Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 588

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość na ściskanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
PL
Produkcja odpadów medycznych na świecie jest bardzo duża, co przekłada się na zaśmiecenie środowiska. W ostatnim czasie produkcja odpadów medycznych została znacznie zwiększona z powodu przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zwaną COVID-19 i przyczynił się do powstania pandemii. W celu zapobiegania zarażeniu się wirusem SARS-CoV-2 stało się powszechne używanie maseczek ochronnych, a tym samym na wysypiskach przybyło w ogromnym stopniu odpadów w postaci zużytych maseczek. Wychodząc naprzeciw ochronie środowiska zaproponowano metodę przetwarzania maseczek ochronnych, w sposób umożliwiający ich powtórne użycie do produkcji fibrobetonu. W artykulezaprezentowano wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie betonu zbrojonego włóknami pozyskanymi ze zużytych maseczek ochronnych składających się z warstw włókniny polipropylenowej. Wyniki badań betonu zbrojonego włóknami stanowiącymi 0,05% objętości mieszanki betonowej oraz 0,2% objętości mieszanki betonowej porównano z wynikami betonu referencyjnego.
EN
The production of medical waste in the world is very large, which translates into environmental pollution. Recently, the production of medical waste has been significantly increased due to the counteraction of the SARS-CoV-2 virus, which causes the disease called COVID-19 and contributed to the creation of the pandemic. In order to prevent infection with the SARS-Co-V-2 virus, it has become common to use protective masks, and thus a huge amount of waste in the form of used masks has arrived in landfills. To meet environmental protection, a method of processing protective masks was proposed in a way that allows their reuse for the production of fiber-reinforced concrete. The article presents the results of testing the compressive of concrete and the tensile strength of concrete reinforced with fibers obtained from used protective masks consisting of layers of polypropylene non-woven fabric. The test results of concrete reinforced with fibers constituting 0.05% of the concrete mix volume and 0,2% of the concrete mix volume were compared with the results of the reference concrete.
PL
Podjęto badania w celu weryfikacji określania granicznych naprężeń przyczepności na podstawie chwilowej wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie jego dojrzewania. Przedstawiono wyniki badań przyczepności prętów gładkich do betonu, które wskazują na rozwój przyczepności w okresie dojrzewania betonu proporcjonalny do rozwoju wytrzymałości na ściskanie. Porównano wyniki badań z wynikami obliczeń z wykorzystaniem wzorów empirycznych przedstawionych w EC2.
EN
Research was undertaken to verify the possibility of determining the limit stresses of adhesion on the basis of the instantaneous compressive strength of concrete during the maturation period. The results of tests on the adhesion of smooth bars to concrete are presented. Research indicates that the development of adhesion during the concrete maturation period is proportional to the development of compressive strength. The test results were compared with the results of calculations using the empirical formulas presented in EC2.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki projektu NRG-STORAGE, którego celem jest opracowanie ultralekkiego pianobetonu z dodatkiem materiału zmiennofazowego (PCM), który ma zdolność do magazynowania i uwalniania ciepła. Uzyskane wyniki pokazały, że badany pianobeton o gęstości objętościowej 240 kg/m3 z dodatkiem 10% PCM charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością mechaniczną jako materiał termoizolacyjny, dobrymi właściwościami termofizycznymi oraz zdolnością do akumulacji i oddawania ciepła.
EN
The article presents selected results of the NRG-STORAGE project, aiming to develop ultralight foamed concrete with the addition of phase change material (PCM), which has the ability to store and release heat. The obtained results showed that the tested foamed concrete with a bulk density of 240 kg/m3 and with the addition of 10% PCM is characterised by sufficient mechanical strength for thermal insulation applications, good thermophysical properties, and the ability to accumulate and release heat.
EN
The main objective of this paper research is a comparative study on the effect of the glass powder (GP) substitute from collected and recycled glass waste, as a fine partial cement replacement on the mechanical performance and durability of high performance concrete (HPC) and ordinary concrete (OC). For this two cement dosing were used of 400 kg/m3 to formulate OC and 450 kg/m3 to formulate HPC, and GP as considered binder like cement and not as fine addition, hence binder represent the sum of cement with GP (L=C+GP) with which will be made our two concretes formulation. Two ratios were used for the Water/Binder (W/B), the first W/B=0.35 for the HPC and the second W/B=0.5 for the OC, this ration is very important to fix the concentration of superplasticizer. A percentage of 10% and 20% substitution of cement CPA without additions noted CEM I 52.5 by the glass powder with fineness of 3600 cm 2/g are used. The evaluation of the compressive strength was followed from 7 to 365 days in order to study the behavior of the GP at different ages affected by the cement dosing and the ratio W/B compared to the reference concrete without GP for the two concretes HPC and OC. At 28 days the strengths of concretes with GP is affected by the replacement of a quantity of cement since the two reference concretes were superior but beyond this age an inverse behavior is noticed such that results obtained at age of 365 days seem to be advantageous in terms of savings in the quantity of cement used by interpreting the compressive strength, and the decrease in quantity of water in the mixtures offers a remarkable difference between the two concretes studied by using 20 % of GP as replacement of cement.
EN
Asphalt concrete from old pavements may be reused as a semi-product in production of new bituminous mixtures or recycled in place using the cold-in-place recycling method. The first of the two above-mentioned recycling methods is appropriate when dealing with uniform materials, coming from bituminous pavements whose parameters are either known or can be reliably determined. The second method comes into play when dealing with old pavements in which the mixes used for the respective layers included different bituminous binders, typical of local roads in Poland. Smaller size jobs are an example of works for which cold-in-place recycling methods are not practicable. Fortunately, there is an option of using the old asphalt or reclaimed asphalt pavement (RAP) as aggregate in production of cement-bound mixtures. This paper describes the study on determination of their properties. These properties included density, compressive strength at different temperatures, split tensile strength and Marshall stability. The results of the relevant tests, which were carried out as part of this study, showed suitability of RAP as aggregate used for production of cement stabilised base mixtures.
PL
Destrukt asfaltowy może stanowić półprodukt w nowych mieszankach mineralno-asfaltowych jak i być wykorzystywany do mieszanek w technologii recyklingu na zimno. Pierwsza technologia jest właściwa w sytuacji kiedy destruktu jest jednorodny i pochodzi z nawierzchni o znanych lub możliwych do ustalenia parametrach. Druga technologia może być wykorzystana do przetwarzania starych nawierzchni asfaltowych, o zmiennych parametrach (różne warstwy z różnym lepiszczem), które nadal dominują na drogach lokalnych. Technologie na zimno z różnych względów nie zawsze mogą być zastosowane, np. w sytuacji, której przewidywany zakres prac jest niewielki. Alternatywą może być wykorzystania destruktu asfaltowego jako kruszywo do wykonania mieszanek stabilizowanych spoiwem. Autorzy przeprowadzili program badawczy, który miał na celu określenie parametrów mieszanek stabilizowanych spoiwem cementowym z wykorzystaniem destruktu. W badaniach określono takie cechy jak: gęstość, wytrzymałość na ściskanie w różnych temperaturach, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, badanie stabilności wg Marshalla. Na podstawie przeprowadzonych badań, ustalono, że destrukt asfaltowy może zostać z powodzeniem wykorzystany jako kruszywo do produkcji mieszanki związanej spoiwem cementowym.
EN
Paper analyses the properties of cement pastes and mortars prepared with a mixture of Portland cement (PC) and milled limestone (ML) in the amount of 5%, 15%, 30%, 35%, 40% and 50% by weight. For cement pastes, the hydration heat, standard consistency and initial setting time were studied. For cement mortars, the compressive strength was determined. As the share of ML increases, the rate of hydration heat release decreases. Compared to control cement, cement with up to 35% ML shows similar initial setting time, while at the share of 40% and 50% ML the initial setting time is noticeably shortened. Cement containing 5% and 15% ML is in the strength class of 42.5R, while that with 30% and 35% ML is in the strength class of 32.5N. At 40% and 50% ML, cements do not meet the requirements of the PN-EN 197-1:2012 standard with respect to the strength class.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza właściwości zaczynu i zaprawy przygotowanych z mieszaniny cementu portlandzkiego CEM I 42,5R (CEM I) i mielonego wapienia (ML) w ilości 5%, 15%, 30%, 35%, 40% i 50% masy spoiwa. Badania właściwości zaczynów cementowych obejmowały ciepło hydratacji, konsystencję normową i początek czasu wiązania. W przypadku zapraw cementowych określono ich wytrzymałość na ściskanie. Ze wzrostem udziału wapienia następuje zmniejszenie szybkości wydzielania ciepła hydratacji. Cement zawierający do 35% ML wykazuje zbliżony czas początku wiązania w stosunku do cementu kontrolnego, natomiast przy udziale 40% i 50% ML czas początku wiązania ulega wyraźnemu skróceniu. Cement z dodatkiem 5% i 15% ML osiąga klasę wytrzymałości 42,5R, natomiast cement z dodatkiem 30% i 35% ML – jedynie klasę wytrzymałości 32,5N. Przy dodatku 40% i 50% ML cement nie spełnia wymagań normy PN-EN 197-1:2012 odnośnie klasy wytrzymałości.
PL
W pracy zbadano wybrane parametry wytrzymałościowe (wytrzymałość na ściskanie, odkształcenie nominalne, moduł sprężystości) laboratoryjnych pianek wytworzonych z włókien celulozowych. Parametrami zmiennymi były stopień zmielenia oraz ilość użytego materiału włóknistego. Określono również wpływ procesu na stopień uformowania oraz jednorodność otrzymanych materiałów.
EN
Selected strength parameters (compressive strength, nominal deformation, modulus of elasticity) of laboratory foams made of cellulose fibres were examined. The variable parameters were the degree of grinding and the amount of fibrous material used. The influence of the process parameters on the degree of formation and homogeneity of the obtained materials was also determined.
EN
Experimental matrix Palm Oil Empty Fruit Bunch K300 Composite Concrete (POEFB-CC: K300) was carried out to reinforce the structure of concrete roads by maximizing the use of Empty Fruit Bunch (EFB) fibers in the concrete mixture. This study began with previous experiments, namely on K225 concrete, to determine the best percentage and size of EFB fibers added to the standard concrete mixture. It was found that the best addition is 1% and 5% with POEFB fiber sizes of 5 mm to 0.1 mm. The experimental and matrix analysis on the POEFB-CC: K300 matrix with the percentage and size of EFB fibers was the same as the experimental results on K225 concrete. The experimental and analysis presented in this study is the type of concrete K300 standard age of 28 days, using 72 experiments matrix POEFB-CC: K300 in the form of cubes, cylinders and beams according to the sample size of the Indonesian National Standard 03-2834-2000 (INS 03-2834-2000), and the main mixture of concrete according to INS 2847: 2013. Meanwhile, experimental analysis according to INS 03-1974-190, and INS 4331: 2011 had proven that the average compressive strength value of the POEFB-CC: K300 matrix in the addition of 1% and 5% of fibers measuring 5 mm to 0.1 mm is still within the standard K300 compressive strength value range; where the Compressive Strength value was 287.36kg/cm 2 at 1%, and 280.59kg/cm 2 at 5% for POEFB-CC: K300matrix: Medium K300 on standard K300 concrete was 240kg/cm 2 to 300kg/cm 2 . As for the average value of matrix bending strength exceeded the standard K300 concrete bending strength value, namely 34.82 MPa on the X (MX) array matrix, 32.95 MPa on MY and 36.29 MPa on MZ; while in K300 concrete the standard bending strength value was 29.4 MPa. The results of this analysis proved that the addition of 1% EFB fiber and 5% measuring 5 mm to 0.1 mm can increased the bending strength of standard K300 concrete with compressive strength still within the permissible limits of the standard. So it was recommended to use 1% and 5% EFB fibers measuring 5mm to 0.1 mm in standard K300 concrete mixtures, and other types of concrete to increase the structural strength of various types of concrete roads according to the POEFB-CC: K300 matrix: K300; and EFB is no longer considered waste.
PL
Matryca eksperymentalna Palm Oil Empty Fruit Bunch K300 Composite Concrete (POEFB-CC: K300) została przeprowadzona w celu wzmocnienia konstrukcji dróg betonowych poprzez maksymalizację wykorzystania włókien Empty Fruit Bunch (EFB) w mieszance betonowej. Niniejsze badanie rozpoczęto od wcześniejszych eksperymentów, a mianowicie na betonie K225, w celu określenia najlepszego udziału procentowego i wielkości włókien EFB dodawanych do standardowej mieszanki betonowej. Stwierdzono, że najlepszym dodatkiem jest 1% i 5% przy wielkości włókien POEFB od 5 mm do 0,1 mm. Analiza eksperymentalna i matrycowa na osnowie POEFB-CC: K300 z procentem i rozmiarem włókien EFB była taka sama jak wyniki eksperymentalne na betonie K225. Eksperyment i analiza przedstawiona w tym opracowaniu dotyczy betonu typu K300 o standardowym wieku 28 dni, przy użyciu 72 eksperymentów macierzowych POEFB-CC: K300 w postaci kostek, walców i belek zgodnie z wielkością próbki Indonezyjskiej Normy Narodowej 03- 2834-2000 (INS 03-2834-2000), a mieszanka betonu głównego wg INS 2847:2013. Tymczasem analiza eksperymentalna wg INS 03-1974-190 oraz INS 4331:2011 wykazała, że średnia wytrzymałość na ściskanie wartość POEFBCC: osnowa K300 z dodatkiem 1% i 5% włókien o średnicy od 5 mm do 0,1 mm mieści się nadal w standardowym zakresie wartości wytrzymałości na ściskanie K300; gdzie wartość wytrzymałości na ściskanie wynosiła 287,36 kg/cm 2 przy 1% i 280,59 kg/cm 2 przy 5% dla POEFB-CC: matryca K300: Średnia K300 na standardowym betonie K300 wynosiła od 240 kg/cm 2 do 300 kg/cm 2. średnia wartość wytrzymałości na zginanie osnowy przekroczyła normę wytrzymałości na zginanie betonu K300, tj. 34,82 MPa na matrycy X (MX), 32,95 MPa na MY i 36,29 MPa na MZ; natomiast w betonie K300 standardowa wartość wytrzymałości na zginanie wynosiła 29,4 MPa. Wyniki tej analizy wykazały, że dodatek 1% włókna EFB i 5% włókna o wymiarach 5 mm do 0,1 mm może zwiększyć wytrzymałość na zginanie standardowego betonu K300 przy wytrzymałości na ściskanie wciąż mieszczącej się w granicach dopuszczalnych przez normę. Zalecono więc stosowanie 1% i 5% włókien EFB o wymiarach od 5mm do 0,1mm w standardowych mieszankach betonowych K300 oraz innych rodzajach betonu w celu zwiększenia wytrzymałości strukturalnej różnego rodzaju dróg betonowych wg POEFB-CC: macierz K300: K300; a EFB nie jest już uważany za odpad.
PL
Artykuł przedstawia wstępne wyniki badań wytrzymałości na zginanie oraz ściskanie innowacyjnych materiałów geopolimerowych. Geopolimery zostały wykonane według dwóch receptur. Pierwszy produkt był próbą kontrolną (odniesienia), a drugi - próbą modyfikowaną (docelową). Przedstawione zostały również wyniki badań gęstości otrzymanych materiałów budowlanych. Wykazano możliwości zastąpienia czystych chemicznie substratów w procesie geopolimeryzacji materiałami odpadowymi.
EN
The article presents the preliminary results of bending and compressive strength tests of innovative geopolymer materials. Geopolymers were made according to two recipes. The first product was the control (reference) sample and the second was the modified (target) sample. The results of density tests of the obtained building materials were also presented. The possibilities of replacing chemically pure substrates in the geopolymerization process with waste materials have been demonstrated.
PL
Jednym z istotnych problemów przy projektowaniu bazy pozaziemskiej jest dobór odpowiedniego materiału konstrukcyjnego. Autorzy niniejszego artykułu przygotowują się do serii badań materiałów, których podstawą byłby symulant regolitu. Są one jednak kosztowne i wymagają dobrego przygotowania. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie badań materiału znanego i łatwo dostępnego, jakim jest beton, w warunkach obniżonego ciśnienia. Artykuł prezentuje wyniki testów odpowiadających na pytanie, w jaki sposób konsystencja mieszanki betonowej dojrzewającej w próżni wpływa na parametry stwardniałego betonu, takie jak gęstość oraz wytrzymałość na ściskanie.
EN
One of the significant problems in the design of an extraterrestrial habitat is the selection of a suitable structural material. The authors of this paper are preparing for a series of material tests based on a regolith simulant. However, these are expensive and require good preparation. The first step is to test a material that is known and readily available, such as concrete, under reduced pressure. This article presents the results of experiments answering the question: how does the consistency of a concrete mixture matured in a vacuum affect the parameters of the hardened concrete, such as density and compressive strength.
PL
Celem eksperymentu była ocena wpływu temperatury utwardzania na wybrane właściwości użytkowe wyrobów do łączeń konstrukcyjnych. Do badań wytypowano trzy kleje epoksydowe przeznaczone - w ramach naprawy konstrukcji betonowych - do przyklejania materiałów, takich jak np. maty z włókien węglowych, szklanych i aramidowych. Substraty, z których składają się poszczególne kleje, jak również przygotowane obiekty badawcze, kondycjonowano w warunkach laboratoryjnych oraz ekstremalnych temperaturach utwardzania, wytypowanych do projektu w oparciu o informacje znajdujących się w kartach technicznych wyrobów. Jako temperatury ekstremalne przyjęto maksymalną 35˚C i minimalną 10˚C wartość deklarowaną wspólną dla wytypowanych klejów. Przeprowadzono badania, których wyniki stanowią podstawowe kryterium oceny jakości połączeń klejowych, takie jak: wytrzymałość na ścinanie (przy różnych wartościach kąta nachylenia złącza), wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Dodatkowo wykonano badanie przyczepności betonu starego do betonu starego, które pozwoliło określić, jaki wpływ ma temperatura utwardzania na połączenie kleju i betonu. Analiza uzyskanych wyników wykazała wpływ temperatury utwardzania wyrobów do łączeń konstrukcyjnych na ich wybrane właściwości użytkowe. Większy wpływ na obniżenie poziomu uzyskanych parametrów ma spadek temperatury utwardzania klejów do łączenia konstrukcyjnego do 10°C.
EN
The aim of the experiment was to evaluate the influence of the hardening temperature on selected performance properties of products for construction joints. Three epoxy adhesives were selected for the tests, intended - as part of the repair of concrete structures - for gluing materials such as carbon, glass and aramid fiber mats. The substrates, which make up the individual adhesives, as well as the prepared research objects, were conditioned in laboratory conditions and extreme hardening temperatures, selected for the project based on the information contained in the technical data sheets of the products. The maximum 35˚C and minimum 10˚C declared values shared by the selected adhesives were adopted as extreme temperatures. Tests were carried out, the results of which constitute the basic criterion for assessing the quality of adhesive joints, such as: shear strength (at different values of the angle of inclination of the joint), compressive and bending strength. In addition, the adhesion test of the old concrete to the old concrete was performed, which allowed to determine the influence of the hardening temperature on the bonding of the adhesive and concrete. The analysis of the obtained results showed the influence of the hardening temperature of products for construction joints on their selected performance properties. The decrease in the curing temperature of structural adhesives to 10°C has a greater impact on the reduction of the obtained parameters.
EN
The purpose of this study was to calculate the effects of magnetic field (MF) on the degree of conversion (DC%) and mechanical properties of a photopolymerized orthodontic adhesive. In this investigation, Vega Ortho UV orthodontic adhesive was employed. The applied magnetic field had varying intensities (fixed at 0.01 T, 0.03 T, 0.05 T, 0.1 T, 0.15 T, and 0.2 T and a duration of 5 minutes) and a fixed frequency of 50 Hz. Vickers microhardness and DC% were investigated utilizing the specimens, which were created using circular molds and prepared for compression strength (CS) testing in accordance with ISO 4049. To evaluate DC% before and after MF exposure, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR/ ATR) was performed. A microhardness tester was used to quantify the samples’ initial VHN while subjecting them to a 500 g load for 15 seconds. After that, properties were evaluated. With the aid of scanning electron microscopy (SEM), the surfaces were evaluated. The one-way analysis of difference and Tukey significant difference tests were used to evaluate the data. Analyses of statistical data showed that DC% tends to rise up to 0.05 T. When compared to the control, VHN and compression strength were considerably decreased after 0.03 T MF (p ≤ 0.05). However, there was a significant difference between the VHN and CS as their values increased with increasing magnetic field intensity. The surfaces of the Vega Ortho were deteriorated, as shown by SEM scans. It was found that the effect of the magnetic field caused changes in the physical and chemical properties.
PL
Celem badania było określenie wpływu pola magnetycznego (MF) na stopień konwersji (DC%) i właściwości mechaniczne fotopolimeryzowanego kleju ortodontycznego. W badaniu zastosowano klej ortodontyczny Vega Ortho UV. Zastosowane pole magnetyczne miało różne natężenia (0,01 T, 0,03 T, 0,05 T, 0,1 T, 0,15 T i 0,2 T przez 5 minut) i stałą częstotliwość 50 Hz. Mikrotwardość Vickersa i DC% ustalono z wykorzystaniem próbek, które zostały wykonane przy użyciu okrągłych form i przygotowane do badania wytrzymałości na ściskanie (CS) zgodnie z normą ISO 4049. Do oceny DC% przed ekspozycją na działanie pola magnetycznego i po niej wykorzystano spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR/ATR). Do ilościowego określenia początkowej wartości VHN próbek użyto mikrotwardościomierza, poddając je obciążeniu 500 g przez 15 sekund. Następnie dokonano oceny właściwości. Ocenę powierzchni przeprowadzono za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Dane poddano jednokierunkowej analizie różnic i testowi istotnej różnicy Tukeya. Analizy danych statystycznych wykazały, że DC% ma tendencję do wzrostu do poziomu 0,05 T. W porównaniu z próbką kontrolną wartości VHN i wytrzymałości na ściskanie uległy znacznemu zmniejszeniu po oddziaływaniu 0,03 T MF (p ≤ 0,05). Istniała jednak znacząca różnica między VHN i CS, ponieważ ich wartości rosły wraz ze wzrostem natężenia pola magnetycznego. Powierzchnie Vega Ortho uległy degradacji, jak wykazały skany SEM. Stwierdzono, że wpływ pola magnetycznego spowodował zmiany właściwości fizykochemicznych.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu spoiwa cementowego i wapiennego na strukturę i wytrzymałość kompozytów, w których jako kruszywo zastosowano paździerze konopne. Celem badań było uzyskanie lekkiego kompozytu o klasie wytrzymałości na ściskanie zbliżonej do najniższej klasy wytrzymałości betonu lekkiego LC8/9. Jak pokazały przeprowadzone badania, zastosowanie paździerzy konopnych jako zamiennika kruszywa pozwala na uzyskanie kompozytów konopnych o wytrzymałości na ściskanie ok. 10 MPa. Poprawa właściwości mechanicznych betonów konopnych wymagała jednak znacznego zwiększenia ilości spoiwa. Zastosowanie dodatku wapna jako mineralizatora wpływa pozytywnie na kształtowanie strefy kontaktowej paździerz - spoiwo.
EN
The paper analyses Portland cement and lime's impact on the structure and strength of the composites containing hemp shives as an aggregate. The research aim was to obtain a lightweight material with a compressive strength class close to the lowest strength class of lightweight concrete, i.e. LC8/9. The tests show that using the hemp shives as the aggregate's substitute allows for manufacturing the hemp composite with a compressive strength of about 10 MPa. However, improving the composite's mechanical performance has required substantially increasing the binder's volume. Using lime as a mineraliser positively shapes the contact zone between hemp shives and binder.
PL
Świadomość ekologiczna społeczeństwa, a przede wszystkim konieczność dążenia do zrównoważonego rozwoju w gospodarce powoduje, że wpływ betonu na środowisko naturalne jest coraz częściej omawiany. Wpisuje się to jednocześnie w szeroko rozumiany trend gospodarki o obiegu zamkniętym, w której ogranicza się do minimum możliwości powstawania odpadów także w budownictwie. Podejmowane są liczne badania mające na celu zmniejszenie energochłonności rozwiązań dla sektora budowlanego oraz zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań cech mechanicznych betonu zawierającego odpadowe kruszywo ceramiczne i popiół lotny ze spalania osadów ściekowych. Określono także wpływ podwyższonej temperatury 300, 450 i 600°C na właściwości wytrzymałościowe betonu. Przeprowadzone badania jednoznacznie wykazały możliwość stosowania kruszywa recyklingowego pochodzącego z przekruszenia ceramiki szlachetnej oraz popiołów lotnych ze spalania osadów ściekowych w betonach konstrukcyjnych.
EN
The ecological awareness of society and, above all, the need to base the country's economy on sustainable development mean that the issue of impact on the natural environment is an issue that is increasingly discussed by concrete technologists. At the same time, it fits into the broadly understood trend of a closed-loop economy, in which the possibility of generating waste, also in construction, is minimized. Numerous studies are being undertaken to reduce the energy consumption of solutions for the construction sector and to reduce the amount of waste generated. The article presents selected results of tests on the mechanical properties of concrete containing waste ceramic aggregate and fly ash from the combustion of sewage sludge. The influence of increased temperatures of 300, 450 and 600°C on the strength properties of concrete was also determined. The conducted research clearly demonstrated the possibility of using recycled aggregate from the crushing of fine ceramics and fly ash from the combustion of sewage sludge in construction concrete.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu wysokiej temperatury na wytrzymałość mechaniczną i strukturę betonów konopnych. Jako kruszywo zastosowano paździerze konopne. Ich udział objętościowy w betonach był stały - współczynnik spoiwo/konopie wynosił 1,3. Betony wykonano przy użyciu trzech różnych spoiw: wapiennego, cementowo-wapiennego i cementowego. Program badawczy obejmował badania wytrzymałości na ściskanie i ubytku masy próbek betonów konopnych po wygrzewaniu w piecu do temperatury 450°C. Wykonano również analizę termograwimetryczną paździerzy i badanych betonów. Wykazano, że wytrzymałość betonów konopnych w temperaturze 450°C i wyższej zależy od zastosowanego spoiwa.
EN
The paper presents an analysis of the influence of high temperature on the mechanical strength and structure of hemp concrete. Hemp shives were used as an aggregate. The volumetric content of the hemp shoves in concrete was constant; the binder-to-hemp shives ratio was 1.3. Concrete specimens were prepared using three types of binders: lime, cement-lime and Portland cement. The research program covered testing the concrete’s compressive strength and mass loss after heating up to 450°C. The thermogravimetric analysis of the hemp shives and tested concrete specimens have also been carried out. It has been demonstrated that the hemp concrete’s strength at the temperature up to 450°C depends on the binder used.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań próbek wykonanych z trzech mieszanek betonowych z dodatkiem włókien polimerowych. Stwierdzono, że na maksymalną wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu nie miał wpływu rodzaj i ilość włókien. Ich wpływ był widoczny po zarysowaniu się belek w teście trzypunktowego zginania. Określono i porównano resztkowe oraz równoważne wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu. Ponadto opisano zależności pomiędzy ugięciem oraz rozwarciem początku i końca nacięcia w zginanych belkach.
EN
The aim of the article was to present the results of testing three speciments made of polymer fiber reinforced concretes (FRC). It was found that the maximum compressive and flexural tensile strength was not affected by the type and amount of fibres. Their influence was visible after the cracking of the beams in the three - point bending test. Residual and equivalent flexural tensile strengths were calculated and compared. Finally, the dependencies between beam’s deflection and crack mouth and tip opening displacement in the flexural tests were described.
18
Content available remote Trwałość kompozytów wapienno-konopnych w świetle różnych metod badawczych
PL
Kompozyt wapienno-konopny (hempcrete) stosowany jest w budownictwie od ponad 30 lat. Głównymi jego zaletami są właściwości cieplno-wilgotnościowe oraz niewielki wpływ na środowisko. Artykuł przedstawia literaturowy przegląd metod badawczych i wyników badań w celu opisania trwałości kompozytu. Materiał wykazuje odporność na zmienne warunki wilgotnościowe oraz korozję biologiczną i chemiczną, ale w kontakcie z wodą traci wytrzymałość mechaniczną. Przegląd literatury wskazuje na złożoność problematyki oraz liczne ograniczenia techniczne i metodologiczne skutkujące brakiem jednoznacznych wniosków.
EN
Hemp-lime composite (hempcrete) has been used in construction for over 30 years. The main advantages of the material are thermal and hygric properties and low environmental impact. The article presents a literature review of research methods and experimental results in order to describe the durability of the composite. The material is resistant to changing humidity conditions as well as biological and chemical corrosion, and at the same time loses its mechanical strength in contact with water. The literature review indicates the complexity of the issues and numerous technical and methodological limitations resulting in the lack of clear conclusions.
19
Content available remote Określanie wytrzymałości elementów murowych i muru z ABK
PL
W artykule przedstawiono metodę szacowania wytrzymałości murów w budynkach istniejących na podstawie badań próbek cegieł i zapraw pobranych z konstrukcji. Metoda ta polega na adaptacji zależności potęgowej podanej w normie Eurokod 6. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom możliwe jest określenie wytrzymałości na ściskanie również murów na zaprawie o małej wytrzymałości. Opracowana metoda uwzględnia wpływ na szacowaną wytrzymałość muru takich czynników, jak rozrzut wytrzymałości cegieł i zapraw oraz liczba próbek, która została użyta do oceny cech wytrzymałościowych materiałów murowych.
EN
In the article a method for estimating the masonry strength in existing buildings based on tests of brick and mortar samples taken from the structure is presented. This method adapts the power function given in Eurocode 6. Thanks to the proposed solutions, it is possible to also determine the compressive strength for masonry with low-strength mortars. The developed method takes into account the influence on the estimated masonry strength of such factors as the dispersions of the strength of bricks and mortars and the number of samples used to assess the strength characteristics of masonry materials.
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.