Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  function
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
Content available remote Mobilne ściany działowe
PL
Obecnie we wnętrzach budynków coraz częściej powstaje potrzeba tymczasowego podziału przestrzeni na różne strefy funkcjonalne. W tym celu stosowane są mobilne ściany działowe, którym poświęcono ten artykuł. Omówiono podstawowe funkcje oraz najbardziej rozpowszechnione konstrukcje i materiały stosowane do wykonania tego typu wyrobów. Przedstawiono również sposób wprowadzenia mobilnych ścian działowych do obrotu.
EN
In the current interiors of buildings, there is a growing need for a temporary division of space into various functional zones. The mobile partition walls is use for this purpose. The article is devoted to mobile partition walls. The following text are presents basic functions and the most common constructions and materials used to manufacture of this type products. The manner of placing this type of partition walls on the market was also presented.
3
Content available remote Współczesny, mądry i piękny detal
4
Content available remote Krajobrazowa płaskorzeźba [Hala Stulecia KS Cracovia]
EN
Research was aimed to recognize role of greenery in creation of comfortable areas within the historic centre of Poznan. Plantings play a vital role for the people who live there or stay in the city centre for some time. Background for the research was supplied by humanities: psychology, sociology, theory of perception and aesthetics. Quality of these spaces was compared.
PL
Celem badań było rozpoznanie i ocena roli zieleni miejskiej w tworzeniu przyjaznych przestrzeni leżących w historycznym centrum Poznania. Nasadzenia są ważne dla ludzi, którzy tam mieszkają lub przebywają w mieście przez jakiś czas. Podstawę do ukierunkowania badań stanowiły nauki humanistyczne: psychologia, socjologia, teoria percepcji i estetyka.
6
Content available Pozycja menedżera w organizacji
PL
W artykule scharakteryzowano pozycję menadżera w organizacji. Przedstawiono istotę władzy stwierdzając, istotne jest, by każdy człowiek sprawujący kierownicze stanowisko, we właściwy sposób rozumiał potrzebę sprawowania władzy i znał mechanizmy jej działania. Omówiono wagę autorytetu, gdyż władza menedżera powinna opierać się na jego autorytecie, zarówno formalnym, wynikającym z pełnionej funkcji, jak i nieformalnym, wynikającym z osobowości. Następnie przedstawiono typy nastawienia do władzy menadżerów według McClellanda i Burnhama. Oprócz nastawienia menedżerów do władzy, duże znaczenie ma forma jej sprawowania, dlatego scharakteryzowano jej trzy modelowe rodzaje. W artykule zaprezentowano także umiejętności i kompetencje menadżera, które są konieczne, aby skutecznie i efektywnie wykonywał swoje zadania oraz realizował cele. Scharakteryzowano również style kierowania oraz zadania menadżera w organizacji. Podkreślono, że dobór odpowiedniej osoby na stanowisko kierownika powoduje, że organizacja działa w sposób jasny i uporządkowany. Natomiast zakres cech, zadań i obowiązków, które musi spełniać „idealny kierownik” jest bardzo duży.
EN
The article describes the position of the manager in the organization. The essence of power is presented, stating that it is essential that every person holding a managerial position should properly understand the need to exercise power and know the mechanisms of its operation. The importance of authority was discussed, as the manager’s power should be based on his authority, both formal, resulting from his function, and informal, resulting from personality. Then, the types of attitude to the power of managers according to McClelland and Burnham are presented. In addition to the attitude of managers to power, the form of its exercise is very important, which is why its three model types have been characterized. The article also presents the skills and competences of the manager, which are necessary to effectively and effectively perform their tasks and achieve goals. The management styles and tasks of the manager in the organization were also characterized. It was emphasized that selecting the right person for the position of manager means that the organization operates in a clear and orderly manner. However, the range of features, tasks and responsibilities that an „ideal manager” must meet is very large.
7
Content available remote Nawierzchnie drogowe w strefach ruchu uspokojonego
PL
Nawierzchnie drogowe są bardzo ważnym elementem publicznych przestrzeni miejskich i kształtowania stref ruchu uspokojonego. Obok swojej podstawowej funkcji ruchowej, w zależności od klasy ulicy i jej charakteru, mogą znacznie poprawić estetykę przestrzeni. Nawierzchnie w połączeniu z elementami małej architektury mają szczególne znaczenie w przestrzeni miejskiej. W przypadku odpowiedniego zastosowania elementów małej architektury i zieleni ulicznej dla wielu użytkowników nawierzchnia jest najłatwiej dostrzegalnym elementem wdrażanych rozwiązań.
EN
Road pavements are a very important element of public urban spaces and shaping traffic calming zones. In addition to its basic traffic function, depending on the street class and its character, they can significantly improve the aesthetics of space. The role of the pavement in combination with the elements of small architecture has a special meaning as it is “the floor” of street interiors. Appropriate development in the elements of small architecture and street greenery, causes that for many users the surface is the most easily visible element of the implemented solutions and has a synergistic effect on the perception by users.
8
Content available remote Lud wejdzie do Śródmieścia [Marszałkowska dzielnica mieszkaniowa]
9
Content available remote Duch przy Błoniach w Krakowie [Projekt budynku użyteczności publicznej]
EN
The authors delineate the history of Błonia in Cracow. Błonia is a green undeveloped meadow in the heart of the City. Its vastness and location make it a unique place in Europe. The authors present the outstanding example of spatial planning, which is the Avenue of Marechal Ferdinand Foch. This boulevard is the southside frontage of Błonia and includes the foremost architectural achievement. An exposition/office building designed by Biuro Architektoniczne Barycza i Saramowicza will be erected at a pertect location by Cracow Błonia and form the westernmost end of Marechal Foch Avenue in Cracow. This unique edifice ought not to be construed as space and volume but as a form of coppice, grass and greenery. The crux of this architectural form of expression is brise-soleil, which has a form of tree branches, flowers and blades of grass. The spatial form of the building does not constitute a classical facade. Hence, the building, still at the design stage, is not interpreted as a volumetric construction. The idea behind its design is to hoist the vast sward of Błonia into the third dimension.
10
Content available remote Architektura w najmłodszej skali
11
Content available remote Architektoniczny płomień [Muzeum Ognia w Żorach]
PL
W artykule przedstawiono analizę zastosowania podejścia wielokryterialnego w procesach decyzyjnych dotyczących wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynku zabytkowego. W praktyce analizę wielokryterialną stosuje się jako narzędzie wspomagające wstępną selekcję funkcji użytkowych w adaptacji budynku zabytkowego, jednak metody analizy wielokryterialnej są bardzo uproszczone i nie uwzględniają wielu ważnych czynników. Z przeprowadzonych badań sondażowych oraz studiów literaturowych wynika, że potrzebne jest opracowanie kompleksowego podejścia do analizy wielokryterialnej wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynku zabytkowego, które będzie mogło być stosowane już na etapie wstępnego studium wykonalności adaptacji budynku zabytkowego.
EN
In this paper is establishing whether multi-criteria analysis is being used in practice in decision-making processes regarding the selection of a form of use in the adaptation of a historical building. In practice, multi-criteria analysis is being used as a tool that supports the initial selection of forms of use in the adaptation of a historical building, however, the methods of multi-criteria analysis that are being used are greatly simplified and do not take into account important criteria. The results of the surveys that were performed indicate that there is a need to develop a comprehensive approach to the multi-criteria analysis of forms of use in the adaptation of a historical building, which could be used already at the stage of the initial feasibility study of an adaptation of a historical building.
PL
Nowa Sól jest stosunkowo młodym miastem. Mimo początków sięgających połowy XV w. prawa miejskie uzyskało dopiero w 1743 r. Jest tu niewiele zabytków wysokiej klasy. Jednym z nich jest modernistyczny budynek dawnego szpitala. Znaczenie tej budowli jest wyjątkowe, nie tylko ze względu na architekturę, ale także ze względu na jej twórcę, którym był niemiecki architekt Ernst Kopp (1890-1962). Obiekt zbudowany w Nowej Soli był jego pierwszym projektem, w którym zaproponował innowacyjne podejście do tego typu budownictwa. Takie kompaktowe i ekonomiczne szpitale wzniesiono, z drobnymi zmianami, także w innych niemieckich miastach, Gütersloh w 1932 r. i w Holzminden w 1933 r. Kolejna realizacja Koppa to wielopiętrowy szpital im. M. Lutra w Berlinie wzniesiony w 1931 r., który w momencie otwarcia został uznany za najbardziej nowoczesny obiekt w stolicy Niemiec. Kopp opracował koncepcję funkcjonalnego, ekonomicznego szpitala krótkich dystansów, która opierała się na zasadzie kwadratowego rzutu poziomego, eliminującego duże odległości, które w placówce musi pokonywać personel. Odnaleziony w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze projekt szpitala w Nowej Soli pozwala na szczegółową analizę rozwiązań funkcjonalnych. W 2002 r. budynek został sprzedany prywatnemu przedsiębiorcy, który nie zakończył remontu. Obecnie niezabezpieczony budynek ulega powolnej dewastacji Jest to jedyna realizacja Ernsta Koppa na terenie Polski. Razem z otaczającym parkiem, dawny szpital stanowi istotny element kompozycyjny i architektoniczny modernistycznej części dzielnicy Zatorze w Nowej Soli.
EN
Nowa Sól is a relatively young city. Although its origins dating back to the mid -15th century, it was granted town privilages as late as in 1743. There are few high class interesting sights here. One of them is the modernist building of the former hospital. The importance of this building is unique not only because of its architecture but also due to its creator, who was the German architect Ernst Kopp (1890-1962). The building, which was built in Nowa Sól was his first project, in which he proposed an innovative approach to such type of construction. Such compact and economical hospitals were built, with slight variations, also in other German cities - Gütersloh in 1932. and Holzminden in 1933. Another Kopp’s realization is a multi-storey M. Luther Hospital in Berlin built in 1931, which at the time of opening was considered the most modern property in the capital of Germany. Kopp developed the concept of a functional, economical hospital of short distances, which was based on the principle of the square horizontal projection, eliminating long distances, that hospital staff had to walk. Found at the State Archives in Zielona Góra, the Nowa Sól hospital project allows for detailed analysis of functional solutions. In 2002 the building was sold to a private entrepreneur who did not complete the renovation. Currently unprotected, building of the former hospital is slowly being devastated. It is the only realization of Ernst Kopp in Poland. Along with the surrounding park, the old hospital is an important architectural and composition element of the modernist district of Zatorze in Nowa Sól.
14
Content available Budynek, który żyje
15
Content available remote Wpływ lokalizacji i formy budynku na jego właściwości energooszczędne
PL
Artykuł porusza zagadnienie wpływu właściwej lokalizacji obiektu budowlanego zarówno w stosunku do stron świata, jak i uwarunkowań geograficzno-przyrodniczych oraz jego formy na koszty eksploatacji. Lokalizacja budynków określana jest na podstawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, tak więc już na etapie sporządzania ww. dokumentów planistycznych należy precyzyjnie analizować zagadnienia mające znaczenie w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju i optymalizowania potencjału energetycznego. Dostosowanie wielu elementów projektowych, między innymi takich jak: wielkości oraz ilości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich usytuowanie do stron świata, wartość współczynnika U dla ścian i stropów, konstrukcja balkonów, systemy wentylacji i ogrzewania, a także kształtowanie i zagospodarowanie otoczenia obiektu, może w znaczący sposób wpłynąć na efektywność ekonomiczną budynków energooszczędnych zarówno na etapie ich realizacji, jak i eksploatacji.
EN
The article discusses the influence of an appropriate location of a building on operating costs in relation to cardinal directions, geographic and environmental conditions, and the form of the building. Decision on a location of a building is taken on the basis of provisions of local spatial management plans or decisions on development conditions. Therefore, it is necessary to precisely analyze the issues vital to creation of sustainable development policy and optimization of energy potential as early as at the drafting stage of the above-mentioned documents on urban planning. Adjustment of numerous design elements, such as size and number of door and window openings, their position in relation to cardinal directions, U value for walls and ceilings, construction of balconies, air-conditioning and heating systems, as well as shaping and management of the surroundings may significantly influence cost efficiency of energy-efficient buildings, both during construction stage and further use.
EN
Passing away is an inevitable and a natural process which effects on all material and immaterial things. Elements of nature pass away, culture passes away, and the works of art created by man pass away too. Every day we observe a continuous and the oldest cycle of death and birth - spectacle played out throughout day and night. Mystical phenomenon of succession of dawn and dusk has a direct impact on the human environment, including architecture, which is also subjected to the process of passing. At the turn of the century we can see a sine wave of changes, which buildings are subjected to - evolution of their form and function. All occurring transformations are caused by the need, and erecting architectural objects aims at satisfying this need. With time the role which they have played disappears. The objects get older and pass away.
EN
Artificial neural networks have been used in all stages of the manufacturing process of textiles, from fibers, and even at the stage of forming a fiber-forming polymers, starting and ending with finished products. This article presents som examples ofapplications of artificial neural networks used to improve the qualit of spinning processes. Artificial neural multilayer perceptron type learned usin a back propagation algorithm and the algorithm of Marquardt are inter alii to predict the course of the spinning process as well as predicting the physicc properties of yarns, ensuring sufficient accuracy.
PL
Początki współczesnych konstrukcji pomocniczych i tymczasowych sięgają wielu tysiącleci wstecz. Przez wieki konstrukcje te pełniły wiele różnych funkcji i ról kulturowych w różnych częściach świata. Rola rusztowań, choć zawsze była bardzo ważna, nadal nie jest dostatecznie doceniana wśród inżynierów i badaczy kultury. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, w oparciu o wybrane przykłady, że konstrukcje pomocnicze i tymczasowe były używane zarówno do tworzenia nowych struktur, jak również w celach destrukcji. Wykorzystywano je przy niektórych procedurach karnych czy też działaniach wojennych, stosowano je również podczas pogrzebów i składania ofiar. Służyły zatem zarówno żywym, jak i umarłym. Dzięki analizie zaskakujących zastosowań konstrukcji tymczasowych można przekonać się, że stanowią one mocno zróżnicowaną grupę obiektów. Jak pokazuje niniejszy artykuł, pozostałości tych konstrukcji są niedocenianymi świadkami historii, dokumentującymi praktyki budowlane na przestrzeni wieków ich istnienia. Mogą one być wspaniałym narzędziem do szacowania czasu i sposobu tworzenia budowli w przypadkach, w których inne metody zawodzą.
EN
The origin of the present-day auxiliary and temporary structures goes back many millennia ago. Many different functions and cultural roles were accomplished by these structures in various areas of the world throughout the ages. The role of scaffolds although very important throughout the ages, is still not properly appreciated among engineers or the researchers of human culture. The purpose of this paper is to show, on selected examples, that auxiliary and temporary structures were used both as structural systems as well as for destructional purposes. They were helpful in specific penalty or military human activities, they were applied during funerals and sacrifices too. Thus, they served both: living and dead people. Putting together surprising applications of temporary structures shows, that they are a very diverse group of objects. This paper also shows, that their remains are an underestimated witness of history, documenting the building practice throughout the centuries of the existence of these structures. They can be used as an excellent tool of evaluation of time and way of buildings creation, when other methods may be disappointing.
EN
Introduction and aim: Selected elementary material about Legendre polynomials have been shown in the paper. The algorithm of expanding functions in the series by Legendre polynomials has been elaborated in the paper. Material and methods: The selected knowledge about Legendre polynomials have been taken from the right literature. The analytical method has been used in this paper. Results: Has been shown the theorem describing expanding functions in a series by using Legendre polynomials. It have been shown selected examples of expanding functions in a series by applying Legendre polynomials. Conclusion: The function f(z) can be expand in the interval ‹-1,1› in a series according to Legendre polynomials where the unknown coefficients can be determined using the method of undetermined coefficients.
PL
Wstęp i cel: W pracy pokazuje się wybrane podstawowe wiadomości o wielomianach Legendre’a. W artykule opracowano algorytm rozwijania funkcji w szereg według wielomianów Legendre’a. Materiał i metody: Wybrane wiadomości o wielomianach Legendre’a zaczerpnięto z literatury przedmiotu. W pracy zastosowano metodę analityczną. Wyniki: W pracy pokazano twierdzenie dotyczące rozwijania funkcji w szereg według wielomianów Legendre’a. Pokazano wybrane przykłady rozwijania funkcji w szereg według wielomianów Legendre’a Wniosek: Funkcja f(z) może być w przedziale ‹-1,1› rozwinięta w szereg według wielomianów Legendre’a, gdzie nieznane współczynniki można wyznaczyć stosując metodę współczynników nieoznaczonych.
PL
Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice łączy 6 miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice. Ostatni jej odcinek (gliwicki) został oddany do użytkowania 20.03.2016 r. Głównym elementem tego odcinka jest dwunawowy, miejscami czteronawowy, tunel wykonany w postaci szczelnej wanny. Opisano przebieg trasy, etapy realizacji oraz rozwiązania jej odcinka gliwickiego.
EN
DTŚ Katowice–Gliwice is connecting 6 cities: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze and Gliwice. The last part of this highway (segment of Gliwice) was put into service on 20 march 2016. The main element of this segment is two-aiseled (fouraisled in places) tunnel which is made in the form of a sealed tub. The route, stages of implementation and solutions of Gliwice segment was described.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.