech series 754 diesel locomotives. The numbers of canceled trains in February 2021 and 2022 were also compared. The comparison showed that although the situation is far from ideal, it has improved significantly.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady dofinansowania regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w Niemczech ze środków federalnych, w ramach ustawy o regionalizacji lokalnego publicznego transportu pasażerskiego. Władze federalne przekazują środki finansowe krajom związkowym w związku z przeniesieniem na władze niższego szczebla odpowiedzialności za obsługę ludności lokalnym publicznym transportem pasażerskim. W artykule skupiono się na środkach federalnych przeznaczanych na realizację regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, na marginesie pozostawiając fundusze przeznaczane na inwestycje, dofinansowanie taryf czy inne niż kolej środki lokalnego publicznego transportu pasażerskiego. Przeanalizowano wysokość zabezpieczonych środków oraz klucze ich podziału od szczebla centralnego poprzez regionalny do związków komunalnych, które zawierają umowy z przewoźnikami. Podział dofinansowania na poziomie regionalnym omówiono na przykładzie Saksonii, która dysponuje jedną z najgęstszych sieci kolejowych, będąc przy tym jednym z biedniejszych niemieckich regionów. Scharakteryzowano związki komunalne działające na terenie Saksonii. Zwrócono szczególną uwagę na sprawozdawczość z wykorzystania środków, która jest jednym z najsłabszych elementów całego systemu dofinansowania.
EN
The article discusses the basic principles of subsidizing regional passenger rail services in Germany with federal funds under the Law on the Regionalization of Local Public Passenger Transportation. Federal authorities provide funds to the federal states due to the transfer to lower-level authorities of responsibility for serving the population with local public passenger transport. The article focuses on federal funds allocated for the implementation of regional passenger rail services, leaving funds allocated for investments, fare subsidies or local public passenger means of transportation other than rail on the sidelines. The amount of funds secured was analyzed, as well as the mechanism for their distribution from the central level through the regional level to the municipal associations that contract with carriers. The distribution of funding at the regional level is discussed using the example of Saxony, which has one of the densest rail networks, while being one of Germany’s poorest regions. Municipal associations operating in Saxony were characterized. Special attention was paid to reporting on the use of funds, which is one of the weakest elements of the entire subsidy system.
PL
W artykule podjęto próbę przybliżenia założeń kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, analizę zdarzeń SPAD występujących w Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o., a także ocenę proaktywnych działań mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń kolejowych w ujęciu czynnika ludzkiego. Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową występowania zdarzeń SPAD (Signal Passed At Danger) związanych z niezatrzymaniem się pociągu przed semaforem wskazującym sygnał „Stój” lub w miejscu wyznaczonym do zatrzymania, a także ich wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia procesu przewozu osób w ujęciu poważnych skutków po ich zaistnieniu, zasadnym wydaje się poddanie analizie przyczyn występowania tych zdarzeń, próba odpowiedzi na pytanie, czy system kolejowy potrafi wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji oraz poddanie ocenie wdrażanych działań korygujących i ich skuteczności.
EN
The article attempts to present the assumptions of safety culture in railway transport, the analysis of SPAD events occurring in SKYK Kolej Miejska sp. z o. o., as well as the assessment of proactive actions aimed at minimizing the risk of railway events in terms of the human factor. Taking into account the increasing tendency of the occurrence of SPAD (Signal Passed At Danger) events related to the failure of the train to stop before the semaphore indicating the "Stop" signal or at the place designated to stop, as well as their impact on the safety of the passenger transport process in terms of serious consequences after their occurrence , it seems reasonable to analyze the causes of these events, to try to answer the question whether the railway system is able to draw conclusions from the situations and to assess the implemented corrective actions and their effectiveness.
PL
Artykuł dotyczy koncepcji budowy nowej linii kolejowej łączącej Otwock i Karczew. Oprócz przedstawienia proponowanych wariantów przebiegu linii kolejowej zaproponowano organizację ruchu kolejowego dla wariantów przedstawionych w koncepcji. Założono wydłużenie istniejącej trasy istniejącej linii Szybkiej Kolei Miejskiej lub uruchomienie nowej linii kursującej okrężnie po „ringu”. Z wykorzystaniem Zintegrowanego Modelu Ruchu opracowano prognozy przewozowe. Uzyskane wyniki wskazują, że proponowana linia ma duży potencjał przewozowy, a w najbardziej rozbudowanym wariancie otwierałaby nowe możliwości podróży po aglomeracji warszawskiej.
EN
The article concerns the concept of building a new railway line between Otwock and Karczew. Proposed variants of the railway line are presented and the organization of railway traffic for each variant presented in the concept is proposed. It is assumed that the existing route of Fast Urban Railway line would be extended or a new circle line would be launched. Transport forecasts were developed using the Polish Integrated Traffic Model. Results indicate that the proposed line has a large transport potential, and in the most developed variant, it would open up new travel opportunities around the Warsaw agglomeration.
PL
Kolejowe transgraniczne przewozy tranzytowe stanowią kwalifikowaną formę prowadzenia ruchu transgranicznego. Z uwagi na specyficzny zakres funkcjonalny często są marginalizowane lub zupełnie pomijane w dokumentach strategicznych, stanowiących o kształcie polityki transportowej kraju bądź jego poszczególnych regionów. Jednakże odpowiednie ich uregulowanie w polskim i międzynarodowym systemie prawa oraz zapewnienie atrakcyjnej oferty przewozowej może istotnie wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy terenów przygranicznych. W obecnym stanie prawnym zauważyć można dwa rozbieżne podejścia prawodawcy do regulacji ruchu na liniach tranzytowych. Jedno z nich zawiera mechanizmy stymulujące ruch na przedmiotowych trasach, drugi zaś dość radykalnie limituje jego prowadzenie. W niniejszej publikacji podjęto próbę scharakteryzowania i dokonania oceny regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania przewozów w przedmiotowym zakresie.
EN
Rail transit is a qualified form of cross-border traffic. Due to the specific functional scope, they are often marginalized or completely omitted in strategic documents determining the shape of the transport policy of the country or its individual regions. However, their proper regulation in the Polish and international legal system and ensuring an attractive transport offer can significantly affect the socio-economic development of border areas. In the current legal status, two divergent approaches of the legislator to traffic regulation on transit lines can be observed. One of them contains mechanisms stimulating traffic on the routes in question, while the other quite radically limits its operation. In this publication, an attempt was made to characterize and evaluate the legal regulations concerning the functioning of transport in the subject matter.
9
Content available remote Koncepcja włączenia miasta Karczew w sieć kolejową
PL
Artykuł przedstawia koncepcję włączenia miasta Karczew w sieć kolejową i utworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą. W pierwszej części omówiono funkcjonowanie połączenia Karczewa z Warszawą na przestrzeni lat, następnie przedstawiono charakterystykę istniejących połączeń autobusowych. Następnie określono założenia dla nowej linii i warianty funkcjonalne. W dalszej części artykułu przedstawiono poszczególne warianty budowy linii. Przeanalizowano szanse i zagrożenia płynące z realizacji koncepcji. W podsumowaniu odniesiono się do zasadności nowej budowy linii kolejowej oraz wskazano kierunek dalszych prac studialnych.
EN
The article concerns railway network extension towards Karczew town in aspect of a railway connection to Warsaw. The first part presents how the public transport in Karczew has functioned over the years and current bus service is also described. Then functional variants of new railway line are described. In the article each proposed variant of the line is presented. The possibilities and threats related to the implementation of the concept are analyzed. In the summary the direction of further study works was indicated.
EN
A hardware-software system has been implemented to monitor the environmental state (EnvState) at the site of railway (RY) accidents and disasters. The proposed hardware-software system consists of several main components. The first software component, based on the queueing theory (QT), simulates the workload of emergency response units at the RY accident site. It also interacts with a central data processing server and information collection devices. A transmitter for these devices was built on the ATmega328 microcontroller. The hardware part of the environmental monitoring system at the RY accident site is also based on the ATmega328 microcontroller. In the hardwaresoftware system for monitoring the EnvState at the RY accident site, the data processing server receives information via the MQTT protocol from all devices about the state of each sensor and the device's location at the RY accident or disaster site, accompanied by EnvState contamination. All data is periodically recorded in a database on the server in the appropriate format with timestamps. The obtained information can then be used by specialists from the emergency response headquarters.
PL
Celem artykułu jest pokazanie, jak zamiany w suprastrukturze przewoźnika kolejowego przyczyniają się do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, a tym samym do realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Metoda badawcza łączy dwa wymiary – teoretyczny i empiryczny. W rozważaniach teoretycznych dokonano przeglądu literatury, przedstawiając teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Ponadto zaprezentowano zagadnienia polityki transportowej oraz wyzwania transportu kolejowego w Polsce w świetle zrównoważonego rozwoju. Wymiar empiryczny został przybliżony poprzez zaprezentowanie studium przypadku przewoźnika kolejowego, który dokonał zmian w swojej suprastrukturze. Zmiany te przyczyniły się do zmniejszenia tzw. masy martwej pociągów, co zwiększyło konkurencyjność przewoźnika, a także przyczyniło się do oszczędności środowiskowych, a tym samym do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowane zagadnienie implikuje szereg dalszych badań, których przedmiotem mogą być przeprowadzenie analizy procesu innowacyjnego wdrażanych zmian czy możliwości zastosowania podobnych modyfikacji w innych środkach transportu.
EN
The main purpose of this study is to demonstrate how modifications in the infrastructure of a railway carrier contribute to reducing the negative environmental impact, thus aligning with the principles of sustainable development. This study employs a combination of theoretical and empirical approaches. The theoretical aspect involves a literature review, which explores the theoretical aspects of sustainable development, as well as transport policy and the challenges of rail transport in Poland in relation to sustainable development. The empirical dimension is showcased through a case study of a railway carrier that has implemented changes to its infrastructure. The changes made have led to a reduction in the "dead weight" of trains. As a result, the carrier has increased its competitiveness while also generating environmental savings, thus supporting the implementation of sustainable development policies. The exploration of reducing the dead weight of trains in relation to the transported load highlights the need for further research. Future studies could focus on analyzing the innovative processes involved in implementing such changes or exploring the potential application of similar modifications in other modes of transportation.
EN
The use of specialized rail rolling stock which is used for transporting ore from the quarry to the crushing plant at mining enterprises is analyzed here. Electric locomotives with an asynchronous traction electric drive and an on-board energy storage system are considered for use. The calculated dependencies of the electric locomotive tractive power were analyzed and it was established that on flat sections of the track profile, the movement is carried out with a power that does not exceed 50% of the nominal one. The movement with the nominal power is carried out on the controlled uphill during the cargo half-passage. To ensure the necessary power for movement in such areas, the use of an on-board energy storage system is proposed, which should feed the traction system while limiting the power consumed from the catenary. This happens when the voltage on the pantograph drops to a minimum level. The aim of this work is to determine the on-board energy storage system parameters during the operation of the electric locomotive with limitation of the power consumed from the traction network. Mathematical models of the energy exchange processes in the electric locomotive traction system have been developed. The criteria for comparing options for calculating the parameters of the on-board energy storage system have been proposed. The criteria take into account the reduction of energy consumption during movement, the efficiency of energy storage, and the complete use of the on-board energy storage system in terms of power and working energy capacity. Based on the calculation results, it was determined that the use of an energy storage device with a power of 3,540 kW and an operating energy capacity of 63.5 kWh provides a 10% reduction in energy consumption, which is being consumed while moving along the sample section of the road. The current that can be consumed by an electric locomotive with such parameters of the on-board energy storage system is limited by 600 A.
EN
This article stresses the need to develop multimodal passenger transport. Particular attention is paid to the construction of HUBs based on railway stations. HUB is the transport interchange node, passenger complex, which redistributes passenger flows between transport modes and directions. They allow to optimize transportation processes, as well as to create an infrastructure for convenient and fast passenger transfer between different transport modes. The preconditions for creating organizational conditions to ensure the sustainable development of the passenger railway transport sector are outlined. In the near future, combined passenger transport with the participation of several modes of transport will attract tourists from around the world. The authors’ concept of the term “passenger comfort zone” is proposed, which takes into account all the needs of modern tourists. The mechanism of multimodal transportations of passengers by railway transport in interaction with other participants of the servicing process is presented. A model of institutional support for the development of multimodal passenger railway transport is proposed to create conditions for integrated transport services for passengers by the passenger railway transport complex. The expediency of forming a system of railway passenger HUBs in Ukraine is vital to attracting investments to improve transport and tourism infrastructure, as well as to roll stock and a range of services for the benefit of all stakeholders in the transport sector (e.g., the state, investors, and passengers).
PL
W artykule przedstawiono metodykę prognozowania przewozów towarowych kolejowych i drogowych w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, jakimi są wartości dodane poszczególnych gałęzi gospodarki. Wielkości wartości dodanych określają rolę danej gałęzi gospodarki w tworzeniu PKB. W przypadku gałęzi gospodarki uznanych za transportochłonne, mogą określać również zapotrzebowanie na przewozy poszczególnych grup ładunków. Istnieje możliwość prognozowania rocznych przewozów towarowych w rozpatrywanym horyzoncie czasowym w oparciu o szacunkowe wskaźniki zmian przewozów, w zależności od oszacowanych zmian wielkości wartości dodanej poszczególnych gałęzi transportu określonych jako transportochłonne, przy czym zmiany przewozów transportem lądowym są określane oddzielnie dla zdefiniowanych grup ładunków w zależności od przyporządkowanych im gałęzi gospodarki. Przewozy towarowe transportem kolejowym w danym roku, w poszczególnych grupach ładunków, zostały określane jako udział transportu kolejowego w przewozach towarowych transportem lądowym. Wskaźniki udziału transportu kolejowego są również funkcją zmian wielkości wartości dodanych poszczególnych gałęzi gospodarki. W artykule przedstawiono także metodykę określania funkcji elastyczności, zarówno dla zmian przewozów w poszczególnych grupach ładunków, jak również udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych transportem lądowym. Metoda może być wykorzystana przy opracowaniu prognoz na cele dokumentacji studialnej dotyczącej infrastruktury transportowej.
EN
The article presents a methodology for forecasting railway and road transport of goods based on macroeconomic factors which are the values added of specific sectors of the economy. The amounts of values added determine the role of a particular sector of the economy in creating GDP. In the case of sectors considered to be transport-intensive, they may also specify the demand for transport of particular groups of goods. It is possible to forecast the annual freight transport in the considered time period based on the estimated rates of changes in transport depending on the estimated changes in the values added of individual transport modes defined as transport-intensive. Changes in the land transport are specified separately for defined groups of goods depending on the economic sectors to which they are assigned. Railway transport of goods in a specific year in each specific groups of goods is defined as the share of railway transport in freight land transport. Railway transport share indexes are also a function of changes in the amount of value added by each sector of the economy. The paper also presents a methodology for defining flexibility function for both changes in transport in specific groups of goods as well as the share of railway transport in the land freight transport. The methodology can be used in developing forecasts for transportation infrastructure feasibility studies documentation.
PL
Artykuł jest poświęcony opracowaniu prognoz wartości energetycznej zużytego oleju napędowego wykonanego na potrzeby realizacji ustawowych zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Prognozy zostały wykonane za pomocą opracowanego modelu wskaźnikowego, który uwzględniał zmienne, takie jak stan elektryfikacji poszczególnych odcinków sieci kolejowej, stopień wykorzystania taboru spalinowego na liniach zelektryfikowanych oraz wskaźnik zastępowalności taboru spalinowego taborem bezemisyjnym czy poprawa sprawności pojazdów spalinowych. Model bazował na ogólnodostępnych danych GUS oraz UTK, jak również specjalnie pozyskanych danych narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. oraz przewoźników kolejowych. Opracowany model dla roku bazowego cechuje się błędem wynoszącym 2% obliczanego zużycia paliwa. Prognozy wykonano dla trzech scenariuszy: „zerowego”, scenariusza A „bez dodatkowych działań” (względem planowanych w momencie opracowywania prognozy) oraz scenariusza B „z dodatkowymi działaniami”, gdzie jako działania rozumie się inwestycje podejmowane w zakresie modernizacji infrastruktury i taboru kolejowego, jak również wprowadzanie zmian w organizacji przewozów kolejowych. Wyniki prognoz wskazują, że w najbardziej optymistycznym z punktu widzenia redukcji zużycia paliw płynnych w transporcie kolejowym scenariuszu B, do roku 2040 może nastąpić spadek zapotrzebowania na takie paliwa o około 31%. Według bardziej prawdopodobnego scenariusza A zużycie paliwa do 2040 nieznacznie wzrośnie. Elektryfikacja sieci kolejowej jest tylko jednym ze środków eliminowania pracy przewozowej realizowanej trakcją spalinową. Redukcja zużycia oleju napędowego wymaga znaczących zmian na rynku taboru kolejowego zmierzających w kierunku wdrażania pojazdów bezemisyjnych.
EN
The subject of the article is the preparation of forecasts of the energy value of used diesel oil in railway transport in Poland. The forecast was made using an index model, which took into account variables such as the electrification of the railway network, use of diesel rolling stock on electrified lines, the replacement ratio of diesel rolling stock with zero-emission vehicles or improvement of the efficiency of railway transport. The model was based on public statistical data, as well as specially captured data from the national railway infrastructure manager and railway operators. The forecast was made for three scenarios: “zero” scenario, scenario A “without additional actions” and scenario B “with additional actions”. The results of the forecasts indicate that in the most optimistic B scenario from the point of view of reducing the consumption of fuels, the demand for such fuels may decrease by 31% until 2040. According to the more likely scenario A, fuel consumption will increase slightly by 2040. The electrification of the railway network is only one of the means of eliminating diesel traction. The reduction of fuel consumption requires significant changes in the rolling stock market, and an implementation of zero-emission vehicles.
EN
Ensuring safety of railway traffic is one of the most important goals of every state. All incidents connected with security that take place in the networks of railway lines result in taking actions aimed at elimination of similar situations in the future. The elements affecting security of the railway system include: technical condition of railway infrastructure and rolling stock, applicable law, people, that is, professional qualifications and proper performance of tasks by the workers. The authors formulated the following research problem: what are the strengths of railway security, and what should be improved? The methodology of qualitative analysis was applied. The survey research on the level of security and diagnostics of causes, needs and options of improvement of security in rail transport were conducted. Broad analysis and inference were conducted. The directions of improvement of security in supervisory, technical, organizational and operational terms in railway transport were presented in this article.
PL
Niniejszy artykuł opisuje uwarunkowania funkcjonowania transportu kolejowego w obszarze aglomeracji warszawskiej, uwarunkowania prawne funkcjonowania obszarów metropolitarnych oraz podejmuje próbę zdefiniowania obszarów rozwoju i ograniczeń dlazrównoważonego transportu. Z uwagi na doświadczenie zawodowe Autorów, dodatkowym zagadnieniem omówionym w przedmiotowym opracowaniu będzie funkcjonowanie transportu kolejowego na przykładzie Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o. w Warszawie.
EN
This article describes the conditions for the functioning of railway transport in the area of the Warsaw agglomeration, the legal conditions for the functioning of metropolitan areas and attempts to define the areas of development and limitations for sustainable transport. Due to the professional experience of the authors, an additional issue discussed in this study will be the functioning of rail transport on the example of the Fast Urban Railway sp. z o.o. in Warsaw.
EN
The article presents technical and functional assumptions concerning the on-board stop-on-request system, which should be taken into account by railway operators and rolling stock manufacturers when placing this system into operation.
EN
The aim of the work presented in this article was to made and implement original computer software made in the LabVIEW environment. That program automate the measurement of emissions of magnetic disturbances coming from rolling stock. It is dedicated for oscilloscope card and RSAL 5340, RSAH 5324 rolling stock antennas for axle counter. The indicated algorithms of proceeding coming directly from the standards, additional own methods of fast data analysis was made. Communication between the measurement cards and computer using USB with self-power USB hab was used. The software is fully compatible with the requirements contained in the ERA/ERTMS/033281.
EN
Relevance of the study: As the experience of advanced countries shows, the development of the economy in our country, in particular, in the transportation services market, is associated with the development of interaction between all types of transport. Thus, in modern conditions, for the growth of the role of railway transport, multimodal transportation, which is important for the interaction of Ukraine with the countries of Europe and the East, is becoming important and will also help minimize costs and preserve the environment. Therefore, the issues of evaluating the introduction of multimodal transportation with logistic principles are discussed in the article. It is shown how to determine the marginal substitution rate in the conveyance type while using various modes of transport, based on the utility function and transportation costs. Purpose of the study: The purpose of the article is to develop measures to improve the functioning of parts in multimodal freight delivery routes by minimizing transportation costs, taking into account quality indicators. For this purpose, the following tasks have been set and are being solved: to develop a model for evaluating the efficiency of using different modes of transport with optimal costs; to choose a method for estimating the optimal delivery route and freight volumes; to evaluate the efficiency of transportation technology based on a qualimetric indicator. Approaches: An approach to a comprehensive evaluation of the effect from the activities of transport enterprises in multimodal transportation based on cost optimization, with the qualimetric indicator, and aimed at maximizing the satisfaction of shippers' requirements is offered when determining the route of such transportation parameters as the cost and the quality of freight delivery. Results: The results of the theoretical generalization and analysis of approaches to the formalization of the functioning process in multimodal transportation systems for the delivery of goods by rail and road modes of transport are presented in the article. The significance of the results. The materials in the article are of practical value for employees of transport and logistics companies and enterprises, scientists, and pedagogical workers to improve their professional level.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.