Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  local stability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zakres oraz wyniki badań doświadczalnych elementów dwugałęziowych z ceowych lub zetowych kształtowników giętych na zimno o rozpiętości 3 m w schemacie czteropunktowego zginania. Porównano nośności otrzymane z badań doświadczalnych dla przekrojów bazowych i przekrojów z dodatkowymi usztywnieniami na środniku oraz opisano uzyskane formy zniszczenia.
EN
The article presents the course and results of experimental tests conducted on built-up members consisting of two cold-formed channel or zeta sections with a span of 3m in four point bending scheme. The bending resistance obtained from experimental tests for basic sections and sections with additional stiffeners on the web are compared and the observed forms of failure are described.
PL
W artykule przedstawiono przebieg oraz wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych na elementach składających się z dwóch kształtowników giętych na zimno: ceowych lub zetowych długości 1 m. Porównano nośności na ściskanie otrzymane z badań doświadczalnych dla przekrojów bazowych oraz przekrojów z dodatkowymi usztywnieniami na środniku i obliczone wartości nośności przekroju brutto.
EN
The article presents the course and results of experimental tests carried out on elements consisting of two cold-formed sections: channel or zeta sections, 1 m length. The compressive resistance obtained from experimental tests for basic sections and sections with additional stiffeners on the web are compared, as well as the calculated values of the gross section resistance.
EN
In this paper, a SEIR model proposed in an article “Dynamic analysis of mathematical model with health care capacity for COVID-19 pandemic” by S. Çakan (2020) is analysed. The model describes COVID-19 pandemic spread affected by healthcare capacity and is expressed by a system of delay differential equations. To prove the local stability of stationary states, S. Çakan uses linearization technique, though she does this as if the equations did not depend on the delay. Additionally, it is shown that the crucial argument used by S. Çakan to prove boundedness of the solutions is not correct, which implies that the proofs of global stability in the original article are not correct either. In this paper, improved proofs of local and global stability of the stationary states are provided. For local stability of the stationary states a standard linearization technique is used. Global stability of the stationary states is proved based on Lyapunov’s functionals. Although the functionals are the same as those proposed by S. Çakan, additional properties of the solutions (in the case of disease–free stationary state) and the functional (in the case of the endemic stationary state) are proved.
PL
W artykule rozważono model epidemiologiczny typu SEIR opisujący dynamikę rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 z uwzględnieniem wydolności służby zdrowia, zaproponowany przez S. Çakan w “Dynamic analysis of mathematical model with health care capacity for COVID-19 pandemic” (2020). Model jest opisany za pomocą układu równań różniczkowych z opóźnieniem. Nieznacznie zmodyfikowaliśmy układ zaproponowany przez S. Çakan i przeprowadziliśmy jego pogłębioną analizę. Dowody lokalnej stabilności przedstawione w oryginalnym artykule były oparte na linearyzacji, jednak pomijały zależność układu równań od opóźnienia. Dodatkowo wykazaliśmy, że kluczowy argument używany przez S. Çakan w dowodzie ograniczoności rozwiązań jest niepoprawny, co oznacza, że przedstawione przez nią powodu przedstawiamy tutaj poprawione dowody lokalnej i globalnej stabilności stanów stacjonarnych. W dowodzie lokalnej stabilności skorzystaliśmy z twierdzenia o linearyzacji dla układów równań różniczkowych z opóźnieniem, natomiast globalną stabilność wykazaliśmy korzystając z funkcjonałów Lapunowa. Przyjęliśmy funkcjonały Lapunowa zaproponowane przez S. Çakan, jednak po wcześniejszym udowodnieniu dodatkowych własności rozwiązań (dla stanu stacjonarnego wolnego od infekcji) oraz funkcjonału (w przypadku endemicznego stanu stacjonarnego). Dzięki temu uzyskaliśmy poprawne dowody globalnej i lokalnej stabilności stanów stacjonarnych.
4
Content available remote Badania gniazd zakładkowych poprzeczników słupów powłokowych
PL
W artykule zaprezentowano badania polowe nowych typów gniazd zakładkowych poprzeczników słupów powłokowych. Przedstawiono metodę badań oraz budowę stanowiska testowego. Testy obejmowały statyczne próby obciążeniowe gniazd wykonanych w skali 1:1. Celem badań była weryfikacja nośności granicznej węzłów z uwzględnieniem niestateczności lokalnej. Zaprezentowano kluczowe wyniki z dwóch testów gniazd przeznaczonych dla elektroenergetycznych słupów przelotowych. Uzyskano dobrą powtarzalność wyników będącą podstawą walidacji badań numerycznych z wykorzystaniem zaawansowanej metody elementów skończonych (MES).
EN
In the article field tests of new solutions of lap type joint querbeam socket for steel transmission poles it is presented. The methodology of research and construction of the test stand was presented. Tests included static load tests of joint sockets performed in the scale 1:1. The purpose of the research was the verification of the limit capacity of the sockets considering the effect of local instability. The key results of two tested socket for transmission suspension poles were presented. Good repeatability of results was obtained for validation of numerical research with the use of advanced finite element method (FEM).
5
Content available remote Asymptotic stability of solutions for a diffusive epidemic model
EN
The aim of this paper is to study the existence and the asymptotic stability of solutions for an epidemiologically emerging reaction-diffusion model. We show that the model has two types of equilibrium points to resolve the proposed system for a fairly broad class of nonlinearity that describes the transmission of an infectious disease between individuals. The model is analyzed by using the basic reproductive number R0 . Finally, we present the numerical examples simulations that clarifies and confirms the results of the study throughout the paper.
PL
Artykuł przedstawia szerokie możliwości wykorzystania programu PSCAD/EMTDC jako narzędzia pozwalającego na symulowanie przebiegów powstałych w wyniku kołysań mocy. Zaprezentowano dwie metody modelowania zjawiska, opartą na matematycznym opisie zmian napięć źródłowych oraz z wykorzystaniem modelu generatora synchronicznego. Przedstawiono symulacje wpływu automatyki zabezpieczeniowej na zachowanie stabilności lokalnej turbozespołu. Zaprezentowano możliwość praktycznego wykorzystania wyników symulacji w badaniu wpływu kołysań mocy na zabezpieczenia odległościowe.
EN
This thesis shows wide possibility of using PSCAD/EMTDC to simulate waveforms caused by power swing. There were presented two different methods of modeling this phenomena. based on the mathematical description of sources voltages changing and using the model of a synchronous generator. Presented simulations of power system automation influence to maintain the local stability of turbine set. Possibilities of utilize of simulation results, in powers swing influence on distance protection was shown.
EN
In this paper we propose a discrete criss-cross model of tuberculosis (TB) transmission in a heterogeneous population, which consists of two different subpopulations: homeless and non-homeless people. This criss-cross model is based on the simple continuous SIS model with bilinear transmission function and constant inflow into both subpopulations considered previously by us. We make preliminary stability analysis. We show that to control the spread of the infectious disease in a heterogeneous population it is not enough to consider the dynamics of the disease in each subpopulation separately. This result is consistent with the result for continuous model. We also fit the model to epidemic data from Warmian-Masurian Province of Poland.
PL
Zaproponowany został dyskretny krzyżowy model rozprzestrzeniania się gruźlicy w niejednorodnej populacji składającej się z bezdomnych i niebezdomnych. Model ten oparty jest na prostym modelu typu SIS z dwuliniową funkcją transmisji i stałym napływem w obu populacjach. Przeprowadzona została wstępna analiza stabilności stanów stacjonarnych. Pokazano, że aby kontrolować rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej w niejednorodnej populacji nie jest wystarczające rozważanie dynamiki choroby w każdej podpopulacji oddzielnie. Parametry modelu zostały dopasowane do danych z województwa warmińsko-mazurskiego.
8
Content available remote Analysis of a predator-prey model with disease in the predator species
EN
In the paper we analyse a diffusive predator-prey model with disease In predator species proposed by Qiao et al.(2014). In the original article there appears a mistake in the procedure of the model undimensionalisation. We make a correction in this procedure and show that some changes in the model analysis are necessary to obtain results similar to those presented by Qiao et al.(2014) We propose corrected conditions for global stability of one of the existing equilibria – disease free steady state and endemic state in the case without diffusion as well as in the model with diffusion. On the basis of the corrected analysis we present New stability results.
PL
Przeanalizowaliśmy dyfuzyjny model drapieżnik-ofiara z chorobą w populacji drapieżników zaproponowany przez Qiao et al.(2014). W oryginalnym artykule popełniono błąd podczas ubezwymiarowienia modelu. W niniejszej publikacji poprawiliśmy błędy w ubezwymiarowieniu i pokazaliśmy, że małe zmiany są potrzebne aby uzyskać wyniki podobne do wyników uzyskanych przez Qiao et al.(2014). Zaproponowaliśmy poprawione warunki na globalną stabilność jednego z istniejących stanów stacjonarnych – stanu wolnego od choroby lub stanu endemicznego, zarówno w przypadku z dyfuzją jak i bez niej. Na podstawie poprawionej analizy zaproponowaliśmy nowe warunki na stabilność.
9
Content available remote Nowoczesne metody używane w budownictwie – skanowanie optyczne 3D
PL
W artykule zwięźle opisano wykorzystanie skanowania optycznego do tworzenia przestrzennego modelu numerycznego podwójnie giętych cienkościennych paneli stalowych, które są stosowane jako rozwiązanie dla samonośnych łukowych hal i konstrukcji dachowych. Przykładem takiego systemu jest system ABM 120. Technologia ta charakteryzuje się łatwym i szybkim montażem konstrukcji. Celem działania jest stworzenia odpowiedniego modelu teoretycznego ujmującego złożoną geometrię panelu. W celu zbadania stateczności lokalnej panele zostały zeskanowane, a następnie otrzymana geometria była wyeksportowana do systemu komputerowego wykorzystującego metodę elementów skończonych. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z rezultatami badań laboratoryjnych.
EN
This article describes briefl y the construction of numerical model with aid of 3D optical scanning of doubly corrugated thin-walled steel panels which are used as a solution for arch buildings and roofi ng structures. As an example of such system the ABM MIC 120 prefabrication technology is chosen, where factory on wheels makes cold-formed arch steel buildings or roofs in a very short time period as self-supporting panels. The main problem of such structures lies in the lack of proper theoretical model of the element due to its complex geometry. In order to build numerical model for local stability purposes, samples of panels were scanned and achieved geometries were exported to the fi nite element method software.
PL
W normie EN 1993-4-1 opisano procedurę wymiarowania powłok stalowych płaszczy silosów z uwagi na lokalną utratę stateczności nad podporami odcinkowymi (głowicami słupów). W wielu wypadkach konieczna jest ocena nośności takiego płaszcza za pomocą bardzo zaawansowanej i pracochłonnej metody GMNIA. W praktyce inżynierskiej potrzebne jest często wstępne, a więc bezpieczne oszacowanie nośności stref podporowych płaszcza silosu. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wartości południkowych obciążeń krytycznych płaszczy silosów na podstawie stosowanych do niedawna zaleceń literaturowych i normowych oraz porównano je z wynikami uzyskanymi za pomocą metody GMNIA.
EN
Code EN1993-4-1 provide an design procedure of shell structures due to local stability failure in discrete supports region (i.e. over steel columns). In many cases complex and time consumingGMNIAmethod is required. In engineeringwork often only a simplified, safe side estimations are required for capacity of said regions due to local stability loss. In this paper calculations for critical meridional stresses are presented. Those stresses were obtained using themethods described in literature and norms, they are also compared to the results of GMNIA analysis.
11
Content available remote Non-linear load model for the local stability studies
EN
This paper presents the non-linear load model which can be used to study the local stability of the power system node. There have been shown the initial assumptions and implemented functions. Model based on Thevenin theory allows to present set part of the power system as voltage source and series impedance. This approach lets perform simple analysis of the influence of the voltage regulation on the local stability margin. In addition prepared program can also plot PU, QU, SU and load curves for the graphical representation of the node condition.
PL
Artykuł prezentuje nieliniowy model obciążenia wykorzystany do badania stabilności lokalnej węzłów systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono założenia wstępne oraz realizowane funkcje. Model bazując na teorii Thevenina pozwala zadany fragment systemu, zamodelować jako źródło oraz impedancję systemową. Podejście takie umożliwia przeprowadzenie prostej analizy wpływu regulacji napięcia na wartość zapasu stabilności. Program umożliwia również wykreślanie krzywych nosowych i krzywych typu obciążenia w celu graficznego przedstawienia stanu węzła.
PL
W artykule opisano model symulacyjny stanowiska fizycznego zrealizowanego na Politechnice Warszawskiej. Model symulacyjny zrealizowany został w programie PSCAD. Zadaniem modelu była symulacja pracy bloku elektrowni poprzez dwie linie z pozostałą częścią systemu elektroenergetycznego, a także obserwacja możliwości zachowania lub utraty stabilności lokalnej, bądź globalnej generatora z systemem w stanach awaryjnych lub łączeniowych w części systemu.
EN
A simulation model of physical system was realized in Technical University of Warsaw and it is presented in this paper. A simulation model was realized in PSCAD program. The task of model was simulation of work of power unit through two lines with the remaining part of electric power system and observation of possibilities of behavior or losing of stability of local or global generator with system in emergency or connecting inside part of the system.
EN
A distributional solution of the continuous sandwich panel (beam) bending problem is presented. Numerical analyses based on this solution were carried out in order to illustrate the effect of the spacing of intermediate supports and their compliance on the strain of continuous sandwich panels, and the joints fixing them to the steel framing. Two-, three- and four-span sandwich panels of different length, subjected to uniform transverse load or different temperature, were analyzed. New formulas for the critical state of elastic stability of lightly profiled faces of sandwich panels under bending, which determines the load-bearing capacity of the latter, were derived from the compressed face wrinkling condition. A bar compressed by a changing longitudinal force, interacting with a Winkler elastic foundation (representing the core), was adopted as the calculation model of the facing. The results of calculations done accordingly to Polish Standard, as well as using formulas provided by European guidelines and proposed formula were compared with the results of tests carried out on sandwich panels by the authors.
PL
Przedstawiono rozwiązanie w postaci dystrybucyjnej problemu zginania ciągłych płyt warstwowych jako odpowiednich belek. Dokonane na tej podstawie analizy obliczeniowe pozwoliły na zilustrowanie wpływu zarówno rozmieszczenia podpór pośrednich, jak i ich podatności, na wytężenie ciągłych płyt warstwowych i ich połączeń z konstrukcją wsporczą. Rozpatrzono przy tym dwu, trzy i czteroprzęsłowe płyty warstwowe o różnych długościach, obciążone równomiernie poprzecznie lub różnicą temperatury. Wyprowadzono nowe wzory na obliczanie naprężeń krytycznych stateczności sprężystej nisko profilowanych okładzin zginanych płyt warstwowych, decydujących o nośności płyt z warunku załamania (zgniecenia) ściskanej okładziny. Jako model obliczeniowy okładziny przyjęto pręt ściskany zmienną siłą podłużną, współpracujący ze sprężystym podłożem typu Winklera, odwzorowującym rdzeń. Na przykładach płyt warstwowych będących przedmiotem własnych badań doświadczalnych, dokonano odpowiednich porównań wyników eksperymentalnych z wynikami obliczeń według polskiej normy, a także wzorami z wytycznych europejskich i proponowanym wzorem.
PL
Cienkościenne beiki kształtowane na zimno o profilach otwartych znajdują duże zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Ze względu na kształt przekroju poprzecznego są one szczególnie podatne na różne formy utraty stateczności. W pracy przedstawiono wyniki badań utraty stateczności lokalnej belek obciążonych czystym zginaniem. Otrzymane obciążenia krytyczne porównano z rozwiązaniem teoretycznym i uzyskano zadowalającą zgodność wyników.
EN
In the present paper the problem of optimal design of a rotationally symmetric shell with immovable supports loaded by a uniform elevated temperature is investigated. We look for the variable thickness and the shape of the middle surface which lead to the maximal increment of the temperature causing buckling of the wall of this shell. The concept of the shell of uniform stability is applied.
PL
Optymalne kształtowanie powłok obrotowo symetrycznych z uwagi na stateczność pod działaniem obciążeń termicznych. W pracy rozważano zagadnienie optymalnego kształtowania obrotowo symetrycznej powłoki na nieprzesuwnych podporach obciążonej równomiernym polem temperatur. Poszukiwano takiej zmiennej grubości ścianki i kształtu powierzchni środkowej, które prowadzą do maksymalnej temperatury powodującej wyboczenie ścianki powłoki. Wykorzystano koncepcję powłoki równomiernej stateczności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.