Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FEMM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the concept of the throttle-return valve dedicated for magnetorheological fluid. Basic properties of the magnetorheological fluid, valve conception and field calculations were presented.
PL
W artykule omówiono system do automatyzacji obliczeń polowych oraz ich prezentacji. W ramach badań opracowano skrypt w języku LUA do programu FEMM, umożliwiający automatyczne tworzenie modelu generatora w oparciu o zdefiniowaną liczbę zębów stojana oraz wirnika. W programie zaimplementowano możliwość obrotu wirnika o zadany kąt θ. Skrypt ten umożliwia wykonanie obliczeń masowych uwzględniających zależności parametrów generatora od kąta θ, prądów w pasmach oraz parametrów konstrukcyjnych generatora, tj. szerokości zęba stojana, szerokości zęba wirnika czy szerokości jarzma stojana. Po zakończeniu obliczeń wyniki są zapisywane do pliku tekstowego w celu ich analizy oraz prezentacji w postaci graficznej. Program do prezentacji został wykonany w postaci strony internetowej. Pozwala on na filtrację wyników, sortowanie, generację wykresów w czasie rzeczywistym z możliwością porównywania parametrów różnych konstrukcji lub tych samych konstrukcji przy różnych wartościach kąta obrotu wirnika oraz prądów pasm.
EN
The article describes a system for field calculations automation and the calculations presentation. The research has involved creating an FEMM program script in LUA language that enables generator model automatic generation, based on a stator and rotor's defined number of jags. A possibility for the rotor to rotate at a chosen angle has been implemented into the program. The script enables mass calculations that include generator parameters dependence of the θ angle, band currents and generator's construction parameters, i.e. stator jag width, rotor jag width, stator yoke width. After the calculations have been done, the results are saved into a text file to be further analyzed and presented graphically. The presentation program has been devised in the shape of an internet website. It allows results filtration, sorting, real time graphs generating, comparing various constructions parameters or the same constructions with varied rotation angle and current values.
PL
Pole magnetyczne generowane przez prądy w torach wielkoprądowych osiąga duże wartości, co może zakłócać pracę sąsiednich urządzeń elektrycznych jak również niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzkie. Dlatego też dokładne wyznaczenie pola magnetycznego w otoczeniu torów wielkoprądowych jest zagadnieniem bardzo ważnym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analitycznej metody wyznaczania pola magnetycznego w otoczeniu rurowych ekranowanych torów wielkoprądowych. Zaprezentowaną analityczną metodę skonfrontowano z metodą numeryczną opartą na metodzie elementów skończonych, zastosowaną w programie FEMM. W obliczeniach analitycznych uwzględniono zjawiska naskórkowości oraz zbliżenia.
EN
This paper presents an analytical method for determining the magnetic field in the three-phase gas-insulated transmission line (i.e., high-current busduct) of circular crosssection geometry. The mathematical model takes into account the skin effect and the proximity effects, as well as the complete electromagnetic coupling between phase conductors and enclosures (i.e., screens). Apart from analytical calculation, computer simulations for high-current busduct system magnetic field were also performed with the aid of the commercial FEMM software, using two-dimensional finite elements.
EN
This paper presents an analytical method for determining the magnetic field in the three–phase gas–insulated transmission line (i.e., high-current busduct) of circular cross–section geometry. The mathematical model takes into account the skin effect and the proximity effects, as well as the complete electromagnetic coupling between phase conductors and enclosures (i.e., screens). Apart from analytical calculation, computer simulations for high-current busduct system magnetic field were also performed with the aid of the commercial FEMM software, using two–dimensional finite elements.
PL
W artykule przedstawiono ogólne różnice między dwoma programami służącymi do wykreślania rozkładu natężenia pola elektrycznego. Omówiono interfejs użytkownika, jego wady i zalety oraz przedstawiono motywację podjęcia tego typu badań. Przedstawiono założenia projektowe przyświecające wykreśleniu danych układów. Pokazano rozkład natężenia pola elektrycznego oraz wykresy funkcji tej wielkości w zależności od odległości między elementami. Artykuł kończy podsumowanie z wadami i zaletami każdego programu.
EN
The paper shows the differences between two FEM based programs used to plot electric field distribution. In the first section, the GUI and motivation is presented. In the second section, project’s variables are shown as well as the results. In the third section both programs pros and cons are presented.
PL
Metoda Elementów Skończonych (MES) jest jedną z najbardziej skutecznych technik obliczeniowych uzyskania przybliżonego rozwiązania równań różniczkowych cząstkowych, które pojawiają się w wielu zagadnieniach naukowych i inżynierskich. Środowisko obliczeniowe Finite Element Method Magnetics (FEMM) to pakiet oprogramowania do rozwiązywania problemów elektromagnetycznych, rozpływu ciepła oraz przepływu prądu z wykorzystaniem MES. W środowisku tym można rozwiązać zagadnienia w geometrii płaskiej 2D oraz osiowosymetrycznej 3D harmonicznych liniowych i nieliniowych modeli magnetycznych niskiej częstotliwości oraz magnetostatycznych, jak i problemów elektrostatycznych. Aplikacja FEMM cechuje się prostym interfejsem, dużą dokładnością i niskim kosztem obliczeniowym, co sprawia, że jako produkt Open Source jest popularna w dziedzinie nauki, techniki i edukacji. W artykule przedstawiono główne cechy i funkcje pakietu oraz sposób rozszerzenia możliwości obliczeniowych z wykorzystaniem języka LUA. Przedstawiono algorytm obliczeniowy napisanego w LUA podprogramu odzwierciedlającego ruch rotora prądnicy. Celem pracy jest wykazanie możliwości środowiska FEMM jako dodatkowego narzędzia na potrzeby nauki i techniki, zwłaszcza, gdy czynniki takie jak koszty lub złożoność oprogramowania nie pozwalają na korzystanie z produktów komercyjnych.
EN
Finite Element Method (FEM) is one of the most effective computational techniques to obtain approximate solutions of partial differential equations that arise in many scientific and engineering issues. Computing environment Finite Element Method Magnetics (FEMM) is a software package for solving electromagnetic problems, propagation of heat and current flow using FEM. In this environment the plane geometry 2D and 3D axisymmetric linear and nonlinear harmonic models of low-frequency magnetic and magnetostatic and electrostatic problems can be solved. FEMM application has a simple interface, high accuracy and low cost computing, which makes it as an Open Source product popular in the fields of science, technology and education. The article presents the main features and functionality of the package and a way to extend computing capabilities using LUA language. The algorithm of calculation subroutine written in LUA for reflecting the movement of the rotor of the generator is presented. Aim of this study is to demonstrate the capacity of the environment FEMM as an additional tool for the needs of science and technology, especially when factors such as the cost or complexity of the software does not allow the use of commercial products.
7
Content available remote Weryfikacja pomiarowa impedancji toru wielkoprądowego
PL
Wyznaczenie indukcyjności własnej i wzajemnej oraz impedancji zastępczej przewodów szynowych doprowadzających prąd do cewki wzbudnika jest procesem złożonym. W wielu przypadkach pominięcie impedancji zastępczej toru wielkoprądowego jest możliwe. W przypadku hartowania indukcyjnego powierzchni wewnętrznych rur stalowych przy użyciu wzbudnika wewnętrznego pominięcie impedancji toru prądowego jest jednak zbyt dużym uproszczeniem i może skutkować nieprawidłowym doborem parametrów źródła zasilania i całego układu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki pomiaru impedancji wejściowej układu torwzbudnik wyznaczonej jako iloraz wartości zespolonej napięcia do prądu. Pomiar wykonano na zaciskach wejściowych toru zespolonego ze wzbudnikiem oraz na zaciskach samego wzbudnika. Uzyskane wyniki rezystancji i indukcyjności porównano z wartościami uzyskanymi w programie FEMM.
EN
The designation of inductance of their own and their mutual and impedance height current busdact leading electricity to the coil is a process complex. In many cases the omission of impedance track replacement height current busdact is possible. In the case of toughening conduction internal surfaces of steel tubes using actuator cables internal impedance height current busdact omission of the track, however, is too much simplification and may result in the poor choice of a power source and the whole system parameters. In this work shows the results of impedance measurement system input busdact – internal inductor designated as the quotient of the values complex voltage to the current. Measurement has been carried out, at the input terminals of the track grouped with internal inductor and at the terminals of the same actuator cables. The results obtained resistance and inductance was compared with the values obtained in the FEMM.
PL
Praca zawiera bardzo ogólny opis wpływu szczeliny powietrznej pomiędzy wzbudnikiem wewnętrznym a wsadem rurowym na wartość impedancji wejściowej nagrzewnicy stosowanej do hartowania rur stalowych od wewnątrz. Impedancja wejściowa nagrzewnicy uwzględnia impedancję toru wielkoprądowego oraz wzbudnika z uwzględnieniem oddziaływania zwrotnego wsadu. W pracy przedstawiono jedynie wyniki badania impedancji układu wzbudnik – wsad. Parametr ten ma kluczowe znaczenie w procesie doboru źródła zasilania. Symulacje przeprowadzono w ogólnodostępnym pakiecie Femm ver.4.2. Do obliczeń zastosowano metodę elementów skończonych (MES) jako skuteczne narzędzie do symulacji pola elektromagnetycznego.
EN
Input impedances of the internal inductor – tubular workpiece system was calculated by using FEMM ver. 4.2 program. The input impedance of the inductor is defined as the ratio of voltage to current. The analysis was conducted for inductor current frequencies of 4400 Hz, taking into account the phenomenon of skin effect and the effect of approximation. In multi-variant FEMM simulations were performed for different geometries not only the inductor but also a steel pipe as well. For the discretization using triangular elements with linear approximation. The grid was generated independently for the inductor and cylindrical workpiece and the surrounding airspace and consisted of 84775 nodes and 169487 elements. For border areas used as Dirichlet boundary conditions.
PL
Zaprezentowano uproszczony model polowy jednostopniowej wyrzutni elektromagnetycznej wykonany za pomoca programu FEMM oraz programu COMSOL Multiphysic. Modele wykonano na podstawie fizycznie skonstruowanego stanowiska, które zostało wykorzystane do weryfikacji przydatnosci powyższych programów w procesie realizacji grantu badawczego, którego celem jest projekt i skonstruowanie wyrzutni elektromagnetycznej o napedzie hybrydowym (pneumatycznoelektromagnetycznym).
EN
These paper give you a short view on modeling process of first magnetic step of hybrid electromagnetic launcher. The paper presents field model of laboratory stand for determination of axial magnetic force acting on projectile which is located in electromagnetic launcher. The models was created with help of COMSOL Multhiphysic ver.3.3 and FEMM ver.4.2., and also shows an estimation of mileage of field model which was created for the construction process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.