Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  material fatigue
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono współczesne problemy badawcze metalowo-szklanych konstrukcji fasad budynków użyteczności publicznej. Omówiono rodzaje badań eksperymentalnych oraz symulacje numeryczne. Prezentowane badania posłużyły również do tworzenia innowacyjnych rozwiązań struktur elewacyjnych. Nowoczesne oprogramowanie umożliwia integrację badań eksperymentalnych z symulacjami numerycznymi oraz daje możliwość wykonywania badań w zakresie zmęczenia materiałowego, trwałości i niezawodności elementów i konstrukcji budowlanych.
EN
The article presents current research problems of metal and glass structures of facades of public buildings. The article presents types of experimental research and numerical simulations. The article describes tests and assessments of modern solutions for facade elements and structures introduced to the construction market. Modern software allows for the integration of experimental tests with numerical simulations and gives the possibility to perform tests in the field of material fatigue, durability and reliability of building elements and structures.
EN
Varying ohmic loss in the winding of electrical machines, which are operated atvarious operating points, results in temperature changes during operation. Particularly, whenthe temperature is varying dynamically, the insulation system suffers from repeated thermal-mechanical stress, since the thermal expansion coefficients of the insulating materials andcopper conductors are different. For the appropriate design of an insulation system, theeffect of thermal-mechanical stress must be known. In the present work, motorettes aresubjected to repeated thermal cycles. The expected lifetime is estimated and compared tothe life time which is achieved by applying a lifetime-model which only considers thermal aging while ignoring thermal-mechanical stress effects. In addition, the hotspot temperatureis simulated, the lifetime at the hotspot is estimated as the worst case. As expected, the resultsindicate that the thermal-mechanical stress plays a significant role during dynamic thermalaging of the winding insulation system. To better understand the thermal-mechanical stresseffect, the resulting thermal-mechanical stress in a single wire is analyzed by the finite element method. A preliminary analysis of the aging mechanism of materials due to cyclicthermal-mechanical stress is performed with the theory of material fatigue.
EN
The paper presents the results of a study on the fretting corrosion effect on strength as per the diagrams of material fatigue of low-cycle and high-cycle loading. An experimental study of the effect of fretting corrosion on fatigue of a titanium alloy VT3-1 showed that, when choosing a particular technological method to increase fatigue resistance of gas turbine engine parts operating under fretting corrosion conditions, it is necessary to take into account the fact that fretting itself is intensive strengthening and at the same time a softening factor affecting the surface layers of the material. Technological methods of surface plastic deformation treatment result in a significant change in the parameters of metal surface layer state, which depends on both the type and duration of treatment. If the power and time parameters of processing are too high, the surface may be re-cold worked and the surface layer of the material almost completely exhausts the reserve of plasticity, as a result dangerous microcracks occur, and the formation of particles of flaking metal emerge. Possible ways using technological methods have been suggested by the authors to improve fretting strength of part surfaces operating under fretting corrosion conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu korozji ciernej na wytrzymałość zmęczeniową przy niskiej i wysokiej częstotliwości obciążania. Eksperymentalne badania wpływu korozji ciernej na zmęczenie stopu tytanu VT3-1 wykazały, że wybierając metodę technologicznego zwiększania odporności zmęczeniowej części silników turbogazowych pracujących w warunkach korozji ciernej, należy wziąć pod uwagę fakt, że sam fretting jest czynnikiem wzmacniającym i jednocześnie osłabiającym warstwy wierzchnie materiału. Technologiczne metody powierzchniowej obróbki plastycznej powodują istotną zmianę parametrów stanu warstwy metalu w zależności zarówno od rodzaju, jak i czasu trwania obróbki. Gdy parametry obróbki (moc i czas) są zbyt duże, powierzchnia zostaje poddana obróbce na zimno, warstwa wierzchnia materiału nie jest podatna na odkształcenie plastyczne, wobec czego powstają niebezpieczne mikropęknięcia oraz tworzą się odpryski. Wskazano potencjalne zabiegi technologiczne rekomendowane do zwiększenia odporności elementów maszyn pracujących w warunkach występowania korozji ciernej.
PL
W referacie omówiono przypadek przedwczesnego wystąpienia pęknięcia zmęczeniowego wału wykonanego ze stali nierdzewnej gatunku X46Cr13. Przeprowadzone badania wizualne, metalograficzne i pomiary twardości, wykazały występowanie błędów w obróbce termicznej elementu, które nie zostały stwierdzone poprzez wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych wału.
EN
The paper discusses the case of premature fatigue crack occurrence of a shaft made of stainless steel grade X46Cr13. Visual, metallographic and hardness tests carried out showed the occurrence of errors in the heat treatment of the element, which were not found by performing appropriate shaft diagnostic tests.
EN
The paper discusses the case of premature failure of an industrial twinscrew extruder for plastics made of chromium-molybdenum stainless steel grade 1.4122 (3H17M). The diagnostic tests carried out, which included the performance of: non-destructive, metallographic, thermovision and hardness tests, gave the basis to indicate the causes of extruder damage associated with the entry of impurities in the input material.
PL
W referacie omówiono przypadek przedwczesnego uszkodzenia wytłaczarki przemysłowej dwuślimakowej do tworzyw sztucznych wykonanej ze stali nierdzewnej chromowo-molibdenowej gatunku 1.4122 (3H17M). Przeprowadzone badania diagnostyczne, w których skład wchodziło wykonanie: badań nieniszczących, metalograficznych, termowizyjnych i pomiarów twardości, dały podstawę do wskazania przyczyn wystąpienia uszkodzeń wytłaczarki, związanych z przedostawaniem się zanieczyszczeń w materiale wsadowym.
EN
Fatigue investigations of two 4XXX0-series aluminum alloys (acc. PN-EN 1706) within a range of fewer than 104 cycles at a coefficient of cycle asymmetry of R = –1 were performed in the current paper. The so-called modified low-cycle test, which provided additional information concerning the fatigue life and strength of the tested alloys, was also performed. The obtained results were presented in the form of diagrams: stress amplitude σa – number of cycles before damage N. On the basis of the microscopic images of sample fractures, the influence of the observed casting defects on the decrease of cycle numbers at a given level of stress amplitude were analyzed. Based on the images and dimensions of the observed defects, stress intensity factor KI was analytically determined for each. Their numerical models were also made, and stress intensity factor KI was calculated by the finite element method (FEM).
EN
A large number of hoisting installations equipped with Koepe pulleys are presently operating in Polish mines. In many instances, cracks of fatigue character occur in those Koepe pulley constructions. Conducting periodic repairs in the areas of crack formations only temporarily fixes this issue. In order to eliminate this problem, this study aims at identifying the sources of fatigue crack formation and growth in Koepe pulleys. With this objective, the numerical models of the Koepe pulley construction were developed and analysed using the finite element method (FEM). The FEM analysis was preceded by the dynamic analysis of the hoisting installation during its normal work cycle. The results of these analyses – dynamic and strength – were verified by experiments on the real object by measuring forces and stresses in the selected areas of the pulley wheel. The obtained results provided the grounds for assessing the fatigue life and for introducing an improvement to the design of the considered Koepe pulley constructions.
EN
The purpose of this paper is to study the variation of the magnetic properties of non-oriented electrical steel sheets with the fatigue state during cyclic mechanical loading. The obtained results are central to the design of variable drives such as traction drives in electric vehicles in which varying mechanical loads, e.g. in the rotor core (centrifugal forces), alter the magnetic properties. Specimens of non-oriented electrical steel are subject to a cyclically varying mechanical tensile stress with different stress amplitudes and number of cycles. The specimens are characterised magnetically at different fatigue states for different magnetic flux densities and magnetising frequencies. The measurements show a variation in magnetic properties depending on the number of cycles and stress magnitude which can be explained by changes in the material structure due to a beginning mechanical fatigue process. The studied effect is critical for the estimation of the impact of mechanical material fatigue on the operational behaviour of electrical machines. Particularly in electrical machines with a higher speed where the rotor is stressed by high centrifugal forces, material fatigue occurs and can lead to deterioration of the rotor’s stack lamination.
EN
Subject of this paper is to study the existing methods of internal stresses in the material caused due to shot peening treatment. This article is a review of the scope of the literature described the problem. It has been presented the results of studies devoted to the distribution of stresses in the layer treated blasted a hard shot peening distributed. This includes an analysis of the literature on an article devoted to the issue of shot peening, as well as the results from literature.
EN
The paper presents an overview of publications taking into account the problem of materials fatigue. This analysis was dealing with such equipment as excavators, mining equipment such as mechanized mining support, buckets and equipment connected with transport. Considering the fatigue phenomena, in the designing process, it is sometimes related only to minor structural elements, and sometimes to the whole machines.
11
Content available remote Koncepcja badań do wyznaczenia współczynnika skali przy zginaniu obrotowym
EN
The paper describe proposition and general overview of idea for fatigue tests in order to determine scale factor material loaded with rotary bending. Includes base information of material and dimension for specimens for future test. Is presented simple machine for fatigue tests UB-M which is supplied with Opole University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono przegląd publikacji, uwzględniających problem zmęczenia materiałów oraz konstrukcji w budowie i eksploatacji maszyn roboczych. Analiza ta dotyczyła takich maszyn, jak różne urządzenia górnicze, w tym zmechanizowane obudowy górnicze, kruszarki, czerpaki, a także walcarki, prasy. Uwzględnienie w procesie projektowym zjawiska zmęczenia dotyczyło czasami tylko drobnych elementów konstrukcyjnych, a czasami całych urządzeń.
EN
The thesis presents an overview of publications taking into account the problem of materials fatigue as well as structures under constructions and operation of industrial machines. This analysis was dealing with such equipment as excavators, cranes, stackers, various mining equipment, including mechanized mining support, crushers, buckets, mills, presses and equipment connected with the widely understood transport and others. Considering the fatigue phenomena, in the designing process, sometimes related only to minor structural elements, and sometimes to the whole machines.
13
Content available remote Monitoring wytężonych elementów konstrukcji budynku Afrykarium
PL
Artykuł opisuje sposób kontroli wytężonych elementów konstrukcji budynku, które ze względu na duże obciążenia oraz możliwość zmęczenia materiału mogą zagrażać bezpieczeństwu obiektu. Podano ideę monitoringu oraz sposób kontroli konstrukcji i alertów bezpieczeństwa.
EN
This paper describes a method for controlling high stress structural elements of the building. Heavy loads and the possibility of material fatigue may endanger the safety of the building. The idea of monitoring and control methods of the structure as well as safety alerts were provided.
PL
W pracy omówiono wpływ starzenia cieplnego i prób zmęczeniowych na własności wytrzymałościowe kompozytów poliestrowo-szklanych wytwarzanych metodą nawijania. Tak postawiony cel wymagał przeprowadzenia badań starzeniowych, które realizowano w trzech różnych temperaturach, tj. 35°C, 45°C i 75°C oraz zmęczeniowych przy obciążeniu zginającym zadawanym z częstotliwościami 2,25Hz, 4,5Hz, 6,7Hz. Oceny wpływu degradacji starzeniowej i zmęczeniowej dokonano na podstawie badań wytrzymałości na zginanie.
EN
The paper discusses the Influence of conditions of ageing and fatigue on the mechanical properties of polyester-glass composites manufactured by filament winding. This objective set for required ageing testing that is realized at three different temperatures - 35°C, 45°C and 75°C and fatigue, where the load was inflicted with the different frequencies of 2,25Hz, 4,5Hz, 6,7Hz. The evaluation of the effect of ageing-fatigue degradation was made on the basis of bending strength.
15
Content available remote Residual stresses as a factor of railroad rail fatigue
EN
An analysis of the influence of residual stresses on material fatigue is presented in this paper. Residual stress distribution in railroad rails subjected to simulated service loads is considered. A mechanical model based on the plastic shakedown theory was used to determine residual stresses and the Dang Van fatigue criterion was applied.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu naprężeń resztkowych wywołanych symulowanym obciążeniem szyn kolejowych kołami taboru kolejowego na zmęczenie materiału szyny. Do wyznaczenia rozkładu naprężeń resztkowych zastosowano model mechaniczny oparty na teorii plastycznego przystosowania, a jako kryterium zmęczeniowe przyjęto kryterium Dang Vana.
PL
Elementy konstrukcyjne o ogólnych kształtach, jak np. elementy krzywikowe czy zębate, po procesie obróbki cieplnej zawierają niejednorodny stan naprężeń własnych. W konstrukcji pracującej pod obciążeniem ten przestrzenny stan naprężeń własnych jest superponowany z przeważnie kierunkowymi naprężeniami pochodzącymi od oddziaływań zewnętrznych. Wywołuje to zmianę w wartości, jak i kierunku składowych amplitudy wynikowego tensora naprężenia efektywnych, a przy dużych obciążeniach prowadzi do redystrybucji naprężeń własnych. W obliczeniach analitycznych często jest zaniedbywany fakt przestrzenności stanu naprężeń. Efektem są rozbieżności między obserwowaną eksperymentalnie a przewidywaną trwałością elementów konstrukcyjnych. Zaproponowano rozszerzenie zakresu stosowanych zwykle analiz wytrzymałościowych o precyzyjną symulację procesu technologicznego hartowania z wykorzystaniem metod numerycznych. Dzięki uzyskanym wynikom rozszerzono wiedzę o rozkładzie i zmienności występujących w komponencie naprężeń. Takie podejście umożliwia zaplanowanie parametrów procesu obróbki i kształtu konstrukcji w celu otrzymania wymaganych właściwości technologicznej warstwy wierzchniej. W pracy przedstawiono metodę numerycznej analizy rozkładu naprężeń własnych po hartowaniu indukcyjnym i ich wpływu na wytrzymałość zmęczeniową. Zaprezentowano wyniki dla przestrzennych modeli walcowych kół zębatych o zębach skośnych i dużym module. Opisana metoda umożliwia prognozowanie rozkładu rzeczywistej granicy zmęczeniowej w elementach konstrukcyjnych z obecnym gradientem naprężeń własnych, jak również określenie ich trwałości zmęczeniowej. Zatem opisana procedura umożliwia wyznaczenie współczynników korygujących, co przekłada się na większe bezpieczeństwo projektowanych elementów i niższy koszt.
EN
Thermally treated general shaped components include non-uniform residual stress state. In the design under working conditions, the spatial residual stress state is superposed with mostly directional stress from external loading. This cause changes of resultant stress tensor values and effective stress angle. Moreover, sufficiently high loads lead to redistribution of residual stress. Often in analytical calculations the stress dimensionality is omitted. As an effect, are observed differences in experimental and expected life of components. It was proposed to extend the scope of commonly made structural analyses by precise simulation of technological process of hardening with the aid of numerical methods. Thanks to this, the knowledge about distribution and variability of acting stress on the components are valuably increased. Presented approach allows planning of the thermal treatment process parameters and adjusting design shape for required properties of the technological surface layer. This paper presents the method of numerical analysis of residual stresses distribution after induction hardening and its effect on the fatigue life. The results for the three-dimensional model of high module gear are presented. The described method allows prediction of fatigue limit distribution across the structural component with residual stress gradient, as well as determination of its fatigue life. It is possible to determine the magnitude and distribution of influence factors. This converts into higher safety of designed components and its lower cost.
PL
Praca dotyczy analizy ubytku właściwości użytkowych noży pielnika aktywnego produkowanych przez firmę AKPIL. Zakres analiz obejmuje: obliczenia numeryczne stanu naprężeń podczas uderzeń i analizę zmęczeniową oraz laboratoryjne badania odporności na zużycie ścierne i zniszczenie pod wpływem uderzenia o kamień. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych opracowano zależność zmian procentowego ubytku masy w funkcji czasu pracy dla różnych rodzajów noży.
EN
The paper concerns the analyses of the loss of functional properties of the knives of active hoe by AKPIL. The range of analyses includes: the numerical calculation of stress state during impact, fatigue analysis and laboratory researches of abrasion resistance and stone damage resistance. As the result of laboratory researches that were conducted, the dependency of changes of percentage mass loss was estimated in the function of work duration for different types of knives.
18
Content available remote Magnetometric diagnostics of constructional steels
EN
The aim of present-day diagnostics is to recognise degradation processes as early as possible. The material geometrical continuity or structure defects generated by fatigue processes reveal themselves in the final phase of element's lifetime. Change of basic electrical and magnetic parameters of these materials occurring at the time of mechanical processes is due to physical properties of ferromagnetic materials. These changes constitute source of information on the material and this issue has been presented in the paper. Examples of hourglass samples have been given.
PL
Współczesna eksploatacja zmierza w kierunku metod diagnostycznych wczesnego wykrywania procesów degradacyjnych. Defekty ciągłości geometrycznej materiału lub struktury generowane procesami zmęczeniowymi ujawniają się dopiero w końcowej fazie życia w materiale elementu. Właściwości fizyczne materiałów ferromagnetycznych sprawiają, że ich podstawowe parametry magnetyczne i elektryczne zmieniają się wraz z procesami mechanicznymi. Zmiany te są źródłem informacji o materiale jak przedstawiono w artykule na przykładzie próbek klepsydrycznych.
PL
Konstrukcje mostowe jako budowle newralgiczne w sieci dróg kołowych wymagają szczególnej troski. Według najnowszych danych na drogach publicznych w Polsce 12% wszystkich mostów stanowią obiekty o konstrukcji stalowej.
EN
In the research work results of the application of modified LCF method in the assessment of fatigue parameters of various materials were discussed. The new software algorithm was proposed in the determination of fatigue parameters. A comparative verification of the new procedure with bibliographical data confirmed the possibility of the replacement of classical LCF by proposed original MLCF method as especially suitable test in the case of heterogeneous materials microstructure, particularly when it is hard to design Wöhler's diagrams as well as to carry on research according to the classical LCF method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.