Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skomunikowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematyka artykułu obejmuje kształtowanie integracji pasażerskich połączeń kolejowych wykonywanych w służbie publicznej. Omówiono zadania organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych. Przedstawiono warunki i zasady skomunikowań pociągów określonych w Planie transportowym oraz stosowaną metodę obliczeń wskaźnika średniosieciowego czasu skomunikowania i średniosieciowego czasu oczekiwania. Na podstawie porównania zapisów zawartych w Planie transportowym przed i po jego nowelizacji, wykazano różnice odnoszące się do integracji połączeń kolejowych, realizowanych przez różnych przewoźników. Na przykładzie dwóch stacji węzłowych charakteryzujących się różnym potencjałem przewozowym: Krakowa Głównego i Zbąszynka, przedstawiono analizę skomunikowań pociągów pasażerskich jako elementu integracji przewozów. Przegląd danych historycznych z poprzednich rozkładów jazdy pociągów (edycja: 2013/14, 2014/15, 2015/16 i 2016/17) umożliwił ewaluację podstawowych parametrów, takich jak: liczba pociągów międzywojewódzkich i regionalnych, liczba połączeń skomunikowanych na kierunkach określonych w Planie transportowym, średni czas skomunikowania i średni czas oczekiwania dla tych stacji. Przedstawienie trendów zmian umożliwiło ocenę kolejowej oferty przewozowej, świadczonej jako służba publiczna. W podsumowaniu zwrócono uwagę na istniejące mankamenty obecnej wersji Planu transportowego oraz przedstawiono propozycję uzupełnień w zakresie określenia udziału pociągów skomunikowanych.
EN
The subject of the article includes shaping the integration of passenger rail connections performed within the public service. The tasks of organizers and operators of public mass transport as well as the functioning of passenger rail transport are discussed. The conditions and principles of train connections specified in the Transport Plan as well as the methodology used for calculating the ratio of medium-distance connection time and average-duration waiting time are presented. On the basis of a comparison of the provisions contained in the Transport Plan before and after its amendment, there were shown differences relating to the integration of railway connections made by various operators. On the example of two node stations characterized by different transport potential: Kraków Główny and Zbąszynek, the analysis of passenger train connections as an element of transport integration is presented. A review of historical data from previous train timetables (2013/14, 2014/15, 2015/16 and 2016/17) enabled to evaluate the basic parameters such as the number of inter-regional and regional trains, the number of connections in the directions specified in the Transport Plan, average waiting time and average connection time for stations and for individual directions. The presentation of the trends of changes in basic parameters, allowed evaluating the railway transport offer, provided as a public service. In the summary, attention is drawn to the existing shortcomings of the current version of the Transport Plan and a proposal for additions in the scope of determining the share of connection trains.
2
Content available remote Zastosowanie symetrycznego rozkładu jazdy w przewozach międzyaglomeracyjnych
PL
Symetryczny rozkład jazdy, którego konstrukcja oparta została na wybranej osi symetrii, implikuje szereg konsekwencji organizacyjnych. W artykule przeanalizowano możliwość zastosowania tego rozkładu jazdy w warunkach rzeczywistych sieci kolejowej dla wybranego układu połączeń pociągami międzyaglomeracyjnymi. Przeprowadzona analiza prowadzi do wyboru wariantu optymalizującego ustalony zbiór skomunikowań pociągów na stacjach węzłowych.
EN
The row of organizational consequences implies the symmetrical time-schedule whose construction was leaning stay on the chosen axis of symmetry. Possibility of use of such time-schedule was analysed in the article in the conditions of real nets of the polish railway for the chosen arrangement of connections intercity trains. The conducted analysis leads to the choice of the variant optimizing the settled gathering connecting of trains on nodal stations.
3
Content available remote Analiza funkcjonowania węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym
PL
Wielokryterialna ocena węzła przesiadkowego. Zastosowanie wielokryterialnej oceny węzła przesiadkowego. Preferencje pasażerów dotyczące przesiadki. Skomunikowanie w węźle przesiadkowym.
EN
Multi-criterion assessment of transfer stops. Application of multi-criterion assessment of transfer stops. Passengers' references relating to transferring modes of public transport. Making a connection at transfer stops.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.