Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In recent years, there is a significant expansion of online-shopping which creates the need for a thorough marketing analysis of online customer behavior. The study examines the factors influencing Italian online shoppers’ preferences of a particular payment method, precisely, it investigates the use of cash-on-delivery as a preferred payment method among Italian online shoppers. We consider both the impact of online shopping trends of the population and the impact of the determinants affecting e-shop preferences on cash-on-delivery preference while shopping online. Research based on primary data obtained through a self-administered questionnaire among Italian online shoppers revealed that improving e-shop’s reputation and online support leads to a decrease in the probability of using cash-on-delivery as a payment method.
PL
W ostatnich latach obserwuje się znaczną ekspansję zakupów online, co wymaga dokładnej analizy marketingowej zachowań klientów online. W badaniu przeanalizowano czynniki wpływające na preferencje włoskich klientów internetowych dotyczące konkretnej metody płatności, a dokładnie analizowano wykorzystanie płatności gotówkowych jako preferowanej metody płatności wśród włoskich kupujących online. Uwzględniono zarówno wpływ trendów zakupowych online, jak i wpływ czynników określających preferencje sklepów internetowych na preferencje dotyczące gotówki przy dostawie podczas zakupów online. Badania oparte na danych pierwotnych uzyskanych za pomocą samodzielnie przeprowadzonego kwestionariusza wśród włoskich kupujących online wykazały, że poprawa reputacji e-sklepu i obsługi online prowadzi do zmniejszenia prawdopodobieństwa użycia metody płatności za pobraniem jako metody płatności.
EN
In a hyper-competitive business environment will survive and succeed only those enterprises that are able to come up with a new ideas and/or unique products or applications. Creativity goes hand in hand with innovation; higher creativity leads to more innovation. Developing organizational culture that stimulates and promotes creativity and innovation is an imperative for organizations seeking a competitive advantage. The paper examines the relationship between culture (selected elements), creativity and innovation. Based on primary data obtained in a questionnaire survey conducted in Slovak organizations there were found associations between all the (pairs of) variables. The strongest association was measured between the atmosphere of psychological safety in the workplace and employees' willingness to produce new ideas and between interpersonal relationships in the workplace and individual creativity.
PL
W środowisku biznesowym przetrwają i odniosą sukces tylko te przedsiębiorstwa, które są w stanie kreować nowe produkty lub aplikacje. Rozwój kultury organizacyjnej, stymuluje kreatywność i innowacyjność; jest niezbędna dla organizacji starającej się o uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Artykuł analizuje zależność pomiędzy wybranymi elementami kultury organizacyjnej a kreatywnością i innowacyjnością. W oparciu o dane uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym w firmach działających na Słowacji udało się wyodrębnić powiązania. Najsilniejsze z nich występuje pomiędzy atmosferą psychicznego bezpieczeństwa w miejscu pracy i otwartością na nowe pomysły oraz pozytywnymi relacjami interpersonalnymi w miejscu pracy, co pozwala na indywidualną kreatywność.
EN
The paper deals with the HR processes and selected areas of talent management in the specific context of tourism. It also highlights the benefits of talent management implementation and specifies HR processes used by organizations in practice. The paper draws primarily on a primary data gathered through questionnaire survey among selected organizations. Results shows, that there is a significant association between organizational characteristics and implementation of talent management, specifically the implementation/non-implementation of talent management is related to the size of the organization. The findings confirm that the HR management should be focused more on the issue of developing and implementing talent management processes, filling management positions by talented people, stimulating talented people financially, putting more emphasis on developing the potential of employees (through education and training).
PL
Artykuł zajmuje się procesami w zakresie zasobów ludzkich oraz wybranych obszarów zarządzania talentami w konkretnym kontekście turystyki. Podkreśla również korzyści z wdrożenia zarządzania talentami i precyzuje procesy w zakresie zasobów ludzkich stosowane przez organizacje w praktyce. Artykuł opiera się głównie na podstawowych danych zebranych przez badanie ankietowe wśród wybranych organizacji. Otrzymane wyniki wskazują, że istnieje znaczący związek pomiędzy cechami organizacyjnymi i implementacją zarządzania talentami, zwłaszcza implementacja/nieimplementacja zarządzania talentami jest związana z wielkością organizacji. Wyniki potwierdzają, że zarządzanie zasobami ludzkimi powinno być koncentrowane bardziej na kwestii rozwijania i wdrażania procesów zarządzania talentami, obsadzania stanowisk kierowniczych przez utalentowanych ludzi, stymulowania utalentowanych ludzi finansowo, kładzenia większego nacisku na rozwijanie potencjału pracowników (poprzez edukację i szkolenia).
EN
In dynamically and unpredictably changing environment becomes creativity a key factor of the success of businesses and organizations because it affects the development of innovation and ingenuity, and consequently the business success and profit. The paper analyses the creativity of employees at work. Primary data collection was conducted through questionnaire survey among employees (mostly managers) working in Prešov region. The research was conducted on a sample of 118 respondents from Prešov district in Slovakia. To evaluate the data and hypotheses was used statistical program STATISTIC using the Pearson correlation coefficient (r).
PL
W dynamicznie i nieprzewidywalnie zmieniającym się środowisku kreatywność staje się kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw i organizacji, ponieważ ma wpływ na rozwój innowacyjności i pomysłowości, a w konsekwencji na sukces w biznesie i zysk. Niniejszy artykuł analizuje kreatywność pracowników w miejscu pracy. Zbieranie podstawowych danych zostało przeprowadzone w formie badania ankietowego wśród pracowników (głównie menedżerów) pracujących w regionie Preszów. Badania przeprowadzono na próbie 118 respondentów z powiatu Preszów na Słowacji. Do oceny danych i hipotezy użyto programu statystycznego STATISTICA wykorzystując współczynnik korelacji Pearsona (r).
EN
The paper examines selected areas of talent management. Based on the present literature, the aim was to identify individual processes and practices of talent management. Subsequently, questionnaire survey was conducted to obtain primary data - to determine the prevalence and implementation of talent management in Slovak organizations. The article is focused on presentation of partial results of the survey - how Slovak organizations define talents, declare talent management strategy and implement talent management as an approach.
PL
Artykuł analizuje wybrane obszary zarządzania talentami. Oparte na obecnej literaturze, celem artykułu było zidentyfikowanie poszczególnych procesów i praktyk zarządzania talentami. Następnie przeprowadzono badanie ankietowe w celu uzyskania danych pierwotnych - określenie częstości występowania i wdrażanie zarządzania talentami w organizacjach słowackich. Artykuł koncentruje się na prezentacji częściowych wyników badania, w jaki sposób organizacje słowackich definiują talenty, określają strategię zarządzania talentami i wdrażają zarządzanie talentami jako ogólne podejście.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.