Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy-saving house
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną parametrów wymiany ciepła w zewnętrznej, pionowej przegrodzie budowlanej wykonanej z różnych systemów pustaków styropianowych. Analizowano wpływ styropianowych przewiązek wewnętrznych na rozkład gęstości strumienia ciepła oraz rozkład temperatury w przegrodzie. Wykazano przydatność metody elementów skończonych do obliczeń cieplnych przegród budowlanych. Ponadto analizowano opłacalność ekonomiczną wykorzystania pustaków styropianowych do budowy domu jednorodzinnego, wykazano znaczny udział nakładów na robociznę na cenę końcową budynku wykonanego w omawianej technologii.
EN
The paper presents a numerical analysis of heat exchange parameters in an external, vertical building partition made of various polystyrene blocks. The influence of styrofoam internal laths on the distribution of heat flux density and temperature distribution in the partition was analyzed. The usefulness of Finite Element Method for thermal calculations of building partitions has been demonstrated. In addition, the economic viability of the use of styrofoam blocks for the construction of a single-family house was analyzed, a significant share of outlays on labor on the final price of the building made in the discussed technology was demonstrated.
PL
W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące warunków technicznych nowo powstających budynków. W pracy przeanalizowano trzy rodzaje budynków, które odpowiadają starym i nowym przepisom. Rozpatrzono przykładowe trzy warianty rozwiązania systemu grzewczego, podgrzewania ciepłej wody użytkowej i źródła pochodzenia energii elektrycznej dla typowego domu jednorodzinnego. Porównano efekt ekonomiczny i środowiskowy przedstawionych wariantów. Określony został także prosty okres zwrotu inwestycji. Omówiono wady oraz zalety poszczególnych rozwiązań.
EN
In Poland on 1 January 2017 a new legal regulation relating to the technical conditions for new buildings has begun to be obligatory. The paper aim is to analyze buildings designed according to old and new regulations. The study examined examples of three variants of solution of the heating system, domestic hot water and a source of electricity for a typical single-family home. The economic and environmental effects of presented solutions were compared. A simple payback period was determined for each solutions. The advantages and disadvantages of each solution were discussed.
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną parametrów wymiany ciepła w zewnętrznej, pionowej przegrodzie budowlanej wykonanej z pustaków styropianowych. Analizowano wpływ styropianowych przewiązek wewnętrznych na rozkład gęstości strumienia ciepła oraz rozkład temperatury w przegrodzie. Wykazano przydatność metody elementów skończonych do obliczeń cieplnych przegród budowlanych.
EN
The article presents an analysis of the numerical parameters of heat exchange in the wall of the hollow polystyrene. The effect of EPS fasteners internal distribution of heat flux and temperature distribution in the wall. It has been demonstrated the usefulness of the finite element method to calculate the heat in the wall.
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania materiałów zmiennofazowych (ang. PCM – phase-change material) w budynkach energooszczędnych. Poruszono problematykę przegrzewania się takich budynków zlokalizowanych w Polsce oraz sposobów ochrony przed tym zjawiskiem. Artykuł zawiera wyniki symulacji zakładającej wbudowanie w przegrody budynku materiału zmiennofazowego. Odniesiono je do stanu wyjściowego (bez PCM). Przedmiotem porównawczych obliczeń jest model istniejącego budynku o charakterze usługowym zlokalizowany w województwie śląskim. Budynek ma konstrukcję szkieletową z lekkim poszyciem (blacha elewacyjna, termoizolacja, blacha konstrukcyjna). W kolejnych wariantach pod powierzchnią blachy od strony wewnętrznej założono wbudowanie PCM w postaci mat o grubości 1 cm. Przemianie fazowej ulega materiał organiczny. Analizie poddano warianty z zastosowaniem PCM o różnej temperaturze przemiany fazowej, tj. 23, 25 i 27°C. Na podstawie wyników temperatury operatywnej można określić wpływ PCM na ryzyko przegrzewania budynku.
EN
The article presents the use of phase-changing materials in energy-efficient buildings. Problems of overheating of energy efficient buildings located in Poland and the way to protect against this are shown. The article provides results of simulation of building assuming presence of phase change material in wall barriers. Obtained results are compared with the ones of a building without phase change material in wall barriers. Object of comparing calculations is a model of real service building located in Silesia. It has light-frame construction with light covering (external metal sheet, heat-insulation, interior metal sheet). In subsequent examinations assumed presence of 1 cm thick PCM board placed under the inner surface of metal sheet. Tests were conducted for organic materials that undergo phase transition in different temperatures such as 23, 25, 27°C. Based on results of operative temperature measurements, it is possible to determine PCM influence on building overheating risk.
PL
Analizując nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego [2], które obowiązuje od października 2014 r., można dojść do wniosku, że zmiany są „kosmetyczne”. Jednak koncentrując się tylko na bardzo niewielkim wycinku tego dokumentu dotyczącym sposobu obliczania sezonowego zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynku, można stwierdzić, że zasadniczo zmienił się sposób wyznaczania wartości sezonowego wskaźnika efektywności źródła zimna w postaci agregatu ziębniczego (SEER), który odgrywa dominującą rolę w obliczeniach. Wykorzystanie wskaźnika ESEER zdefiniowanego przez Eurovent oraz wprowadzenie współczynników korekcyjnych mających na celu uzyskanie wartości SEER możliwie zbliżonych do warunków pracy urządzenia ziębniczego w ocenianym budynku są głównymi zagadnieniami analizowanymi w artykule. Podstawowe tezy w nim zawarte były konsultowane w gronie specjalistów, m.in. z dr. inż. Marianem Rubikiem oraz dr. inż. Krzysztofem Kasperkiewiczem.
EN
When analyzing the new version of the „Regulation about methodology for calculating the energy performance of a building and dwelling or part of a building constituting an independent whole technical-utilitarian as well as the preparation and design of energy performance certificates” [2] it can be concluded that the changes coming out from the comparison with its previous version are „cosmetic”. Author of this publication focused only on a very small piece of this document i.e. how to calculate the seasonal energy demand for cooling the building, and tried to justify that this impression is only apparent, because essentially changed the method of determining the value of the seasonal efficiency ratio of the source of refrigeration effect (SEER), which plays a dominant role in these calculation. The use of indicator ESEER defined by Eurovent and the introduction of correction factors in order to obtain the value of SEER close as much as possible to the operating conditions of refrigeration unit working for the building evaluated, are the main issues analyzed in the article.
PL
W artykule przedstawiono znormalizowane metody badawcze oceny środowiskowej, socjalnej oraz ekonomicznej budynków w cyklu życia oraz podano przykładowe wyniki obliczeń wykonanych przez autora. Przedstawione w artykule przykłady wskazują na ich praktyczną wartość oraz możliwość zastosowania w budownictwie. Oceny budynku w zakresie spełnienia wymagań zrównoważonego rozwoju będą ważnym elementem kształtowania się rynku budowlanego w najbliższych latach.
EN
The aim of the article is to present how the environmental and social performance of a building can be communicated by simple and normalized indicators and translated into economic performance. This information as new dimension can support integrated design and a choice of the best technical solution. The article presents the implementation of sustainable building assessment methods on the construction market. Selected experiences from the sustainable building assessments were presented. Performed case studies have shown, for instance, that “green buildings” can behave with and increased economic added due to its environmental features. Presented studies allow to approximately quantify the sustainable buildings value. So, this research work is directed towards the analysis, understandings and presentation of key findings and conclusions regarding the impact of sustainability indicators.
PL
Nowe przepisy regulujące zagadnienia oszczędności energii w budynkach oraz sposób wyznaczania wskaźników energetycznych budzi wiele kontrowersji wśród projektantów. W artykule przeanalizowano wpływ projektowanej funkcji obiektu, jego skali i lokalizacji na kształtowanie się wskaźników energetycznych budynku. Wskazano, że założenie w projekcie nowego budynku granicznych, zgodnych z WT, wartości współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych, poza nielicznymi wyjątkami, nie pozwala na spełnienie warunku ograniczającego ilość energii dostarczanej na pokrycie potrzeb użytkowych budynku (EP). Projektowa charakterystyka energetyczna, wyznaczana dla tej samej bryły, jest silnie uzależniona od rozpatrywanej funkcji obiektu i odkreślonych w metodyce obliczeń danych wejściowych.
EN
New rules governing the issue of energy savings in buildings and method for energy indicators raise a lot of controversy among designers. The paper analyzed the impact of the proposed functions of the facility, its size and location on the shaping of building energy performance indicators. It was pointed out that the establishment of limits of building partitions heat transfer coefficient for the proposed new building, with few exceptions, does not allow for the condition limiting the amount of energy supplied to cover the needs of the utility building (EP). Design characteristics of energy, calculated for the same body, is highly dependent on the function of the object under consideration and input data described in the methodology of calculation.
PL
Według znowelizowanych warunków technicznych budynki muszą jednocześnie spełniać warunek UC(max) i EP. Jak pokazują obliczenia, jest to możliwe również przy zastosowaniu standardowych materiałów i technologii. Istnieje kilka dróg spełnienia tego warunku. Sposób postępowania i wynik końcowy ściśle zależą od cech energetycznych danego budynku.
EN
According to the new building standards all buildings must also meet the UC(max) and EP factor condition. The calculations show that it is possible using standard materials and technology. There are several ways to satisfy this condition. The procedure and the result is highly dependent on the building energy characteristic.
11
PL
Ekologiczny zespół domów jednorodzinnych zlokalizowany jest w Będzinie, na terenie osiedla Górki Małobądzkie pomiędzy ulicami Jesionową i Lipową. Składa się z budynków w zabudowie bliźniaczej, wolno stojących, mieszczących pracownie oraz przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Projektowane budynki w układzie pasmowym na osi wschód–zachód ukształtowano w taki sposób, by w pełni korzystać z energii słońca. Zabudowę ustawiono tak, aby pomieszczenia pobytowe miały ekspozycję południową. Bryły zaprojektowanych domów składają się z kilku kubatur połączonych ze sobą poprzez przeszklone segmenty mieszczące wiatrołapy oraz przejścia. Głównym elementem jest dwukondygnacyjny trzon mieszkalny z użytkowym poddaszem nawiązujący do archetypu domu jednorodzinnego. Zgodnie z wymogami budownictwa energooszczędnego zaprojektowano duże przeszklenia oraz trzypoziomowy ogród zimowy od strony południowej. Elewacja północna charakteryzuje się natomiast tylko niezbędnymi otworami. Zastosowano buforowy układ pomieszczeń z usytuowaniem pomieszczeń pobytowych od południa. Wysokie walory ekologiczne i energooszczędne osiągnięto dzięki prostej bryle budynku i likwidacji mostków termicznych. Ważnymi elementami są także zastosowane instalacje: pompy ciepła z kolektorami słonecznymi, wentylacja z odzyskiem ciepła, a także instalacja do gromadzenia wody deszczowej.
EN
The ecological buildings complex is located in Będzin, on the estate of Małobądzka, between Jesionowa and Lipowa streets. The buildings complex consists of semi-detached and free-standing units. The buildings are adapted for disabled people who move around in a wheelchair. The proposed buildings in a belt system on the east–west axis are shaped in such a way as to make full use of solar energy. The buildings are set, so that the residence rooms have a southern exposure. Blocks of designed houses are composed of several volumes connected by glass segments which enable communication. The main component is the core of a two-storey residential building with the attic referring to the archetype of a detached house. In accordance with the requirements of energy-saving construction, large windows and a three-storey winter garden to the south have been designed. The northern elevation is characterized only by necessary openings. A buffer system of rooms is used and the location of residence spaces from the south is achieved. The high ecological and energy saving value is achieved by a simple form of building block and by the elimination of thermal bridges. Important components of green building have been applied: heat pump systems with solar collectors, heat recovery ventilation and rainwater collection.
PL
Na kanwie termomodernizacji budynków w artykule przedstawiono informacje o standardach istniejących instalacji c.o., termomodernizacji budynków z wielkiej płyty, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, konieczności działań na rzecz obniżenia potrzeb cieplnych pomieszczeń w budynku poddawanych termomodernizacji oraz dostosowaniu instalacji c.o. do obniżonego obciążenia cieplnego.
EN
The proportional reduction of heat demand is the result of buildings thermomodernization process. For each room this ratio is not constant and varies depending on the room geometry and location in the building. The adapting process of an existing heating to the new conditions require individual calculations for each room.
PL
W artykule opisano struktury algorytmów sterowania pracą odbiorników energii elektrycznej w instalacji inteligentnej, współpracujących z innymi instalacjami technicznymi, w celu polepszenia parametrów energetycznych budynku. Do struktury instalacji włączono agregat ogniw fotowoltaicznych, współpracujących z baterią akumulatorów stacyjnych. Opracowano algorytmy działania układów programujących proces ruchu rolet ograniczających dopływ ciepła przez okna do pomieszczeń (latem) i odpływ ciepła do otoczenia (zimą) oraz doświetlania wnętrza pomieszczenia. Opisano sposoby wyposażenia obwodów instalacji odbiorczej i programowania pracy odbiorników energii elektrycznej w jednym z systemów instalacji inteligentnych, na przykładzie systemu LCN (Local Control Network).
EN
In the paper the structures of algorithms of controlling were described with operation of receivers of the electric energy in the intelligent installation, cooperating with different technical installations, in order to upgrade the energy parameters of the building. A unit of photovoltaic cells and aggregate of station batteries were included in the structure of the electric installation. The algorithms of the operation of systems programming for the process of moving the roller-blinds were worked out for limiting the inflow of the heat through the windows into rooms (during summer) and outflow of the heat (during winter). Additionally the aspect of correction the ambient lighting in relation to the natural light from the sun was taken into the consideration. Different methods of equipping circumferences of the installation and the programming the functioning of the receivers of the electric energy were described using LCN system (Local Control Network) as an example of intelligent installation systems.
PL
Artykuł przedstawia współczesne wymagania ochrony cieplnej budynków w Polsce. uwzględnieniem budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Ponadto przedstawia obecne trendy oszczędności energii panujące w budownictwie oraz szanse ceramicznych materiałów budowlanych w budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym.
EN
The article presents modern requirements for thermal protection of buildings in Poland, including energy-efficient and passive housing. The article presents also current trends of energy savings in buildings and provide opportunities of ceramic building materials in constructions with higher standards of energy efficiency.
16
Content available Dom dE
PL
W referacie przedstwaiono charakterystykę budynków niskoenergetycznych. Zestawiono sposoby wytwarzania ciepła w tego typu budynkach. Ponieważ rozważamy technologie stosowane w Polsce, szerzej omówione zostaną systemy hybrydowe łączące różne typy produkcji energii cieplnej, mające coraz szersze zastosowanie w naszym kraju.
EN
Characteristic of low energy buildings have been presented. The way of heat production for mentioned objects have been discussed. On territory of Poland widely use are hybrid systems combine among themselves a lot of sort of techniques and energy sources, what has been taken under consideration.
18
Content available remote Koncepcja instalacji grzewczo-wentylacyjnej dla budynku energooszczędnego
PL
W referacie przedstawiono przykładowe rozwiązania instalacji grzewczej, wentylacyjnej oraz rozwiązania zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową dla budynku energooszczędnego z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii w postaci gruntu. Omówiono wady i zalety przyjętych schematów technologicznych, jak również koszty produkcji energii grzewczej. Przedstawiono analizę zużycia energii dla wybranych schematów technologicznych oraz prosty czas zwrotu kosztów.
EN
The examples solution of heating, ventilation and hot water systems for energy saving building combined with renewable heat sources as ground have been presented. In article the advantages and disadvantages have discussed. The cost of energy production and analyze of annual energy consumption was obtained. Simple payback time for selected technological combined systems was presented.
19
Content available remote Meandry energooszczędności
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.