Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  półmaska filtrująca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono skuteczność filtracji półmasek filtrujących klasy FFP2 i FFP3 wobec nanocząstek zredukowanego tlenku grafenu. Sprzęt ochrony układu oddechowego został wybrany spośród wielu produktów powszechnie dostępnych na rynku. Pomiary penetracji przeprowadzono z użyciem 0,02-proc. zawiesiny wodnej zredukowanego tlenku grafenu przy przepływie nanoaerozolu 95 l/min. Wartość penetracji odczytywano dla cząstek o wielkości do 100 nm. Przedstawione wyniki badań pokazują, że stosowana obecnie klasyfikacja półmasek filtrujących według normy EN 149:2001+A1:2009, oparta na standardowych aerozolach testowych, nie ma przełożenia na ochronę przed nanoaerozolami zredukowanego tlenku grafenu. W przypadku zbadanych półmasek filtrujących wartości penetracji nanocząstek zredukowanego tlenku grafenu dla większości próbek przekroczyły dopuszczalny zakres określony we wspomnianej normie. W związku z tym konieczne jest opracowanie wytycznych doboru sprzętu ochrony układu oddechowego przeznaczonego do stosowania w warunkach obecności nanocząstek, w tym zredukowanego tlenku grafenu.
EN
The article presents the assessment of filtration efficiency of filtering half mask FFP2 and FFP3 against nanoparticles of reduced graphene oxide. Respiratory protective devices were selected from among many commonly available on the market. Penetration measurements were carried out with a 0.02% water suspension of reduced graphene oxide at a nanoaerosol flow of 95 l/ min. The penetration value was read for particles up to 100 nm in size. The presented research results show that the currently used classification of filtering respirators according to the EN 149:2001+A1:2009 standard, based on standard test aerosols, does not reflect the protection against reduced graphene oxide nanoaerosols. The penetration values against the graphene nanoparticles of the tested filtering half masks exceeded the admissible range of penetration according to the above-mentioned standard for most of the samples. Therefore, it is necessary to develop guidelines for the selection of respiratory protective equipment intended for use in the presence of nanoparticles, including reduced graphene oxide.
EN
Functional studies of a range of personal protective equipment approved for distribution in European and international markets, conducted at different workplaces, showed that almost half of the participating workers did not find it comfortable. The objective of the work was to evaluate the comfort of use and functionality of a half-mask containing a superabsorbent polymer (SAP) designed for respiratory protection under harsh working conditions. The modifications implemented following functional studies were subsequently verified. The results of functional studies confirmed the hypothesis that nonwovens with SAP offer improved comfort of use. Filtering half-masks of modified construction fit users’ faces much better, without causing skin irritation or chafing; the masks were also free of pungent or offensive odors, which contributed to good user experience. The results show the significance of functional studies involving workers in real-life workplaces.
PL
Badania użytkowe środków ochrony osobistej dopuszczonych do wprowadzania na rynek europejski i międzynarodowy przeprowadzone na różnych stanowiskach pracy wykazały, że prawie połowa badanych pracowników nie zaakceptowała ich jako wygodne w użytkowaniu. Aby środki te były bezpieczniejsze na stanowiskach pracy należy zwrócić uwagę na ich ergonomię, formę i styl. Dlatego niezbędne jest prowadzenie dalszych badań użytkowych w odniesieniu do poprawy komfortu użytkowania i zapewnienia skutecznej ochrony pracownikom na stanowisku pracy. Celem pracy była ocena wygody użytkowania i funkcjonalizacji modelu półmaski filtrującej zawierającej polimer SAP, przeznaczonej do ochrony układu oddechowego w warunkach ciężkiej pracy fizycznej oraz potwierdzenie poprawności dokonanych modyfikacji konstrukcji po badaniach użytkowych. Analiza wyników badań i obserwacji prowadzonych w zakresie użyteczności i funkcjonalności opracowanego modelu półmaski filtrującej potwierdziła słuszność założenia o poprawie komfortu użytkowania wprowadzając do materiału włókninowego polimer SAP. Zweryfikowany model półmaski filtrującej w zakresie jej konstrukcji okazał się zdecydowanie lepiej dopasowany do twarzy użytkownika i nie powodował odgnieceń i podrażnień skóry oraz nie wydzielał ostrych i nieprzyjemnych zapachów, co miało znaczący wpływ na wzrost komfortu użytkowania. Przedstawione wyniki badań wskazały jak duże znaczenie w projektowaniu sprzętu odgrywają badania użytkowe na rzeczywistych stanowiskach pracy z udziałem pracowników.
3
Content available Półmaski filtrujące do ochrony przed smogiem
PL
Komercyjnie dostępne półmaski filtrujące przeznaczone do ochrony przed smogiem nie spełniają wymagań ochrony przed aerozolami (pyłami, dymami), a tym bardziej przed substancjami chemicznymi występującymi w smogu; często nie są też oznakowane znakiem CE. W artykule podano wymagania prawne oraz przedstawiono podstawowe metody oceny skuteczności takiej półmaski, ponieważ ma ona być produktem bezpiecznym dla potencjalnego użytkownika. Omówiono wpływ konstrukcji półmaski na jej parametry ochronne i użytkowe. Ważne jest zastosowanie odpowiedniej półmaski filtrującej oznaczonej znakiem CE podczas występowania w powietrzu atmosferycznym smogu.
EN
The commercially available filtering half masks designed to protect against smog do not meet the requirements for protection against aerosols (dusts, fumes), and even more so, against chemical substances found in the smog; often do not have the CE marking. The article presents legal requirements and presents the basic methods for assessment the effectiveness of such half masks, so that it is a safe for a potential user. The influence of the half mask construction on the protective and functional parameters was described. It is very important to use adequate filtering half mask with CE marc when so-called Smog is present in the atmospheric air.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia i problemy związane z systemami zaopatrzenia, doboru i stosowania półmasek filtrujących/filtrów w kopalniach węgla kamiennego. Zwrócono uwagę na słabe ogniwa tych systemów, umożliwiające często ochronę pozorną i stwarzające iluzję ochrony rzeczywistej. Wskazano na szkodliwość funkcjonujących w górnictwie mitów i półprawd na temat poprawy profilaktyki pylicy płuc. Określono warunki konieczne skutecznej ochrony związane z prawidłowym doborem i stosowaniem półmasek filtrujących.
EN
The article shows weak links in the supply, selection and use systems for filtering facepiece respirators in hard coal mines and necessary conditions for effective protection. Too often the common misconception prevails that in order to improve the effectiveness of employee protection it is enough to use higher protection class filtering equipment than required. Meanwhile, in addition to the protection class, the effectiveness of protection is also dependent on whether a respirator fits the shape and size of the face well (tightness of the respirator) and on the nuisance of using a respirator in real working conditions (breathing resistance and ergonomics). Unfortunately, the breathing resistance of commercially available filtering respirators or respirator filters is not provided in the technical specifications, which makes it impossible to perform a comparative analysis in this respect or to use this information when determining the terms of tender procedures. This leads to the situation where breathing resistance of filtering respirators or respirator filters is not taken into account during tenders, and the criterion of the lowest price gives an advantage to inferior products at the expense of products made of better materials and with better parameters. It is believed that the type-approval certificate for compliance with the relevant technical standard issued by the notified body for a facepiece respirator or filter guarantees that this protection measure will work even in difficult microclimate conditions at high temperature and air humidity. This is not always the case since the temperature and humidity conditions in which the respirators or filters are tested in a laboratory are significantly different from the most severe conditions that occur at the mining work stations. As a result, in difficult microclimate conditions key parameters, such as breathing resistance, may be significantly greater than those set in the laboratory and unacceptable to employees.
PL
Sprzęt ochrony układu oddechowego należy do najpopularniejszych środków ochrony indywidualnej, stosowanych głównie w przemyśle spożywczym, budowlanym, chemicznym, a przede wszystkim wydobywczym. Użytkownicy masek, filtrów i półmasek filtrujących zwracają szczególną uwagę na ich parametry ochronne w przewidywanych warunkach stosowania, ale także na walory użytkowe i dodatkowe funkcje tego rodzaju ochron, które często determinują chęć ich stosowania. W artykule przedstawiono rolę działań normalizacyjnych oraz nowelizacji (zmian) norm w stymulowaniu rozwoju i doskonaleniu poziomu technicznego wyrobów na przykładzie sprzętu ochrony układu oddechowego. Wprowadzenie nowych wymagań w zakresie parametrów ochronnych i użytkowych miało bezpośredni wpływ na wykorzystanie nowych materiałów, konstrukcji oraz metod wytwarzania tych środków, w celu zapewnienia ich wysokiej jakości oraz zachowania parametrów ochronnych i użytkowych w przewidywanym czasie użytkowania.
EN
Respiratory protective devices are the most common personal protective equipment in food industry, architecture, chemical industry and, most of all, in miming. Users of full face masks, particle filters and filtering half-masks are especially concerned about their safety parameters under real conditions; however, whether that equipment will be used also depends on its usability and additional functions. This paper presents the role of standardization and amendments (changes) to standards in improving the technical level of products, using respiratory protection equipment as an example. The introduction of new requirements related to safety and functional parameters has a direct influence on the use of novel materials, designs and manufacturing methods in these products to ensure their high quality, and safety and functional properties during their lifetime.
PL
Środki ochrony indywidualnej stosowane w górnictwie w atmosferze zagrożonej wybuchem powinny spełniać wymogi ujęte w §670 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, to znaczy nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem. Praktyka wykazała, że jeżeli zamawiający nie sformułuje odpowiednio wymagań, producent może w dobrej wierze dostarczyć półmaski filtrujące wyposażone w elementy konstrukcyjne wykonane ze stopów aluminium, które mogą być źródłem iskry. W artykule przedstawiono obowiązujący stan prawny w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej w wyrobiskach górniczych, a także opisano przykład wprowadzenia tego typu wyrobu do stosowania. Zaproponowano również sposób redagowania wymagań, uniemożliwiający zaistnienie takiej sytuacji.
EN
The article presents the legal status concerning the use of filtering half masks as personal protective equipment in mines with explosion hazards and the consequences of the lack of full consistency in normative requirements, tender requirements and the provisions of the EC certificate. The regulations unquestionably require that antistatic materials which cannot constitute a source of mechanically generated sparks be used for production. The bodies certifying the conformity of the filtering half masks with Council Directive 89/686/EEC issue the EC certificate only on the basis of results of tests conducted in accordance with the standard PN-EN 149+A1:2010, which does not provide for testing the electrostatic properties and the possibility to generate sparks. The article describes a situation where an offer was made to introduce to the market a half mask with the nose clip made of aluminium alloy, which is considered to constitute a potential source of mechanically generated sparks. The National Appeals Chamber resolved a protest entered by one of the parties participating in the tender requesting to reject such a design and admitted the filtering half masks with elements made of light alloys to the tender. Since there exists a laboratory methodology of verifying aluminium alloys in terms of possibility of generating sparks capable of ignition of gas mixture, the conclusions contain a suggestion to draw up orders in such a way that, on the basis of specialist tests, will make it possible to avoid occurrence of similar situations in the future.
EN
The influence of conditioning conditions on efficiency of activity of bioactive filtering half-mask was examined. Antimicrobial activity and paraffin oil penetration and sodium chloride aerosols of bioactive filtering half-masks conditioned in various temperatures and time incubation were estimated. It was shown the essential reduction of antimicrobial activity level and the lower reduction of filtration efficiency of paraffin oil and sodium chloride aerosols after conditioning of bioactive half-masks in high temperatures. Bioactive half-mask lose their antimicrobial activity above 70°C temperature conditioning. The conditioning in 60°C temperature during 1 hour can be applied in industrial for high active nanwoven used for protective half-masks production, because do not change their functional properties.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.