Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyrektywa UE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Zmiana klimatu i groźba suszy - to jeden z najbardziej palących powodów, dla których pilnie powinniśmy zająć się w Polsce sprawą ponownego wykorzystania wody ze ścieków. Ułatwić to mają nowe regulacje unijne.
PL
Artykuł porusza zagadnienia systemu normalizacji światowej oraz implementacji norm światowych i europejskich w Polsce. Omówiona jest zasada dobrowolności stosowania norm i na tym tle konieczność zapewnienia podstawowych wymagań bezpieczeństwa produktów na wspólnym rynku europejskim. W artykule zawarto ostrzeżenie przed pochopnym tworzeniem norm zakładowych z pobudek oszczędnościowych. Artykuł podkreśla pozytywną rolę normalizacji w światowym postępie technicznym.
EN
This paper presents information about the world standardization and normalization system and the implementation of world and European standards in Poland. The principle of the voluntary application of standards is discussed, and against this background the necessity to ensure basic product safety requirements on the common European market. The article contains a warning against rashly creating company standards for savings reasons. The article highlights the positive role of standardization in global technological progress. Słowa kluczowe
PL
Na rynku europejskim, w tym polskim, otwiera się kolejny ważny rozdział dla rozwoju sektora pomp ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem pomp tzw. wysokotemperaturowych. Urządzenia te mogą odegrać znaczącą rolę w renowacji istniejących budynków za sprawą przyjętej w październiku 2020 roku europejskiej strategii „Fali Renowacji".
PL
Od wielu lat obserwuję mozolne przedzieranie się metodologii BIM przez przeszkody i opory naszej branży budowlanej. Nieraz odnoszę wrażenie, że oczekuje się, iż przyczepa wyprzedzi ciągnik. W lecie 2020 roku pojawiły się w przestrzeni publicznej dwa opracowania sygnowane przez Ministerstwo Rozwoju, wykonane z dużą starannością przez PwC Advisory. Są to dokumenty bardzo obszerne i prezentujące aktualną wiedzę na temat BIM z anglosaskiego punktu widzenia.
PL
Przedsiębiorcy muszą przygotować się w najbliższych miesiącach na daleko idące zmiany związane z implementacją do krajowego porządku prawnego unijnej dyrektywy Single Use Plastics (SUP). Jakie są jej założenia i z czym będzie się wiązać jej wprowadzenie w Polsce?
EN
Purpose: In this paper the author presents an overview of CSR reporting practices in general and then within the mining context. Design/methodology/approach: analyzing the literature on the subject. Literature studies include Polish and foreign publications. Findings: The EU Directive 2014/95/EU is the first step but there is a need for further steps directed towards unifying the principles and content of non-financial statements and getting the CSR reporting practices closer to financial ones to guarantee the reliability of the data disclosed in these areas. Originality/value: There are presented some voluntary sectoral initiatives focused on sustainability issues in mining industry as well as sustainability reporting guidelines of Global Reporting Initiative with its mining and metals sector supplement. The second part of the paper discusses the activities of mandating the CSR reporting at European Union level through EU Directive 2014/95/EU which obliges certain large undertakings to prepare a non-financial statement containing information relating to corporate social responsibility aspects.
PL
W maju minął rok od momentu, gdy komisja Europejska uchwaliła dyrektywę dotyczącą ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. Single Use Plastic). Od tamtego czasu temat wdrożenia w Polsce systemu kaucyjnego pojawia się w wielu dyskusjach toczonych między przedstawicielami biznesu a stroną rządową.
PL
Polska, w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej, zobowiązała się do spełnienia wymagań, stawianych w Dyrektywie z dnia 21 maja 1991 r. (91/271/ EWG) dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa zakładała podjęcie wspólnych działań mających poprawić jakość wód w UE tak, aby ich zanieczyszczenia w jednym z państw członkowskich nie wpływały na pogorszenie jakości wód w pozostałych państwach. Polska do końca 2015 r. miała osiągnąć odpowiedni poziom oczyszczania ścieków oraz rozbudować system ich zbierania w taki sposób, aby niemal każdy mieszkaniec miał do niego dostęp lub wyposażył się w ekologiczną oczyszczalnię ścieków. W artykule przeanalizowano stopień realizacji wymogów dyrektywy na dzień 31.12.2014 r., kiedy wiadomo było, iż Polska ich nie spełni. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), zakładał, że wdrażanie dyrektywy 91/271/EWG odbywać się będzie zgodnie z art. 5.4, ze względu na zaliczenie całego obszaru Polski do tzw. obszaru wrażliwego, tj. wymagającego ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu (zapewnienie 75% redukcji) oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych. Alternatywą mógł być art. 5.2, który wymagał zapewnienia oczyszczania ścieków z podwyższonym standardem usuwania biogenów w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Dlatego też analiza warunków wdrażania tej dyrektywy stanowić będzie cel niniejszego opracowania. Koszty rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej, są bardzo duże i często znacząco przekraczają możliwości budżetowe gmin. Dzięki przystąpieniu do UE Polska uzyskała możliwość otrzymania dofinansowania. Z tego względu, poszczególne Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne mogły się starać o dofinansowanie na tego typu projekty w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszy Spójności (FS) i organizowanych w ich ramach programów operacyjnych np. EFRR Infrastruktura i Środowisko. W artykule, przedstawiono zestawienie największych inwestycji, które korzystały ze środków UE. Województwo małopolskie może stanowić dobry przykład wdrażania dyrektywy. W momencie przystąpienia Polski do UE prawie 48% jego mieszkańców korzystało z sięci kanalizacyjnej, co plasowało je na 14 miejscu w stosunku do innych województw. W ciągu 10 lat wprowadzania wymogów Dyrektywy, wielkość ta wzrosła do 59,8% czyli o około 500 tys. mieszkańców i jest ona niższa o około 9% w stosunku do całego kraju (68,7%).
EN
Poland, at the time of accession to the European Union, undertook to meet the requirements set out in the Directive of 21 May 1991 (91/271 / EEC) concerning urban wastewater treatment. The directive assumed joint actions aimed at improving the quality of water in the EU, so that their pollution in one of the Member States would not affect the deterioration of water quality in other countries. Until the end of 2015, Poland was to achieve an appropriate level of wastewater treatment and to expand the collection system in such a way that almost every inhabitant would have access to it or equipped itself with an ecological wastewater treatment plant. The article analyses the degree of implementation of the directive requirements as at December 31, 2014, when it was known that Poland would not meet them. The National Program for Municipal Sewage Treatment (KPOŚK), assumed that the implementation of Directive 91/271 / EEC will take place in accordance with art. 5.4, due to the inclusion of the entire area of Poland in the so-called sensitive area, i.e. requiring the restriction of nitrogen and phosphorus compound discharges (ensuring a 75% reduction) and biodegradable contaminants. An alternative could be art. 5.2, which required providing wastewater treatment with an increased standard of biogen removal in agglomerations above 10,000 PE. Therefore, the analysis of the conditions for the implementation of this directive will be the aim of this study. The costs of developing the water and sewage infrastructure are very large and often significantly exceed the budget possibilities of municipalities. Thanks to joining the EU, Poland obtained the possibility of receiving co-financing. For this reason, individual Water and Sewage Enterprises could apply for co-financing for this type of projects under the European Regional Development Funds (EFRR) and Cohesion Funds (FS) and operational programs organized within them, eg Infrastructure and Environment. The article presents a list of the largest investments that have benefited from EU funds. The Lesser Poland Voivodeship may be a good example of the implementation of the Directive. At the time of Poland's accession to the EU, almost 48% of its residents used the sewage system, which placed them in the 14th place compared to other voivodships. Within 10 years of introducing the requirements of the Directive, this amount increased to 59.8%, ie by about 500,000. inhabitants and it is lower by about 9% in relation to the whole country (68.7%).
PL
W artykule przedstawiono wymagania normatywne dla urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ. Przedstawiono również koordynację badań jak i wyniki badań typu na przykładzie sterowników polowych MUPASZ 710 plus i HGSP1. Spełnienie tych wymagań, zweryfikowane podczas badań typu, przyczynia się do bezpieczeństwa i niezawodnej pracy urządzeń EAZ podczas całego okresu ich eksploatacji.
EN
The article presents the new standard requirements for power system protection devices. It describes coordination test and type tests results on the example of bay controllers MUPASZ 710 plus and HGSP1. Compliance with these requirements is verified during the test type and is essential for the safety and reliable operation of power system protection devices during their entire lifecycle.
EN
The relations to calculate the maximum value of strains in processes of bending tubes on benders, in stretched layers of tubes, are presented in this work on the basis of the EU-Directive concerning production of pressure equipment. It has been shown that for large deformations that occur during bending of the pipes on knees, logarithmic strain measures (real) and relative strain measures give different values of strain but equal wall thicknesses in the bending zone. Logarithmic measures are frequently used in engineering practice and are valid for large and small deformations. Reverse expressions were also derived to calculate the required initial wall thickness of the tube to be bent, in order to obtain the desired wall thickness of the knee after bending.
PL
Gruzja przeżywa od paru lat prawdziwy najazd turystów, zachwycając ich piękną przyrodą, gościnnością i tradycjami. Mało kto wie, że w ostatnich latach polscy specjaliści zajmujący się tematyką analizy zagrożeń powodziowych pomagają specjalistom gruzińskim w tym zakresie.
PL
Rynek ciepła, zwłaszcza ten obejmujący scentralizowane systemy ciepłownicze, czekają duże zmiany determinowane wymaganiami unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. Dotyczą one unowocześniania technologii wytwarzania ciepła (np. poprzez zwiększanie udziału kogeneracji), poprawy efektywności jego wykorzystania (np. za pomocą zmniejszania strat przesyłu i dystrybucji) oraz sposobów ograniczania zanieczyszczeń środowiska.
PL
Ekosystemy i zlewiska w całej Europie są ze sobą powiązane, dlatego plany oczyszczania ścieków i ochrony środowiska wodnego na poziomie krajowym są niewystarczające. UE i organizacje międzynarodowe podjęły próbę stworzenia wspólnego wieloletniego planu zmiany prawodawstwa i modernizacji sieci. Jakie są doświadczenia państw członkowskich z wdrażania dyrektywy ściekowej? Co sprawia największy problem?
PL
Aktualne prognozy wskazują, że Unia jest w stanie osiągnąć w 2020 r. przewidywalny cel w zakresie efektywności energetycznej. Komisja nie zamierza zatem proponować nowych działań w tym okresie, wzywa natomiast państwa członkowskie do wzmożenia bieżących wysiłków w celu zapewnienia wspólnej realizacji tego celu.
PL
Nadchodzące miesiące przyniosą zasadnicze zmiany w działalności podmiotów funkcjonujących w sektorze energetycznym. W ostatnim czasie bowiem na arenie międzynarodowej podjęto decyzję o nałożeniu nowych regulacji ukierunkowanych na wzmacnianie ich niezakłóconego działania. W tym wypadku budowa bezpieczeństwa dotyczy specyficznego obszaru - funkcjonowania w cyberprzestrzeni.
PL
W pierwszej części artykułu opisane zostały dyrektywy ETS, IED, MCP i ich znaczenie dla ciepłownictwa w Polsce. W części drugiej przyjrzymy się bliżej dyrektywom CAFE i EED oraz ich wpływie na szanse i zagrożenia dla polskiego ciepłownictwa.
PL
Dyrektywy środowiskowe będą miały ogromy wpływ na branżę ciepłowniczą i energetyczną. Z jednej strony stwarzają szereg zagrożeń, a z drugiej dają szanse na rozwój i wprowadzenie do krajowego ciepłownictwa nowych technologii. W części pierwszej artykułu opisane zostały dyrektywy ETS, IED oraz MCP.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.