Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 845

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renewable energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
1
Content available remote Zielony wodór : krótka monografia. Część 1, Procesy wytwarzania
PL
Dokonano przeglądu metod wytwarzania zielonego wodoru z wykorzystaniem odnawialnych surowców i źródeł energii. W szczególności przedstawiono przemysłowe procesy elektrolizy wody, prowadzonej w elektrolizerach zasilanych energią słoneczną lub energią turbin wiatrowych, oraz procesy konwersji organicznych odpadów (w tym komunalnych) do wodoru.
EN
A review, with 65 refs., of methods for prodn. of H₂ by using renewable raw material and energy sources. In particular, industrial processes for electrolysis of H₂O with renewable elec. energy (photovoltaics or wind farms) and for org. waste-to-H₂ conversion were taken into consideration.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nad opracowaniem zaczynów cementowych przeznaczonych do podziemnego magazynowania wodoru w kawernach solnych. Receptury cementowe opracowane zostały w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym w Laboratorium Zaczynów Uszczelniających. Badania przeprowadzono dla temperatury 45°C i ciśnienia 10 MPa. W badanych zaczynach cementowych jako spoiwo wiążące zastosowano cement wiertniczy G. Zaczyny cementowe sporządzano na solance o pełnym nasyceniu o gęstości 1,2 g/cm3 ze względu na bezpośrednią obecność soli w otworze. Do solanki dodawano kolejno środki: odpieniający, upłynniający i obniżający filtrację. Pozostałe składniki: mikrocement, gips modelowy oraz cement mieszano ze sobą i wprowadzano następnie do wody zarobowej. W przypadku każdego zaczynu cementowego wykonywano badania parametrów technologicznych, takich jak: właściwości reologiczne, gęstość, rozlewność, odstój wody oraz czas gęstnienia zaczynu. Przeprowadzano również badania wytrzymałości na ściskanie po 2 dniach oraz po 3, 5 i 8 miesiącach, a także pomiar porowatości stwardniałych zaczynów cementowych po 8 miesiącach deponowania we w pełni nasyconej solance. Na opracowanych zaczynach wykonano również badanie szczelności stwardniałego zaczynu cementowego dla wodoru. Opracowane zaczyny cementowe charakteryzowały się dobrymi parametrami reologicznymi oraz zerowym odstojem wody. Gęstości zaczynów cementowych wahały się w przedziale od 1900 kg/m3 do 1910 kg/m3 . Wszystkie zbadane stwardniałe zaczyny cementowe charakteryzowały się zwartą mikrostrukturą o niskiej zawartości makroporów. Udział porów o średnicy powyżej 10 000 nm wyniósł od 1,9% do 2,5% ilości wszystkich porów. Natomiast udział porów o średnicy poniżej 100 nm w całej matrycy stwardniałego zaczynu cementowego wyniósł od 95,9% do 96,9%. Średni strumień objętości przepływu wodoru przez stwardniały zaczyn cementowy miał wartość od 0,686 cm3 /min do 6,85 cm3 /min. Dla ustabilizowanych wartości strumienia objętości przepływu obliczono współczynniki przepuszczalności. Średnie wartości współczynnika przepuszczalności dla stwardniałego zaczynu cementowego wynosiły od 0,0000281 mD do 0,000284 mD, co świadczy o dobrej szczelności uzyskanych stwardniałych zaczynów cementowych.
EN
The article presents the results of research on the development of cement slurries intended for the underground storage of hydrogen in salt caverns. Laboratory tests of cement slurries were carried out at the Oil and Gas Institute – National Research Institute. The tests were carried out at a temperature of 45°C and a pressure range of 10 MPa. Cement slurries were prepared on the basis of class G drilling cement. The cement slurries were prepared on fully saturated brine with a density of 1.2 g/cm3 due to the direct presence of salt in the well. The following agents were added to the brine: defoamers, liquefying agents and fluid loss control. The remaining ingredients –:microcement, model gypsum and cement – were mixed together and then added to the mixing water. The cement slurries were tested for rheological parameters, density, free water, fluidity, filtration and thickening time. Compressive strength tests were carried out after 2 days and 3, 5 and 8 months as well as measurement of porosity of hardened cement slurry after 8 months of depositing fully saturated brine. For 3 compositions, a test of the tightness of the cement stone for hydrogen was also carried out. The developed cement slurries were characterised by good rheological parameters and no free water. The densities of tested slurries ranged from 1900 kg/m3 to 1910 kg/m3 . All tested hardened cement slurries featured a compact microstructure with a low content of macropores. The share of pores with a diameter above 10 000 nm ranged from 1.9 to 2.5% of all pores. On the other hand, pores with a diameter below 100 nm in the entire cement stone matrix ranged from 95.9 to 96.9%. The average hydrogen volumetric flow rate through the cement stone ranged from 0.686 cm3 /min do 6.85 cm3 /min. Permeability coefficients were calculated for stabilised values of flow rate. The average value of the permeability coefficient for cement stone ranged from 0.0000281 mD to 0.000284 mD, which proves that the obtained hardened cement slurries are sufficiently tight.
EN
This paper presents a concept of mechanical design, for a slow-speed kinetic energy storage device. It is an attempt to present the problem of using the device to cooperate with small-scale household RES. Calculations allowing for selection of rotating mass along with determination of effective revolutions of the rotating mass are presented. The 3D model gives an overview of the main structural nodes of the device in the mechanical part. Due to large axial load resulting from the mass of the rotor and other components and subassemblies, a simple FEM simulation of the structure base was performed. Preliminary calculations of the magnetic bearing, acting as an axial bearing, were also carried out.
EN
Energy production from renewable sources is one of the main ways to fight against global warming. Anaerobic digestion process can be used to produce biogas containing methane. In the light of the growing demand for substrates, a variety of raw materials are required. These substrates should be suitable for anaerobic digestion, and processing them need to provide the desired amount of energy. This paper aims to discuss the agricultural biogas market in Poland, its current state, and the possibility of development during energy transformation, in particular in terms of using waste as a substrate for energy production. In February 2022, there were 130 agricultural biogas plants registered in Poland. On the other hand, in 2020, 4,409,054.898 Mg of raw materials were used to produce agricultural biogas in Poland. Among all the substrates used, waste played a special role. With the right amount of raw materials and proper management of a biogas plant, it is possible to produce electricity and provide stable and predictable heat supply. Bearing in mind the development of the Polish and European biogas markets, attention should be paid to ensure access to raw materials from which chemical energy in the form of biogas can be generated. Due to limited access to farmland and the increasing demand for food production, one should expect that waste will be increasingly often used for biogas production, especially that with high energy potential, such as waste related to animal production and the meat industry.
EN
Water hyacinth (WH) biomass is one of the popular materials in the Vietnamese Mekong Delta, a potential substrate for biogas production. The effectiveness of utilizing WH for producing biogas under anaerobic digestion was demonstrated in the previous studies, but the research was focused on the loading rate of about 1.0% volatile solid (VS). Therefore, in the present study, a semi-continuous anaerobic digestion experiment was conducted with the five levels of VS, including 1.0%VS, 1.5%VS, 2.0%VS, 2.5%VS, and 3.0%VS, to examine how loaded VS can affect biogas production. Each treatment was designed with three replications over 60 days. The measured parameters included pH, temperature (Temp; °C), redox potential (Eh; mV), daily produced biogas volume (L), cumulative biogas volume (L), and methane (CH4) concentration (%) during the 60 days of the experiment. The obtained results showed that pH, tempt, and Eh parameters did not negatively affect biogas production. However, the volume of daily biogas in the treatment of 3.0%VS was higher than in other treatments. In addition, the cumulative biogas volume in the treatment of 3.0%VS was the highest and significantly different between all reactors (p<0.05). Meanwhile, the treatment of 1.0%VS was known with the lowest values. The study explored that the volume of biogas could be increased when the organic loading rate VS is increased.
EN
The leakage of temple waste in the environment surrounding the temples has made the image of temples not only a cultural icon but also a contributor to landfill waste on the island. About 292.36 kg of temple waste is generated from a single ceremonial at Griya Anyar Tanah Kilap Temple. The temple waste consists of 90,16% of organic waste (food, leaf and discarded flower) that is easily biodegraded. This research aimed to examine the temple waste to be recycled into Refuse Derived Fuel (RDF). Leaf and flower waste are used as RDF material using two different drying methods, namely natural drying and pyrolysis. The results showed that the pyrolysis RDF has a similar caloric value to the natural drying RDF with 3311.7 kcal/kg and 2912.7 kcal/kg, respectively. According to the electrical power potential, pyrolysis RDF has 3856.19 kWh/tons, meanwhile natural drying RDF has 3391.59 kWh/tons. The pyrolysis RDF has less organic content and quite higher ash content than the natural drying RDF, making it better quality and appropriate to be applied in the community for a long-term sustainable temple waste recycling.
EN
The sewage treatment plant, as a producer of renewable energy, should make every effort to ensure that the biogas used as a fuel meets the quality requirements, including those of the manufacturers of cogeneration units. Such measures necessitate the application of a conditioning process of biogas in order to remove harmful compounds, so that its parameters ensure failure-free operation of engines. The aim of the research was to evaluate the effectiveness of biogas treatment in the A-type installation using the “wet biogas treatment” technology, and in the B-type installation, which is a comprehensive solution comprising sulfur removal as a result of a simultaneous regeneration of the bed with oxygen, removal of siloxanes on activated carbon, cooling and heating of biogas along with its filtration. The analysis of the results of biogas testing for these two installations demonstrated fundamental qualitative differences for the benefit of the installation B, in which the biogas was characterized by a much lower content, mainly of sulfur, hydrogen sulfide, siloxanes and humidity. The introduced pollution indicator of a megawatt hour produced in cogeneration one has confirmed much higher pollution load from the A-type installation. The hybrid solution applied in the work with simultaneous regeneration of the bed has confirmed the efficiency of biogas conditioning. Such a solution contributes to a safe and reliable operation of the cogeneration system for generating energy from a renewable source, which in turn contributes to the optimization of energy.
EN
In this paper a programmable steering machine (PSM) and the lightweight electric powered vehicle, designed and made at the Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom (UTH Radom) have been presented. Both these technical objects are the result of the project carried out by the Student Research Group “Turbodoładowani”. The steering machine has been developed with the programmable algorithms allowing to execute a controllable movement of the vehicle steering wheel. After execution, the system does not need an interaction with the driver. For this reason, a higher repetition of the vehicle traction measurements can be achieved. Such confirmation obtained in tests within which the time waveforms of rotation angle of the steering wheel by a set value of 45, 90, 180 and 360 degrees was recorded. In particular, the accuracy index for mentioned test conditions was calculated. Obtained results, expressed by the average value of the sensitivity index were lower than 2% within the tests carried out for ±45 degree maneuvers. In case of other tests i.e., for ±90, ±180 and ±360 degree maneuvers the accuracy index value was lower than 0.3%. In this way, it was confirmed that the tested PSM reached the appropriate operating parameters necessary for vehicle traction tests.
PL
W artykule przedstawiono programowalną maszynę sterującą (PMS) oraz lekki pojazd o napędzie elektrycznym, zaprojektowane i wykonane na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu (UTH Radom). Oba te obiekty techniczne są efektem projektu realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe „Turbodoładowani”. Maszynę sterującą opracowano z programowalnymi algorytmami pozwalającymi na wykonanie sterowanego ruchu kierownicą pojazdu. Po wykonaniu system nie wymaga interakcji z kierowcą. Z tego powodu można uzyskać większą powtarzalność pomiarów trakcji pojazdu. Potwierdzenie takie uzyskano w badaniach, w których rejestrowano przebiegi czasowe kąta obrotu kierownicy o zadaną wartość 45,90, 180 i 360 stopni. W szczególności obliczono wskaźnik dokładności dla wspomnianych warunków testowych. Uzyskane wyniki wyrażone średnią wartością wskaźnika czułości były niższe niż 2% w badaniach przeprowadzonych dla manewrów ±45 stopni. W przypadku pozostałych badań tj. dla manewrów ±90, ±180 i±360 stopni wartość wskaźnika celności była mniejsza niż 0,3%. Potwierdzono w ten sposób, że badany PSM osiągnął odpowiednie parametry eksploatacyjne niezbędne do badań trakcji pojazdu.
EN
In this paper, an intelligent approach to the Short-Term Wind Power Prediction (STWPP) problem is considered, with the use of various types of Deep Neural Networks (DNNs). The impact of the prediction time horizon length on accuracy, and the influence of temperature on prediction effectiveness have been analyzed. Three types of DNNs have been implemented and tested, including: CNN (Convolutional Neural Networks), GRU (Gated Recurrent Unit), and H-MLP (Hierarchical Multilayer Perceptron). The DNN architectures are part of the Deep Learning Prediction (DLP) framework that is applied in the Deep Learning Power Prediction System (DLPPS). The system is trained based on data that comes from a real wind farm. This is significant because the prediction results strongly depend on weather conditions in specific locations. The results obtained from the proposed system, for the real data, are presented and compared. The best result has been achieved for the GRU network. The key advantage of the system is a high effectiveness prediction using a minimal subset of parameters. The prediction of wind power in wind farms is very important as wind power capacity has shown a rapid increase, and has become a promising source of renewable energies.
PL
Można pracować ekologicznie i jednocześnie rozwijać gospodarkę, zwiększając zatrudnienie, działając innowacyjnie, ograniczając ilość odpadów i chroniąc środowisko. Zielone miejsca pracy w związku z rozwojem GOZ-u, OZE itp. już za chwilę mogą stanowić prawdziwy boom na rynku pracy.
PL
Zdaniem wielu ekspertów to właśnie teraz mamy najlepszy czas na rozwój OZE w Polsce. W dobie transformacji energetycznej odnawialne źródła stanowią niezwykle ważne zagadnienie, dlatego postanowiliśmy poświęcić sporo miejsca raportowi „Więcej OZE w sieci. Metody zwiększenia możliwości przyłączeniowych polskiego systemu elektroenergetycznego” (dalej: Raport OZE). Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przeanalizowali bieżące wyzwania, przed jakimi stoją polskie sieci elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD).
PL
Pod pojęciem „transformacja systemu ciepłownictwa” kryje się realna technologicznie oraz możliwa do sfinansowania ścieżka transformacji ciepłowni wykorzystujących węgiel w kierunku znaczących udziałów OZE. W obliczu szantażu gazowego Rosji i kryzysu energetycznego coraz bardziej możliwa staje się teza o przejściu z węgla – bez udziału gazu jako tzw. paliwa przejściowego lub z jego minimalnym udziałem – do OZE.
PL
W polskim systemie prawnym realizacja inwestycji polegającej na budowie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza na większą skalę, jest dość skomplikowana, a na inwestora czekają rozmaite pułapki i wyzwania. Wynika to chociażby z wielości i sekwencyjnego następstwa decyzji administracyjnych, których uzyskanie stanowi zasadniczą konieczność w procesie inwestycyjnym, czyli w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwolenia na budowę.
PL
W ramach analiz prowadzonych przez właściwe ministerstwa zdiagnozowane zostały powody uzasadniające konieczność wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii. Są to m.in. ograniczenia o charakterze prawnym, w szczególności braki w zakresie definicji biometanu, reguł prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biometanu oraz określenia wymogów (w tym dotyczących parametrów jakościowych) dla nowego rodzaju paliwa gazowego.
PL
Inflacja powoduje, że wśród Polaków narasta lęk przed bezrobociem. Czy dotyczy ono również rozwijającej się branży odnawialnych źródeł energii? Postanowiliśmy przeanalizować najpopularniejsze portale internetowe, by sprawdzić, ile branżowych ofert pracy dotyczących OZE można na nich znaleźć.
PL
Rozwój rozproszonej energetyki z odnawialnych źródeł energii musi być powiązany z rozwojem infrastruktury pozwalającej tę energię magazynować. To kluczowy aspekt dla skutecznej transformacji energetycznej. Szczególne znaczenie mają tutaj elektrownie szczytowo-pompowe. Wynikiem ostatnich działań legislacyjnych jest nowa specustawa¹ poświęcona właśnie tym elektrowniom.
PL
Czy jest jeszcze jakiś sektor gospodarki, który nie korzysta z odnawialnych źródeł energii albo nie rozwija ich dla swoich potrzeb? Z pewnością nie jest to kolej. Mało tego, Polska może pochwalić się już na tym polu sporymi sukcesami.
PL
Przed biogazowniami w Polsce rysuje się optymistyczna przyszłość. Do produkcji biogazu, a potem energii cieplnej i elektrycznej można zastosować nie tylko odpady komunalne i osady ściekowe, ale także resztki czy odpady z działalności rolnej i rolno-spożywczej. Rolnicze biogazownie to przyszłościowy segment OZE.
PL
Morska energetyka wiatrowa (MEW) może być wkrótce jednym z ważniejszych elementów niezależności energetycznej Polski oraz istotną częścią miksu OZE. Sprzyjające warunki do rozwoju tego segmentu energii na Bałtyku, które wykorzystuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pozwolą prawdopodobnie na zbudowanie pierwszych farm wiatrowych już na przełomie 2024 i 2025 roku. Według wielu analityków, morska energetyka wiatrowa należy do najszybciej rozwijających się technologii energetycznych na świecie. W 2021 roku,wg Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, na całym globie powstały instalacje o mocy niemal 257 GW, co zwiększa udział w miksie energetycznym o 9%.
PL
Lądowa Energetyka Wiatrowa (LEW) może niedługo stać się jedną z istotnych składowych energetycznego miksu dla Polski. Od wielu lat przysparza cennej energii szczególnie dla prosumentów. Jej rozwój – mimo trudności – to jedynie kwestia czasu, środków, inwestycji, niższych cen i technologii.
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.