Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high temperature
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu wysokiej temperatury i zawartości włókien polimerowych na wytrzymałość betonu. Badanie wytrzymałości na zginanie przeprowadzono w trzech temperaturach: 20, 100 oraz 300°C na próbkach prostopadłościennych. Połówki próbek po badaniu na zginanie wykorzystano w badaniu wytrzymałości na ściskanie.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of high temperature impact and polymer fibre content on the strength of concrete. The bending strength test was carried out at three temperatures: 20, 100 and 300°C on cuboidal samples. The halves of the specimens after the bending test were used in the compressive strength test.
PL
Artykuł omawia zagadnienia związane z uszczelnianiem kolumn rur okładzinowych na obszarze Niżu Polskiego. W części wstępnej publikacji omówiono uwarunkowania geologiczno-techniczne panujące podczas wykonywania prac wiertniczych w głębokich otworach Niżu Polskiego oraz trudności jakie mogą wystąpić podczas realizowania wierceń. W części badawczej zaprezentowano wyniki testów receptur zaczynów cementowych prowadzonych w warunkach HPHT. Badania laboratoryjne wykonywano w Zakładzie Technologii Wiercenia w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Ramowe składy receptur zaczynów cementowych opracowane zostały w INiG – PIB przy współpracy z Serwisem Cementacyjnym działającym przy firmie Exalo należącej do grupy PGNiG. Testy zaczynów cementowych wykonywane były zgodnie z normami: Przemysł naftowy i gazowniczy – Cementy i materiały do cementowania otworów – Część 1: Specyfikacja (PN-EN ISO 10426-1:2009) oraz Przemysł naftowy i gazowniczy – Cementy i materiały do cementowania otworów wiertniczych – Część 2: Badania cementów wiertniczych (PN-EN ISO 10426-2:2003). Zaczyny cementowe sporządzano na bazie 10% lub 20% solanki NaCl. W testowanych recepturach jako spoiwo wiążące zastosowano cement wiertniczy G HSR o wysokiej odporności na siarczany. Do uszczelniania kolumn rur o średnicy 9⅝” zaproponowano dwa rodzaje zaczynów: „lekkie” oraz o „normalnej” gęstości, które badano w temperaturze 80°C. Dla kolumny rur o średnicy 7” zamieszczono propozycję ciężkich zaczynów cementowych (o regulowanej gęstości) testowanych w 95°C i 120°C. Z kolei dla kolumn rur o średnicy 5” opracowano receptury o „normalnej” gęstości dla temperatur 130°C i 160°C. Wprowadzenie do zaczynu dodatków obniżających gęstość (w przypadku zaczynu górnego dla rur o średnicy 9⅝”) pozwoliło na uzyskanie receptur o regulowanej gęstości od około 1500–1650 kg/m3 . Z kolei dodatek obciążający (dodawany do receptur proponowanych do uszczelniania rur 7”) pozwolił na opracowanie zaczynów o gęstości w granicach od około 2060 do około 2350 kg/m3 . Zastosowanie odpowiednio dobranych opóźniaczy wiązania nowej generacji, umożliwiło sporządzanie receptur dla bardzo wysokich temperatur (do 160°C). Opracowane receptury zaczynów mogą znaleźć zastosowanie w procesie cementowania kolumn rur okładzinowych podczas prac prowadzonych na Niżu Polskim w trudnych warunkach geologiczno-technicznych.
EN
The article discusses issues related to casing pipe columns sealing in the Polish Lowlands. The introductory part of the publication presents geological and technical conditions prevailing during drilling the deep boreholes in the Polish Lowlands and difficulties that may occur during drilling. The authors present the results of cement slurries recipies tests conducted under HPHT conditions. Laboratory tests were carried out at the Drilling Technology Department in Oil and Gas Institute – National Research Institute. Slurry recipes had been developed in the Oil and Gas Institute – NRI in collaboration with the Cementing Service operating at the Exalo company belonging to the PGNiG group. Cement slurry tests were carried out in accordance with the following standards: Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 1: Specification (PN-EN ISO 10426-1:2009) and Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 2: Testing of well cements (PN-EN ISO 10426-2:2003). Cement slurries were prepared with 10% or 20% NaCl brine as a base. The G HRS cement with high sulfate resistance was used as a binder. Two types of slurry were proposed for sealing 9⅝” casing: “lightweight” and “normal” density, which were tested at 80°C. High-density cement slurries (with adjustable density) tested at 95°C and 120°C were proposed for 7” casing column. In turn, for 5” casing column recipes with “normal” density were developed for temperatures of 130°C and 160°C. The application of density-reducing additives to the slurry (in the case of lead cement slurry of 9⅝” casing) allowed us to obtain formulations with adjustable density from 1500 to 1650 kg/m3 . In turn, the weighting material added to the slurries for sealing 7” casings allowed us to develop slurries with a density ranging from 2060 to 2350 kg/m3 . The use of appropriately selected new generation setting retarders made it possible to prepare formulations for very high temperatures (up to 160°C). The developed cement slurry formulations can be used in the process of cementing casing columns in boreholes in the Polish Lowlands in difficult geological and technical conditions.
3
Content available remote Thermal energy storage in rock bed - CFD analysis
EN
This article reports on an analysis of the possibility of storing thermal energy in a rock bed. The calculations were made in Ansys CFX 18.0 CFD. The analysis determined the charging time of a packed bed of granite rocks in variable flow conditions for the assumed geometry of the energy storage system. The model was 2-dimensional, consisting of two domains connected by an interface. The packed bed was modelled using a porous model approach. The inlet velocity was varied in the range 0.25-4 m/s. The total charging time was 70 to 1100 min, depending on inlet velocity.
4
Content available remote Problemy związane z wysoką temperaturą klinkieru podczas produkcji cementu
PL
Zbyt wysoka temperatura klinkieru, w szczególności wyższa od 70°C, powoduje pewne trudności w produkcji cementu, pogarsza jego jakość i prowadzi do zbrylania materiału w silosie. Aby zapobiec tym problemom należy stosować specjalne zabiegi technologiczne dążące do uzyskania klinkieru o odpowiednim składzie granulometrycznym. W przypadku niewystarczającego wychłodzenia klinkieru w chłodniku, należy zastosować wtrysk wody do chłodnika lub do urządzeń transportujących klinkier. Wtrysk wody do młyna w ilości powietrza służącego do przewietrzania młyna również daje dobre rezultaty. Dodatkowo korzystne jest częściowe zastąpienie gipsu anhydrytem, w młynie lub silosie. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest instalacja chłodnika do cementu, niż ponoszenie konsekwencji jego wysokiej temperatury.
EN
Too high clinker temperature, especially above 70°C, causes several difficulties in cement production, lowers its quality and leads to lumping of the material in the silos. To avoid these difficulties the appropriate clinker granulometry trough special technological treatment, should be obtained. In the case of insufficient cooling in the cooler the water spraying into the cooler or on clinker transporting devices is to be employed. Water injection into the mill as amount of ventilation air give also good results. Finally the partial substitution of gypsum by anhydrite in the mill or in silos. It is much better to install the cement coolers than to carry the consequences of high cement temperature.
PL
Wraz ze zwiększaniem głębokości wydobycia kopalin, temperatura, na którą narażona jest podsadzka stale wzrasta, a więc zwiększa się także ryzyko samozapłonu minerałów zawierających siarkę. Nagłe pożary narażają podsadzkę na działanie wysokich temperatur, co zagraża bezpieczeństwu jej konstrukcji. Z tego względu, aby w pełni określić zmiany właściwości podsadzki, wystawionej na działanie wysokich temperatur, zbadano wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu podsadzek z dodatkiem spoiwa cementowego, po różnym czasie dojrzewania: 7 dni, 28 dni i 60 dni oraz przy trzech stosunkach spoiwo/odpad: 1:6, 1:8 i 1:10, po prażeniu próbek w piecu wysokotemperaturowym, w temperaturze: 100°C, 200°C, 400°C, 600°C i 800°C. Zbadano także zmiany fazowe i strukturę porów w podsadzce po prażeniu w tych temperaturach. Uzyskane wyniki wykazały, że wytrzymałość i struktura porów w podsadzce z dodatkiem odpadów po przeróbce rud żelaza w wysokiej temperaturze zależą od czasu dojrzewania. Wytrzymałość podsadzki dojrzewającej przez 7 dni początkowo rośnie, a następnie maleje ze wzrostem temperatury. Wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu osiągają maksimum odpowiednio w 200°C i 100°C. Bez względu na czas dojrzewania podsadzki, materiał wyprażony w temperaturze przekraczającej 400°C nie ma praktycznie żadnej wytrzymałości na rozciąganie. Cechy te są ściśle powiązane z rozkładem produktów hydratacji spoiwa, przede wszystkim ettringitu i fazy C-S-H.
EN
With the deepening of mining depth, the geothermal temperature faced by the pit backfill is getting higher and higher, so the spontaneous combustion probability of sulfur-bearing minerals increases. In addition, sudden fires can expose the backfill to high temperatures, which will endanger the structural safety of the backfill. Therefore, in order to fully understand the mechanical response and pore structure evolution characteristics of backfills under high-temperature loading, the compressive strength and splitting tensile strength of backfills with different ages: 7 days, 28 days and 60 days and cement-tailings ratios: 1:6, 1:8 and 1:10 were tested using high-temperature furnace to simulate different temperature loads: 100, 200, 400, 600 and 800°C. The pore structure characteristics of the backfill after high temperature are analyzed by mercury intrusion porosimetry. To further understand the mechanism of backfill transformation at high temperature, the phase evolution characteristics of iron tailings and cementitious materials are analyzed by X-ray diffractometer and differential thermal/thermogravimetric analyzer. The results show that the strength and pore structure of iron tailings backfill at high temperature are related to the curing age. The strength and most probable pore size of backfill cured at 7 days increased first and then decreased with the increase of temperature. Among them, the compressive strength and splitting tensile strength reached their peak values at 200°C and 100°C, respectively. While after 28 days, the pore size increased with the increase of high temperature, and the strength of backfill decreased continuously with increasing temperature. No matter what age of backfill is, it almost loses its tensile strength after being subjected to a high temperature above 400°C. These characteristics are closely related to the expansion of mica in iron tailings and the dehydration and decomposition of cementing material hydration products, such as ettringite and C-S-H phase at high temperature.
EN
In this study, cubic and cylindrical cement mortar specimens were first subjected to high temperatures, then the cubic and cylindrical specimens were taken out and conducted with uniaxial compressive test and splitting tensile test, respectively. The effect of the length to side ratio on the uniaxial compressive properties and the effect of thickness-to-diameter ratio on the splitting tensile properties of cement mortar specimens after high temperature were studied. Test results show that: (1) With temperature increasing from 25 ºC (room temperature) to 400 ºC, the compressive strength and elastic modulus of cubic specimens with three kinds of side lengths decrease; the decreasing rates of compressive strength and elastic modulus of cubic specimen with side length of 70.7 mm is higher than those of cubic specimens with side length of 100 mm and 150 mm, and the strain at the peak stress of cubic specimens with three kinds of side lengths increase. (2) After the same temperature, the tensile strength of cylindrical specimen decreases with the thickness-to-diameter ratio increasing from 0.5 to 1.0. The decreasing rate of tensile strength of cylindrical specimen with thickness-to-diameter ratio is highest when the temperature is 25 ºC (room temperature), followed by that after the temperature of 200 ºC, and that after the temperature of 400 ºC is the lowest.
EN
The failure mechanisms of coatings, under high thermo-mechanical loads, can be examined through finite element simulations. However, mechanical properties such as Young’s modulus and Poisson’s ratio are necessary to achieve an accurate model. In this study, nickel–aluminum with hexagonal boron nitride (NiAl/hBN) is deposited on stainless steel 304 substrate using atmospheric plasma spray technique. The effect of the hydrogen content in the plasma-formed gas on the microstructure, hardness, and porosity of the deposited layers is examined. Also, the mechanical properties of the coating are measured at ambient temperatures using non-contact laser ultrasound technique. Results indicated that the flow rate of hydrogen has a major impact on the coating structure and elastic properties. The inhomogeneity in the coating can be minimized by decreasing the hydrogen flow rate. The coating Young’s modulus was increased at room temperature, which slowly decreased while increase in atmospheric temperature. The behavior of Young’s modulus at high temperature causes decrease in flexural strength. In addition, the back calculations are well agreed with experimental results.
8
EN
The paper presents mechanical and tribological properties of Al2O3/ZrO2 composite sinters with different proportions of Al2O3 and ZrO2 phases. These materials are commonly used in dry friction contact due to relatively low manufacturing costs of even complex shapes of products and the possibility of working at elevated temperatures. The tests were carried out by the ball-on-disc method at temperatures of 20, 150, 300, and 500°C. A ball made of Al2O3 was used as a counterpart. The results were compared with the following sintered mono-phase materials: Al2O3 (alumina) and tetragonal yttria-stabilized ZrO2 polycrystallines (Y-TZP). The tests showed the significantly better properties of composite materials.
PL
W pracy przedstawiono właściwości mechaniczne i tribologiczne spieków kompozytowych Al2O3/ZrO2 o różnej proporcji faz Al2O3  i ZrO2. Są to materiały chętnie stosowane w węzłach tarcia suchego ze względu na relatywnie niskie koszty wytwarzania nawet skomplikowanych kształtów wyrobów i możliwość pracy w podwyższonych temperaturach. Testy przeprowadzono na stanowisku z węzłem tarcia ball-on-disc w temperaturach 20, 150, 300 i 500°C, jako przeciwpróbkę zastosowano kulkę wykonaną z Al2O3. Wyniki badań porównywano z wynikami badań spieków wytwarzanych z materiałów jednofazowych: α- Al2O3  (korund) i tetragonalnych polikryształów ZrO2  stabilizowanych tlenkiem itru (tzw. Y-TZP). Badania wykazały znacząco lepsze własności materiałów kompozytowych.
9
Content available remote Fasady aluminiowe w Eurokodzie 9
PL
Elementy aluminiowe są coraz częściej wykorzystywane przy wykonywaniu fasad budynków. W artykule przybliżono tematykę ich obliczania na podstawie Eurokodu 9, wymieniono elementy wchodzące w skład elewacji oraz omówiono zasady wymiarowania tego rodzaju konstrukcji metalowych wraz z uwzględnieniem zjawisk niestateczności elementów aluminiowych według obowiązujących norm europejskich. Zwrócono również uwagę na problem braku dostatecznych informacji oraz szczegółowych wymagań w świetle obowiązującej normy PN-EN 1999 w odniesieniu do aluminiowych elementów cienkościennych, w tym sprawdzania ich stateczności miejscowej.
EN
The strength of concrete elements can be greatly affected by elevated temperature as in fires, and so a great concern must be taken regarding its behavior under such condition. In this paper, a finite element model was built up using ABAQUS software to investigate the flexural behavior of reinforced concrete (RC) beams subjected to service load under elevated temperature. The beam was simply supported and was loaded at one-third and two-third of span length. The study consisted of three RC beams models; the first model simulated a control beam specimen at ambient temperature 20 °C, while the other two models demonstrated damaged beams specimens according to two high temperatures 400 °C and 800 °C, respectively. Each RC beam had 2 m span length, 300 mm height and 200 mm width. The steel reinforcement configuration was 3ϕ16 mm (Grade 60) main bars at the positive moment region in the beam bottom, 2ϕ14 mm (Grade 60) secondary bars at the beam top, and ϕ10 mm /150 mm closed stirrups. The model was validated by comparing its results with the theoretical results from ACI code and literature. Several mechanical properties were investigated including concrete compressive strength, modulus of elasticity, and reinforcing steel yielding strength. The test results showed a reduction in the flexural capacity of the RC beams, tested at 400 °C and 800 °C, of 17.6% and 88.2%, respectively, with respect to the control beam. The maximum service load carried by the beam, at one-third and two-third of the span length, decreased by 17.1% and 88.1% for the 400 ℃ and 800 ℃ high temperature, respectively. The results also showed an increase in deflection when the temperature increased due to the loss in stiffness.
EN
The investigations of high-temperature oxidation of zirconium alloys, applied for fuel pellets in nuclear power plants, are usually limited to oxidation kinetics, phase transformations and microstructural characterization. The purpose of this research was to characterize the degradation phenomena occurring within oxide layer and at the interface oxide/metal, on internal and external Zircaloy-2 tube surfaces, below and over crystalline transformation temperature of zirconium oxides. The commercial tubes were oxidized at 1273 K and 1373 K in calm air for 30 min and then examined with a technique novel for such purpose, namely a high-resolution X-ray computer tomography. The light microscopy was used to examine the cross-surfaces. The obtained results show that the form and intensity of oxide damage is significant and it is in a complicated way related to oxidation temperature and on whether external or internal tube surface is studied. The found oxide layer damage forms include surface cracks, the detachment of oxide layers, the appearance of voids, and nodular corrosion. The oxidation effects and damage appearance are discussed taking into account the processes such as formation of oxides, their phase transformation, stress-enhanced formation and propagation of cracks, diffusion of vacancies, formation of nitrides, diffusion of hydrogen into interface oxide-metal, incubation of cracks on second phase precipitates are taken into account to explain the observed phenomena.
EN
The article presents the NDT results of research on the influence of high temperature on the destruction of the structure of fiber-cement board as a result of the failure of a tunnel furnace. Two fiber cement boards were tested. There was a plate in a tunnel furnace during a failure, and reference plate dried in normal conditions. The research used acoustic emission method in combination with artificial neural networks. Interesting research results were obtained, which allowed to observe visible changes in the structure of the tested panels under the influence of high temperature. An important application from the point of view of building practice was formulated.
EN
A number of cement slurries proposed for sealing casing string in boreholes, where dynamic temperatures are in the range range from about 110 to about 150o C and pressures from 45 to 90 MPa, were investigated and analyzed in this article. In developing recipes were guided by the requirements to be met by cement slurry for the cementing of casing in the conditions of the occurrence of very high temperatures and reservoir pressures. Before the application of cement slurry in industrial conditions, the density, viscosity, thickening time, cement setting, free water and compressive strength of cement stone were examined. Developed cement slurries for HPHT conditions in research carried out in the Oil and Gas Institute – National Research Institute, had densities in the range from 1865 to 1890 kg/m3 and after appropriate fluidifying were characterized by good rheological parameters. Thickening times of the developed cement slurries ranged from approx. 4 to approx. 6 ½ hours, and can be successfully adjusted (most effectively with a suitably selected additive of sodium lignosulfonate in an amount of about 0,25÷1%). The initial viscosities of the cement slurries tested in the HPHT consistometer were small (about 10 Bc). The course of changes in the consistency of cement slurries was “rectangular”, and time between the consistency of 30 and 100 Bc was generally short (about 10 minutes or less). Cement stones formed after bonding of developed cement slurries were characterized by extremely high mechanical parameters. After 2 days, compressive strength of most tested samples exceeded 25 MPa, and after 7 days of hydration, the compressive strength was about 35 MPa. The cement slurry recipes presented in the article can be used for sealing casing strings in our country or in Ukraine (where cementation is performed in deep boreholes).
PL
W artykule przedstawiono opis i analizę badań szeregu zaczynów cementowych proponowanych do uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych, w których występują temperatury dynamiczne w zakresie od około 110°C do około 150°C i ciśnienia od 45 MPa do 90 MPa. Przy opracowywaniu receptur kierowano się wymaganiami, jakie powinien spełniać zaczyn cementowy użyty do cementowania rur okładzinowych w warunkach występowania bardzo wysokich temperatur oraz ciśnień złożowych. Przed zastosowaniem zaczynu cementowego w warunkach przemysłowych zwracano uwagę na jego gęstość, lepkość, czas gęstnienia, wiązanie, filtrację, odstój wody oraz wytrzymałość kamienia cementowego na ściskanie. Opracowane w INiG – PIB zaczyny cementowe do warunków HPHT posiadały gęstości od 1865 kg/m3 do 1890 kg/m3 i po odpowiednim upłynnieniu cechowały się dobrymi parametrami reologicznymi. Czasy gęstnienia zaczynów cementowych wynosiły od około 4 godzin do około 6,5 godziny i można je z powodzeniem regulować (najskuteczniej za pomocą odpowiednio dobranego dodatku lignosulfonianu sodowego w ilości około 0,25÷1%). Lepkości początkowe zaczynów badanych w konsystometrze ciśnieniowym były niewielkie (wynosiły około 10 Bc). Przebieg zmian konsystencji zaczynów cementowych miał charakter „prostokątny”, a czas pomiędzy uzyskaniem konsystencji 30 Bc i 100 Bc był z reguły krótki (około 10 minut lub krócej). Kamienie cementowe powstałe po związaniu opracowanych zaczynów cechowały się niezwykle wysokimi parametrami mechanicznymi. Już po 2 dniach wytrzymałość na ściskanie większości badanych próbek przekraczała 25 MPa, natomiast po 7 dniach hydratacji wynosiła około 35 MPa. Zaprezentowane w artykule receptury zaczynów mogą być zastosowane podczas uszczelniania kolumn rur okładzinowych w naszym kraju lub na obszarze Ukrainy (gdzie mamy do czynienia z wykonywaniem prac cementacyjnych w głębokich otworach wiertniczych).
PL
Cel: Celem artykułu jest określenie wpływu oddziaływania wysokiej temperatury na zmianę wytrzymałości na zginanie zaprawy cementowej z dodatkiem oraz bez dodatku włókien polipropylenowych (PP) zgodnie z założoną procedurą badawczą. Ze względu na niejednorodny charakter oraz wrażliwość na wzrost temperatury kruszywa grubego zawartego w betonie, materiał ten w badaniach zastąpiono zaprawą cementową z dodatkiem oraz bez dodatku włókien polipropylenowych. Wprowadzenie: Przeprowadzone badania miały na celu ocenę, jak dodatek włókien polipropylenowych wpływa na zmianę wytrzymałości analizowanych materiałów na zginanie. Ta cecha wytrzymałościowa w dużym stopniu wpływa na zjawisko termicznego eksplozyjnego odpryskiwania betonu (ang. thermal spalling). W ramach pracy wykonano serię badań polegających na pomiarze wytrzymałości na zginanie uprzednio wygrzanych próbek w zakresie temperatur od 20 do 600°C z dodatkiem oraz bez dodatku włókien polipropylenowych (PP). Do badań zastosowano jeden typ włókna dla wszystkich wariantów badań wytrzymałościowych, zgodnie z założonym planem eksperymentu. Metody: Artykuł opracowano w oparciu o pomiary spadków wytrzymałości na zginanie dla prostopadłościennych beleczek o wymiarach 40 × 40 × 160 mm. Porównano wyniki badań dla kompozytów cementowych z dodatkiem oraz bez dodatku włókien, wygrzewanych w podwyższonych temperaturach. Zestawienie otrzymanych wyników przedstawiono na wykresach. Wyniki: Porównanie wyników badania próbek z dodatkiem oraz bez dodatku włókien prowadzi do wniosku, że dodatek włókien wpływa na poprawę wytrzymałości na zginanie kompozytów cementowych w podwyższonych temperaturach. Wnioski: W całym zakresie temperatur od 20 do 600°C zaprawy cementowe z dodatkiem włókien polipropylenowych wykazały się wyższą wytrzymałością na zginanie. Wygrzewanie badanych zapraw bez dodatku oraz z dodatkiem włókien polipropylenowych spowodowało wyraźny spadek ich wytrzymałości na zginanie wraz ze wzrostem temperatury. Dodatek włókien polipropylenowych (PP) w ilości 1,8 kg/m3 może znacząco ograniczać powstawanie rys i pęknięć w pierwszej fazie dojrzewania betonu. Wykonane badania potwierdzają zasadność stosowania włókien polipropylenowych do zaprawy cementowej, ponieważ dodatek ten miał wpływ na poprawę wytrzymałości badanego kompozytu cementowego na zginanie zarówno w wysokich temperaturach, jak i w temperaturze normalnej (pokojowej). Pozytywny wpływ włókien polipropylenowych potwierdzają również badania przeprowadzone w kraju i za granicą.
EN
Aim: The aim of this paper is to determine the effect of high temperature on changes in the flexural strength of cement mortar with and without the addition of polypropylene fibres (PP), following a predefined test procedure. In order to eliminate the effect of coarse aggregate on the flexural strength of the composite, cement mortar with the addition of polypropylene fibres was used in the tests. Due to the fact that coarse aggregate is inhomogeneous and sensitive to temperature increases, it could significantly distort the results. Introduction: The aim of the study was to show how the addition of polypropylene fibres influenced changes in the flexural strength. Due to the fact that this strength has a significant impact on the phenomenon of thermal spalling, it was the main focus of the study. As part of the study, a range of tests were performed to measure the flexural strength of samples with and without the addition of polypropylene fibres, pre-heated at temperatures ranging from 20°C to 600°. One type of fibre was used for all the variants of strength tests, in line with the plan of the experiment. Methods: The paper is based on measurements of the flexural strength reductions for rectangular-prism bars sized 40 x 40 x 160 mm. The test results for composites with and without the addition of fibres heated at different temperatures were compared and presented in detailed diagrams. Results: A comparison of the results of tests involving samples with and without the addition of PP fibres leads to the conclusion that the addition of PP fibres significantly improves the flexural strength of cementitious composites. Conclusions: In the entire temperature range from 20°C to 600°C, cement mortars with polypropylene fibres showed higher flexural strengths. The heating of mortars with and without the addition of polypropylene fibres resulted in a significant decrease in their tensile strengths as the temperature increased. The addition of 1.8 kg/m3 in polypropylene fibres can significantly reduce the cracking in the first phase of concrete hardening. The tests confirmed the applicability of polypropylene fibres in cement mortar, as their addition significantly improves the flexural strength at both high and normal temperatures. The positive effect of polypropylene fibres is also confirmed by other studies conducted in Poland and abroad.
PL
W pracy pokazano, jaki wpływ ma wysoka temperatura na destrukcję struktury płyty włóknisto-cementowej. Przedstawiono to na podstawie badań uzyskanych dla płyt, które przebywały w piecu tunelowym podczas jego awarii. Badane były płyty włóknisto-cementowe przebywające w piecu tunelowym podczas awarii oraz płyta wysuszona w prawidłowych warunkach. Do badań zastosowano nieniszczącą metodę emisji akustycznej w połączeniu ze sztucznymi sieciami neuronowymi. Rezultaty badań pozwoliły zaobserwować widoczne zmiany zachodzące w strukturze badanych płyt pod wpływem działania wysokiej temperatury.
EN
The paper presents the influence of high temperature to the destruction of the structure of fiber-cement board. It was shown on the results obtained for the boards that were in a tunnel furnace during the failure. Fiber cement boards were tested on the plate in a tunnel furnace during a failure and plate dried in normal conditions. During the research a non-destructive method of acoustic emission in combination with artificial neural networks were used. Results allowed to observe visible changes in the structure of the tested panels under the influence of high temperature.
EN
The paper presents the test description and results of thermal bowing of RC beams exposed to non-uniform heating at high temperature. Bending of a non-uniformly heated element is caused by free thermal elongation of the material it is made of. The higher the temperature gradient, the greater the bending. In the case when an element is exposed to load and high temperature simultaneously, apart from free bending also deformation of the RC element may occur, which is caused by the decrease of the concrete or reinforcing steel mechanical properties. In order to examine the contribution of the deflection caused by thermal bowing to the total deformation of the bent element with a heated tension zone, an experimental study of freely heated (unloaded) beams was performed. RC beams were heated: (1) on three sides of the cross-section or (2) only on the bottom side. Deflection of elements loaded by a substitute temperature gradient was calculated using the Maxwell-Mohr formula. The test results show that deflection of freely heated RC beams (caused by the thermal bowing phenomenon) can be 10 to 20% of the total deflection of loaded RC beams with a heated tension zone.
PL
W artykule przedstawiono opis i wyniki badań swobodnego wyginania się belek żelbetowych narażonych na nierównomierne ogrzewanie w temperaturze pożarowej. Elementy żelbetowe ogrzewane nierównomiernie wyginają się na skutek swobodnej wydłużalności termicznej materiału, a wygięcie jest tym większe, im większy jest gradient temperatury w przekroju. W literaturze zjawisko to jest nazywane thermal bowing. Zachodzi ono niezależnie od obciążenia elementu. W statycznie niewyznaczalnych elementach zginanych może ono powodować powstawanie dodatkowych sił wewnętrznych, a w elementach ściskanych (słupach) zwiększenie mimośrodu siły podłużnej. W elementach wytężonych podczas ogrzewania, oprócz swobodnego wyginania się powstają jeszcze deformacje spowodowane pogorszeniem właściwości mechanicznych betonu lub stali. W celu określenia, jaką część całkowitej deformacji wytężonego elementu ogrzewanego nierównomiernie od strony strefy rozciąganej może stanowić ugięcie wywołane zjawiskiem thermal bowing, przeprowadzono badania wyginania się nieobciążonych belek żelbetowych. W sumie zbadano siedem belek o przekroju 160 x 200 mm, długości 1300 mm, wykonanych z betonu klasy C35/45 z kruszywem żwirowym (krzemianowym). Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie oznaczona na próbkach sześciennych o boku 150 mm wynosiła odpowiednio 46,3 MPa - po 28 dniach od zabetonowania oraz 60,8 MPa - po około 4 miesiącach (przed przystąpieniem do badań). Średnia granica plastyczności stali określona eksperymentalnie wynosiła 560 MPa.
EN
The paper presents a description and results of a study focused on the applicability of the sclerometric method to the preliminary assessment of concrete quality in structures after fire. Due to the high thermal inertia, concrete has non-uniform properties in the heated element cross-section. The greatest reduction of concrete compressive strength occurs on the heated surface. When assessing a structure after a fire, it is particularly important to determine the thickness of the damaged external concrete layer. Reinforced concrete beams exposed to high temperature on one side (a one-way heat transfer in the cross-section) for 0 (unheated element), 60, 120, 180 and 240 minutes were examined. A significant decrease of the rebound number on the elements heated surface was observed, depending on the heating duration. The obtained values of the relative rebound number reduction were comparable to the values of relative compressive strength decrease (determined on the basis of temperature) of concrete situated 15 mm from the heated surface.
PL
W artykule przedstawiono opis i wyniki badań mających na celu sprawdzenie przydatności metody sklerometrycznej do wstępnej oceny jakości betonu w konstrukcjach po pożarze. Jednym z najistotniejszych zjawisk wpływających na nośność konstrukcji narażonej na warunki pożarowe jest obniżenie wytrzymałości betonu w wysokiej temperaturze w wyniku procesów fizyko-chemicznych i uszkodzeń mechanicznych zachodzących w jego strukturze. Ze względu na dużą bezwładność termiczną, beton przestaje mieć jednorodne właściwości w przekroju ogrzewanego elementu, a największa degradacja betonu zachodzi w strefie przypowierzchniowej. Podczas oceny konstrukcji po pożarze szczególnie istotne jest określenie grubości zewnętrznej warstwy przekroju elementu, w której beton jest na tyle uszkodzony, że należy go uznać za zniszczony. Z praktycznego punktu widzenia rozpatrywania nośności konstrukcji można przyjąć, że grubość tej warstwy odpowiada odległości izotermy 500°C od ogrzewanej krawędzi przekroju.
PL
W artykule przedstawiono analizę niezawodności wytrzymałościowej drewna litego w symulowanych warunkach termicznych pożaru. Uszkodzenie struktury drewna w warunkach pożaru najczęściej związane jest ze spadkiem wytrzymałości. Ponadto zmniejsza się nośność, w związku ze zmianą przekroju materiału. W przedmiotowych badaniach zakres temperatury i sposób obróbki termicznej zbliżony był do występującego w niezwęglonej części elementu konstrukcyjnego. Nie analizowano wpływu zwęglania. Analizę niezawodności przeprowadzono na podstawie wartości wytrzymałości uzyskanych w próbie zginania trójpunktowego drewna litego, w warunkach jednoczesnego działania czynnika termicznego. Niezawodność wytrzymałościowa rozumiana była jako prawdopodobieństwo nieosiągnięcia przez drewniany element konstrukcyjny wartości wytrzymałości przekraczających przyjęte dopuszczalne granice. W pracy oszacowano prawdopodobieństwo zniszczenia drewna litego w zależności od wartości naprężenia i temperatury. Na podstawie parametru rozkładu Weibulla, określono niepewność zachowania nośności.
EN
The paper presents an analysis of solid wood strength reliability in simulated fire conditions. The damage to the wood structure caused by fire heat is usually related to 183 decreasing strength. Additionally, carrying capacity is reduced due to the change of the cross–section of the material. In the research, the temperature ranges and the manner of thermal processing were similar to those found in the uncharred structural element. The influence of charring was not analysed. The reliability analysis was based on the strength values obtained in solid wood three-point bending tests carried out in a high temperature. The strength reliability was construed as the likelihood of the strength values not exceeding the adopted and admissible limits. In the paper, the likelihood of solid wood failure depending on stress values and temperature was estimated. Based on the Weibull distribution parameter, uncertainty of carrying capacity was determined.
EN
In this paper, the analysis of sudden water phase change during high-temperature metal body dipping is presented. According to that purpose, the computational fluid dynamic analysis has been carried out. The nonstationarity and behavior of sudden water phase change has been examined. The calculation model consists of the solid domain (vessel and high-temperature metal) and fluid domain (liquid filling vessel). The metal body insertion to the fluid domain was obtained by the use of dynamic mesh. Special case of the dipping velocity, the metal body of temperature 723 K and fluid temperature 288 K. was examined. Moving on to calculations, the model containing basic conservation equation, expanded of turbulence and liquid evaporation equations has been used.
EN
The aim of this work was to summarise XRD investigations performed after the tests carried out in steam oxidation conditions in the temperature range 700‒800°C for 3000 hours. In this work, two solid-solution strengthened alloys; Haynes® 230®, 617 alloy and two (γ’) gamma-prime strengthened alloys; 263 and Haynes® 282® and high alloyed steels rich in Cr: 309S, 310S and HR3C were exposed. The phase analyses were carried out using two techniques; Bragg-Brentano (BB) geometry and geometry of constant angle called grazing incidence α = 1° and α = 3°.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.