Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tank
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article addresses issues pertaining to the conduct of march, defence and assault by a platoon and a company of tanks. It indicates areas of the current tactical regulations of the land forces requiring development in the field of tactics of tank subunits. Furthermore, the paper presents possible tactical procedures resulting from the analysis of contemporary conflicts, literature and experience of lecturers and subunit commanders.
PL
W artykule poruszono problematykę związaną z prowadzeniem marszu, obrony i natarcia przez pluton oraz kompanię czołgów. Wskazano obszary w obowiązujących regulaminach taktycznych Wojsk Lądowych wymagających rozwinięcia w zakresie taktyki pododdziałów czołgów. Przedstawiono możliwe do zastosowania procedury taktyczne wynikające z analizy współczesnych konfliktów, literatury i doświadczeń wykładowców oraz dowódców pododdziałów.
2
Content available remote Perspectives of using microwave heating of petroleum products in the tank
EN
The problem of optimizing the heating of petroleum products when draining from railway tanks using microwave heating is considered. It is established that microwave heating can significantly simplify the technological scheme, eliminating all processes and apparatuses associated with the preparation of the coolant. It is determined that currently existing patents and technical solutions proposed for the use of microwave heating for heating petroleum products assume that microwave energy falls on the free surface of the liquid. It is argued that the disadvantage of such schemes is a significant unevenness of heating due to the fact that microwave energy quickly fades out when moving deep into the tank. It is noted that when heated from the surface of the liquid in the tank, the distance from the source to the drain hole is quite large, as a result of which it is impossible to effectively use microwave heating. A method for solving this problem is proposed, which consists in installing a microwave device inside a hollow pipe, which is directly connected to the upper hatch in preparation for pumping and is immersed in the oil product to a depth that correlates with the depth of penetration of the microwave field in a particular product. The depth of penetration of microwave energy into the oil product under study - fuel oil-is estimated, on the basis of which it is recommended to set the distance from the emitter to the drain hole. It is argued that it is advisable to model microwave heating on the basis of the differential equation of thermal conductivity, taking into account internal heat sources. A mathematical model describing the heating of a volume of highly viscous petroleum products as a process of thermal conductivity in an unlimited array under the action of microwave radiation is presented. On the example of fuel oil, calculations were made using the finite difference method, which showed the temperature distribution in the array at different points in time.
EN
The paper presents a thermodynamic analysis of the removal of an inert gas from the tank using the vapor of liquefied petroleum gas cargo (called cargo tank gassing-up operation). For this purpose a thermodynamic model was created which considers two extreme cases of this process. The first is ‘piston pushing’ of inert gas using liquefied petroleum gas vapour. The second case is the complete mixing of both gases and removal the mixture from the tank to the atmosphere until desired concentration or amount of liquefied petroleum gas cargo in the tank is reached. On the example of nitrogen as inert gas and ethylene as a cargo, by thermodynamic analysis an attempt was made to determine the technical parameters of the process, i.e., pressure in the tank, temperature, time at which the operation would be carried out in an optimal way, minimizing the loss of cargo used for gassing-up. Calculations made it possible to determine the amount of ethylene used to complete the operation and its loss incurred as a result of total mixing of both gases.
EN
One of important problems in aerospace engineering is to determine the amount of fluid in the tank in a microgravity environment. There are several methods for doing it, however, there are no proven methods to quickly gauge the amount of propellant in a tank in low gravity conditions. New and more accurate methods of such a measurement are being continually searched for. One of interesting solutions is using Electrical Capacitance Tomography (ECT) for this purpose. The article presents both numerical analysis and experimental test results using a spherical tank. The main purpose of the simulation was to determine the effect of the number of electrodes and noise signal level on the quality of reconstruction images. In numerical simulations, different models of dielectric permittivity distribution have been reconstructed. On the basis of numerical simulations, a 24-electrode sensor was designed and made. In experimental tests, different distribution of medium inside the spherical tank was investigated. The results show that the method can directly measure the mass of fuel in the tank, as well as it allows for a visualization of fuel distribution, independent of the tank position in space, and the liquid-propellant system will be used.
PL
Istotnym problemem w inżynierii kosmicznej jest sposób określenia ilości paliwa w zbiorniku w środowisku mikrograwitacji. Istnieje kilka metod określania poziomu cieczy w zbiorniku, jednakże nie ma sprawdzonych metod szybkiego pomiaru ilości paliwa w zbiorniku, gdy znajduje się on w stanie niskiej grawitacji. Trwają poszukiwania nowych i dokładniejszych metod pomiaru. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest zastosowanie Pojemnościowej Tomografii Komputerowej do określania poziomu paliwa lub utleniacza w zbiornikach rakiet i satelitów. Otrzymane wyniki, które przeprowadzono z wykorzystaniem metod numerycznych oraz w warunkach grawitacji pokazują, że metoda może bezpośrednio mierzyć masę paliwa w zbiorniku, a także umożliwić wizualizację rozkładu paliwa, niezależnie od położenia zbiornika w przestrzeni i zastosowanego układu zasilania.
5
Content available Development trends in armored weaponry
EN
The article presents the current state and the directions of development of contemporary tanks. Trends in the development of armored weaponry as a structure were considered in four areas: firepower, mobility, protection and situational awareness of the crew. Examples of combat vehicles used in various armies of the world and their upgrading and planned construction works were described herein. Combat vehicles used in the German, Israeli, Russian and Polish armies were assumed to be the most representative for the purpose of this study. An attempt has also been made to assess the adopted and planned technical solutions.
PL
W artykule zaprezentowano stan obecny i kierunki rozwoju współczesnych czołgów. Tendencje rozwoju broni pancernej jako konstrukcji rozważono w czterech obszarach: siły ognia, mobilności, ochrony i świadomości sytuacyjnej załogi. Opisano przykłady wozów bojowych wykorzystywanych w różnych armiach świata i podejmowanych wobec nich prac modernizacyjnych oraz konstrukcji planowanych. Za najbardziej reprezentatywne uznano wozy bojowe w armiach Niemiec, Izraela, Rosji i Polski. Podjęto również próbę oceny przyjętych i planowanych rozwiązań technicznych.
EN
This publication is a presentation of the methodology to determine the degree of diversification and allocation of water resources in water supply systems; with a differentiated level of need based on the example of the municipality of Benissa Spain. The article shows a frequency of the changes and factors that affect the functioning of the water supply system. Moreover, its presents the calculation of the diversification indices for the selected water supply system while the methodology offers the possibility of evaluating the diversification of water resources in two parameters according to an adapted form of the Shannon-Weaver index.
PL
Publikacja przedstawia metody wyznaczenia współczynnika dywersyfikacji i alokacji zasobów wodnych dla systemu zbiorowego zapotrzebowania wody cechującego się zróżnicowanym jej zapotrzebowaniem na przykładzie miasta Benissa w Hiszpanii. W pracy przedstawiono obliczenia stopnia dywersyfikacji zasobów wodnych, metodą dwu-parametryczną, wg zaadaptowanego wskaźnika Shannona-Weavera.
7
Content available remote Analiza wpływu modernizacji na własności czołgu
PL
Jakość funkcjonowania gąsienicowego wozu bojowego można ocenić na podstawie parametrów jego bojowo-technicznej charakterystyki, którą formułowano na etapie projektowania. Jednakże upływ czasu, nowe i zmieniające się w czasie zagrożenia, dynamika działań, postęp techniczny i technologiczny weryfikują ich skuteczność oraz odporność. W efekcie pojawia się, dla sprostania wymaganiom aktualnym i przyszłym, konieczność modernizacji. Jej głównym celem jest uzyskanie, poprzez odpowiednie zabiegi, przewagi nad pojazdami bojowymi potencjalnego przeciwnika. W pracy podjęto próbę analizy modernizacji na wybrane właściwości czołgów, najbardziej zaawansowanych środków walki wojsk lądowych. Analizę przeprowadzono w aspekcie wpływu zwiększenia masy bojowej na istotne elementy czołgu.
EN
Functional quality of caterpillar fighting vehicles can be assessed upon its original project design and technical characteristics. However, lapse of time, technical and technological progress, battlefield dynamics, new and evolving threats can negatively verify both offensive and defensive effectiveness of such vehicles. As a result, appears need of modernization addressing new threats and requirements. Main goal of modernization is to achieve advantage over potential enemy fighting vehicles. This work is an attempt to analyse possible development patches and despite technological and materials progress inseparable increase of the vehicle's combat weight on operating capabilities of such vehicles.
EN
The subject of this paper is an analysis of the influence of circumferential prestressing on the interaction of cylindrical silos and tanks with the subsoil. The behaviour of the shell structures of RC and PC cylindrical silos or tanks (with circumferential pre-tensioning), and particularly of the ground slab interacting with subsoil, depends largely on the function graphs of the subsoil reactions on the foundation surface. Distributions of the subbase reactions on the ground slab in such structures as silos and tanks have a significant impact on the behaviour of not only the slab itself, but also the interacting shell structure. An analysis of these structures with walls fixed in a circular ground slab and foundation ring was carried out taking into consideration the elastic half-space model using the Gorbunov-Posadov approach and the two-parameter Winkler model. In the computational examples of RC and PC silos and tanks with walls fixed in the circular ground slab or foundation ring, the eventual effects of prestressing obtained as a result of the superposition of internal forces were examined. Although the results for both subsoil models proved to be divergent, the conclusions that follow are fairly important for the engineering practice.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza wpływu obwodowego sprężania na oddziaływanie silosów i zbiorników cylindrycznych z podłożem. Podłoże zamodelowano w postaci półprzestrzeni sprężystej i modelu Winklera. Zachowanie konstrukcji powłokowych żelbetowych i sprężonych silosów i zbiorników cylindrycznych, zwłaszcza płyt dennych oddziałujących z podłożem, zależy w dużej mierze od rozkładu reakcji podłoża na powierzchni fundamentu. Analizę tych konstrukcji ze ścianami zamocowanymi w kołowej płycie dennej i pierścieniu fundamentowym przeprowadzono z uwzględnieniem modelu półprzestrzeni sprężystej na podstawie metody Gorbunowa-Posadowa i dwuparametrowego modelu podłoża Winklera.
9
Content available remote Symulator jazdy czołgiem Leopard 2A4. Część 1. Kabina kierowcy
PL
W artykule omówiono dotychczasowe rozwizania wykorzystywane w procesie szkolenia załogi czołgu Leopard 2A4. Przedstawiono koncepcję budowy symulatora jazdy (wg projektu OBRUM sp. z o.o.) przeznaczonego do szkolenia kierowcy czołgu Leopard 2A4. Szerzej omówiono wybrane węzły konstrukcyjne kabiny symulatora i zastosowane technologie projektowania, z wymaganym utrzymaniem odwzorowania i zachowaniem wszystkich funkcjonalnoci obiektu rzeczywistego.
EN
The article discusses previous solutions used in the process of training Leopard 2A4 tank crews. A concept of the design of a driving simulator (formulated by OBRUM) for training a Leopard 2A4 tank driver is presented. A more in-depth discussion is provided regarding some selected structural units of the simulator cab and applied design technologies, where the required representation and all functionalities of the real object are maintained.
10
Content available remote LEOPARD 2A4 tank driving symulator. Part 1. Driver's cab
EN
The article discusses previous solutions used in the process of training Leopard 2A4 tank crews. A concept of the design of a driving simulator (formulated by OBRUM) for training a Leopard 2A4 tank driver is presented. A more in-depth discussion is provided regarding some selected structural units of the simulator cab and applied design technologies, where the required representation and all functionalities of the real object are maintained.
PL
Zakład Antykorozyjny Metalko od 1992 r. oferuje szeroki zakres zabezpieczeń antykorozyjnych aparatury, rurociągów przesyłowych, zbiorników cystern kolejowych i drogowych itp. Bezpieczeństwo techniczne i relacje ekonomiczne budowy urządzeń do przewozu chemikaliów wymagają unowocześnienia zbiorników transportowych. Obecnie używane, szczególnie w odniesieniu do cystern kolejowych, nie spełniają wymagań użytkowników. Omówiono zrealizowane przez METALKO Sp. z o.o. przedsięwzięcie polegające na stworzeniu pilotażowej linii do montażu powłok gumowych najnowszej generacji. Opisano poszczególne etapy budowy prototypowej linii produkcyjnej, w tym etap badań materiałowych, modernizację oprzyrządowania technologicznego z przejściem do praktycznego zastosowania i upowszechnienia wyników prac badawczo-rozwojowych. Zadanie wykonano siłami własnymi METALKO Sp. z o.o. przy współpracy z krajowymi kooperantami oraz przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
EN
Since 1992 the Metalko Anticorrosion Division has been offering a wide range of corrosion protection for apparatus, transmission pipelines, tank of railway and road cisterns, etc. Technical safety and economic relations of the equipment construction for transporting chemicals require modernization of transport tanks. Currently used ones, especially in relation to rail tank cars, do not meet the requirements of users. The project realised by METALKO Ltd that involving the creation of a pilot line for the assembly of the latest generation of rubber coatings has been described. Each individual stages of building the prototype production line were described, including phase of material testing, modernization of technological instrumentation with the transition to practical application and dissemination of the results of research and development. The task was performed with own forces of METALKO Sp. z o.o. in cooperation with domestic subcontractors and with the financial support of the Intelligent Development Operational Program run by the National Center for Research and Development in Warsaw.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników identyfikacji parametrów wytrzymałościowych haka czołgu Leopard 2 nowej wersji. Praca obejmowała analizę wytrzymałościową wpływu ekstremalnych obciążeń połączenia haka z uchem holowniczym, powstałych podczas ewakuacji pojazdu. Przeprowadzona była metodą numeryczną z zastosowaniem metody elementów skończonych. W tym celu wykorzystano program obliczeniowy PLM
EN
The purpose of this article is to present the results of identification of strength parameters of the Leopard 2 front hook. The work included the strength analysis of the impact of extreme loads on the hook connection with the tow hook formed during the evacuation. It was carried out by numerical methods using a finite element method. For this purpose, the PLM Femap computer program was used.
13
EN
General Haller’s army returned to Poland in 1919, and with it came 1 Tank Regiment to Łodz, which was equipped with the most modern tanks in the world - Renault FT. The article presents the results of research, which focus on the use of the first subunit of Polish tanks in combat. An important part of the research was to present the course of the first Polish tank battles near Bobrujsk (28.08.1919), which were successfully supported by infantry units in the fight against the Red Army. The presented results are not limited to the description of combat operations but are the basis for presenting tactical conclusions related to the use of tanks on the battlefield at the time.
14
Content available remote Bojowy sprzęt pancerny. kluczowe projekty OBRUM sp. z o.o
PL
Podstawowymi zadaniami, jakie zawsze stawiano przed Ośrodkiem, było prowadzenie kompleksowych prac naukowo-badawczych i badawczo - rozwojowych, zmierzających do przygotowania i podjęcia produkcji na skalę przemysłową nowych lub zmodernizowanych wyrobów. Jednym z najważniejszych obszarów tych prac były projekty obejmujące bojowy sprzęt pancerny, w tym czołgi klasy MBT (Main Battle Tank). Artykuł omawia wybrane, zrealizowane w Ośrodku projekty bazujące na pozyskanych rozwiązaniach radzieckich (modernizacje czołgów T-54/55, adaptacja licencji czołgu T-72) oraz opracowania własne (wymagane modernizacje) dostosowujące parametry techniczne T-72 do wymagań współczesnego pola walki. Przedstawiono wyniki prac nad polską wersją czołgu PT-91 oraz prowadzone projekty (prace zakończone w różnych fazach) badawczo-rozwojowe obejmujące czołgi o kryptonimach: Goryl, Anders czy też projekt koncepcyjny PL-01. Pokazano także wstępne rezultaty prac nad opracowaniem typoszeregu pojazdów gąsienicowych bazujących na uniwersalnej platformie modułowej (UMPG) oraz Wozu Wsparcia Bojowego (WWB). W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych na przestrzeni lat wyników – wdrożeń opracowanego sprzętu w polskich strukturach wojska oraz w krajach Bliskiego Wschodu i Malezji.
EN
The basic tasks that OBRUM has always been assigned with was to conduct comprehensive scientific, research and development work aimed at preparing and launching manufacture on an industrial scale of new or improved products. One of the principal domains of these tasks were projects on armoured combat equipment, including MBT (Main Battle Tank) class tanks. In this article the authors discuss some selected projects completed at OBRUM that were based on acquired Soviet designs (modernization of T-54/55 tanks, adaptation of T-72 tank licence) and proprietary developments (required modernization) that adapted the technical specifications of T-72 to the requirements of modern battlefield. Results of work on the Polish version of the PT-91 tank are presented, as well as R&D projects undertaken (and ended at various stages of development) related to tanks code-named: Goryl, Anders and concept design PL-01. Initial results of work on the development of a series of tracked vehicle types based on the Universal Modular Tracked Platform (UMPG) and of the Combat Support Vehicle (WWB). In the summary reference is made to the results attained over the years: developed equipment deployed in the Polish Army and in the Middle East countries and Malaysia.
15
Content available remote Armoured combat equipment OBRUM'S key projects
EN
The basic tasks that OBRUM has always been assigned with was to conduct comprehensive scientific, research and development work aimed at preparing and launching manufacture on an industrial scale of new or improved products. One of the principal domains of these tasks were projects on armoured combat equipment, including MBT (Main Battle Tank) class tanks. In this article the authors discuss some selected projects completed at OBRUM that were based on acquired Soviet designs (modernization of T-54/55 tanks, adaptation of T-72 tank licence) and proprietary developments (required modernization) that adapted the technical specifications of T-72 to the requirements of modern battlefield. Results of work on the Polish version of the PT-91 tank are presented, as well as R&D projects undertaken (and ended at various stages of development) related to tanks code-named: Goryl, Anders and concept design PL-01. Initial results of work on the development of a series of tracked vehicle types based on the Universal Modular Tracked Platform (UMPG) and of the Combat Support Vehicle (WWB). In the summary reference is made to the results attained over the years: developed equipment deployed in the Polish Army and in the Middle East countries and Malaysia.
EN
In the method of steel tank erection, consisting in assembling the roof and the next courses (segments) of the shell at the ground level, starting from the top one (the so-called hydraulic jacking-up method), the assembled part of the tank is lifted using assembly supports (towers, trestles), hydraulic jacks and ropes. Supports are located inside or outside the tank, and their bases are usually not anchored. During the assembly work, numerous contaminations can appear under the bases of the supports; therefore, boundary conditions of the system consisting of the elevated tank and assembly supports may change, influencing the field of displacements and stresses in the elements of this system. This article presents the results of numerical tests of an exemplary mounted tank – mounting support system – at various possible coefficients of friction between the bases of the supports and the ground. The influence of the support conditions on the effort of the essential elements of the system was assessed. Calculation difficulty was noted to determine the directions of horizontal responses of the supports. It was assumed that these directions did not change after exceeding the values of the friction forces. The analysed tank collapsed during its erection.
EN
The paper presents the way of the fatigue life calculation of a cryogenic tank dedicated for the carriers ship application. The independent tank type C was taken into consideration. The calculation took into account a vast range of the load spectrum resulting in the ship accelerations. The stress at the most critical point of the tank was determined by means of the finite element method. The computation methods and codes used in the design of the LNG tank were presented. The number of fatigue cycles was determined by means of S-N curve. The cumulated linear damage theory was used to determine life factor.
EN
The focus of this paper are experimental and numerical strength tests of domestic hot water storage tanks. The tests involved the verification of the minimum wall thickness for the assumed operating parameters while meeting all safety standards. The authors presented numerical and experimental analyses for the verification of strength parameters of axial cylindrical tanks due to the lack of methodological guidelines for this type of equipment. In order to verify the conducted theoretical considerations and calculations, experimental tests of samples of front welds produced with austenitic steel as well as a pressure test for the whole tank were conducted using a research test stand.
EN
The objective of the paper was to determine the level of circumferential stress in a wall of an open milk tank and to assess the tank wall degree of utilization according to the FKM Guideline calculation algorithm - Analytical Strength Assessment of Components, Made of Steel Cast Iron and Aluminium Materials in Mechanical Engineering. (German: FKM - Forschungskuratorium für Maschinenbau). The stress level in the tank wall was determined based on analytical calculations and numerical method using the FEA - Finite Elements Analysis. Numerical calculations were made in FEMAP with NX NASTRAN Solver (NASTRAN - NASA Structure Analysis). Similar stress values were found using two independent calculation methods. The difference between obtained stress values does not exceed 2%. Based on the FKM algorithm, the safety factor jges = 1.4 and static capacity of the tank wall ask= 19.7% were calculated.
PL
Celem pracy było wyznaczenie naprężeń obwodowych występujących w ściance otwartego zbiornika na mleko oraz ocena stopnia wytężenia ścianki w oparciu o algorytm obliczeniowy FKM Guideline - Analytical Strength Assessment of Components, Made of Steel Cast Iron and Aluminium Materials in Mechanical Engineering, którego skrót (FKM) pochodzi od niemieckiej nazwy - Forschungskuratorium für Maschinenbau. Naprężenia wyznaczono w oparciu o obliczenia analityczne oraz obliczenia numeryczne z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych - MES. Obliczenia numeryczne wykonano w programie FEMAP z Solverem NX NASTRAN. Stwierdzono zbliżone wartości naprężeń przy zastosowaniu dwu niezależnych metod obliczeniowych. Różnica uzyskanych wartości naprężeń nie przekracza 2%. W oparciu o algorytm FKM obliczono współczynnik bezpieczeństwa jges =1,4 oraz wyznaczono statyczny stopień wytężenia ścianki zbiornika ask = 19,7%.
EN
This article presents an application of moldflow simulation to optimize the injection molding process of charge air cooler plastic tank. The work shows the advantages of this kind of simulation software and information that it can provide. It also explains how big role today play simulation softwares and how they can improve product and reduce development cost.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.