Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1413

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
PL
Owady zapylające, wśród nich pszczoły, są bardzo ważnym ogniwem w procesie produkcji żywności. Szacunki wykazują, że dokonują one ponad 80% zapyleń roślin uprawnych. Ochrona upraw przed chwastami i różnego rodzaju chorobami prowadzona jest od kilkudziesięciu lat z wykorzystaniem coraz to nowszych substancji chemicznych, a także z wykorzystaniem metod integrowanych. Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki prowadzonych na świecie badań naukowych wskazują na zdecydowanie negatywny wpływ pestycydów na rozwój i przeżywalność pszczołowatych. Wykazano, że wpływają one na zmniejszenie, a nawet zanik populacji tych pożytecznych owadów, co w konsekwencji powoduje straty w gospodarce żywnościowej. Znalezienie równowagi między koniecznością ochrony upraw a dobrostanem owadów zapylających staje się dzisiaj pilnym i koniecznym wyzwaniem dla nauki.
EN
A review, with 82 refs., of pesticides and their effects on the bees.
PL
Przedstawiono ekologiczną analizę cyklu życia farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW usytuowanej na obszarze północnej Polski. Badania wykonano metodą LCA (life cycle assessment), a jako bazową procedurę obliczeniową wybrano metodę Ekowskaźnik 99. Określono poziomy szkodliwości oddziaływań na środowisko w obszarze poszczególnych etapów cyklu życia obiektu analiz (produkcja, eksploatacja, zagospodarowanie poużytkowe). Dokonano identyfikacji dominujących obszarów obciążających zdrowie człowieka, jakość środowiska i wyczerpywanie zasobów surowców. Zaproponowano wytyczne dla prośrodowiskowego poużytkowego zagospodarowania tworzyw, materiałów i elementów elektrowni fotowoltaicznych.
EN
An ecol. life cycle analysis (LCA) of the 1 MW solar farm located in northern Poland was performed. The eco-indicator 99 method was chosen as the basic calculation procedure. The levels of environmental impact harmfulness were detd. in the area of individual stages of the LCA object (prodn., operation, post-use management). Human health, environmental quality and depletion of raw materials were used as main factors in the study. Guidelines for pro-environmental, post-use management of plastics, materials and components of solar power plants were given.
PL
Obecnie już mało kto neguje konieczność dostosowania sieci drogowych do wymagań ochrony środowiska. Jednak zupełnie inna sytuacja była jeszcze 50 lat temu, gdy zdecydowana większość drogowców podchodziła krytycznie do tzw. „nowinek ekologicznych”. Zmianę nastawienia specjalistów drogowych wymusiły z jednej strony wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa europejskiego i polskiego, a z drugiej – wprowadzenie do przepisów prawnych rozbudowanego prawa ekologicznego zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.
EN
Roads, especially intercity ones, have a negative impact on the surrounding natural environment because their construction means the transformation of the existing, often valuable in terms of nature, land development into an artificial structure, almost completely devoid of natural elements. The high level of negative environmental impact concerns mainly roads of the highest technical classes, especially motorways and expressways. This impact is limited mainly administratively, primarily by detailed provisions in decisions on environmental conditions. These ecological requirements have resulted in permanent modifications in the field of road design in Poland. The article discusses the most important of these modifications, including the expansion of the location variants, excessive extension of some roads as well as the design of numerous wildlife crossings, noise protection, rainwater treatment devices and new types of roadside greenery. The effect of these changes is, on the one hand, the extension of the process of preparing road investments for implementation and an increase in investment outlays and operating costs in road transport, and on the other hand – a high level of the adaptation of the road network to environmental conditions.
PL
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To wydawałoby się powszechnie znane przyszłowie w naszych czasach nabiera nowego znaczenia. Dzisiaj przestajemy koncentrować się na tym, co tu i teraz, a naszymi myślami wybiegamy w przyszłość - za 10, 20 i 50 lat. Eksperci, ekolodzy i naukowcy są pewni, że jeśli w porę nie zaczniemy dbać o przyrodę, to konsekwencje mogą być bardzo poważne.
PL
Przełom października i listopada jest dla większości z nas czasem refleksji. Nie tylko przyroda sygnalizauje, że kolejny cykl dobiega końca, ale także zwyczajowo odwiedzamy zmarłych bliskich na cmentarzach.
EN
Purpose: This article aims to present the theoretical solution to the problem of waste management. Design/methodology/approach: This model is a proposal for the assessment of bids, which enables the unification of assessments against the criteria expressed in various measures, includes determining the importance of individual criteria, and thus the simulation of assessments when changing the criteria weight values. Findings: The article presents the theoretical optimization model of waste collection and management, which may be helpful in solving the problem of waste more effectively. Research limitations/implications: The article is limited to presenting only the basic model of waste management optimization. Due to the fact that in individual administrative units of the country solving the problem of waste is a local issue, it was impossible to present a solution that would be adequate for each region of the country. Practical implications: The article presents a theoretical model that can form the basis of a practical optimal solution to the problem of waste in individual administrative units of the country. Social implications: Optimal waste management is an extremely important social issue. In addition to efficient waste management, increasing public awareness of the impact of precipitation segregation and recycling on the environment is an extremely important issue. Originality/value The presented model is a flexible model that can be used by individual administrative units, taking into account the specificities of waste management possibilities and restrictions in a given region.
PL
Nowy Jork to metropolia bolesnych kontrastów. Obok olbrzymich korków, walających się śmieci, pluskiew w metrze i bezdomnych znajdziemy tu najpotężniejsze budynki i światowe korporacje, słynne teatry i galerie sztuki. Czy można nazwać ją smart city?
PL
Wiele roślin zielnych, krzewów, drzew i grzybów ma zastosowanie we współczesnej medycynie i kosmetologii i stało się nieodłącznym składnikiem tak propagowanego w ostatnich latach zdrowego trybu życia. Zbierajmy więc te naturalne medykamenty i korzystajmy z dobrodziejstw lasu w sposób mądry i przemyślany, który nie będzie zagrażał ani środowisku leśnemu, ani nam samym.
EN
The article is devoted to the consideration of the ethical and ecological aspect of the framework conditions for the welfare state formation. The hypothesis of the negative influence of high ethnic fractionalization on the ecological situation in a country that in the classical welfare states is offset by the high efficiency of government through the initiation of the function of balancing the interests of ethnic groups in the transmission buffer mechanism is tested in the paper. The study used correlation and regression analysis tools using the application statistical software package STATISTICA. The hypothesis of an inverse relationship between the degree of heterogeneous society and the ecological quality is empirically substantiated. It is proved that the quality of governance can weaken the inverse relationship between ethnic fractionalization and the ecological situation in the country. In the welfare states, the neutralization factor of ethnic fractionalization by the quality of governance institutions is traced, which testifies to the existence of an institutional transmission buffer mechanism in the relationship between the structure of society and the offer of environmental goods.
PL
Artykuł poświęcony jest rozważeniu etycznego i ekologicznego aspektu warunków ramowych tworzenia państwa opiekuńczego. W pracy podjęto się weryfikacji hipotezy negatywnego wpływu wysokiego frakcjonowania etnicznego na sytuację ekologiczną w kraju, które w klasycznych państwach opiekuńczych jest równoważone wysoką przez rządy poprzez uruchomienie funkcji równoważenia interesów grup etnicznych w mechanizmie bufora transmisji. W badaniu wykorzystano narzędzia analizy korelacji i regresji przy użyciu pakietu oprogramowania statystycznego aplikacji STATISTICA. Hipoteza odwrotnej zależności między stopniem heterogenicznego społeczeństwa a jakością ekologiczną jest empirycznie uzasadniona. Udowodniono, że jakość rządzenia może osłabić odwrotny związek między frakcjonowaniem etnicznym a sytuacją ekologiczną w kraju. W państwach opiekuńczych sprawdzono czynnik neutralizacji frakcjonowania etnicznego przez jakość instytucji rządowych, co świadczy o istnieniu instytucjonalnego mechanizmu bufora transmisji pomiędzy strukturą społeczeństwa a ofertą dóbr środowiskowych.
PL
Dynamiczne zmiany klimatyczne oraz wyczerpujące się złoża konwencjonalnych źródeł energii zmusiły ludzkość do wykorzystywania alternatywnych technologii zeroemisyjnych. Obserwowany wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi i systemami fotowoltaicznymi przyczynił się do przeprowadzenia analiz dotyczących konstruowania i warunków pracy instalacji solarnej zintegrowanej z dachem elektrycznego autobusu miejskiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy eksploatacyjno-ekonomicznej stwierdzono, że tego typu rozwiązanie w polskich warunkach klimatycznych może pokryć tylko niewielką część zapotrzebowania energetycznego pojazdu. Jego wprowadzenie wydaje się być jednak uzasadnione ze względów ekologicznych.
EN
Dynamic climate changes and depleting deposits of conventional energy sources have forced mankind to use alternative zero-emission technologies. The observed increase in interest in electric vehicles and photovoltaic systems has contributed to the design, as part of article, of a solar installation integrated into the roof of an electric city bus. Based on the conducted operational and economic analysis, it was concluded that such a solution in Polish climatic conditions can cover only a small part of the energy demand of the vehicle. However, its introduction appears to be justified for ecological reasons.
EN
The article presents an adverse impact of the transport in agglomerations on the environment and climate conditions. The sources and acceptable levels of environmental pollution and climate degradation are presented as well as contribution of the cars to this process, together with the actions undertaken with a view to reduce the emission. The trends in modernizing of the public transport systems are pointed out, inclusive of justification of the ecological tramtrain system implementation. The next part of the paper includes comparison of the features of the tram and passenger rail vehicles used for public transport in agglomerations. A brief outline of the actions initiated to implement the tram-train system in Poland is depicted. The final part of the article highlights the technical issues related to the difference between the tram and rail vehicle construction and equipment and discusses the scope of organizational and legal tasks necessary to undertake the practical measures. The Polish contractors potentially able to perform these tasks are indicated. In the last part a brief assessment of railway network suitability for implementation of the tram-train system was carried out on the example of the Poznań agglomeration. An extensive bibliography makes an essential part of the paper. The present article is a continuation of the earlier papers developed with participation of the author. Some of these problems have been only identified in the former papers and, therefore, they are discussed here more clearly, due to their importance to the topic of the tram-train system. The present text is a continuation of the paper of the same title, published in the quarterly Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
PL
W artykule przedstawiono negatywne oddziaływanie transportu zbiorowego w aglomeracjach na stan środowiska i klimat. Opisano źródła i dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń środowiska i degradacji klimatu oraz udział samochodów w tym procesie oraz podejmowane działania dla ograniczenia emisji. Przedstawiono uzasadnienie wdrażania ekologicznego systemu tram-train oraz tendencje unowocześniania systemów komunikacji zbiorowej. W dalszej części artykułu porównano cechy tramwaju i pasażerskich pojazdów kolejowych jako środków transportu zbiorowego w aglomeracjach. W krótkim zarysie opisano działania, jakie zostały podjęte dla wdrożenia systemu tram-train w Polsce. W końcowej części artykułu odniesiono się do zagadnień technicznych związanych z różnicami w zakresie budowy i wyposażenia tramwajów i pojazdów kolejowych, a także omówiono zakres prac organizacyjno-prawnych, których podjęcie jest niezbędne dla rozpoczęcia działań praktycznych. Wskazano potencjalnych realizatorów tych działań na poziomie krajowym. W ostatniej części przeprowadzono, na przykładzie aglomeracji poznańskiej, krótka analizę przydatności sieci kolejowej do wprowadzenia systemu tram-train. Istotną częścią artykułu jest obszerna lista bibliografii. Niniejszy artykuł jest kontynuacją wcześniejszych artykułów, których autor był współautorem. W poprzednich artykułach niektóre zagadnienia były tylko zasygnalizowane, dlatego jednak w związku z ich istotnym znaczeniem dla tematu systemu tram-train zostały omówione szerzej. Tekst jest kontynuacją artykułu pod tym samym tytułem, zamieszczonym w kwartalniku Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
PL
Przy podejmowaniu decyzji, czy zastosować technologię wykopową budowy lub odnowy przewodów infrastruktury podziemnej, czy bezwykopową nie zawsze uwzględniane są wszystkie zalety technologii bezwykopowych, stąd też ich zestawienie i uporządkowanie może w dużym stopniu przyczynić się do częstszego niż dotychczas stosowania technologii bezwykopowych.
PL
Okres przymusowej kwarantanny, jakiemu społeczeństwo było poddane przez miesiące marzec i kwiecień 2020 r., był również okresem wyciszonej refleksji i zdystansowania się do codziennych problemów. Choroba COVID-19, powodowana wirusem SARS-CoV-2, będąc nowym bezpośrednim, globalnym zagrożeniem zdominowała wszystkie inne globalne zagrożenia płynące z rozwoju cywilizacji. Zauważyliśmy jak stosunkowo szybko adaptujemy się do nowego modelu ograniczonej konsumpcji i nowego modelu egzystowania w społeczeństwie. Okazuje się, że w warunkach silnie zredukowanej konsumpcji również „da się żyć”, gdyż wystarczy tylko dostrzec inne przyjemności, niektóre dawno już zapominane. Powstaje zatem pytanie: czy współczesna moda na doznawanie przyjemności konsumpcji owoców rozwiniętej cywilizacji jest jedynym, koniecznym i nieuchronnym sposobem egzystencji na Ziemi?
15
Content available remote Budownictwo przemysłowe wczoraj, dziś, jutro
PL
Artykuł dotyczy historycznych uwarunkowań powstania kategorii Budownictwo przemysłowe z perspektywami jej rozwoju w XXI wieku. Przedstawiono rozwiązania projektowe adekwatne do stadiów rewolucji przemysłowej oraz współczesne wymagania stawiane takim obiektom. Podkreślono rolę myślenia proekologicznego w procesach projektowych, budowie i eksploatacji.
EN
The article concerns the historical conditions for the creation of the Industrial Construction category with prospects for its development in the 21st century. Design solutions adequate to the stages of the industrial revolution and contemporary requirements for such objects were presented. The role of pro-ecological thinking in design, construction and operation processes was emphasized.
16
Content available remote Ecological and functional aspects of operation of electric vehicles with fuel cell
EN
Hydrogen can have great importance in seven areas of necessary changes in the transformation of the power system, including transport (especially motor transport), industrial processes, thermal and energy production in the construction industry and production processes. Hydrogen fuel cell electric vehicles (FCEVs) do not cause local air pollution because they have zero “tailpipe” emissions. Essential are ecological and functional aspects of operating vehicles equipped with fuel cells. However, noteworthy is also the development of the refilling infrastructure. The functionality of FCEVs to a considerable degree depends on the functionality of fuel cells.
PL
Wodór może mieć ogromne znaczenie w siedmiu obszarach niezbędnych zmian transformacji systemu elektroenergetycznego, w tym w transporcie (zwłaszcza w transporcie samochodowym), procesach przemysłowych, produkcji ciepła i energii w budownictwie oraz procesach produkcyjnych. Elektryczne pojazdy wodorowe z ogniwami paliwowymi (FCEV) nie powodują lokalnie zanieczyszczenia powietrza, ponieważ mają zerową emisję z „wydechu”. Istotnymi są ekologiczne i funkcjonalne aspekty eksploatacji pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe. Jednak istotnym jest także rozwój infrastruktury ich tankowania. Funkcjonalność pojazdów (FCEV) w istotnym stopniu zależy od funkcjonalności ogniw paliwowych.
EN
The main goal of the paper was to present utilization of existing electronic automated system in agriculture on a global scale. At the beginning such developments were used mainly for military purposes. With a time agriculture scientists realized that these type of automation can be used also in agricultural systems. Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with feed plants as well. Besides that, it can rationalize the process of management concerning contribution to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during fieldwork, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, measurement field crops, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery work. Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in the specified coordinate system occur in the form of orthophotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high and good quality yields but also has an influence on limiting of pollution of natural environment and reduction of production costs. Obtaining data by using remote sensing methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided by the recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view of the application in precision agriculture.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie wykorzystania istniejącego elektronicznego zautomatyzowanego systemu w rolnictwie na skalę globalną. Początkowo takie rozwiązania były wykorzystywane głównie do celów wojskowych. Z czasem naukowcy zajmujący się rolnictwem zdali sobie sprawę, że ten rodzaj automatyzacji można zastosować także w systemach rolniczych. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, także z roślinami przeznaczonymi na paszę. Proces zarządzania można również zracjonalizować w odniesieniu do wkładu w rozwój rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, prowadzenie monitoringu upraw na biomasę i przetwórstwo rolno-spożywcze, pobieranie próbek gleby i upraw, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, monitorowanie zwierząt, wydzielanie działek polowych, monitoring pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dopasowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje nie tylko uzyskiwanie bardzo wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów produkcji. Pozyskiwanie danych metodami teledetekcyjnymi jest zintegrowane z informacjami dotyczącymi przestrzennej zmienności gleb i roślin, które pochodzą z zapisanych jednostek dostarczonych przez rejestrację zmian różnych parametrów, mających znaczenie z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.
EN
The article discusses selected issues concerning the influence of ecophysiographic determinants on functional-spatial and socio-economic development in rural areas. Ecological, economic and social processes that have been taking place for the past few decades are examined in the context of the development of local self-governments and transformation of economic processes into market oriented economy following socioeconomic changes in Poland. The process of intense urbanization of the countryside is a common phenomenon that occurs specifically in rural areas that are within the impact zone of a big city. It is caused by i.a. human migration into rural areas as well as by development of areas of business activation. These tendencies, which occur both in the social and economic context, greatly affect ecological processes. Expansion of land development and the ensuing further development of necessary technical infrastructure give rise to numerous problems in natural environment. Ecophysiographic determinants play a vital role in the pursuit of sustainable development of the countryside in the aspect of threats that result from excessive urbanization of rural areas. The author discusses these issues on the example of a study of the village of Lubasz in the wielkopolskie voivodeship.
EN
The article discusses selected issues regarding the influence of cultural-historical determinants on functional-spatial development of rural areas. Ecological, economic and social processes taking place in the last decades are examined in the context of the development of local self-governments and the rise of free market economy after Poland’s socio-economic transformation. The process of intensive rural urbanization occurs especially in areas within the impact zone of big cities. It is caused by, i.a., human migration into rural areas and development of areas of business activation. The abovementioned tendencies that occur in the ecological, economic and social context have a significant impact on functional-spatial development. Expansion of housing developments and, in effect, expansion and development of necessary technical infrastructure gives rise to many problems concerning preservation of cultural heritage of the Polish countryside. The pursuit of sustainable development of rural areas is fundamental in regard to ruralist solutions as well as preservation of traditional rural architecture. Cultural-historical determinants play a considerable role in this pursuit, especially in the context of threats that stem from over urbanization of rural areas.
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.