Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 810

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
PL
W instalacji wodociągowej woda dostarczana do punktów czerpalnych musi spełniać wymagania jakościowe dla wody pitnej. Po drodze narażona jest na wtórne zanieczyszczenie z powodu przepływów zwrotnych w instalacjach lub kontaktu wody pitnej z innymi płynami. Z tego powodu stosuje się zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, adekwatne do zagrożenia i kategorii płynów mogących ją zanieczyścić.
PL
Rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie w obiektach komercyjnych i przemysłowych jest wyzwaniem tym większym, im wyższe i mniej stabilne są ceny energii. Rozwiązaniem wspomagającym lub częściowo zastępującym tradycyjne chłodzenie są urządzenia wykorzystujące chłodzenie adiabatyczne - z przemianą ciepła jawnego w utajone w procesie odparowania wody z dużej powierzchni, cechujące się bardzo niskim zużyciem energii.
6
Content available remote Proposed precision analysis of water quality monitoring embedded loT network
EN
Regarding the essential need for water in agriculture, water resource conservation is becoming a more critical issue that farming developers will consider. The quality instrument used for water monitoring in Farming is one factor to assist an agricultural section in achieving a high impact on their production. This article is presented the precision analysis of water quality monitoring embedded Internet of Things (IoT) Network whereby the proposed invention is a wireless embedded water monitoring system with multi-sensor. The highlight of a measuring instrument is its precision. This study demonstrates its calibration regarding the positive potential of the hydrogen ions (pH). The procedures of precision calibration are related to programming and actual measurement in several tests. The results found that the pH sensor with IoT communication only has a significantly lower erroneous of 0.77%.
PL
Jeśli chodzi o podstawowe zapotrzebowanie na wodę w rolnictwie, ochrona zasobów wodnych staje się coraz ważniejszą kwestią, którą będą rozważać deweloperzy rolnictwa. Instrument jakości używany do monitorowania wody w rolnictwie jest jednym z czynników pomagających sekcji rolniczej w osiągnięciu wysokiego wpływu na ich produkcję. W artykule przedstawiono precyzyjną analizę wbudowanej sieci Internet of Things (IoT) do monitorowania jakości wody, w której proponowanym wynalazkiem jest bezprzewodowy wbudowany wieloczujnikowy system monitorowania wody. Najważniejszym elementem przyrządu pomiarowego jest jego precyzja. To badanie demonstruje jego kalibrację w odniesieniu do dodatniego potencjału jonów wodorowych (pH). Procedury kalibracji dokładności są związane z programowaniem i rzeczywistym pomiarem w kilku testach. Wyniki wykazały, że czujnik pH z komunikacją IoT ma tylko znacznie niższy błąd wynoszący 0,77%.
PL
O wodzie pitnej możemy mówić w różnych kontekstach, bo w końcu co oznacza, że jest ona pitna? Czy woda z ujęcia głębinowego jest pitna? Czy woda z ujęcia powierzchniowego jest pitna? Czy deszczówka jest pitna? W końcu - czy woda z kranu jest pitna? Jeśli się nad tym zastanowić, to sprawa zaczyna się komplikować, bo na niektóre z tych pytań odpowiedź jest twierdząca, a na niektóre z nich przecząca. Ponadto w danym przypadku może być raz tak, a innym razem inaczej. Od czego to więc zależy i jak sprawić, aby woda niezdatna do picia stała się wodą zdatną do picia? O tym poniżej, przy czym skupimy się na urządzeniach przeznaczonych do pracy przy bateriach, a nie na urządzeniach uzdatniających wodę na potrzeby urządzeń AGD (pralka, zmywarka, kocioł, itp.), chociaż to też jest woda pitna.
PL
Laboratoria badawcze w najbliższym czasie po ukazaniu się nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktów wykonawczych czeka bardzo dużo pracy. Warto już teraz rozpocząć przygotowania do zmian i zaplanować właściwe działania, w tym inwestycje.
9
Content available remote Monitoring jakości wody w nowej odsłonie
PL
Wody zlewni rzeki Pilicy są narażone na presję ze strony obszarów zurbanizowanych. Jednocześnie miasta same zmagają się z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, takimi jak opady ekstremalne czy wydłużające się okresy suszy i upałów, a scenariusze klimatyczne pokazują, że te negatywne zmiany będą narastać. W ramach projektu LIFE Pilica opracowywane są Miejskie Plany Adaptacji, które obejmują również elementy strategii zarządzania wodami opadowymi w pięciu miastach demonstracyjnych w zlewni rzeki Pilicy. Ich wdrażanie, m.in. poprzez budowę błękitno-zielonej infrastruktury, ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków zmian klimatycznych i ograniczenie negatywnej presji na rzeki zlewni.
EN
The Pilica river basin waters are exposed to the pressure from urbanised areas. At the same time, cities are faced with negative impact of the climate change, such as extreme precipitations or prolonged drought and heat-wave periods, and the climate scenarios indicate that these changes will be intensifying. The LIFE Pilica project includes Urban Adaptation Plans, constituting the basis for the stormwater management in 5 demonstration cities in the Pilica River basin. Their implementation, through introduction of the blue-green infrastructure, is aimed at minimisation of the negative consequences of the climate change and limitation of the negative pressure on the catchment basin rivers.
PL
W trakcie prezydencji czeskiej, trwającej od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r., zostały opublikowane dwa projekty aktów prawa UE z zakresu gospodarki wodnej: projekt dyrektywy w sprawie substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych i gruntowych oraz rewizja dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Obecnie prace są kontynuowane pod prezydencją Szwecji.
EN
The River Chief System has been examined, a model for river basin water environment management implemented in China in recent years. Through a legal perspective, the authors analyze the normative construction of this system and its potential impact on improving the quality of river water. They give an overview of the historical and legal context that led to the adoption of the River Chief System, followed by a detailed description of its structure and key features. They evaluate the system’s effectiveness in promoting compliance with water quality regulations and fostering inter-agency cooperation and conclude by identifying challenges that may hinder the system’s success such as the lack of adequate funding and the need for greater public participation in decision-making processes. The paper provides valuable insights into the normative construction of the River Chief System and its implications for water resource management in China.
13
EN
The aim of this study was to analyse the quality and compare the functional value of water from traditionally dug and drill wells located in west Poland. Basic physicochemical and microbiological (Escherichia coli in 100 ml, coliform bacteria in 100 ml, enterococci in 100 ml, total number of bacteria in 1 ml grown at 22 °C, total number of bacteria in 1 ml grown at 36 °C) were determination for the water samples. Additionally, some waters samples were analysed of the presence of heavy metals , TN (total nitrogen), TOC (total organic carbon) and NPOC (dissolved organic carbon). The conducted research has indicated that mineral and microbiological contamination occurs in the waters collected from the wells. This confirms that the wells were not sufficiently protected and that penetration of pollutants into the water occurs from their immediate surroundings, geological layers with which underground water resources come into contact.
PL
Celem pracy była analiza jakości i porównanie wartości użytkowej wód z tradycyjnie kopanych i wiertniczych studni zlokalizowanych w zachodniej Polsce. Określono podstawowe parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne (Escherichia coli w 100 ml, bakterie z grupy coli w 100 ml, enterokoki w 100 ml, łączna liczba bakterii w 1 ml hodowanych w 22°C, całkowita liczba bakterii w 1 ml hodowanych w 36°C) dla próbek wody. Dodatkowo w niektórych próbkach wód analizowano obecność metali ciężkich, TN (całkowity azot), TOC (całkowity węgiel organiczny) i NPOC (rozpuszczony węgiel organiczny). Przeprowadzone badania wykazały, że w wodach pobieranych ze studni występuje skażenie mineralne i mikrobiologiczne. Potwierdza to niedostateczną ochronę studni oraz przenikanie zanieczyszczeń do wód z ich bezpośredniego otoczenia, warstw geologicznych, z którymi stykają się zasoby wód podziemnych.
EN
The article contains part of the results of the project Protection of Natural Water Resources in Polanica-Zdrój through Intelligent Water and sewage management. The article presents the research results into the water supply network (WDN). The aim of the research was to improve the quality of water and reduce the cost of its treatment by reducing the age of the water. For this purpose, a model was built that takes into account the time in which water stays in a given section from the moment it flows out of the intake and mixes with the water already present in the network. The research was preceded by the construction of a model based on GIS geodetic data and a digital terrain model. On the basis of the simulations and analyses carried out, a solution was proposed to reduce the average age of water in the investigated WDN.
PL
Artykuł zawiera część wyników projektu Ochrona naturalnych zasobów wodnych Polanicy-Zdroju poprzez inteligentną gospodarkę wodno-ściekową. W artykule przedstawiono wyniki badań sieci wodociągowej (WDN). Celem badań była poprawa jakości wody i obniżenie kosztów jej uzdatniania poprzez obniżenie wieku wody. W tym celu zbudowano model uwzględniający czas przebywania wody na danym odcinku od momentu wypłynięcia z ujęcia i wymieszania się z wodą już obecną w sieci. Badania poprzedziło zbudowanie modelu na podstawie danych geodezyjnych GIS oraz numerycznego modelu terenu. Na podstawie przeprowadzonych symulacji i analiz zaproponowano rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie średniego wieku wody w badanej WDN i obniżenie kosztów uzdatniania poprzez poprawę jej jakości.
EN
Ecotoxicological biotests were applied in order to evaluate their suitability as early warning systems in the continuous monitoring of lowland shallow dam reservoirs located in Central Europe. The following biotests were used: Daphtoxkit F™magna, Algaltoxkit F™, Ostracodtoxkit F, Phytotoxkit and MARA Test. The experiment was conducted from July 2010 to December 2012 in Goczalkowice Reservoir (the Vistula River, Poland), serving as a model. For the analysis, 41 out of 52 measured water indices were used to assess its toxicity to living organisms. The results of biotests were correlated with 41 hydrochemical indices of water quality. The pattern of relationships among the result of biotest and hydrochemical indices as well as Factor Analysis (FA) and Primary Component Analysis (PCA) revealed that: i) signs of ecotoxicity detected with biotests were associated with either low flow periods or spring surface runoff of water; ii) single events of increased ecotoxicity in the depression areas behind saddle dam pump stations appeared after high flow periods; iii) elevated toxicity was accompanied by high concentrations of dissolved and suspended substances; iv) FA and PCA demonstrated correlations among the results of biotests and damming parameters, water conductivity, alkali and transitory metal metals (Ca, Fe, Cu, Zn), and several forms of nitrogen phosphorous and carbon compounds concentration. The relationships suggest that batteries of biotests may serve as a cost-eff ective tool for continuous monitoring of water quality in dam reservoirs and can detect effects of extreme hydrologic events, local toxic discharges, and signs of the trophic status of the reservoirs.
PL
Celem pracy była analiza zastosowania biotestów ekotoksykologicznych do oceny ich przydatności jako systemów wczesnego ostrzegania w ciągłym monitoringu nizinnych, płytkich zbiorników zaporowych zlokalizowanych w Europie Środkowej. Zastosowano następujące biotesty: Daphtoxkit F™magna, Algaltoxkit F™, Ostracodtoxkit F, Phytotoxkit i MARA Test. Badania prowadzono od lipca 2010 do grudnia 2012 roku na Zbiorniku Goczałkowickim (Wisła, Polska), który pełnił funkcję modelu badawczego. Do analizy wykorzystano 41 z 52 zmierzonych wskaźników wody celem oceny jej toksyczności na organizmy żywe. Wyniki biotestów skorelowano z 41 hydrochemicznymi wskaźnikami jakości wody. Schemat zależności między wynikiem biotestów i wartościami wskaźników hydrochemicznych oraz wyniki analizy czynnikowej (FA) i analizy składowych pierwszorzędowych (PCA) wykazały, że: iii) oznaki ekotoksyczności wykryte za pomocą biotestów były związane albo z okresami niskiego przepływu, albo z wiosennym spływem wód powierzchniowych; iii) po okresach wzmożonych przepływów wystąpiły pojedyncze przypadki zwiększonej ekotoksyczności w obszarze obniżenia tamy bocznej za przepompowniami zapory; iii) podwyższonej toksyczności towarzyszyły wysokie stężenia substancji rozpuszczonych i zawieszonych; iv) FA i PCA wykazały korelacje między wynikami biotestów i parametrami piętrzenia, przewodnością wody, metalami alkalicznymi i przejściowymi (Ca, Fe, Cu, Zn) oraz kilkoma grupami związków azotu, fosforu i węgla. Uzyskane wyniki analizy sugerują, że baterie biotestów mogą służyć, jako efektywne, nisko kosztowe narzędzie do ciągłego monitorowania jakości wody w zbiornikach zaporowych i mogą wykrywać negatywne skutki ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych, lokalnych zrzutów zanieczyszczeń oraz zmian stanu troficznego zbiorników. Wyniki sugerują, że biotesty mogą pomóc w ciągłym monitorowaniu poziomu troficznego zbiorników zaporowych
17
Content available Activity of 222Rn in tap water in Kielce county
EN
Radon is known as a radioactive element that dissolves easily in water. It is worth mentioning that it is available in all possible reservoirs. Its concentration cannot be measured directly but only from the emitted radiation. Investigations of 222Rn activity in water in the Kielce district were subjected to three selected water intakes: Bolechowice, Kołomań and Wola Kopcowa. This type of research was conducted for the first time in the discussed area. The results were analyzed in detail in terms of acceptable concentrations. Next, it was determined whether the geological location of the intakes in question may have an impact on the amount of radon present in water from the water supply network.
PL
Radon znany jest jako pierwiastek promieniotwórczy, który łatwo rozpuszcza się w wodzie. Warto zaznaczyć, że dostępny jest we wszystkich możliwych zbiornikach. Jego stężenia nie da się zmierzyć bezpośrednio, a jedynie na podstawie emitowanego promieniowania. Badaniom aktywności 222Rn w wodzie w powiecie kieleckim zostały poddane trzy wybrane ujęcia wód wodociągowych: Bolechowice, Kołomań oraz Wola Kopcowa. Tego typu badania prowadzone są po raz pierwszy na omawianym terenie. Wyniki zostały poddane szczegółowej analizie, m.in. pod kątem dopuszczalnych stężeń. Następnie ustalono, czy położenie geologiczne omawianych ujęć może mieć wpływ na ilość pojawiającego się w wodach sieci wodociągowych radonu.
PL
Poprawna praca systemu wodociągowego uwarunkowana jest spełnieniem podstawowych warunków, do których należy zaliczyć dostarczenie wody w odpowiedniej ilości i jakości oraz pod wymaganym ciśnieniem. Najczęściej jakość wody - ani powierzchniowej, ani podziemnej - nie jest wystarczająca i wymaga ona uzdatnienia.
PL
Szpitale to bardzo wymagające obiekty, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę. Stosuje się ją tu m.in. do celów spożywczych, w tym - zaopatrzenia szpitalnej kuchni, higieny osobistej personelu i pacjentów, spłukiwania toalet, zasilania urządzeń w pralni szpitalnej, ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czy zasilania urządzeń przeciwpożarowych, ale też do sterylizacji, przygotowania wody do stacji dializ czy w laboratoriach analitycznych. Oprócz „typowych" instalacji niezbędne są więc specjalne rozwiązania techniczne, a woda powinna spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące standardów jakościowych i sanitarnych. W jaki sposób nowoczesne technologie pomagają zapewnić te standardy?
EN
The paper presents an assessment of the water quality of the Vistula river and its tributaries in selected municipalities in the Cieszyn district based on benthic macroinvertebrates. A total of 45 samples were taken on nine positions. Most of the collected individuals were identified to the family level, except: Heptageniidae which was diagnosed to the genus; Turbellaria and Oligochaeta identified into the class. The conducted research showed that 54 taxa of benthic macroinvertebrates occurred at the analyzed sites. Among them, 40 taxa have a bioindica-tive value. The most sensitive to pollution are mayflies from the family Ameletidae and caddisflies from the families Glossosomatidae, Leptoceridae and Beraeidae. However, their fre-quency and density at the study sites was very low. The families Ephemerellidae, Heptageniidae, Hydropsychidae and Polycentropodidae as well as annelids from the Oligochaeta class were much more frequent. Based on macrozoobenthos diversity data, two biological indices were calculated: BMWP-PL index and Margalef’s biodiversity index. The values of these biological indicators was using to the classiffication of water into the appropriate quality class. The final classification showed that the examined sections of the Vistula river represents the I, II and III class of water quality what indicated high, good and moderate ecological potential/state. The first class of water quality in terms of both indices was recorded at the sites located in Ustroń, Skoczów and Drogomyśl. For these positions, the value of the BMWP-PL index was over 100, while the value of the Margalef’s index was in the range of 6.26–7.17.The lowest, third class of water quality was found in Kiczyce and Ochaby Wielkie. In these places, the diversity of macroinvertebrates was the lowest, which was reflected in the low values of both studied indices (BMWP-PL: 40; 41, Margalef's index: 2.6; 3.37).
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.