Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  priorities for public transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wskaźnik motoryzacji w wielu polskich miastach rośnie z roku na rok. Wiele z nich jak choćby Poznań są miastami najbardziej zmotoryzowanymi w Europie (ponad 600 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców). Jeśli do tego wziąć pod uwagę migracje mieszkańców na obszary podmiejskie i ich codzienne dojazdy samochodem do miasta, efektem jest nadmierne zatłoczenie ulic i związana z tym zwiększona emisja spalin i hałasu, pogorszenie bezpieczeństwa, a w konsekwencji obniżenia jakości życia w mieście. Mając to na uwadze podejmuje się szereg działań zmierzających do zwiększenia udziału wykonywanych podróży transportem zbiorowym. Potrzebna jest także zmiana akceptacji społecznej dla priorytetów dla transportu zbiorowego, komunikacji alternatywnej, uspokajania ruchu czy ograniczania parkowania pojazdów w centrum miasta. W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań ułatwiających jednocześnie ruch środków publicznego transportu zbiorowego oraz rowerów na przykładzie wydzielonego pasa na ulicy Garbary w Poznaniu. Autorzy przeprowadzili badania ruchu, zbudowali model symulacyjny oraz przeanalizowali możliwość wspólnego wykorzystania BUS-pasa przez autobusy i rowery przy różnym poziomie natężenia ruchu rowerowego.
EN
The motorization rate in many Polish cities is growing year by year. In many of cases, (e.g. Poznań), it is the highest value in in Europe (over 600 passenger cars per 1000 inhabitants). Taken this into account together with migration of inhabitants to suburban areas and their daily commuting by car to the city, the effect is excessive congestion of streets and associated with it increasion of exhaust emission and noise, deterioration of safety and, consequently, a decrease in the quality of life in the city. With this in mind, a number of actions have to be taken to increase the share of travels by mass transit. It is also necessary to change social acceptance for priorities for collective transport, alternative communication, traffic calming or parking restrictions in the city center. The article presents proposals for solutions facilitating the simultaneous movement of public mass transport and bicycles on the example of a separate lane on Garbary Street in Poznań. The authors carried out motion studies, built a simulation model and analyzed the possibility of joint use of BUS-belt by buses and bicycles at various levels of bicycle traffic.
PL
Metodologia pomiarów. Analiza wyników pomiarów czasów przejazdów autobusów transportu zbiorowego. Zmienność czasów przejazdów w ciągu doby. Porównanie czasów przejazdu autobusu i samochodu osobowego.
EN
Methodology of measurements. Analysis of results of measurements of public transport bus rides. Variation in the values of travel time during the twenty-four-hour. Comparing values of bus and car travel times.
3
Content available remote Pasy autobusowe we Wrocławiu
PL
W artykule przedstawiono eksploatowane we Wrocławiu wydzielone pasy autobusowe oraz uwarunkowania i ocenę ich funkcjonowania. Poddano krytyce klasyczny sposób wydzielania pasów autobusowych. Przytoczono szereg przykładów rozwiązań stosowanych za granicą, charakteryzujących się większą skutecznością. Pod kątem tych rozwiązań przeanalizowano wrocławskie realizacje pasów autobusowych. Zaproponowano nowe spojrzenie na rolę autobusu miejskiego, będące punktem wyjścia do zasady kształtowania systemów komunikacji tramwajowo-autobusowej w oparciu o ideę wzajemnego uzupełniania się obu tych środków.
EN
Presented exploited in Wroclaw dedicated bus lanes, their conditioning and assessment of their functioning. Classic separation of bus lanes has been criticized. Many examples of solutions used abroad were quoted. It proposes a new perspective on the role of a city bus, which is the starting point for shaping the principles of communication systems tram-bus based on the idea of complementarity between these two measures.
4
Content available remote Doświadczenia ze stosowania priorytetu tramwajowego w Poznaniu
PL
Celem niniejszego referatu jest przestawienie doświadczeń z wdrażania różnych poziomów priorytetu tramwajowego w Poznaniu. Doświadczenia te dotyczą przede wszystkim strony technicznej, a więc porównania zakładanego i zrealizowanego priorytetu, problemów detekcji obejmujących różne typy czujników, ich jakość i lokalizację, a także interakcji miedzy ruchem tramwajowym i innymi środkami transportu. W toku 14-letniej realizacji priorytetu konieczne okazało się doprecyzowanie niektórych pojęć, zwrócenie uwagi na problem jakości detekcji i koordynację między sterowaniem a rozkładem jazdy. Obserwacje działającego priorytetu pokazują, że możliwości wynikające z ITS są nadal w małym stopniu wykorzystywane, a także, że konieczne jest odejście od lokalnego sterowania na rzecz współpracy obszarowej sterowników, a docelowo objęcia prawie wszystkich skrzyżowań z priorytetem sterowaniem sieciowym.
EN
Experiments of implementation of different levels of tram priority in Poznan were presented. During the 14-year implementation of the priority it was necessary to specify certain concepts, attention to quality of detection and coordination between the control and the timetable. Observations show that it is necessary to move away from local control for the cooperation of area controllers, and eventually cover almost all intersections with priority control network.
PL
Ocena wdrożonych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu (priorytet dla ruchu tramwajów) na podstawie wykonanych pomiarów czasów przejazdu tramwajów, potoków pasażerskich i natężenia ruchu samochodowego dla wybranego przykładu ciągu komunikacyjnego w Krakowie (ul. Karmelicka).
EN
The assessment of solutions implemented in the field of traffic organization (priority for tramway traffic) on the base of measurements of trip time of tramways, passengers flows and car traffic density for one of the communication lines in Krakow (Karmelicka street).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.