Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  porosity coefficient
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents theoretical and experimental studies of development of early age concrete properties. The use of highperformance concretes means higher content of binders and lower water to binder ratios in comparison with the use of plain concrete. In this paper strength growth of seven concrete mixes with water to binder ratios between 0.52 and 0.32 are presented. A simulation model of early age concrete is presented for prediction of development of the hydration degree and structure formation in cement materials including chemical and mineral admixtures. Mathematical model showing the dependence between concrete compressive strength and porosity coefficient of its structure is presented as well. General idea of modelling is to predict strength growth of early age Plain and High Performance Concretes.
PL
W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne i wyniki badań rozwoju właściwości młodego betonu. Zastosowanie betonu wysokowartościowego oznacza wyższą zawartość spoiwa i niższe wskaźniki wodnospoiwowe w porównaniu z betonem zwykłym. W artykule przedstawiono wyniki badań przyrostu wytrzymałości mieszanek betonowych, których wskaźniki wodnospoiwowe miały wartość pomiędzy 0.52 i 0.32. Zaprezentowano także model symulacyjny do predykcji rozwoju stopnia hydratacji i tworzenia się struktury twardniejących tworzyw cementowych, zawierających także domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Przedstawiono również model matematyczny ukazujący zależność pomiędzy wytrzymałością betonu na ściskanie i współczynnikiem jego porowatości. Główną ideą tego modelowania jest predykcja wytrzymałości twardniejącego betonu zwykłego i wysokowartościowego.
PL
Do modelowanie właściwości struktury suszonej tkanki chrzanu wykorzystano metodę deformacji objętościowej. Rejestrowano zmiany wielkości siły oraz przemieszczenia osiowego i poprzecznego. Wyniki przetwarzano do postaci zależności naprężenie odkształcenie. Wyznaczano także zależność odkształcenie poprzeczne-odkształcenie osiowe. Powstałe wykresy zestawiono z obrazami zdeformowanych struktur. Wydzielono charakterystyczne fazy deformacji i określono ich granice. Modelowano wpływ naprężenia na wartości współczynnika porowatości.
EN
To model the properties of the dried horseradish tissue structure the volumetric deformation method was used. Changes in the magnitude of the force as well as axial and transverse dislocations were registered. The results were processed to the form of the stress-deformation relationship. The relationship between transverse dislocation and axial dislocation was determined as well. The diagrams produced were compared with pictures of the deformed structures. Characteristic phases of deformation were distinguished and their limits were determined. The effect of stress on the values of the porosity coefficient was modelled.
PL
Opracowano metodę wyznaczania współczynnika porowatości materiałów o budowie komórkowej, w których dominuje porowatość zamknięta. Określono warunki realizacji testów pomiarowych oraz sformułowano wymagania dotyczące dokładności wykonania próbek oraz połączenia tłok-cylinder. Wyznaczona tą metodą porowatość tkanki chrzanu, opisana wartością współczynnika porowatości, wynosiła 0,5š13,0%.
EN
A method for determining the porosity coefficient of cellular materials, in which closed porosity predominates, has been developed. The conditions for measuring tests are specified and the requirements concerning the accuracy in making samples and the piston-cylinder connection are formulated. The porosity of the horseradish tissue determined that way, described by the value of the porosity coefficient, was 13.0š0.5%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.